menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eurojust

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: aceitável

Considera que esta tradução foi útil?


V roce 2002 zřídila Rada Eurojust za účelem posílení boje proti závažné organizované trestné činnosti. V roce 2018 Evropský parlament a Rada aktualizovaly mandát Eurojustu s cílem podpořit a posílit koordinaci a spolupráci mezi vnitrostátními orgány pověřenými vyšetřováním a stíháním závažné přeshraniční trestné činnosti. Eurojust je orgán složený ze státních zástupců, soudců a zástupců soudních orgánů s rovnocennými pravomocemi.


Co je Eurojust?

Eurojust, Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech, je jedinečným centrem se sídlem v nizozemském Haagu, kde vnitrostátní justiční orgány úzce spolupracují v boji proti závažné přeshraniční trestné činnosti. Úkolem Eurojustu je přispívat k tomu, aby se Evropa stala bezpečnějším místem, a to koordinací činnosti vnitrostátních orgánů - členských států EU i třetích států - při vyšetřování a stíhání nadnárodní trestné činnosti.

Jaké jsou úkoly a pravomoci Eurojustu?

Eurojust podporuje a posiluje koordinaci a spolupráci mezi vnitrostátními orgány pověřenými vyšetřováním a stíháním závažné trestné činnosti, které je Eurojust příslušný řešit, pokud se tento trestný čin dotýká dvou nebo více členských států nebo vyžaduje stíhání na společném základě, a to na základě operací vedených a informací poskytnutých orgány členských států, Odkaz se otevře v novém okně.Europolem, Odkaz se otevře v novém okně.Úřadem evropského veřejného žalobce a úřadem Odkaz se otevře v novém okně.OLAF.

Při plnění svých úkolů bere Eurojust v úvahu veškeré žádosti příslušného orgánu členského státu, veškeré informace poskytnuté příslušnými orgány, orgány, institucemi a jinými subjekty Unie, jakož i veškeré informace shromážděné samotným Eurojustem.

Eurojust rovněž usnadňuje výkon žádostí a rozhodnutí o justiční spolupráci, včetně žádostí a rozhodnutí založených na nástrojích provádějících zásadu vzájemného uznávání.

Eurojust je příslušný pro formy závažné trestné činnosti uvedené v Odkaz se otevře v novém okně.nařízení o Eurojustu. Ode dne, kdy Úřad evropského veřejného žalobce převezme své úkoly v oblasti vyšetřování a stíhání, však Eurojust nevykonává svou pravomoc ve vztahu k trestným činům, pro které Úřad evropského veřejného žalobce vykonává svou pravomoc, s výjimkou případů, kdy jsou zapojeny i členské státy, které se neúčastní posílené spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, a na žádost těchto členských států nebo na žádost Úřadu evropského veřejného žalobce.

Eurojust vykonává svou pravomoc ve vztahu k trestným činům poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie, které se týkají členských států účastnících se posílené spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, pokud tyto trestné činy nespadají do působnosti Úřadu evropského veřejného žalobce nebo pokud Úřad evropského veřejného žalobce rozhodne, že svou pravomoc nevykoná.

Jak Eurojust funguje?

Eurojust pomáhá při rozsáhlém vyšetřování a stíhání. Každý případ je jiný a vyžaduje individuální přístup. Vyšetřovatelé a státní zástupci musí často okamžitě jednat, aby nalezli a zadrželi podezřelé osoby. V takových případech se vnitrostátní orgány mohou spolehnout Odkaz se otevře v novém okně.na jedinečné pohotovostní služby Eurojustu, například usnadněním rychlého výkonu Odkaz se otevře v novém okně.evropského zatýkacího rozkazu, příkazu k zajištění nebo shromažďování důkazů prostřednictvím Odkaz se otevře v novém okně.evropského vyšetřovacího příkazu. V jiných případech je vyšetřování prováděno pomalu a metodicky, což zahrnuje měsíce, či dokonce roky, pečlivé plánování, koordinaci a diskusi, přičemž Eurojust hraje koordinační úlohu. Čtyři klíčové druhy podpory poskytované Eurojustem jsou Odkaz se otevře v novém okně.společné vyšetřovací týmy, Odkaz se otevře v novém okně.nástroje EU pro justiční spolupráci, Odkaz se otevře v novém okně.koordinační schůzky a Odkaz se otevře v novém okně.koordinační centra.

Věci předložené Eurojustu se týkají buď dvou nebo více členských států EU, nebo členského státu a státu, který není členem EU. Někdy se jedná o trestné činy spáchané v jednom členském státě, které mají dopad i za jeho hranicemi. Eurojust nabízí členským státům rozsáhlé zkušenosti a odborné znalosti v oblasti justiční spolupráce, včetně řady nástrojů pro řešení problémů, jako jsou kompetenční spory, vydávání, přípustnost důkazních prostředků a zajišťování a vymáhání majetku. Vzhledem k tomu, že Eurojust ubytovává orgány ze všech Odkaz se otevře v novém okně.členských Odkaz se otevře v novém okně.států a z různých třetích států, může na žádosti reagovat rychle, přičemž někdy pomáhá vyřešit případ do několika hodin.

Jaká je organizace Eurojustu?

Kolegium Eurojustu tvoří národní členové, jeden z každého členského státu EU (s výjimkou Dánska, které podle protokolu č. 22 není nařízením o Odkaz se otevře v novém okně.Eurojustu vázáno. Národní členové jsou soudci, státní zástupci nebo jiní soudní odborníci s rovnocennými pravomocemi. Národní členové jsou podporováni zástupci a asistenty.

Při výkonu svých řídících funkcí se kolegium skládá rovněž ze zástupce Evropské komise. Kolegium dohlíží předseda Eurojustu, který je volen na čtyřleté funkční období s maximálním funkčním obdobím dvou let. Dva místopředsedové jsou nápomocni předsedovi při výkonu jeho funkcí. Jsou rovněž voleni na čtyřleté funkční období s maximálním funkčním obdobím dvou let.

Výkonná rada Eurojustu je nápomocna kolegiu Eurojustu v jeho řídících funkcích. Dohlíží na nezbytnou přípravnou práci správního ředitele ve správních záležitostech pro přijetí kolegiem a přijímá správní rozhodnutí, která jsou výslovně popsána v článku 16 Odkaz se otevře v novém okně.nařízení o Eurojustu.

Výkonné radě předsedá předseda Eurojustu a skládá se z místopředsedů Eurojustu a zástupce Evropské komise. Dva další členové kolegia jsou jmenováni do správní rady na základě dvouletého rotačního systému.

Správní ředitel řídí správu Eurojustu, což zase podporuje kolegium Eurojustu.

Související internetové odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Eurojust


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Última atualização: 23/12/2020