Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot asetuksesta N:o 655/2014 ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet


Mikä se on?

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys on menettely, jonka avulla minkä tahansa EU-maan tuomioistuin voi jäädyttää velallisen pankkitilillä olevat varat toisessa EU-maassa. Menettelyä käytetään ainoastaan rajat ylittävissä tilanteissa, eli silloin kun menettelystä vastaava tuomioistuin tai velkojan kotipaikka sijaitsee muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa velallisella on pankkitili.

Tarkoituksena on helpottaa velkojen perintää EU:n alueella.

Eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä koskeva menettely perustuu Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetukseen (EU) N:o 655/2014.

Se on vaihtoehto EU:n eri jäsenvaltioissa sovellettaville oikeudellisille menettelyille.

Menettelyä aletaan soveltaa 18. tammikuuta 2017.

Edut

Menettely on nopea, sillä se toteutetaan velallista kuulematta (ex parte).

Tämän yllätysmomentin ansiosta velallinen ei voi siirtää, kätkeä tai käyttää varoja, jotka kuuluvat velkojalle.

Onko menettely käytössä kaikissa EU-maissa?

Ei. Asetusta ei sovelleta Tanskassa. Tämä tarkoittaa, että

 • Tanskassa sijaitsevat velkojat eivät voi hakea eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä.
 • eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä ei voi hakea Tanskassa sijaitsevalle pankkitilille.

Hakuprosessi

Hakulomakkeet ja lisätietoja täällä.

Lomakkeet voi täyttää verkossa.

Muista: Jäädytettävästä pankkitilistä ei tarvitse antaa tarkkoja tietoja (esim. tilinumeroa) jos ne eivät ole tiedossa – pelkkä pankin nimi riittää. Jos et tiedä, missä pankissa velallisen tili on, asetuksen nojalla on mahdollista pyytää tuomioistuinta selvittämään se.

Kaikki eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä koskevat lomakkeet on vahvistettu Linkki avautuu uuteen ikkunaankomission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1823.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 01/02/2020

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys - Belgia


50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen pakkokeinotuomari (juge des saisies, beslagrechter), ks. oikeudenkäyntilain (Code judiciaire, Gerechtelijk Wetboek) 1395/2 §.

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

Belgian Linkki avautuu uuteen ikkunaanhaaste- ja ulosottomiesten yhdistys (Chambre nationale des huissiers de justice, Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders), ks. oikeudenkäyntilain 555/1 §:n 1 momentin 1 alakohdan 25 luetelmakohta.

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

Eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön ottamisesta rajat ylittävää velkojen perintää varten siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa annetun asetuksen (EU) N:o 655/2014 14 artiklan 5 kohdan a ja b alakohdassa mainittujen tiedonhankintakeinojen käytöstä säädetään Belgian oikeudenkäyntilain 555/1 §:n 2 momentissa (joka tuli voimaan 1. tammikuuta 2019, koska oli tarpeen toteuttaa vielä joitakin täytäntöönpanotoimia).

Näin ollen haaste- ja ulosottomiesten yhdistys voi oikeusapupyynnön saatuaan pyytää vaadittuja tietoja Belgian kansallispankin (Banque nationale de Belgique, Nationale Bank van België) yhteyshenkilöltä.

Saatujen tietojen perusteella voidaan pyytää tarkempia tietoja yhdeltä tai useammalta pankilta.

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

Muutoksenhakutuomioistuin (Cour d’appel, Hof van Beroep; oikeudenkäyntilain 602 §:n 1 momentin 6 kohta).

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

Ulosottomies (yksityisoikeudellisista säännöksistä ja säännöksistä vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien edistämiseksi 18. kesäkuuta 2018 annetun lain 196 §).

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Ulosottomies (oikeudenkäyntilain 519 §:n 1 momentin 1 kohta).

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

Belgiassa turvaamistoimenpiteenä on vakuustakavarikko (saisie-arrêt conservatoire, bezwarend beslag onder derden), josta säädetään oikeudenkäyntilain viidennen osan II osaston IV luvussa (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1967/10/10/1967101056/justel). Tällainen turvaamistoimenpide voi kohdistua myös yhteistiliin. Jos yhteistilin varojen jakautuminen eri omistajien kesken on pankin tiedossa, toimenpide koskee vain asianomaisen velallisen varoja. Muussa tapauksessa turvaamistoimi kattaa tilin koko saldon. Tällöin ne tilinomistajat, jotka eivät ole toimenpiteen kohteena, voivat pyytää sen purkamista niiden varojen osalta, joiden he voivat osoittaa kuuluvan itselleen.

- Hakemus osoitetaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen pakkokeinotuomarille (oikeudenkäyntilain 1395 §).

- Asiakasvaratilien (comptes de qualité, kwaliteitsrekeningen ja comptes de tiers, derdenrekeningen) osalta erotetaan seuraavat tapaukset:

 • Velallinen on tilinhaltija
  • Vaikka kiinnityksistä annetun lain (loi hypothécaire, Hypotheekwet) 8 §:n 1 momentissa säädetään nimenomaisesti, että varat, joita mm. asianajajat, haaste- ja ulosottomiehet, notaarit ja kiinteistönvälittäjät tallettavat asiakkaidensa nimissä erityisille lakisääteisille asiakasvaratileille, eivät kuulu tilinhaltijan omaisuuteen ja että tähän varojen erillisyyteen voidaan vedota myös kolmansia vastaan, lainsäädännössä ei kielletä tällaisilla tileillä olevien varojen ulosmittausta tilinhaltijan yksityisen velkojan vaatimuksesta. Näin ollen on periaatteessa mahdollista määrätä pankki turvaamaan myös asiakasvaratileillä olevat varat. Kun pankki määrätään turvaamaan asiakasvaratilillä olevat varat, sen on ilmoitettava, millaisesta tilistä on kyse (oikeudenkäyntilain 1452 §). Mahdolliset vastalauseet voidaan esittää pakkokeinotuomarille. Vakuustakavarikon kohteeksi joutunut velallinen voi siis pyytää vakuustakavarikon perumista.
 • Velallinen on asiakasvaratilin edunsaaja
  • Asiakasvaratilin edunsaajalla on hänen nimissään hallinnoitujen varojen osalta saatava suhteessa tilinhaltijaan. Edunsaajan velkojat voivat asettaa tämän saatavan vakuustakavarikkoon. Velkoja voi aina asettaa vakuustakavarikkoon kolmannen hallussa olevat varat, jotka kolmas osapuoli on velkaa hänen velalliselleen (oikeudenkäyntilain 1445 §). Tällainen turvaamismääräys on esitettävä tilinhaltijalle (= kolmas osapuoli), ei pankille. Tällaisessa tapauksessa pankki on velkaa ainoastaan tilinhaltijalle, ei tilin edunsaajalle.

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

Belgiassa tietyt määrät on säädetty vapautettavaksi ulosotosta oikeudenkäyntilain 1409, 1409bis ja 1410 §:n nojalla (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1967/10/10/1967101056/justel). Näissä säännöksissä rajoitetaan ulosmittausta tai kielletään se kokonaan tiettyjen tulojen osalta: ansiotulot, toimeentuloturva, sosiaaliturvaetuudet ja elatusmaksut. Ansiotuloista ja toimeentuloturvasta on jätettävä ulosmittauksen ulkopuolelle tietty ns. suojaosa.

Jotta täytäntöönpanoviranomaisten ja tarvittaessa asianomaisten kolmansien osapuolten olisi helpompi määrittää, ovatko jollakin tilillä olevat varat ulosmittauskelpoisia, työnantajille ja maksuvirastoille on säädetty (oikeudenkäyntilain 1411bis §:n 3 momentissa) rikosoikeudellisen seuraamuksen uhalla velvollisuus mainita suorittamiensa maksujen yhteydessä tietty koodi, joka vaihtelee tilille maksettavien tulojen tyypin mukaan.

Tämä merkitsemisvelvollisuus ei rajoita velallisen oikeutta osoittaa kaikin käytettävissä olevin oikeuskeinoin, että hänen tilillään olevat varat on vapautettu ulosotosta (oikeudenkäyntilain 1411bis §:n 2 momentin 1 kohta). Lisäksi oikeudenkäyntilain 1411bis §:n 2 momentin 2 kohdassa säädetään kumottavissa olevasta olettamasta, jonka mukaan osa niistä määristä, jotka työnantaja on maksanut velallisen tilille, on vapautettu ulosotosta. Olettamaa sovelletaan ainoastaan velallisen ja hänen velkojiensa välisiin suhteisiin.

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

Oikeudenkäyntilain 1454 §:n nojalla velallisen on maksettava kulut, jotka aiheutuvat kolmannen osapuolen antamasta vakuustakavarikkoa koskevasta ilmoituksesta. Sen sijaan ei säädetä mahdollisuudesta periä muita kuluja, joita pankille aiheutuu vakuustakavarikon toteuttamisesta tai sen (osittaisesta) purkamisesta.

Tilitietojen saamista koskevien pyyntöjen käsittelystä aiheutuvat kulut sekä niiden perimistä koskevat edellytykset ja yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan kuninkaan asetuksella (arrêté royal, Koninklijk Besluit; oikeudenkäyntilain 555/1 §:n 2 momentti, joka tuli voimaan 1. tammikuuta 2019). Tilanteen mukaan osa näistä kuluista maksetaan pankille, joka antoi Belgian tiedonhankintaviranomaisen pyytämät tiedot (ks. asetuksen 50 artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskeva ilmoitus), jos tällaisesta korvausjärjestelmästä on sovittu kirjallisesti pankkien tai niiden nimeämän edustajan kanssa, rajoittamatta kuitenkaan asetuksen (EU) N:o 655/2014 43 artiklan 3 kohdan soveltamista (ks. oikeudenkäyntilain 555/1 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettujen, tilitietojen saamista koskevien pyyntöjen käsittelystä aiheutuvien kulujen sekä niiden perimistä koskevien edellytysten ja yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 22. huhtikuuta 2019 annetun kuninkaan asetuksen 3 §:n 2 momentti, Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2019/04/22/2019030412/justel). Belgiassa ei toistaiseksi ole tehty tällaista sopimusta pankeille suoritettavista korvauksista.

Nämä kuninkaan asetuksella vahvistetut kulut peritään tietopyynnöistä, jotka toteutetaan Belgiassa oikeudenkäyntilain uusien pykälien (1447/1 ja 1447/2 §, jotka tulevat voimaan todennäköisesti vuoden 2020 aikana) nojalla, sekä EU:n asetuksen 14 artiklan nojalla tehtävistä tietopyynnöistä.

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

Ulosottomiehen toteuttaman täytäntöönpanon osalta maksuasteikko on vahvistettu 30. marraskuuta 1976 annetussa kuninkaan asetuksessa, jossa vahvistetaan haaste- ja ulosottomiehen siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa suorittamiin toimiin sovellettava tariffi sekä tiettyjen avustusten tariffi.

Tietojen toimittamisen osalta säädetään, että tilitietojen saamista koskevien pyyntöjen käsittelystä aiheutuvat kulut sekä niiden perimistä koskevat edellytykset ja yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan kuninkaan asetuksella (oikeudenkäyntilain 555/1 §:n 2 momentti, joka tuli voimaan 1. tammikuuta 2019). Oikeudenkäyntilain 555/1 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettujen, tilitietojen saamista koskevien pyyntöjen käsittelystä aiheutuvien kulujen sekä niiden perimistä koskevien edellytysten ja yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 22. huhtikuuta 2019 annettu kuninkaan asetus (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2019/04/22/2019030412/justel) tuli voimaan takautuvasti 1. tammikuuta 2019 alkaen.

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

Belgian lainsäädännön mukaan vakuustakavarikko ei anna saataville etuoikeusasemaa suhteessa muihin velkoihin. Kiinnityksistä annetun lain 17 §:n ja 19 §:n 1 momentin mukaan etuoikeusasema myönnetään ainoastaan suoraan turvaamismääräyksen antamisesta johtuville oikeudenkäyntimaksuille.

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

Tilivarojen turvaamismääräyksen vastustaminen: ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen pakkokeinotuomari, ks. oikeudenkäyntilain 1395/2 §:n 2 momentti.

Tilivarojen turvaamismääräyksen täytäntöönpanon vastustaminen: ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen pakkokeinotuomari, ks. oikeudenkäyntilain 1395/2 §:n 2 momentti.

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

Muutoksenhakutuomioistuin (oikeudenkäyntilain 602 §:n 1 momentin 7 kohta).

Muutoksenhaku on oikeudenkäyntilain 1051 §:n mukaisesti esitettävä periaatteessa kuukauden kuluessa tuomion tiedoksiantamisesta.

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

Siviilioikeudellisen menettelyn oikeudenkäyntimaksuista ja muista kuluista säädetään oikeudenkäyntilain 1017–1022 §:ssä.

Oikeudenkäynnin kustannukset vaihtelevat asian mukaan, joten niitä on tarkasteltava tapauskohtaisesti.

Oikeudenkäyntilain 1017 §:n mukaan oikeudenkäyntikulut määrätään kaikissa lainvoimaisissa tuomioissa viran puolesta hävinneen osapuolen maksettavaksi, paitsi jos erityislaeissa toisin säädetään ja sen estämättä, mitä osapuolet ovat sopineet; sopimus voidaan tarvittaessa vahvistaa tuomiossa. Sen sijaan tarpeettomat kulut, kuten 1022 §:ssä tarkoitettu oikeudenkäyntikorvaus (indemnité de procédure) määrätään viran puolesta sen osapuolen maksettavaksi, joka on ne vilpillisesti aiheuttanut.

Oikeudenkäyntikulut luetellaan oikeudenkäyntilain 1018 §:ssä:

 • 1. Erilaiset kirjaamo- ja rekisteröintimaksut sekä leimaverot, jotka on maksettu ennen leimaverolain kumoamista. Kirjaamomaksuja ovat erilaiset kulut, jotka liittyvät asian kirjaamiseen tuomioistuimen asialistalle sekä asiakirjojen laatimiseen ja toimittamiseen (rekisteröinti-, kiinnitys- ja kirjaamomaksuista annetun lain (Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten) 268 §).
  • Asian kirjaamisesta tuomioistuimen asialistalle peritään periaatteessa 100–500 euroa (pakkokeinotuomari) tai 210–800 euroa (muutoksenhakutuomioistuin) asian arvon mukaan (edellä mainitun lain 269/1 §). Tämä maksu peritään asian kirjaamiseksi tuomioistuimen asialistalle.
  • Tuomioistuinten kirjaamojen antamista asiakirjoista tai asiakirjoista, jotka ne vahvistavat ilman tuomarin toimenpiteitä, peritään periaatteessa 35 euron maksu (droit de rédaction) (em. lain 270/1 §).
  • Asiakirjojen toimittamisesta sekä asiakirjajäljennöksistä ja -otteista peritään kirjaamoissa periaatteessa toimitusmaksu, joka on 0,85–3 euroa sivulta (em. lain 271 ja 272 §).

Rekisteröintimaksu (3 % asian arvosta) peritään päätöksistä, jotka koskevat yli 12 500 euron arvoisia asioita (tämä ei sisällä oikeudenkäyntikuluja).

 • 2. Oikeudellisiin asiakirjoihin liittyvät kustannukset, palkat ja palkkiot.
 • 3. Tuomion oikeaksi todistettu jäljennös; 0,85–3 euroa sivulta.
 • 4. Tutkintatoimista aiheutuvat kustannukset, kuten todistajien ja asiantuntijoiden palkkiot.
 • 5. Tuomarien ja syyttäjien, kirjaajien ja osapuolten matka- ja oleskelukustannukset, kun matka perustuu tuomarin määräykseen, ja yksinomaan oikeudenkäyntiä varten laadituista asiakirjoista aiheutuvat kustannukset.
 • 6. Oikeudenkäyntilain 1022 §:ssä tarkoitettu oikeudenkäyntikorvaus, jonka maksaa periaatteessa hävinnyt osapuoli voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulujen ja asianajajan palkkioiden korvaamiseksi. Korvauksen määrä vahvistetaan riita-asian arvon perusteella. Korvauksen perusmäärä sekä vähimmäis- ja enimmäismäärä on vahvistettu 26. lokakuuta 2007 annetulla kuninkaan asetuksella. Tuomari voi alentaa tai korottaa perusmäärää, mutta vähimmäismäärää ei voi alittaa eikä enimmäismäärää ylittää. Määrät on sidottu kuluttajahintaindeksiin.
 • 7. Oikeudenkäyntilain 1734 §:n mukaisesti nimetyn sovittelijan palkkiot, palkat ja kulut.
 • 8. Korvaus, josta säädetään talousarviorahaston perustamisesta toisen vaiheen oikeusapua varten 19. maaliskuuta 2017 annetun lain 4 §:n 2 momentissa (loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, Wet tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand).

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Mitään muita kieliä ei hyväksytä.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 12/10/2020

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys - Saksa


50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

Nimetyt tuomioistuimetPDF(211 Kb)de ovat käräjäoikeudet (Amtsgerichte) ja osavaltion alioikeudet (Landgerichte).

Tapauksissa, joissa velkoja on jo saanut virallisen asiakirjan, toimivalta tilivarojen turvaamismääräyksen antamiseen paikallisella tasolla on tuomioistuimella, jonka alueella kyseinen asiakirja on laadittu.

Määritettäessä tuomioistuinten toimivaltaisuutta tietyssä asiassa noudatetaan yleisiä säännöksiä, jotka sisältyvät tuomioistuinjärjestelmästä annettuun lakiin (Gerichtsverfassungsgesetz) sekä soveltuvia oikeudenkäyntilakeja.

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

Viranomainen, joka on nimitetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitiedot asetuksen (EU) N:o 655/2014 14 artiklan nojalla, on liittovaltion oikeusvirasto (Bundesamt für Justiz)

Oikeusviraston (Bundesamt für Justizin) yhteystiedot:

Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Deutschland
Puhelin: +49 228 99 410-40
Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanEU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

Hankkiakseen tilitiedot asetuksen (EU) N:o 655/2014 14 artiklan nojalla oikeusvirasto (Bundesamt für Justiz) voi pyytää liittovaltion veroviranomaista (Bundesamt für Steuern) hankkimaan luottolaitoksilta seuraavat tiedot:

päivämäärä, jolloin tili on avattu ja suljettu, tilinhaltijoiden nimet, syntymäaika luonnollisten henkilöiden tapauksessa.

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

Nimetyt tuomioistuimetPDF(233 Kb)de ovat käräjäoikeudet (Amtsgerichte), osavaltion alioikeudet (Landgerichte), osavaltion ylioikeudet (Oberlandesgerichte), työtuomioistuimet (Arbeitsgerichte) ja osavaltion työtuomioistuimet (Landesarbeitsgerichte).

Muutosta päätökseen, jolla kieltäydytään antamasta turvaamismääräystä, voidaan hakea hakemuksen hylänneestä tuomioistuimesta. Jos hakemuksen hylännyt tuomioistuin on alioikeus, muutosta haetaan sitä ylemmän oikeusasteen tuomioistuimesta.

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

Nimetyt tuomioistuimetPDF(194 Kb)de ovat käräjäoikeudet (Amtsgerichte).

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Nimetyt tuomioistuimetPDF(194 Kb)de ovat käräjäoikeudet (Amtsgerichte).

Tuomioistuin, jolla on yleisten säännösten mukainen toimivalta panna turvaamismääräys täytäntöön, on toimivaltainen käräjäoikeus (Amtsgericht). Jos turvaamismääräyksen on antanut saksalainen tuomioistuin, se on myös täytäntöönpanovaltainen.

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

Sellaisilla tileillä oleviin varoihin, jotka eivät tiliä hoitavan pankin rekisterien mukaan ole yksinomaan velallisen hallussa, sovelletaan ulosotosta annettua Saksan kansallista lakia. Tämä ei kuitenkaan vaikuta muiden hallintavaltaisten osapuolten oikeuksiin.

Sellaisilla velallisen tileillä olevat varat, joita kolmas voi hallita velallisen puolesta, kuuluvat velalliseen kohdistuvan ulosoton piiriin kansallisen ulosottolain perusteella.

Sellaisilla kolmannen tileillä olevat varat, joita velallinen voi hallita kolmannen puolesta, eivät kuulu velalliseen kohdistuvan ulosoton piiriin kansallisen ulosottolain perusteella.

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

Saksan kansalliset säännöt, joita koskevat ulosotosta vapautettavia määriä, on annettu siviiliprosessilain (Zivilprozessordnung, ZPO) 850k ja 850l §:ssä).

Näissä säännöksissä todetaan seuraavaa:

850k § Ulosmittauksesta vapautettu tili

(1) Mikäli velallisen tilillä luottolaitoksessa olevat varat asetetaan ulosmittaukseen, vaikka tili on vapautettu ulosmittauksesta, velallinen saa käyttää varoja kuukausittaisen enimmäismäärän verran 850c §:n 1 momentin ensimmäisen virkkeen sekä 850c §:n 2a momentin nojalla kyseisen kalenterikuukauden loppuun saakka; ulosmittaus ei koske tätä osaa varoista. Ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut varat sisältävät sellaiset varat, joita ei saa maksaa velkojalle tai tallettaa ennen 835 §:n 4 momentissa säädetyn määräajan päättymistä. Jos velallinen ei ole kyseisen kalenterikuukauden aikana käyttänyt ulosmittauksesta ensimmäisen virkkeen nojalla vapautettua määrää varoista, kyseistä määrää ei ulosmitata seuraavana kalenterikuukautena sen varojen määrän lisäksi, joka on vapautettu ulosmittauksesta ensimmäisen virkkeen perusteella. Virkkeitä 1–3 noudatetaan soveltuvin osin, kun velallisen käyttötilillä olevat varat ovat ulosmittauksen kohteena ja kyseinen käyttötili on muutettu ulosmittauksesta vapautetuksi tiliksi ennen kuin tuomioistuimen päätöksen tiedoksiannosta alkava neljän viikon määräaika on päättynyt.

(2) Tilillä olevat varat katsotaan kaikilta muilta osin ulosmitattaviksi lukuun ottamatta seuraavia varoja, jotka korottavat näin 1 momentissa säädettyä velallisen käyttöön jäävää enimmäismäärää:

1. 850c §:n 1 momentin toisen virkkeen sekä 850c §:n 2a momentin ensimmäisen virkkeen nojalla ulosmittauksesta vapautetut määrät, kun velallinen

a) maksaa elatusapua yhdelle tai useammalle henkilölle lakisääteisten velvoitteiden mukaan, tai

b) saa rahaetuuksia sosiaaliturvalain (Sozialgesetzbuch) toisen tai kahdennentoista osan perusteella henkilöistä, jotka asuvat hänen kanssaan samassa kotitaloudessa sosiaaliturvalain toisen osan 7 §:n 3 momentissa tai 19 §:ssä, 20 §:ssä, 36 §:n ensimmäisessä virkkeessä tai kahdennentoista osan 43 §:ssä tarkoitetulla tavalla ja joille velallisella ei ole lakisääteistä velvoitetta maksaa elatusapua.

2. Sosiaaliturvalain ensimmäisen osan 54 §:n 2 momentissa tarkoitetut kertaluonteiset rahaetuudet ja sosiaaliturvalain ensimmäisen osan 54 §:n 3 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta fyysisestä vammasta tai sairaudesta johtuvien lisäkulujen korvaamiseksi tarkoitetut rahaetuudet.

3. Lapsilisät tai muut lapsiin liittyvät rahaetuudet, ellei niitä ulosmitata elatusapuvaatimuksen perusteella, jonka esittää lapsi, jolle etuudet on myönnetty tai jonka osalta etuudet otetaan huomioon.

Ensimmäisessä virkkeessä säädettyihin määriin sovelletaan soveltuvin osin 1 momentin kolmatta virkettä.

(3) Ulosmittauksesta 1 momentin ja 2 momentin ensimmäisen virkkeen 1 kohdan nojalla vapautettua määrää käytetään kattamaan määrä, jonka täytäntöönpanotuomioistuin on ulosmittausmääräyksessä jättänyt ulosmittauksen ulkopuolelle, jos varat ulosmitataan 850d §:ssä mainittujen vaateiden perusteella.

(4) Täytäntöönpanotuomioistuin voi hakemuksesta asettaa ulosmittauksesta vapautettavan määrän, joka poikkeaa 1 momentissa, 2 momentin ensimmäisen virkkeen 1 kohdassa ja 3 momentissa säädetyistä määristä. Seuraavia säännöksiä noudatetaan soveltuvin osin: 850a §, 850b §, 850c §, 850d §:n 1 ja 2 momentti, 850e §, 850f §, 850g § ja 850i § sekä voimassa olevan lain 851c § ja 851d § sekä sosiaaliturvalain 1 osan 54 §:n 2 momentti, 3 momentin kohdat 1, 2 ja 3, sosiaaliturvalain 1 osan 4 ja 5 momentti, sosiaaliturvalain 12 osan 17 §:n 1 momentin toinen virke ja tuloverolain (Einkommensteuergesetz) 76 §. Täytäntöönpanotuomioistuimella on toimivalta antaa kaikilta muilta osin 732 §:n 2 momentissa tarkoitetut määräykset.

(5) Luottolaitoksen velvollisuutena on suorittaa sopimusjärjestelyjen yhteydessä velalliselle maksuja niistä tilin varoista, jotka eivät ole ulosmittauksen kohteena 1 ja 3 momenttien nojalla. Tätä sovelletaan 2 momentin nojalla ulosmittaamattomiin varoihin vain siinä määrin kuin velallinen osoittaa työnantajan, lapsilisät maksavan laitoksen (Familienkasse), toimeentulotuen suorittavan viranomaisen tai muun konkurssiasetuksen (Insolvenzordnung, InsO) 305 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun henkilön tai viranomaisen antamalla todistuksella, että kyseiset varat eivät kuulu ulosmittauksen piiriin. Luottolaitoksen katsotaan vapautuvan velvoitteistaan velallista kohtaan, jos luottolaitos ei ole tietoinen siitä, että todistus on virheellinen, vaikka tämä johtuisi sen vakavasta huolimattomuudesta. Mikäli velallinen ei pysty toimittamaan toisessa virkkeessä säädettyjä todisteita, täytäntöönpanotuomioistuimen on pyynnöstä asetettava määrät 2 momentin mukaan. 1–4 virkkeitä sovelletaan kaikkiin talletettuihin varoihin.

(6) Mikäli sosiaaliturvalain mukainen rahaetuus tai lapsilisät maksetaan ulosmittauksesta vapautetulle tilille, luottolaitos voi neljäntoista päivän kuluessa siitä, jolloin kyseinen määrä maksettiin tilille, periä kyseisistä varoista vain saatavat, joihin luottolaitoksella on oikeus korvauksena tilin hallinnasta tai tiliä koskevien edunsaajan toimien perusteella tänä aikana. Luottolaitos ei voi kieltäytyä suorittamasta maksutoimeksiantoa varojen puuttumisen vuoksi tämän jälkeen jäljellä olevaan varojen määrään asti neljäntoista päivän kuluessa siitä, jolloin kyseinen määrä maksettiin tilille, jos edunsaaja todistaa, tai luottolaitos on muutoin tietoinen, että tilille maksettu määrä on sosiaaliturvalain nojalla myönnetty rahaetuus tai lapsilisä. Luottolaitokselle tilinhoidosta maksettava palkkio voidaan myös periä myös 1–4 momentissa tarkoitetuista varoista.

(7) Asiakkaana oleva luonnollinen henkilö tai hänen valtuuttamansa oikeudellinen edustaja ja luottolaitos voivat sopia milloin tahansa käyttötilin hoitoa koskevassa sopimuksessa, että käyttötiliä hoidetaan ulosmittauksesta vapautettuna tilinä. Asiakas voi myös milloin tahansa pyytää, että luottolaitos hoitaa hänen käyttötiliään ulosmittauksesta vapautettuna tilinä. Jos käyttötilillä olevat varat on jo ulosmitattu, velallinen voi pyytää, että kyseinen käyttötili katsotaan ulosmittauksesta vapautetuksi tiliksi neljäntenä pankkipäivänä siitä, kun asiaa koskeva pyyntö esitetään.

(8) Velallinen voi pitää vain yhden ulosmittauksesta vapautetun tilin. Sopimusjärjestelyissä asiakkaan on vakuutettava luottolaitokselle, että hänellä ei ole muita ulosmittauksesta vapautettuja tilejä. Luottolaitos voi ilmoittaa tietopalveluille, että se hoitaa ulosmittauksesta vapautettua tiliä asiakkaan puolesta. Tietopalvelut voivat käyttää tätä tietoa vain antaakseen tietoja luottolaitoksille, jotka pyytävät tietoja tarkistaakseen edellä toisessa virkkeessä tarkoitetun asiakkaan antaman vakuutuksen oikeellisuuden ja sen, onko kyseisellä henkilöllä ulosmittauksesta vapautettu tili. Vaikka tietojen kohteena oleva henkilö antaa suostumuksensa, tietoja ei saa kerätä, käsitellä tai käyttää muussa kuin neljännessä virkkeessä säädetyssä tarkoituksessa.

(9) Mikäli velallisella on 8 momentin ensimmäisen virkkeen säännösten vastaisesti useita ulosmittauksesta vapautettuja käyttötilejä, täytäntöönpanotuomioistuin määrää velkojan hakemuksesta, että vain velkojan hakemuksessaan nimeämä käyttötili säilyy ulosmittauksesta vapautettuna tilinä. Velkojan on osoitettava tuomioistuinta tyydyttävällä tavalla, että ensimmäisessä virkkeessä säädetyt edellytykset täyttyvät, toimittamalla kolmansina osapuolina olevien velallisten vakuutukset asiasta. Velallista ei kuulla. Päätös annetaan tiedoksi kaikille kolmansina osapuolina oleville velallisille. Kun päätös on annettu tiedoksi luottolaitoksille, jotka hoitavat sellaisia käyttötilejä, joita ei ole vahvistettu ulosmittauksesta vapautetuiksi tileiksi, 1–6 momentissa säädetyt vaikutukset lakkaavat.

850l § Määräys ulosmittauksen ulkopuolelle jäävistä varoista, jotka on talletettu ulosmittauksesta vapautetuille tileille

Velallisen hakemuksesta täytäntöönpanotuomioistuin voi määrätä, että ulosmittauksesta vapautetun tilin varoja ei saa ulosmitata kahteentoista kuukauteen, jos velallinen osoittaa, että hakemusta edeltävän kuuden kuukauden aikana erittäin suuri osa kyseisellä tilillä olevista varoista oli vapautettu ulosmittauksesta, ja jos velallinen osoittaa tuomioistuinta tyydyttävällä tavalla, että todennäköisesti erittäin suuri osa tilille seuraavien kahdentoista kuukauden aikana siirrettävistä varoista tulee myös olemaan vapautettu ulosmittauksesta. Tuomioistuin voi kieltäytymä antamasta määräystä, jos se on ristiriidassa velkojan keskeisten etujen kanssa. Määräys perutaan velkojan hakemuksesta, jos määräyksen antamisen edellytykset eivät enää täyty tai jos määräys on ristiriidassa velkojan keskeisten etujen kanssa.

Määrät, joita tarkoitetaan siviiliprosessilain (ZPO) 850k §:n 1 momentin ensimmäisessä virkkeessä (sellaisena kuin se on tulkittuna yhdessä 850c §:n 2a momentin kanssa) ja joihin viitataan 850k §:n 1 momentin ensimmäisessä virkkeessä, vahvistetaan ulosmittauksesta vapautetuista määristä 27. huhtikuuta 2015 julkaistussa tiedonannossa (Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung), ks. liitePDF(114 Kb)de. Tiedonanto otetaan jatkossa huomioon määritettäessä ulosmittauksesta vapautettuja määriä.

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

Saksan kansallisen lainsäädännön mukaan pankit eivät saa periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten täytäntöönpanosta tai tilitietojen antamisesta.

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

Asetuksen (EU) N:o 655/2014 mukaiseen tilivarojen turvaamismääräykseen perustuvasta menettelystä tai täytäntöönpanosta aiheutuvat oikeudenkäyntimaksut ovat vahvistettu oikeudenkäyntimaksuista annetussa laissa (Gerichtskostengesetz) ja oikeudenkäyntimaksuista perheasioissa annetussa laissa (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, FamGKG). Edellä mainittuihin lakeihin voi tutustua maksutta osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdf ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf.

Yhteenveto edellä mainittujen lakien perusteella perittävistä maksuista on esitetty vastauksessa 50 artiklan 1 kohdan n alakohtaan.

Palkkiot, joita ulosottomies voi periä asetuksen (EU) N:o 655/2014 mukaiseen tilivarojen turvaamismääräykseen perustuvasta menettelystä tai täytäntöönpanosta, on vahvistettu ulosottokustannuksista annetussa laissa (Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG). Edellä mainittuun lakiin voi tutustua maksutta osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf.

Saksassa pankille annetun eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen tiedoksiannosta peritään maksu, jos ulosottomiehen on annettava se tiedoksi Saksassa. Jos ulosottomies antaa turvaamismääräyksen tiedoksi henkilökohtaisesti, peritään 10 euron maksu ulosottokustannuksista annettuun lakiin sisältyvän maksutaulukon (Kostenverzeichnisses zum Gerichtsvollzieherkostengesetz, KV GvKostG) 100 kohdan mukaan. Lisäksi matkan perusteella peritään matkakuluja seuraavasti: 3,25 euroa, kun matka on enintään 10 km; 6,50 euroa, kun matka on 10–20 km; 9,75 euroa, kun matka on 20–30 km; 13 euroa, kun matka on 30–40 km ja 16,25 euroa, kun matka on yli 40 km (KV GvKostG:n maksutaulukon 711 kohdan mukaan). Jos ulosottomies antaa määräyksen tiedoksi muulla tavalla, peritään 3,00 euron maksu (KV GvKostG:n maksutaulukon 101 kohdan mukaan). Postituskulut peritään kokonaisuudessaan, jos tiedoksiannosta annetaan todistus (KV GvKostG:n maksutaulukon 701 kohdan mukaan). Kertamaksuna peritään käteiskulujen kattamiseksi 20 prosenttia kunkin määräyksen täytäntöönpanosta aiheutuvasta maksusta; kuitenkin vähintään 3,00 euroa ja enintään 10,00 euroa (KV GvKostG:n maksutaulukon 716 kohdan mukaan).

Tämä koskee tapauksia, joissa Saksassa turvaamismääräyksen antanut tuomioistuin antaa määräyksen tiedoksiannon velalliselle ulosottomiehen tehtäväksi velkojan pyynnöstä.

Maksua ei veloiteta (EU) N:o 655/2014 14 artiklassa tarkoitusta yhteydenotosta tiedonhankintaviranomaiseen. Tämä ei kuitenkaan vaikuta 50 artiklan 1 kohdan n alakohtaa koskevaan vastaukseen, jossa selostetaan oikeudenkäyntimaksuihin sovellettavaa korotusta, kun kyse on menettelyissä turvaamismääräyksen hankkimiseksi asetuksen (EU) N:o 655/2014 5 artiklan b kohdassa tarkoitetulla tavalla.

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

Koska tilivarojen ulosmittaamista koskevilla kansallisen lain nojalla tehdyillä päätöksillä ja asetuksen (EU) N:o 655/2014 nojalla tehdyillä päätöksillä on sama asema, etusija-asema määräytyy sen päivän perusteella, jolloin määräys annetaan tiedoksi pankille. Aikaisemmat ulosottomääräykset käsitellään ennen myöhemmin tiedoksi annettuja määräyksiä.

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

Seuraavat tuomioistuimet PDF(233 Kb)deovat toimivaltaisia asetuksen (EU) N:o 655/2014 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja oikeussuojakeinoja koskevissa asioissa.

Nimetyt tuomioistuimet ovat käräjäoikeudet (Amtsgerichte), osavaltion alioikeudet (Landgerichte), osavaltion ylioikeudet (Oberlandesgerichte), työtuomioistuimet (Arbeitsgerichte) ja osavaltion työtuomioistuimet (Landesarbeitsgerichte).

Seuraavat tuomioistuimetPDF(194 Kb)de ovat toimivaltaisia asetuksen (EU) N:o 655/2014 34 artiklan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuja oikeussuojakeinoja koskevissa asioissa.

Nimetyt tuomioistuimet ovat käräjäoikeudet (Amtsgerichte).

Turvaamismääräyksen antanut tuomioistuin on toimivaltainen asetuksen (EU) N:o 655/2014 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja oikeussuojakeinoja koskevissa asioissa.

Asetuksen (EU) N:o 655/2014 34 artiklan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuja velallisen oikeussuojakeinoja koskevissa asioissa täytäntöönpanotoimivalta on yleisten säännösten mukaan toimivaltaisella käräjäoikeudella (Amtsgerict).

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

Seuraavat tuomioistuimetPDF(233 Kb)de ovat toimivaltaisia asetuksen (EU) N:o 655/2014 37 artiklassa tarkoitetun muutoksenhakua koskevissa asioissa.

Nimetyt tuomioistuimet ovat käräjäoikeudet (Amtsgerichte), osavaltion alioikeudet (Landgerichte), työtuomioistuimet (Arbeitsgerichte) ja osavaltion työtuomioistuimet (Landesarbeitsgerichte).

Asetuksen (EU) N:o 655/2014 37 artiklassa tarkoitettua oikeutta hakea muutosta oikeussuojakeinoja koskeviin päätöksiin voidaan käyttää tuomioistuimessa, joka antoi päätöksen oikeussuojakeinosta, tai ylemmän oikeusasteen tuomioistuimessa, jos päätöksen on antanut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin.

Muutoshakemus on tehtävä kuukauden kuluessa.

Muutoksenhakuaika alkaa kulua päivästä, jona kyseiselle henkilölle annettiin tiedoksi päätös, johon muutosta haetaan.

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

Asetuksen (EU) N:o 655/2014 5 artiklan a kohdan mukaisissa menettelyissä:

Maksun määrä määritetään tapauskohtaisesti riita-arvon ja sovellettavan maksutason perusteella noudattaen oikeudenkäyntimaksuista annetun lain (Gerichtskostengesetz, GKG) 34 §:ssä ja/tai oikeudenkäyntimaksuista perheasioissa annetun lain (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, FamGKG) 28 §:ssä säädettyä laskentatapaa.

Menettelystä eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen saamiseksi asetuksen (EU) N:o 655/2014 5 artiklan a nojalla peritään tavallisesti 1,5-kertainen maksu oikeudenkäyntimaksuista annetussa laissa (Kostenverzeichnis Gerichtskostengesetz, KV GKG) säädetyn maksutaulukon 1410 kohdan mukaan. Joissakin tapauksissa, kun tuomioistuinmenettelystä aiheutuva hallinnollinen rasite on vähäisempi, sovelletaan alennettua 1,0-kertaista maksua (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 1411 kohta). Jos turvaamismääräys on annettu siviiliprosessilain 91a §:n tai 269 §:n 3 momentin kolmannen virkkeen nojalla, sovelletaan tavallisesti korkeampaa 3,0-kertaista maksua (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 1412 kohta).

Menettelyn maksu kattaa myös asetuksen (EU) N:o 655/2014 33 artiklassa tarkoitetun oikeussuojakeinoja koskevan hakemuksen, jonka velallinen voi esittää eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen perumiseksi tai muuttamiseksi. Jos tiedoksiannosta annetaan tiedoksiantotodistus, jos tiedoksianto toimitetaan kirjattuna kirjeenä ja siitä annetaan vastaanottotodistus tai jos tiedoksiannon suorittaa tuomioistuimen virkamies, peritään 3,50 euron maksu, jos samaan asiaan liittyy yli 10 tiedoksiantoa tai velkoja pyytää tiedoksiantoa (ulosottomiehistä annetun lain (Gerichtsvollzieherkostengesetz, KV GvKostG) mukaisen maksutaulukon 9002 kohta)

Muutoksenhakumenettelystä peritään 1,5-kertainen maksu (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 1430 kohta). Kun koko menettely lopetetaan kokonaan peruuttamalla muutoksenhaku, maksu vähennetään 1,0-kertaiseksi (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 1431 kohta).

Riita-asian arvo määritetään tapauskohtaisesti tuomioistuimen harkinnan perusteella (GKG:n 53 § sekä ZPO:n 3 §).

Maksu peritään heti kun eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä koskeva hakemus tai kanne on esitetty tuomioistuimelle (GKG:n 6 §).

Kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin käräjäoikeus (Amtsgericht) tekee päätöksen perheasioiden tuomioistuimena, sovelletaan yleensä 1,5-kertaista maksua oikeudenkäyntimaksusta perheasioista annetussa laissa säädetyn maksutaulukon 1420 kohdan mukaan (KV FamGKG). Jos koko menettely lopetetaan ilman lainvoimaista tuomiota, maksua vähennetään 0,5-kertaiseksi (KV FamGKG:n mukaisen maksutaulukon 1421 kohta).

Menettelyn maksu kattaa myös asetuksen (EU) N:o 655/2014 33 artiklassa tarkoitetun oikeussuojakeinoa koskevan hakemuksen, jonka velallinen voi esittää eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen perumiseksi tai muuttamiseksi. Jos tiedoksiannosta annetaan tiedoksiantotodistus, jos tiedoksianto toimitetaan kirjattuna kirjeenä ja siitä annetaan vastaanottotodistus tai jos tiedoksiannon suorittaa tuomioistuimen virkamies, peritään 3,50 euron maksu, jos samaan asiaan liittyy yli 10 tiedoksiantoa tai velkoja pyytää tiedoksiantoa (KV FamGKG:n mukaisen maksutaulukon 2002 kohta).

Muutoksenhakumenettelystä peritään 2,0-kertainen maksu (GKG:n mukaisen maksutaulukon 1422 kohta). Kun koko menettely lopetetaan kokonaan peruuttamalla muutoksenhaku ennen kuin muutoksenhakuperusteet on toimitettu tuomioistuimelle, maksu vähennetään 1,0-kertaiseksi (KV FamGKG:n mukaisen maksutaulukon 1423 kohta). Muissa tapauksissa, joissa menettely lopetetaan ilman tuomiota, peritään 1,0-kertainen maksu (KV FamGKG:n mukaisen maksutaulukon 1424 kohta).

Riita-asian arvo määritetään tapauskohtaisesti ottaen huomioon kohtuuden- ja oikeudenmukaisuuden periaatteet (FamGKG:n 42 § 1 momentti).

Maksu peritään heti kun maksua koskeva päätös on tehty tai menettely lopetetaan jollakin toisella tavalla (FamGKG:n 11 §).

Jos työtuomioistuin (Arbeitsgericht) antaa päätöksen ensimmäisenä oikeusasteena, peritään 0,4-kertainen maksu (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 8310 kohta). Jos turvaamismääräys on annettu siviiliprosessilain (ZPO) 91a §:n tai 269 §:n 3 kohdan kolmannen virkkeen nojalla, peritään yleensä 2,0-kertainen maksu (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 8311 kohta).

Menettelyn maksu kattaa myös asetuksen (EU) N:o 655/2014 33 artiklassa tarkoitetun oikeussuojakeinoa koskevan hakemuksen, jonka velallinen voi esittää eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen perumiseksi tai muuttamiseksi. Jos tiedoksiannosta annetaan tiedoksiantotodistus, jos tiedoksianto toimitetaan kirjattuna kirjeenä ja siitä annetaan vastaanottotodistus tai jos tiedoksiannon suorittaa tuomioistuimen virkamies, peritään 3,50 euron maksu, jos samaan asiaan liittyy yli 10 tiedoksiantoa tai velkoja pyytää tiedoksiantoa (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 9002 kohta).

Muutoksenhakumenettelystä peritään 1,2-kertainen maksu (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 8330 kohta). Kun koko menettely lopetetaan peruuttamalla muutoksenhaku, maksu vähennetään 0,8-kertaiseksi (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 8331 kohta).

Riita-asian arvo määritetään tapauskohtaisesti tuomioistuimen harkinnan perusteella (GKG:n 53 § sekä ZPO:n 3 §).

Maksu peritään heti kun maksu koskeva päätös on tehty tai menettely lopetetaan jollakin toisella tavalla (GKG:n 9 §).

Asetuksen (EU) N:o 655/2014 5 artiklan b kohdassa tarkoitetussa menettelyssä ja kaikissa menettelyissä, jotka koskevat turvaamismääräyksen täytäntöönpanon rajoittamista tai lopettamista:

Asetuksen (EU) N:o 655/2014 5 artiklan a kohdassa tarkoitetusta menettelystä turvaamismääräyksen saamiseksi peritään 20 euron maksu (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 2111 kohta). Jos menettelyn aikana tehdään hakemus tilitietojen hankkimiseksi, maksu korotetaan 33 euroon (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 2122 kohta).

Menettelyn maksu kattaa myös asetuksen (EU) N:o 655/2014 33 artiklassa tarkoitetun oikeussuojakeinoja koskevan hakemuksen, jonka velallinen voi tehdä eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen perumiseksi tai muuttamiseksi.

Pakkotäytäntöönpanon päättämistä tai rajoittamista koskevasta hakemuksesta peritään 30 euron maksu (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 2119 kohta).

Hylätyistä tai käsittelemättä jätetyistä muutoksenhauista peritään 30 euron maksu KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 2121 kohta). Jos muutoksenhaku hylätään tai se jätetään käsittelemättä vain osittain, tuomioistuin voi kohtuuden- ja oikeudenmukaisuuden perusteella puolittaa maksun tai päättää olla perimättä sitä.

Maksu peritään heti kun eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä koskeva n hakemus, täytäntöönpanon lopettamista tai rajoittamista koskeva hakemus tai kanne on esitetty tuomioistuimelle (GKG 6 §).

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Asetuksen (EU) N:o 655/2014 nojalla tuomioistuimelle tai toimivaltaiselle viranomaiselle toimitetut asiakirjat voi laatia ainoastaan saksaksi.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 22/06/2020

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys - Irlanti


50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Sellaisten tuomioistuinten nimet ja yhteystiedot, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys (6 artiklan 4 kohta);

Irlannin oikeudessa ei tunneta virallisia asiakirjoja, joten tätä säännöstä ei sovelleta Irlannissa.

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

Irlannissa:

Minister for Justice and Equality,

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Irlanti

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEAPOIA@justice.ie

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

Irlannissa sovelletaan 14 artiklan 5 kohdan a alakohtaa, eli kaikki Irlannin pankit velvoitetaan ilmoittamaan tiedonhankintaviranomaisen pyynnöstä, onko velallisella tili kyseisessä pankissa.

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

Irlannissa:

 • Kun toimivalta turvaamismääräyksen antamiseen kuuluu alemman oikeusasteen tuomioistuimelle (District Court), muutoksenhaku osoitetaan sen alemman oikeusasteen ylemmälle tuomioistuimelle (Circuit Court), jonka alueella turvaamismääräys annettiin.
 • Kun toimivalta turvaamismääräyksen antamiseen kuuluu alemman oikeusasteen ylemmälle tuomioistuimelle, muutoksenhaku osoitetaan ylemmän oikeusasteen tuomioistuimelle (High Court).
 • Kun toimivalta turvaamismääräyksen antamiseen kuuluu ylemmän oikeusasteen tuomioistuimelle, muutoksenhaku osoitetaan muutoksenhakutuomioistuimelle (Court of Appeal). (On kuitenkin huomattava, että Irlannin perustuslain säännösten mukaan muutoksenhakutuomioistuimen päätökseen voidaan hakea muutosta ylimmässä muutoksenhakutuomioistuimessa (Supreme Court), jos tämä katsoo, että suora muutoksenhaku on perusteltu poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.  Edellytyksenä tälle on, että kyseisellä päätöksellä on yleistä merkitystä ja/tai oikeuden toteutuminen edellyttää sitä.)

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

Irlannissa:

Minister for Justice and Equality,

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Irlanti

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEAPOCA@justice.ie

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Irlannissa:

Minister for Justice and Equality,

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Irlanti

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEAPOCA@justice.ie

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

Yhteis- ja hallintatilejä koskeva turvaamismääräys voidaan antaa Irlannin lainsäädännön nojalla kyseessä olevan tapauksen olosuhteiden mukaan. Yhteistilien yleissääntönä on, että ainoastaan yhtä vastaajaa koskevan Mareva-kieltomääräyksen ei pitäisi estää toista yhteistilin haltijaa nostamasta tililtä varoja, ellei määräyksessä ole erikseen niin määrätty.

Kun kolmas osapuoli säilyttää vastaajan varoja hallintatilillä, vastaajalle annettu Mareva-kieltomääräys koskee kyseisiä varoja, sillä vastaaja on niiden todellinen omistaja tai edunsaaja.

Yhteis- tai hallintatilin haltija, jonka tiliä tällainen määräys koskee, voi hakea sen ehtoihin muutosta asiaankuuluvassa tuomioistuimessa.

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

Vastaavissa kansallisissa menettelyissä tuomioistuin määrittää velallisen käytettävissä olevan määrän tapauskohtaisesti ottaen huomioon hänen olosuhteensa.  Velallisen on tehtävä asianmukainen hakemus, eikä mahdollisesti käytettävissä olevan määrän suuruutta ole säännelty.

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

Pankit eivät peri maksuja tuomioistuimen määräysten toteuttamisesta vastaavissa kansallisissa menettelyissä.  Jos tarkoituksena on etsiä tilitietoja, mitkään säännöt eivät estä pankkeja perimästä maksua kyseisten tietojen toimittamisesta.  Yleisenä periaatteena on, että velkoja on vastuussa pankin palvelusta aiheutuneista kustannuksista, vaikkakin nämä kustannukset voidaan myöhemmin määrätä velallisen maksettaviksi.

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

Tiedonhankintaviranomaisten ja toimivaltaisten viranomaisten ei ole tarkoitus periä hallinnollista maksua.  Asiakirjojen henkilökohtaisesta tiedoksiannosta veloitetaan kuitenkin noin 100–200 euroa palvelun toteutuksen vaativuuden mukaan.

Huomautus:  Asiakirjojen henkilökohtaisen tiedoksiannon suorittaa yksityinen yritys, eikä tietoja perittävistä maksuista ole saatavilla.

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

Irlannin lainsäädännössä ei ole asetettu etusija-asemaa Mareva-kieltomääräysmenettelyjen kaltaisille menettelyille, sillä velkoja ei saa omistusoikeutta kyseessä olevaan omaisuuteen.

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

Irlannissa:

Siltä osin kuin on kyse 33 artiklan 1 kohdasta, tuomioistuin, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino, on turvaamismääräyksen antanut tuomioistuin. Se voi olla tapauksesta riippuen joko alemman oikeusasteen tuomioistuin (District Court), alemman oikeusasteen ylempi tuomioistuin (Circuit Court) tai ylemmän oikeusasteen tuomioistuin (High Court)*.

Siltä osin kuin on kyse 34 artiklan 1 ja 2 kohdasta, tuomioistuin, jolla on toimivalta myöntää oikeussuoja, määräytyy seuraavasti:

 • Jos eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys on annettu asianomaisen valtion tuomioistuimessa, toimivaltainen tuomioistuin on turvaamismääräyksen antanut tuomioistuin.
 • Jos eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys on annettu muussa jäsenvaltiossa, toimivaltainen tuomioistuin on ylemmän oikeusasteen tuomioistuin*.

*The High Court,

Four Courts,

Dublin 7.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanHighCourtCentralOffice@courts.ie

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

Irlannissa 33, 34 tai 35 artiklan nojalla tehtyyn päätökseen voidaan hakea muutosta seuraavasti:

 • Jos päätöksen teki alemman oikeusasteen tuomioistuin (District Court), muutosta haetaan sen alemman oikeusasteen ylemmältä tuomioistuimelta (Circuit Court), jonka alueella turvaamismääräys annettiin, 14 päivän kuluessa päivästä, jona muutoksenhaun kohteena oleva päätös annettiin (ainoastaan 35 artiklan 1 ja 3 kohta). Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.courts.ie/rules.nsf/0/e7bc3303e9b0464a80256d2b0046a095?OpenDocument
 • Jos päätöksen teki alemman oikeusasteen ylempi tuomioistuin, muutosta haetaan ylemmän oikeusasteen tuomioistuimelta (High Court) 10 päivän kuluessa päivästä, jona muutoksenhaun kohteena oleva tuomio tai määräys julistettiin tuomioistuimessa (vain 35 artiklan 1 ja 3 kohta). Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.courts.ie/rules.nsf/d7ed4ce54d2bd0c680256e5400502ec7/d5629e64d4c7cae680256d2b0046b3ae?OpenDocument
 • Jos päätöksen teki ylemmän oikeusasteen tuomioistuin, muutosta haetaan muutoksenhakutuomioistuimelta 28 päivän kuluessa siitä, kun määräyksestä tuli lopullinen. (On kuitenkin huomattava, että Irlannin perustuslain säännösten mukaan ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen päätökseen voidaan hakea muutosta ylimmässä muutoksenhakutuomioistuimessa (Supreme Court), jos ylin muutoksenhakutuomioistuin katsoo, että suora muutoksenhaku on perusteltu poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi. Edellytyksenä tälle on, että kyseessä oleva päätöksellä on yleistä merkitystä ja/tai oikeuden toteutuminen edellyttää sitä.) Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.courts.ie/rules.nsf/8652fb610b0b37a980256db700399507/6805f0acd71dd40f80256f900064bdeb?OpenDocument

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

Turvaamismääräyksen hakemisesta tai oikeussuojakeinon käyttämisestä turvaamismääräystä vastaan aiheutuvat oikeudenkäyntimaksut ovat noin 80–200 euroa ja määräytyvät tapauksen olosuhteiden mukaan. Lisätietoja maksuista on saatavilla seuraavilla internet-sivuilla:

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/491/ (SI 491/2014)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/492/ (SI 492/2014)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/22/ (SI 22/2014)

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Ei sovelleta (Irlanti hyväksyy ainoastaan iirin- ja englanninkieliset asiakirjat).


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 29/03/2021

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys - Kreikka


50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

Rauhantuomioistuimet (eirinodikeia) ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet (protodikeia).

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

Valtiovarainministeriön pankki- ja maksutilirekisterijärjestelmä.

Tietojärjestelmien pääsihteeristö, valtiovarainministeriö,
sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaangen-gramm@gsis.gr, puh. (+30-210) 4802000, (+30-210) 4803284, (+30-210) 4803267.

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

Valtiovarainministeriön pankki- ja maksutilirekisterijärjestelmä luotiin viranomaisten, virastojen, julkisten elinten ja muiden tahojen tietopyyntöjen toimittamiseksi luottolaitoksille. Nämä pyynnöt lähetetään sähköisesti turvallisen kolmannen tahon (Teiresias) kautta luottolaitoksille, jotka toimittavat vastauksensa tilitietojen kera samaa kanavaa käyttäen (14 artiklan 5 kohdan a alakohta).

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

Rauhantuomioistuimen kielteisen päätökseen voi hakea muutosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimesta (monomeles protodikeio) ja tämän kielteiseen päätökseen muutoksenhakutuomioistuimesta (efeteio).

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

Toimittamisesta vastaa ensimmäisen asteen tuomioistuin (protodikeio). Turvaamismääräyksen ja muiden asiakirjojen vastaanottamisesta, toimittamisesta ja tiedoksiantamisesta vastaavat haaste- ja ulosottomiehet (dikastikoi epimelites).

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Haaste- ja ulosottomiehet.

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

Ainoastaan yhteistilien turvaaminen on sallittua, ei hallintatilien. Yhteistilien turvaamiselle ei ole muita ehtoja.

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

Siviiliprosessilain (kodikas politikis dikonomias) 982 §:n 2 momentissa säädetään, että ulosmittaus ei koske elatus-, palkka-, eläke- tai vakuutusmaksuvaatimuksia jne. Siviiliprosessilakiin ei voi tutustua internet-linkin kautta. Edellä mainitut summat jätetään ulosmittauksen ulkopuolelle ilman erillistä velallisen tekemää pyyntöä.

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

Kulujen ja maksujen perimisestä pankkitilin turvaamiseksi tai ulosmittaamiseksi taikka tilitietojen toimittamisesta ei säädetä erikseen. Kreikan pankkiyhdistys kuitenkin katsoo, että luottolaitoksella on oikeus vaatia kulujen maksamista, kuten valtion saatavien perinnästä annetussa lain (kodikas eisprakseon dimosion esodon) 30 A §:ssä ja 30 B §:ssä nimenomaisesti säädetään (asetus nro 356/1974 sellaisena kuin se on muutettuna ja voimassa).

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

Riippumaton julkisten tulojen virasto (aneksartiti arhi dimosion esodon) ei veloita maksua turvaamismääräyksen käsittelemisestä. Haaste- ja ulosottomiehet, joiden tehtävänä on turvaamismääräyksen täytäntöönpano, veloittavat maksun kultakin toimeksiantajalta. Haaste- ja ulosottomiesten maksuista ei ole saatavilla tietoa internet-linkin kautta. Valtiovarainministeriö ei veloita maksua tilitietojen toimittamisesta 14 artiklan mukaisesti.

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys rinnastuu kansallisen oikeuden turvaamistoimeen. Vastaavista kansallisista määräyksistä ei ole laadittu vastaavaa luokitusta.

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

Toimivaltaisena muutoksenhakutuomioistuimena toimii eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen antanut tuomioistuin, toisin sanoen rauhantuomioistuin sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa ja ensimmäisen asteen tuomioistuin kaikissa muissa asioissa. Rauhantuomioistuin vastaa 34 §:n 1 ja 2 momentissa esitetyistä oikeussuojakeinoista 20 000 euroon saakka. Yli 20 000 euron suuruiset turvaamismääräykset käsittelee ensimmäisen asteen tuomioistuin.

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

Rauhantuomioistuimen päätökseen voi hakea muutosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimesta ja tämän päätökseen muutoksenhakutuomioistuimesta . Velallinen voi hakea muutosta 30 päivän kuluessa päätöksen saamisesta.

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

Oikeudenkäyntikulut vastaavat arviolta neljää promillea vaaditusta summasta. Tämä arvio pätee sekä määräyksen saamiseksi toteutettuihin toimiin että määräystä koskeviin muutoksenhakutoimiin.

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Asiakirjojen kieleksi hyväksytään ainoastaan kreikka.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 01/12/2020

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys - Espanja


50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet (Juzgados de Primera Instancia).

Toimivaltaisen tuomioistuimen määrittämiseksi sovelletaan siviiliprosessilain (Ley de Enjuiciamiento Civil) 545 §:n 3 momentissa säädettyjä kriteerejä, jotka koskevat muuhun kuin tuomioistuimen antamaan täytäntöönpanokelpoiseen asiakirjaan perustuvaa täytäntöönpanoa.

Toimivaltainen tuomioistuin on siviiliprosessilain 50 ja 51 §:n nojalla määräytyvän paikkakunnan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin. Täytäntöönpanoa voidaan hakea myös sen paikkakunnan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelta, jossa velvoite on täytettävä täytäntöönpanokelpoisen asiakirjan mukaan, tai minkä tahansa sellaisen paikkakunnan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelta, jossa osapuolella, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, on ulosmittauskelpoista omaisuutta. Näissä tapauksissa ei sovelleta nimenomaista tai hiljaista tuomioistuinvalintaa koskevia sääntöjä. Jos vastaajia on useampia kuin yksi, hakija voi hakea täytäntöönpanoa miltä tahansa sellaiselta tuomioistuimelta, joka täyttää edellä mainitut edellytykset yhdenkin vastaajan osalta.

Jos täytäntöönpano koskee erityisehdoin kiinnitettyä tai pantattua omaisuutta, toimivalta määräytyy siviiliprosessilain 684 §:n mukaisesti.

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Ministerio de Justicia (oikeusministeriön kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön jaosto)

Yhteystiedot:

Linkki avautuu uuteen ikkunaansgcji@mjusticia.es

Puhelin: (+34) 91 390 4411

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

Tiedonhankintaviranomaiselle annetaan pääsy asiaankuuluviin tietoihin, jos kyseiset tiedot ovat viranomaisten ylläpitämissä rekistereissä tai muuten viranomaisten hallussa.

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

Muutosta haetaan turvaamismääräyksen hylänneeltä tuomioistuimelta. Jos tuomion on antanut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tai kauppatuomioistuin, muutoksenhaun ratkaisee maakunnallinen ylioikeus (Audiencia Provincial). Jos tuomion on antanut toisen oikeusasteen tuomioistuin, muutoksenhaku käsitellään samassa tuomioistuimessa.

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

Sama tuomioistuin, joka on 50 artiklan f alakohdan nojalla toimivaltainen panemaan turvaamismääräyksen täytäntöön.

Sovellettaessa 28 artiklan 3 kohtaa toimivaltainen tuomioistuin on velallisen asuinpaikan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin.

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Pankkitilin sijaintipaikkakunnan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin. Jos tilejä on useilla eri paikkakunnilla, minkä tahansa tällaisen paikkakunnan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin.

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

Turvaamismääräys voidaan antaa yhteistilille, jossa velallinen on yhtenä haltijana, tai tilille, jota velallinen hallitsee kolmannen puolesta. Turvaamismääräystä ei kuitenkaan saa antaa tilille, jota hallitsee kolmas osapuoli velallisen puolesta.

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

Palkkojen ja eläkkeiden vapauttamisesta ulosotosta säädetään siviiliprosessilain 607 §:ssä.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&tn=1&p=20151028&vd=#a607

Silloin kun viranomaiset ovat osallisina siviili- tai kauppaoikeudellisessa menettelyssä syistä, jotka eivät liity niiden toimivaltaan, niiden pankkitilille talletettuja varoja ei voida ulosmitata, jos olennainen osa näistä varoista on tosiasiallisesti kohdennettu julkiseen palveluun tai tehtävään.

Tällaisissa tapauksissa kyseiset määrät vapautetaan ulosotosta ilman eri hakemusta.

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

Tällaisten maksujen perimisestä ei ole säädetty.

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

Maksuasteikkoa ei sovelleta.

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

Turvaamismääräysten etusija-asema perustuu järjestykseen, jossa pankki on vastaanottanut ne.

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

Tuomioistuin, joka on antanut määräyksen tai pannut sen täytäntöön.

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

Muutosta haetaan turvaamismääräystä koskevan päätöksen antaneelta tuomioistuimelta.

Jos tuomion on antanut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tai kauppatuomioistuin, muutosta on haettava 20 päivän kuluessa. Muutoksenhaun käsittelee maakunnallinen ylioikeus. Jos tuomion on antanut toisen oikeusasteen tuomioistuin, muutoksenhaun määräaika on 5 päivää ja muutoksenhaun käsittelee sama tuomioistuin.

Muutoksenhaun määräaika alkaa kulua tuomion tiedoksiantamisesta.

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

Oikeudenkäyntimaksu peritään ainoastaan muutoksenhaun jättämisestä, jota varten edellytetään vakuus oikeuslaitoslakia (Ley Orgánica del Poder Judicial, LOPJ) täydentävässä määräyksessä nro 15 säädetyissä tapauksissa ja muodossa.

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Ei sovelleta


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 22/12/2020

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys - Ranska


50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

Alioikeuden (Tribunal de grande instance) täytäntöönpanotuomari. Kun velkoja on saanut virallisen asiakirjan, alioikeuden täytäntöönpanotuomari on toimivaltainen antamaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen.

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

Ulosottomies (huissier de justice).

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

Ulosottomiehellä on valtuudet hakea tietoja FICOBA-tietokannasta (tietokanta, johon on keskitetty kaikki Ranskan alueella olevien henkilöiden pankkitilitiedot).

Tilitietojen hankkimisessa sovelletaan 14 artiklan 5 kohdan a ja b alakohtaa: pankkien on ilmoitettava tiedonhankintaviranomaisen pyynnöstä, onko velallisella tili kyseisessä pankissa, ja tiedonhankintaviranomaiselle on annettava pääsy asiaankuuluviin tietoihin, jos kyseiset tiedot ovat viranomaisten ylläpitämissä rekistereissä tai muuten viranomaisten hallussa.

Ranskan lainsäädännössä säädetään jo tällaisesta pääsystä velallisen tilitietoihin silloin, kun velkojalla on täytäntöönpanokelpoinen asiakirja (siviilioikeudellisia täytäntöönpanomenettelyjä koskevan lain L. 152-1 ja L. 152-2 §).

Vuonna 1971 perustettuun ja verohallinnon ylläpitämään FICOBAan on keskitetty tiedot kaikenlaisista tileistä (kuten pankki-, posti- ja säästötileistä), ja valtuutetut henkilöt voivat hakea sieltä tietyn henkilön tai yrityksen tilitietoja.

Tili kirjataan tietokantaan, kun se avataan. Tilin avaamisen yhteydessä tiliä hallinnoiva rahoituslaitos ilmoittaa tilinomistajalle tilin kirjaamisesta FICOBAan. Tilin avaamista, sulkemista tai muutosta koskevissa ilmoituksissa on annettava seuraavat tiedot:

tiliä hallinnoivan laitoksen nimi ja osoite;

tilin numero, luonne, laji ja ominaispiirteet;

ilmoitetun toimen (avaaminen, sulkeminen, muutos) päivämäärä ja luonne;

tilinomistajan sukunimi, etunimi, syntymäaika ja -paikka, osoite sekä yksittäisten yrittäjien SIRET-numero;

oikeushenkilön nimi, oikeudellinen muoto, SIRET-numero ja osoite.

Tietokannasta ei saa tietoja tiliä tai sen saldoa koskevista tapahtumista.

Verohallinto kirjaa tiedot, jotka tilin avaamisen, sulkemisen tai muutoksen suorittanut pankki ilmoittaa. INSEE (kansallinen tilastokeskus) varmistaa luonnollisten henkilöiden väestörekisteritiedot, ja verohallinto varmistaa oikeushenkilöiden tunnistetiedot ja pitää niitä ajan tasalla SIRENE-tietokannan avulla.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEtsi ulosottomies

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

Muutoksenhakutuomioistuin (Cour d'appel)

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

Ulosottomies

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Ulosottomies

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

Yhteistilin turvaamisesta on ilmoitettava kaikille tilinomistajille. Jos ulosottomies ei tiedä yhteistilin omistajien henkilöllisyyttä ja osoitetta, hän pyytää pankkia ilmoittamaan heille turvaamisesta ja vaadituista määristä, jotta he voivat tarvittaessa käyttää tiliä koskevia oikeuksiaan ja erityisesti vaatia oman osuutensa ulosmittauksen peruuttamista jaottoman yhteisomistuksen tapauksessa.

Yhteistilin omistajan määräaika toimenpiteen riitauttamiselle alkaa kulua vasta, kun hänelle on ilmoitettu turvaamisesta.

Siviilioikeudellisia täytäntöönpanomenettelyjä koskevan lain R. 162-9 §:ssä säädetään, että jos aviopuolisoiden, joilla on yhteinen omaisuus, ansiotulot talletetaan tilille tai yhteistilille ja kyseinen tili turvataan yhden puolison velan takaamiseksi, toiselle puolisolle jätetään hänen valintansa mukaan käytettäväksi summa, joka vastaa joko hänen turvaamista edeltäneenä kuukautena tallettamiaan ansiotuloja tai turvaamista edeltäneiden 12 kuukauden keskimääräisiä kuukausittaisia ansiotuloja.

Ulosmittausvelkojan tehtävänä on yksilöidä velallisen puolison tulot tililtä, jonka hän aikoo turvata. Tili voidaan tietenkin turvata kokonaisuudessaan, jos ainoastaan velallinen puoliso tallettaa sinne tuloja, vaikka tili olisikin yhteinen.

Hallintatilien käsitettä ei sellaisenaan tunneta Ranskan lainsäädännössä.

Yleisen panttioikeuden periaate kieltää sellaisten pankkitalletusten turvaamisen, joita velallinen pitää kolmannen osapuolen puolesta omistamatta niitä henkilökohtaisesti tai jotka on luovutettu velallisen hallintaan.

Jos varat, joita ammatinharjoittaja vain hallinnoi, kirjataan erityistilille, josta voidaan kiistatta todeta niiden kuuluvan kolmansille osapuolille, nämä varat ovat velkojien ulottumattomissa, vaikka ammatinharjoittaja omistaisi tilin ja olisi ainoa, joka voi vaatia varojen palauttamista. Sama koskee varoja, jotka notaari on tallettanut erityistilille valtion rahoituslaitokseen (Caisse des dépôts et consignations) tai jotka kiinteistönvälittäjän tai asunto-osakeyhtiön isännöitsijä on tallettanut erityistilille.

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

Kansallisessa lainsäädännössä tunnetaan kaksi mekanismia, joilla on sama tarkoitus mutta jotka toimivat eri tavoin: ulosottokelvoton pankkisaldo (solde bancaire insaisissable), joka jää automaattisesti ulosoton ulkopuolelle, ja ulosotosta vapauttamisen siirto (report d’insaisissabilité), jota velallisen on pyydettävä ja jota varten on osoitettava, että tilille talletetaan ulosottokelvottomia varoja.

1) Ulosottokelvoton pankkisaldo

Siviilioikeudellisia täytäntöönpanomenettelyjä koskevan lain L. 162-2 §:n mukaan tertiusvelallisen on jätettävä velallisen luonnollisen henkilön käyttöön toimeentuloa varten tilin tai tilien saldon rajoissa summa, joka vastaa sosiaalitoimesta ja perheistä annetun lain L.262-2 §:n mukaisesti yksittäiselle edunsaajalle maksettavaa kiinteämääräistä summaa (vähimmäistoimeentulo (RSA-socle), joka on 27. huhtikuuta 2016 annetun asetuksen 2016-538 mukaan 524,68 €).

Saman lain R. 162-2 §:ssä säädetään, ettei tämän mekanismin käyttö edellytä mitään pyyntöä velalliselta: pankki ilmoittaa velalliselle välittömästi ulosotosta vapautetun summan käytettävyydestä. Jos velallisella on useita tilejä, hänen käyttöönsä asetetaan varoja kokonaissaldosta ja summa otetaan ensisijaisesti käyttötililtä. Pankki ilmoittaa myös viipymättä ulosottomiehelle velallisen käyttöön asetetun summan sekä tilin tai tilit, joille summa on jätetty. Jos tilejä on useissa eri pankeissa, ulosottomies päättää, mitkä kolmannet osapuolet jättävät vähimmäistoimeentuloon tarvittavan summan tilinhaltijan saataville ja miten ne sen tekevät.

Saman lain R. 162-3 §:n mukaan tämä summa on velallisen saatavilla yhden kuukauden ajan turvaamistoimen toteuttamisesta.

2) Ulosotosta vapauttamisen siirto

Tällaisella velallisen pyynnöllä on merkitystä vain, jos ulosotosta vapautetut saatavat ylittävät ulosottokelvottoman pankkisaldon.

Siviilioikeudellisia täytäntöönpanomenettelyjä koskevan lain L.112-4 §:n mukaan tilille maksettavaa summaa, joka vastaa ulosotosta vapautettuja saatavia, ei voi ulosmitata. Saman lain R. 112-5 §:ssä täsmennetään, että kun tilille hyvitetään ulosotosta vapautettuja saatavia vastaava summa osittain tai kokonaan, ulosotosta vapautetaan vastaava summa tilin saldosta.

Lain R. 162-4 §:ssä säädetään, että ”kun ulosotosta vapautetut varat ovat peräisin toistuvista tuloista, kuten palkasta, vanhuuseläkkeestä, perhelisistä tai työttömyysetuuksista, tilinomistaja voi summien alkuperän todistamalla pyytää saada ne välittömästi käyttöön sen jälkeen kun niistä on vähennetty viimeisen ulosottokelvottoman maksun jälkeen veloitetut tapahtumat”. Tämä koskee kahdenlaisia varoja: täysin ulosottokelvottomia etuuksia, kuten vähimmäistoimeentuloa (revenu de solidarité active), ja tuloja, jotka on vapautettu ulosotosta työlaissa säädettyjen ansiotulojen ulosottorajojen ja -ehtojen nojalla. Kassaatiotuomioistuin (Cour de cassation) on katsonut, että ulosottokelvottomuus kattaa kaikki pankkitilille kertyneet varat, ei ainoastaan viimeksi suoritettua maksua (Civ.2e, 11. toukokuuta 2000, nro 98.11-696). Tätä sääntöä on vaikea noudattaa käytännössä, kun tilille tulee myös varoja, jotka voidaan ulosmitata kokonaan tai osittain.

Ulosotosta vapauttamisen siirron kohteena olevan summan määrittelyssä jätetään huomioimatta turvaamistoimenpidettä seuraavien 15 päivän aikana loppuun vietävät keskeneräiset maksut (siviilioikeudellisia täytäntöönpanomenettelyjä koskevan lain R. 162-4 §:n 2 momentti).

Velallinen voi pyytää ulosotosta vapautettuja summia käyttöönsä milloin tahansa, myös ennen kuin keskeneräisiä maksuja varten varattu 15 päivän maksuaika on kulunut umpeen, ja silloin varat asetetaan välittömästi hänen saatavilleen. Velkojalle ilmoitetaan tästä varojen asettamisesta saataville vasta, kun hän esittää mahdollisen maksupyyntönsä: hänellä on silloin 15 päivää aikaa riitauttaa velallisen käyttöön annetun summan määrä ja sen veloittaminen tämän tililtä (siviilioikeudellisia täytäntöönpanomenettelyjä koskevan lain R. 162-4 §:n loppuosa).

Välittömiin saamisiin perustuvista ulosottokelvottomista määristä säädetään siviilioikeudellisia täytäntöönpanomenettelyjä koskevan lain R. 162-5 §:ssä, että velallinen voi summien alkuperän todistamalla pyytää, että hänen käyttöönsä jätetään niiden summa, josta on vähennetty tililtä saatavan kirjaamispäivän jälkeen veloitetut määrät. Tällaisia saamisia voivat olla esimerkiksi palkasta maksamatta olevat osat tai kuolemantapauksen yhteydessä maksettava kertakorvaus (jotka ovat ulosmittauskelvottomia sosiaaliturvalain L. 361-5 §:n nojalla). Nämä summat asetetaan käyttöön vasta kun siviilioikeudellisia täytäntöönpanomenettelyjä koskevan lain 162-1 §:ssä säädetty 15 päivän maksuaika keskeneräisten maksujen maksamiseksi on kulunut umpeen. Ulosottovelallinen voi pyytää täytäntöönpanotuomaria asettamaan summan hänen käyttöönsä jo aiemmin todistamalla sen olevan ulosottokelvoton. Tällaisessa tapauksessa velkojaa kuullaan.

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

Kansallisessa lainsäädännössä ei säädetä erikseen turvaamismääräysten toteuttamiskustannuksista. Rahataloutta ja rahoitusmarkkinoita koskevassa laissa kuitenkin säädetään kuluista, jotka turvaamismääräyksen kohteena olevan tilin omistavan ulosottovelallisen on maksettava, että luottolaitosten on ilmoitettava kyseiset kulut asiakkaiden saataville saatettavissa hinnastoissa ( Linkki avautuu uuteen ikkunaanD. 312-1-1 §).

Lisäksi näistä kuluista tiedotetaan asiakkaalle etukäteen ilmaiseksi ( Linkki avautuu uuteen ikkunaanR. 312-1-2 §) lain Linkki avautuu uuteen ikkunaanL. 312-1-5 §:n nojalla, jossa säädetään, että tämä tieto on annettava tiliotteessa ja että veloitus voi tapahtua aikaisintaan 14 päivän kuluttua tiliotteen päivämäärästä. Vaikuttaa siltä, että pankit voivat vapaasti määrittää nämä tilinomistajilta veloitettavat kulut (kulut vaihtelevat 80:stä 150 euroon).

Tiliin liittyvien tietojen toimittamisesta aiheutuvat kulut, jotka pankki saattaa laskuttaa toimenpiteen toteuttamisesta vastaavalta ulosottomieheltä, sisällytetään yleensä velalliselta perittäviin kustannuksiin (ks. edellinen vastaus).

Esimerkiksi ranskalaisten pankkien perimät palkkiot vaihtelevat 78:sta 111 euroon.

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

Ulosottomiehet laskuttavat turvaamismääräysten täytäntöönpanosta kansallisen maksuasteikon mukaisesti. Menettelyn kokonaiskustannukset (mukaan lukien turvaamismääräyksen muuttaminen ulosottomääräykseksi) ovat 166,19–397,88 euroa saatavan suuruuden mukaan.

Lisäksi saatavan turvaaminen kuuluu kauppalain A 444-16 §:ssä tarkoitettuihin palveluihin ja siitä peritään siten hallinnollinen maksu. Tämän maksun määrä vahvistetaan lain A 444-15 §:ssä. Jos saatavan määrä on enintään 76 euroa, hallinnollinen maksu on 4,29 euroa, ja jos se on yli 76 euroa, maksu kasvaa 268,13 euroon asti suhteessa vaatimuksen määrään seuraavan asteikon mukaisesti:

SAATAVAN MÄÄRÄ

SOVELLETTAVA MAKSU


0–304 €


5,64 %


305–912 €


2,82 %


913–3 040 euroa


1,41 %


Yli 3 040 €


0,28 %


Hallinnollinen maksu veloitetaan vain kerran saman saatavan perinnän yhteydessä.

Maksu veloitetaan velalliselta, jos tämä vastaa turvaamisesta aiheutuvista kustannuksista, ja velkojalta kaikissa muissa tapauksissa.

Maksu on suoritettava ulosottomiehelle perintäyrityksen tuloksesta riippumatta.

Maksu perustuu joko A 444-31 §:ään tai A. 444-32 §:ään sen mukaan, vastaako turvaamisen kustannuksista velallinen vai velkoja.

Lopuksi kaikista siviilioikeudellisista täytäntöönpanomenettelyistä annetun lain L. 152-1 ja L.152-2 §:ään perustuvista pyynnöistä veloitetaan 21,45 euroa (ilman veroja) (ks. kauppalaki, toimenpide nro 151 A.444-43 §). Näihin kuuluvat erilaiset kyselyt valtion, alueiden, departementtien ja kuntien hallinnoille, valtion, alueiden, departementtien ja kuntien luvalla toimiville tai määräysvallassa oleville yrityksille, julkisille laitoksille, hallintoviranomaisen valvomille elimille tai laitoksille, jotka on lailla valtuutettu pitämään talletustilejä. Maksu peritään myös FICOBAan tehtävistä hauista.

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

Tilivarojen turvaamismääräys ei ole esteenä ulosmittaukselle, mutta ensimmäisellä velkojalla on etuoikeus. Saatavaan kohdistuva turvaamismääräys ei estä toista velkojaa käyttämästä toista täytäntöönpanokeinoa, mutta sillä on vaikutusta vain, jos ensimmäistä toimenpidettä ei muunneta lopulliseksi.

Siviilioikeudellisia täytäntöönpanomenettelyjä koskevan lain L. 523-1 §:ssä säädetään, että kun turvaamismääräys koskee rahamääräistä vaatimusta, sillä on siviililain 2350 §:ssä tarkoitetut pantin vaikutukset, toisin sanoen sillä on siviililain 2333 §:n mukaisesti panttiin liittyvä erityinen käyttötarkoitus ja etuoikeus. Turvaamismääräys antaa tällöin ulosmittausvelkojalle panttivelkojan etuoikeuden (eli oikeuden saada maksu ennen muita velkojia). Ulosmittausvelkojan ei siis tarvitse pelätä joutuvansa kilpailemaan vakuudettomien velkojien tai sellaisten velkojien kanssa, jotka ovat maksunsaantijärjestyksessä hänen jäljessään. Hänen edelleen menevät kuitenkin velkojat, joilla on häntä parempi etuoikeusasema, esimerkiksi palkansaajien, oikeudenkäyntikulujen tai valtionkassan etuoikeuksien perusteella.

Jos saman päivän aikana toteutetaan useita turvaamistoimia, turvatut määrät jaetaan suhteessa saataviin ilman, että olisi tarpeen ottaa huomioon mahdollisia etuoikeuksia (kassaatiotuomioistuimen lausunto nro 09-60.004, 24. toukokuuta 1996).

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

Toimivalta kumota turvaamismääräys tai päättää, että turvaamismääräyksen täytäntöönpanoa on rajoitettava tai että se on lopetettava, ja päättää, että turvaamismääräyksen täytäntöönpano on vastoin oikeusjärjestyksen perusteita ja on siksi lopetettava, on alioikeuden (Tribunal de grande instance) täytäntöönpanotuomarilla.

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

Tuomioistuin, joka on toimivaltainen käsittelemään 33, 34 tai 35 artiklan nojalla tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja, on muutoksenhakutuomioistuin (Cour d’appel). Muutoksenhakuaika on 15 päivää. Määräaika alkaa kulua sinä päivänä, jona täytäntöönpanotuomarin päätöksen sisältävän ja kirjaamosta osapuolille lähetetyn kirjatun kirjeen saantitodistus allekirjoitetaan.

Jos tätä saantitodistusta ei allekirjoiteta, haastemies toimittaa täytäntöönpanotuomarin päätöksen tiedoksiannon (signification) osapuolten aloitteesta, ja määräajan alkamispäiväksi tulee päätöksen tiedoksiantoasiakirjan päivämäärä.

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

Turvaamismääräyksen hakemisesta ja muutoksenhausta ei peritä maksua.

Siviilioikeudellisia täytäntöönpanomenettelyjä koskevan lain L. 512-2 §:ssä säädetään, että turvaamistoimesta aiheutuvista kuluista vastaa velallinen, jollei tuomari päätä toisin menettelyn päättyessä. Tuomarin on lueteltava kuluihin sisällytettävät toimenpiteet ja määritettävä vastuu niistä.

Edellä mainitussa pykälässä säädetään vielä, että jos tuomari kumoaa turvaamismääräyksen, velkoja voidaan määrätä korvaamaan siitä aiheutuneet kustannukset. Oikeuskäytännön mukaan tämän korvausvelvollisuuden täytäntöönpano ei edellytä virheen toteamista (Cass. Civ. 2., 29. tammikuuta 2004, nro 01-17.161 ja Civ.2e, 7. kesäkuuta 2006, nro 05-18.038).

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Muita kieliä kuin ranska ei hyväksytä.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 23/10/2020

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys - Kroatia


50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

Kroatiassa asetuksen 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja tuomioistuimia, joilla on toimivalta antaa tilivarojen turvaamismääräys, ovat tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista pääasia tuomioistuimista annetun lain (Zakon o sudovima; Kroatian virallisen lehden nrot 28/13, 33/15, 82/15 ja 82/16), siviiliprosessilain (Zakon o parničnom postupku; virallisen lehden nrot 53/1991, 91/1992, 112/1999, 129/2000, 88/2001, 117/2003, 88/2005, 2/2007, 96/2008, 84/2008, 123/2008, 57/2011, 25/2013 ja 89/2014) ja muiden erityismääräysten nojalla. Kroatiassa tällaisia tuomioistuimia ovat ensimmäisen oikeusasteen kunnalliset tuomioistuimet (općinski sud) ja kauppatuomioistuimet (trgovački sud).

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

Kroatiassa rahoitusvirasto (FINA) on asetuksen 14 artiklassa tarkoitettu viranomainen, jolla on toimivalta hankkia velallisen tilitiedot:

Financijska agencija

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, Croatia

Maksuton palvelunumero: (+385 0) 800 0080

Sähköposti: info@fina.hr

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

Asetuksen 14 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut tilitiedot hankitaan siten, että tiedonhankintaviranomaiselle annetaan pääsy asiaankuuluviin tietoihin, jos kyseiset tiedot ovat viranomaisten ylläpitämissä rekistereissä tai muuten viranomaisten hallussa (14 artiklan 5 kohdan b alakohta).

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

Tuomioistuin, jolla on toimivalta tehdä päätös asetuksen 21 artiklassa tarkoitetusta hakemuksesta, jolla velkoja hakee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelta muutosta päätökseen, jolla hänen turvaamismääräyshakemuksensa on hylätty kokonaan tai osittain, on ylempi tuomioistuin, jolla on toimivalta päättää muutoksenhakemuksesta päätökseen, jolla on hylätty vaatimus vakuuden antamisesta (maakunnallinen tuomioistuin (županijski sud) tai ylin kauppatuomioistuin (Visoki trgovački sud) – siviiliprosessilain 34.a ja 34.c § (virallisen lehden nrot 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 ja 89/14) yhdessä täytäntöönpanolain (Ovršni zakon) 21 §:n 1 momentin kanssa; Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://narodne-novine.nn.hr/).

Eli jos päätöksen turvaamismääräyksen hylkäämisestä kokonaan tai osittain on tehnyt kunnallinen tuomioistuin, velkoja voi hakea siihen muutosta maakunnallisessa tuomioistuimessa kunnallisen tuomioistuimen välityksellä. Jos taas päätöksen on tehnyt kauppatuomioistuin, muutosta haetaan ylimmästä kauppatuomioistuimesta kauppatuomioistuimen välityksellä.

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

Asetuksen 14 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu viranomainen, jolla on toimivalta vastaanottaa, toimittaa ja antaa tiedoksi turvaamismääräyksiä ja muita asiakirjoja, on Zagrebin kunnallinen siviilituomioistuin:

Općinski građanski sud u Zagrebu

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zagreb.

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Viranomainen, jolla on toimivalta panna turvaamismääräys täytäntöön asetuksen 3 luvun mukaisesti, on rahoitusvirasto:

Financijska agencija

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, Croatia

Maksuton palvelunumero: (+385 0) 800 0080

Sähköposti: info@fina.hr

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

Mikä tahansa maksutili, jota maksupalvelujen tarjoaja pitää yhden tai useamman maksupalvelujen käyttäjän puolesta ja jota käytetään maksujen suorittamiseen, on mahdollista turvata kokonaan.

Hallintatilin varoja ei voida turvata tapauksissa, joissa se on laissa kielletty.

Kuluttajan konkurssista annetun lain (Zakon o stečaju potrošača; virallisen lehden Linkki avautuu uuteen ikkunaannro 100/15 - 42 §:n mukaan pesänhoitajan on avattava erillinen käyttötili kutakin sellaista kuluttajaa varten, jota tuomioistuimen määräyksellä käynnistetty konkurssimenettely koskee.

Kyseessä on käyttötili, jonka kuluttajan konkurssimenettelyssä nimetty pesänhoitaja avaa omissa nimissään asianomaisen kuluttajan puolesta. Pesänhoitaja voi käyttää kyseistä tiliä ainoastaan konkurssimenettelyn kohteena olevan kuluttajan pesän hallintaan ja luovutukseen liittyvien maksujen vastaanottamiseen ja suorittamiseen. Pesänhoitaja on velvollinen pitämään kyseiset hallintaan ja luovutukseen liittyvät maksut erillään pesän varallisuudesta.

Kuluttajan konkurssista annetun lain 42 §:n 4 momentin mukaan pesänhoitajaa koskeva ulosotto ei voi kohdistua erillistilillä oleviin varoihin. Jos pesänhoitaja menee konkurssiin tai kuolee, kyseiset varat eivät siirry hänen konkurssipesäänsä tai kuolinpesäänsä.

Kuluttajan konkurssissa pesänhoitaja toimii kuluttajan edustajana ja tiliä voidaan pitää hallintatilinä, koska se sisältää sekä pesänhoitajan että yhden tai useamman konkurssimenettelyssä olevan kuluttajan varat. Pesänhoitajan edustaman kuluttajan pankkitalletuksia ei voida kuitenkaan ulosmitata eikä turvata, jos menettelyn kohteena onkin pesänhoitaja.

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

Asetuksen 31 artiklassa tarkoitetut ulosotosta vapautettavat määrät vahvistetaan täytäntöönpanolain 172 §:ssä (vapautus ulosotosta) ja 173 §:ssä (ulosottoa koskevat rajoitukset).

Jos velallinen saa 172 §:ssä tarkoitettuja tuloja ja suoritteita, jotka on vapautettu ulosotosta, taikka 173 §:ssä tarkoitettuja määriä, hänen on ilmoitettava niistä FINAlle täytäntöönpanolain 212 §:n mukaisesti.

Täytäntöönpanolaki (virallisen lehden numerot 112/12, 25/13, 93/14 ja 55/16):

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_112_2421.html

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_405.html

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1877.html

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_55_1440.html

Täytäntöönpanolain 173 §:n mukaan ulosottokelpoisia eivät ole seuraavat:

1) Jos ulosotto suoritetaan palkasta, sen ulkopuolelle jätetään määrä, joka vastaa kahta kolmasosaa keskimääräisestä nettopalkasta Kroatiassa. Jos ulosoton syynä on lakisääteinen elatusapusaatava, korvaus terveydentilan heikentymisestä taikka työkyvyn alentumisesta tai menetyksestä aiheutuneesta vahingosta tai korvaus elatusvelvollisen kuoleman takia menetetystä elatusavusta, ulosoton ulkopuolelle jätetään puolet keskimääräisestä nettopalkasta Kroatiassa, paitsi kun on kyse lapsen elatusapusaatavasta. Tällöin ulosoton ulkopuolelle jäävä määrä on neljäsosa oikeushenkilön palveluksessa Kroatiassa olevan henkilön edellisvuoden keskimääräisestä nettokuukausipalkasta.

2) Jos velallisen palkka on pienempi kuin keskimääräinen nettopalkka Kroatiassa, ulosoton ulkopuolelle jätetään kaksi kolmasosaa palkasta. Jos ulosoton syynä on lakisääteinen elatusapusaatava, korvaus terveydentilan heikentymisestä taikka työkyvyn alentumisesta tai menetyksestä aiheutuneesta vahingosta tai korvaus elatusvelvollisen kuoleman takia menetetystä elatusavusta, ulosoton ulkopuolelle jäävä määrä on puolet henkilön nettopalkasta.

3) Pykälän 1 momentissa käytetyllä käsitteellä ’keskimääräinen nettopalkka’ (prosječna netoplaća) tarkoitetaan kuluvan vuoden tammi–elokuun välisenä aikana oikeushenkilön palveluksessa Kroatiassa olevan henkilön keskimääräistä nettokuukausipalkkaa. Kroatian tilastokeskus määrittää tämän määrän ja julkaisee sen maan virallisessa lehdessä viimeistään kyseisen vuoden viimeisenä päivänä (31.12.) Näin määritettyä määrää sovelletaan seuraavana vuonna.

4) Tämän pykälän 1 ja 2 momentin säännöksiä sovelletaan myös ulosottoon, jonka kohteena on palkan sijasta maksettava korvaus, työajan lyhennyksen johdosta maksettava korvaus, palkan alentamisen johdosta maksettava korvaus, eläke, sotilashenkilöstön palkka, asepalveluksensa aikana reserviin kuuluvien henkilöiden tulot sekä muut siviili- ja sotilashenkilöstön säännölliset tulot, lukuun ottamatta 5 ja 6 momentissa tarkoitettuja tuloja.

5) Ulosotto voi kohdistua vammaiselle tämän ruumiinvamman johdosta maksettavaan korvaukseen ja hoitoavustukseen vain, jos ulosoton syynä on lakisääteinen elatusapusaatava, korvaus terveydentilan heikentymisestä taikka työkyvyn alentumisesta tai menetyksestä aiheutuneesta vahingosta tai korvaus elatusvelvollisen kuoleman takia menetetystä elatusavusta. Ulosmitattava määrä voi olla korkeintaan puolet mainituista tuloista.

6) Elinikäisestä elatussopimuksesta, elinikäisestä elinkorkosopimuksesta ja henkivakuutuksesta saatavaan tuloon kohdistuva ulosotto voidaan suorittaa ainoastaan elatusavun laskentaperusteena käytetyn määrän ylittävältä osalta.

7) Pykälän 1 ja 2 momentin säännöksiä sovelletaan myös silloin, kun ulosotto kohdistuu muuhun kuin palkkaan, eläkkeeseen taikka itsenäisen ammatin, käsityöläisammatin tai vapaan ammatin harjoittamisesta, maa- tai metsätaloudesta, omaisuudesta tai omistusoikeuksista, pääomasta tai vakuutuksesta saatavaan tuloon (eli erityismääräyksissä tarkoitettuun muuhun tuloon), jos velallinen pystyy virallisella asiakirjalla osoittamaan, että kyseinen tulo hänen ainoa säännöllinen ansiotulonsa.

Oikeushenkilön palveluksessa oleville henkilöille Kroatiassa kuukausittain maksettava keskimääräinen nettopalkka oli vuoden 2016 tammi- ja elokuun välisenä aikana 5 664 kunaa (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_11_102_2187.html).

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

FINAlla ja pankeilla on oikeus periä maksu turvaamismääräysten täytäntöönpanosta sekä pankkitalletuksiin kohdistuvasta ulosotosta ja vakuuden antamisesta. Maksujen osalta on noudatettava tilivarojen ulosotosta annetussa laissa säädettyjen tehtävien suorittamisesta perittäviä maksuja koskevia sääntöjä, jäljempänä ’maksusäännöt’ (virallisen lehden nrot 105/10, 124/11, 52/12 ja 6/13):

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_105_2831.html

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_124_2491.html

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_52_1278.html

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_01_6_90.html

Sääntöjen 6 §:n mukaan maksut peritään velalliselta.

Säännöissä vahvistetaan tilivarojen ulosotosta annetussa laissa määriteltyjen tehtävien suorittamisesta perittävät maksut (virallisen lehden nrot 91/10 ja 112/12).

Säännöissä vahvistetaan kaksi maksulajia:

1. maksu velallisen tilivaroihin kohdistuvasta ulosotosta ja

2. maksu pankkitilien keskusrekisterissä oleviin tietoihin tutustumisesta ja niiden toimittamisesta.

Velallisen tilivaroihin kohdistuvasta ulosotosta perittävät maksut jaetaan neljään ryhmään:

 • täytäntöönpanoasiakirjan täytäntöönpanomahdollisuuden selvittäminen
 • koron laskeminen
 • täytäntöönpanoasiakirjan täytäntöönpano
 • täytäntöönpanoasiakirjojen etusijajärjestystä koskevien tietojen, jäljennösten ja todistusten toimittaminen rekisteristä.

FINA perii täytäntöönpanoasiakirjan täytäntöönpanomahdollisuuden selvittämistä ja koron laskemista koskevat maksut täytäntöönpanoasiakirjojen (määrä, joka velallisen on maksettava velkojalle tuomioistuimen päätöksen nojalla) vastaanottamisen ja rekisteriin viemisen yhteydessä. Maksu peritään myös sen tarkistamisesta, että täytäntöönpanoasiakirja sisältää kaikki täytäntöönpanon edellyttämät tiedot, sekä koron laskemisesta. Nämä maksut sekä maksu täytäntöönpanoasiakirjan täytäntöönpanosta lankeavat kokonaisuudessaan velallisen maksettavaksi.

Täytäntöönpanoasiakirjan täytäntöönpanosta perittävästä maksusta saatava tulo jaetaan FINAn (55%) ja pankkien (45%) kesken. Pankeille jaettava osuus suhteutetaan siihen, kuinka monta tiliä velallisella on pankkitilien keskusrekisterin sisältämien tietojen mukaan kussakin pankissa päivänä, jona maksu peritään.

Hakija suorittaa maksupyynnön perusteella ennakkoon maksun täytäntöönpanoasiakirjojen etusijajärjestystä koskevien tietojen, jäljennösten ja todistusten toimittamisesta rekisteristä. Hakijan on toimitettava FINAlle maksutosite. Tämän jälkeen hän saa pyytämänsä tiedot ja jäljennökset sekä laskun palvelun suorittamisesta.

FINA laskuttaa pankkitilien keskusrekisterissä oleviin tietoihin tutustumisesta (verkko- tai online-palvelua käyttäen) ja niiden toimittamisesta (sähköisesti tai paperilla).

FINA vahvistaa hinnaston sen johtokunnan tekemällä päätöksellä, jonka valtiovarainministeriö vahvistaa. Hinnasto julkaistaan FINAn verkkosivuilla. Kaikista maksuista peritään arvonlisävero.

Ote FINAn Linkki avautuu uuteen ikkunaanhinnastosta (maksut tilivarojen ulosotosta annetussa laissa määriteltyjen tehtävien suorittamisesta).

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

FINA ja pankit veloittavat asetuksen 43 artiklassa tarkoitetut turvaamismääräyksen täytäntöönpanosta niille aiheutuneet kustannukset maksusäännöissä esitetyn mukaisesti. FINA laskuttaa rekisterin sisältämien tietojen, jäljennösten ja todistusten sekä tilitietojen toimittamisesta. Maksut vahvistetaan maksusääntöjen 8 §:ssä.

Maksusääntöjen 3 §:ssä tarkoitetut maksut:

Järj. nro

Palvelun kuvaus

Laskentaperuste

Määrä (kunaa)

Tilivarojen ulosotto

1.

Täytäntöönpanoasiakirjan täytäntöönpanomahdollisuuden selvittäminen

täytäntöönpanoasiakirja

65,00

2.

Koron laskeminen

pääoma

7,00

3.

Täytäntöönpanoasiakirjan täytäntöönpano

3.1.

Koko määrän kertaperintä yhteen pankkiin talletetuista varoista

täytäntöönpanoasiakirja

17,00

3.2.

Koko määrän kertaperintä useaan pankkiin talletetuista varoista

täytäntöönpanoasiakirja

39,00

3.3.

Täytäntöönpano, kun tili turvataan ja varojen käyttö kielletään

täytäntöönpanoasiakirja

110,00

4.

Tietojen, jäljennösten ja todistusten toimittaminen rekisteristä

4.1.

– paperilla

sivu

43,00

4.2.

– tiedostona

tavu

0,20

väh. 21,00

Edellä 4 kohdassa luetelluista maksuista peritään arvonlisävero.

Maksusääntöjen 7 §:ssä tarkoitetut maksut:

Järj. nro

Palvelun kuvaus

Laskentaperuste

Määrä (kunaa)

Pankkitilien keskusrekisterissä oleviin tietoihin tutustuminen ja niiden toimittaminen

1.

Tietoihin tutustuminen FINAn verkko- tai online-palvelua käyttäen

1.1.

– tutustuminen (yleinen)

pyyntö

0,80

1.2.

– tutustuminen (yksityiskohtainen)

tavu

0,20

2.

Tietoihin tutustuminen FINAn verkkopalvelua käyttäen

2.1.

– puolivuotistilaus

käyttäjä

298,37

2.2.

– vuositilaus

käyttäjä

498,37

3.

Tietojen lataaminen

3.1.

– FINAn verkkopalvelua käyttäen

tavu

0,10

3.2.

– FINAn online-palvelua käyttäen

tavu

0,10

3.3.

– CD-pohjaista palvelua käyttäen

tavu

0,10

4.

Tietojen toimittaminen

4.1.

– paperilla

jokainen uusi sivu

19,51

4.2.

– tiedostona

tavu

0,20

väh. 19,51

Edellä luetelluista maksuista peritään arvonlisävero.

Maksusääntöjen 5 §:n 1 momentin mukaan maksut jaetaan FINAn ja niiden pankkien kesken, jotka osallistuvat FINAn valtuuttamina täytäntöönpanoasiakirjan täytäntöönpanoon. FINAn osuus on 55 prosenttia ja pankkien 45 prosenttia.

Turvaamismääräyksen haku- tai valitusmenettelyssä peritään hakemuksen arvon perusteella määräytyvä maksu oikeudenkäyntikuluista annetun lain (Zakon o sudskim pristojbama; virallisen lehden nrot 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12,157/13 ja 110/15) mukaisesti (ks. asetuksen 50 artiklan 1 kohdan n alakohdassa tarkoitettu ilmoitus oikeudenkäyntimaksusta).

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

Asetuksen 32 artiklassa tarkoitettu etusija-asema määräytyy täytäntöönpanolain 78 §:n perusteella: kun useammalla velkojalla on samaan ulosmitattavaan kohteeseen kohdistuvia rahasaatavia samalta velalliselta, perintä toteutetaan siinä järjestyksessä, jossa velkojat ovat saaneet perintäoikeuden kyseiseen kohteeseen, ellei laista muuta johdu.

Useiden velkojien panttioikeuksien tärkeysjärjestys määräytyy turvaamismääräyksen vastaanottopäivän perusteella (täytäntöönpanolain 180 §; Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://narodne-novine.nn.hr/).

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

Kroatiassa toimivalta ratkaista hakemus, jolla velallinen pyytää turvaamismääräyksen peruuttamista tai muuttamista asetuksen 33 artiklan nojalla, on määräyksen antaneella tuomioistuimella.

Toimivalta ratkaista hakemus, jolla velallinen pyytää turvaamismääräyksen täytäntöönpanon rajoittamista tai lopettamista asetuksen 34 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, on Zagrebin kunnallisella siviilituomioistuimella:

Općinski građanski sud u Zagrebu

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zagreb.

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

Toimivalta ratkaista hakemus, jolla haetaan muutosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätökseen (ks. asetuksen 37 artikla yhdessä sen 33, 34 ja 35 artiklan kanssa), on ylemmällä tuomioistuimella, jolla on toimivalta ratkaista hakemus, jolla haetaan muutosta vakuuden antamista koskevaan päätökseen (maakunnallinen tuomioistuin tai ylin kauppatuomioistuin, ks. siviiliprosessilain 34.a ja 34.c § yhdessä täytäntöönpanolain 21 §:n 1 momentin kanssa).

Muutosta on haettava kahdeksan päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantopäivästä (täytäntöönpanolain 11 §), ja hakemus on toimitettava kyseisen päätöksen antaneelle tuomioistuimelle (siviiliprosessilain 357 §).

Täytäntöönpanolain 2 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaan vakuuspäätöksellä (rješenje o osiguranju) tarkoitetaan päätöstä, jolla tuomioistuin hyväksyy kokonaan tai osittain vakuuden antamista koskevan pyynnön, tai päätöstä, jolla tuomioistuin määrää oma-aloitteisesti vakuuden antamisesta.

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

Menettelyssä, joka koskee turvaamismääräyksen hakemista tai oikeussuojakeinon käyttämistä turvaamismääräystä vastaan, asetuksen 42 artiklassa tarkoitetut hakemuksen arvon perusteella määräytyvät oikeudenkäyntimaksut peritään seuraavista:

 • turvaamismääräyshakemus ja vakuuden asettamista koskeva pyyntö,
 • turvaamismääräyspäätös ja päätös vakuuden asettamisesta,
 • täytäntöönpanolain 364.b §:n 2–5 momentissa tarkoitetut lausumat (podnesak) sekä muutoksenhaku vakuuden asettamista koskevaan päätökseen.

Oikeudenkäyntikuluista annetun lain 4 §:n mukaisesti maksuvelvollisuus syntyy turvaamismääräyksen täytäntöönpanohakemusta tai muutoksenhakemusta jätettäessä.

Oikeustoimikohtaiset oikeudenkäyntimaksut lasketaan riidanalaisen kohteen arvon perusteella seuraavasti:

enemmän kuin
(kunaa)

enintään
(kunaa)

maksu
(kunaa)

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Yli 15 000 kunan suuruisista määristä peritään 500 kunan maksu plus 1 prosentti 15 000 kunaa ylittävästä osuudesta, mutta enintään 5 000 kunaa.

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Ei sovelleta.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 14/01/2019

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys - Italia


50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

Tuomioistuin, jonka tuomiopiirissä virallinen asiakirja on tehty, toimien yhden tuomarin kokoonpanossa.

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

Velallisen asuinpaikan, kotipaikan tai oleskelupaikan tai, jos kyseessä on oikeushenkilö, velallisen sääntömääräisen kotipaikan tuomioistuimen puheenjohtaja. Siinä tapauksessa, että velallisen asuinpaikka, kotipaikka tai oleskelupaikka tai, jos kyseessä on oikeushenkilö, velallisen sääntömääräinen kotipaikka ei ole Italiassa, toimivalta on Rooman tuomioistuimella.

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

Italian lainsäädännön mukaan tiedonhankintaviranomaisella on pääsy julkisissa arkistoissa oleviin tietoihin, ja se voi näin hankkia tilitietoja.

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

Tuomioistuin, jonka tuomari on antanut turvaamismääräyksen, toimien kollegiaalisessa kokoonpanossa.

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

Asiakirjojen vastaanottaminen, toimittaminen ja tiedoksi antaminen tai niistä ilmoittaminen kuuluu:

(a) asetuksen 23 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa oikeusvirkamiehelle

(b) asetuksen 10 artiklan 2 kohdan, 23 artiklan 3 ja 6 kohdan, 25 artiklan 3 kohdan ja 36 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa turvaamismääräyksen antaneen tuomioistuimen kirjaamolle

(c) asetuksen 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa täytäntöönpanevan tuomioistuimen kirjaamolle

(d) asetuksen 28 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa velallisen kotipaikan tuomioistuimen kirjaamolle.

Jos turvaamismääräys on annettu jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin Italiassa, 10 artiklan 2 kohdassa, 23 artiklan 3 ja 6 kohdassa sekä 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa toimivalta on sillä yleisellä tuomioistuimella, jolla on toimivalta panna turvaamismääräys täytäntöön (ks. 50 artiklan 1 kohdan f alakohta).

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Kolmannen osapuolen asuinpaikan yleinen tuomioistuin (siviiliprosessilain 678 §), joka noudattaa kolmansiin kohdistuvia pakkolunastustoimia koskevia säännöksiä.

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

Yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata ainoastaan velalliselle kuuluvalta osuudelta. Eri tilinhaltijoiden osuudet oletetaan yhtä suuriksi, ellei muuta osoiteta.

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

Ulosotosta vapautettuja ovat siviiliprosessilain 545 ja 671 §:n nojalla

(a) tuomioistuimen puheenjohtajan tai tämän valtuuttaman tuomarin päätöksessä määritetty osa elatusapumaksuista, paitsi kun ne on tarkoitettu elatukseen

(b) vähävaraisten toimeentuloavustukset ja vakuutuskassojen, avustuslaitosten tai hyväntekeväisyysjärjestöjen maksamat äitiys-, sairaus- tai hautauskorvaukset

(c) summasta, joka muodostuu palkoista tai muista työsuhteeseen liittyvistä korvauksista, irtisanomiskorvaukset mukaan lukien, voidaan ulosmitata elatusmaksuja varten enintään viidesosa, jos tuomioistuimen puheenjohtaja tai tämän valtuuttama tuomari on antanut tähän luvan; edellä mainituista syistä toteutettavissa samanaikaisissa ulosotoissa voidaan ulosmitata enintään puolet edellä mainitusta summasta

(d) vastikkeeton elinkorko, jos on säädetty, että se ei voi olla ulosoton tai takavarikoinnin kohteena, velkojan elatustarpeiden rajoissa

(e) vakuutuksenantajan maksut vakuutuksenottajalle tai vakuutuksen edunsaajalle, rajoittamatta kuitenkaan vakuutusmaksujen osalta säännöksiä velkojien kannalta haitallisten toimien ja lahjoitusten peräyttämiseen ja huomioon ottamiseen liittyvien toimien peruuttamisesta

(f) eläkemaksut, eläkkeen kaltaiset korvaukset tai muut eläke-etuudet sillä täsmennyksellä, että näistä voi ulosmitata vain osuuden, joka ylittää vanhuuseläkkeen kuukausittaista enimmäismäärää vastaavan summan lisättynä puolella, c ja d kohdassa mainituissa rajoissa

(g) yrittäjän sosiaaliturvavarat, myös ilman työntekijämaksuja, jos on kyse yrittäjän velkojien tai työntekijöiden suorittamista maksuista.

Lisäksi on säädetty, että velallisen nimissä olevalle pankki- tai postisiirtotilille ennen ulosottoa hyvitetyistä palkoista tai muista työsuhteeseen liittyvistä korvauksista, irtisanomiskorvaukset mukaan lukien, tai eläkemaksuista, eläkkeen kaltaisista korvauksista tai muista eläke-etuuksista, voidaan ulosmitata määrä, joka ylittää vanhuuseläkkeen määrän kerrottuna kolmella. Jos hyvitys tapahtuu ulosottopäivänä tai sen jälkeen, edellä mainitut määrät voidaan ulosmitata kolmannessa, neljännessä, viidennessä ja kuudennessa kohdassa ja lain erityissäännöksissä säädetyissä rajoissa.

Sen toteen näyttäminen, että velka on vapautettu ulosotosta, kuuluu velalliselle.

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

Turvatun omaisuuden tallessapitäjällä eli turvatun pankkitilin tapauksessa pankilla on lupa veloittaa tallessapidosta ja säilytyksestä maksu, joka määräytyy voimassa olevien tariffien tai sovellettavan käytännön perusteella, ja korvaus toteen näytetyistä, varojen säilyttämisen kannalta välttämättömistä kuluista. Näihin kuluihin luetaan kulut, jotka aiheutuvat asetuksen 25 artiklassa tarkoitetusta ilmoituksen tekemisestä.

Maksu peritään ensin vaatimuksen esittäjältä. Tuomioistuin päättää, kummalle osapuolelle maksu lopulta kuuluu.

Pankit eivät voi periä korvauksia asetuksen 14 artiklassa tarkoitetusta tilitietojen hankkimisesta. Pankeilla on lakisääteinen velvollisuus ylläpitää arkistoja, joiden perusteella asetuksen 14 artiklassa tarkoitettu tilitietojen hankkiminen Italiassa tapahtuu.

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

Italiassa haetun turvaamismääräyksen käsittelyn ja täytäntöönpanon yhteydessä peritään maksu oikeudellisten määräysten kopioinnista ja korvaus oikeusvirkamiehelle asiakirjojen tiedoksiannosta aiheutuneista kuluista. Tämä ei vaikuta asetuksen (EU) N:o 655/2014 42 artiklassa tarkoitettujen oikeudenkäyntimaksujen perimiseen.

Kopiointimaksut määräytyvät 30. toukokuuta 2012 annetun presidentin asetuksen nro 115 liitteessä 7 olevan taulukon perusteella (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in tema di spese di giustizia).

Tiedoksiantokorvauksissa erotetaan toisistaan tapaukset, joissa oikeusvirkamies antaa asiakirjan vastaanottajalle tiedoksi suoraan tai postitse. Ensin mainitussa tapauksessa oikeusvirkamiehelle on maksettava edellä mainitun presidentin asetuksen 27 §:ssä tarkoitettu matkakorvaus, joka lasketaan saman asetuksen 35 §:n perusteella ottaen huomioon oikeusministeriön asetuksella vuosittain päivitettävät muuttujat. Jälkimmäisessä tapauksessa korvauksen sijaan maksetaan lähetyskulut. Kummassakin tapauksessa on lisäksi suoritettava presidentin asetuksen 27 §:ssä tarkoitettu maksu, joka määräytyy 34 §:n perusteella. Jos kyseessä on kiireellinen tiedoksianto, sekä kopiointimaksua että tiedoksiantokorvausta korotetaan presidentin asetuksen 36 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Ks. presidentin asetuksen 115/2012 mainitut §:t ja liite 7 tästä Linkki avautuu uuteen ikkunaanlinkistä.

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

Kansallisilla määräyksillä ei ole etusija-asemaa.

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

Yleinen tuomioistuin toimien yhden tuomarin kokoonpanossa.

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

Asetuksen 33, 34 ja 35 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa tehtyihin päätöksiin voi hakea muutosta yleisessä tuomioistuimessa, joka ratkaisee asian kollegiaalisessa kokoonpanossa. Muutoksenhaun määräaika on 15 päivää ja se alkaa kulua siitä, kun tuomio luetaan, tai siitä, kun se annetaan tiedoksi, jos tämä tapahtuu ensin.

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

A) Turvaamismääräyksen saamiseen liittyvät oikeudenkäyntimaksut vaihtelevat vaateen arvon ja oikeusasteen mukaan:

a) enintään 1 100 euron vaateet: 21,50 euroa, jos on kyse ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimesta; 32,25 euroa, jos on kyse muutoksenhakutuomioistuimesta; 43 euroa, jos on kyse korkeimmasta oikeusasteesta

b) yli 1 100 euron ja enintään 5 200 euron vaateet: 49 euroa, jos on kyse ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimesta; 73,50 euroa, jos on kyse muutoksenhakutuomioistuimesta; 98 euroa, jos on kyse korkeimmasta oikeusasteesta

c) yli 5 200 euron ja enintään 26 000 euron vaateet: 118,50 euroa, jos on kyse ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimesta; 177,75 euroa, jos on kyse muutoksenhakutuomioistuimesta; 237 euroa, jos on kyse korkeimmasta oikeusasteesta

d) yli 26 000 euron ja enintään 52 000 euron vaateet: 259 euroa, jos on kyse ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimesta; 388,50 euroa, jos on kyse muutoksenhakutuomioistuimesta; 518 euroa, jos on kyse korkeimmasta oikeusasteesta

e) yli 52 000 euron ja enintään 260 000 euron vaateet: 379,50 euroa, jos on kyse ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimesta; 569,25 euroa, jos on kyse muutoksenhakutuomioistuimesta; 759 euroa, jos on kyse korkeimmasta oikeusasteesta

f) yli 260 000 euron ja enintään 520 000 euron vaateet: 607 euroa, jos on kyse ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimesta; 910,50 euroa, jos on kyse muutoksenhakutuomioistuimesta; 1 214 euroa, jos on kyse korkeimmasta oikeusasteesta

g) enintään 1 100 euron vaateet: 843 euroa, jos on kyse ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimesta; 1 264,50 euroa, jos on kyse muutoksenhakutuomioistuimesta; 1 686 euroa, jos on kyse korkeimmasta oikeusasteesta

h) arvoltaan määrittämättömät vaateet: 259 euroa, jos on kyse ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimesta; 388,50 euroa, jos on kyse muutoksenhakutuomioistuimesta; 518 euroa, jos on kyse korkeimmasta oikeusasteesta; jos asia kuitenkin kuuluu siviiliprosessilain 7 §:n mukaan rauhantuomarin yksinomaiseen toimivaltaan: 118,50 euroa, jos on kyse ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimesta; 177,75 euroa, jos on kyse muutoksenhakutuomioistuimesta; 237 euroa, jos on kyse korkeimmasta oikeusasteesta.

Jos turvaamismääräystä haetaan ennen toimivaltaisen tuomioistuimen määrittämistä, edellä mainittujen kulujen lisäksi on maksettava kunkin menettelyn osalta tiedoksiantokuluista kiinteä 27 euron etumaksu.

B) Turvaamismääräystä koskevan muutoksenhaun yhteydessä oikeudenkäyntimaksut ovat kaikissa tapauksissa 147 euroa.

Jos turvaamismääräystä haetaan ennen toimivaltaisen tuomioistuimen määrittämistä, tämän lisäksi on maksettava kunkin menettelyn osalta tiedoksiantokuluista kiinteä 27 euron etumaksu.

Maksut suoritetaan menettelyn alkaessa, kun muutoksenhaku jätetään.

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Ainoastaan käännökset italiaksi hyväksytään.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 08/01/2020

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys - Kypros


50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

Tuomioistuimet, jotka ovat toimivaltaisia antamaan tilivarojen turvaamismääräyksen, ovat aluetuomioistuimet.

Nicosia District Court

 • Osoite: Charalambos Mouskos Street, 1405 Nicosia, Cyprus
 • Puhelin: (+357) 22865518
 • Faksi: (+357) 22304212 / 22805330
 • Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanchief.reg@sc.judicial.gov.cy

Limassol District Court

 • Osoite: 8, Lord Byron Avenue, P. O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus
 • Puhelin: (+357) 25806100 / 25806128
 • Faksi: (+357) 25305311
 • Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanchief.reg@sc.judicial.gov.cy

Larnaca District Court

 • Osoite: Artemidos avenue, 6301 Larnaca, P. O. Box 40107, Cyprus
 • Puhelin: (+357) 24802721
 • Faksi: (+357) 24802800
 • Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanchief.reg@sc.judicial.gov.cy

Paphos District Court

 • Osoite: Corner of Neophytou & Nicos Nicolaides street, 8100 - Paphos, P. O. Box 60007, Cyprus
 • Puhelin: (+357) 26802601
 • Faksi: (+357) 26306395
 • Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanchief.reg@sc.judicial.gov.cy

Famagusta District Court

 • Osoite: 2 Sotiras street, 5286 Paralimni, Cyprus
 • Puhelin: (+357) 23730950 / 23742075
 • Faksi: (+357) 23741904
 • Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanchief.reg@sc.judicial.gov.cy

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

Viranomainen, jolla on toimivalta hankkia tilitietoja (tiedonhankintaviranomainen), on keskuspankki.

Yhteystiedot:

Osoite:

Central Bank of Cyprus

Kennedy Avenue 80

1076 Nicosia

Kypros

tai P.O.BOX 25529, 1395 Nicosia, Cyprus

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

Pankit ja luottolaitokset toimittavat tiedot tiedonhankintaviranomaiselle eli Kyproksen keskuspankille (ks. Kyproksen keskuspankista vuosina 2002–2017 annettujen lakien 6 § ja asetuksen (EU) N:o 655/2014 14 artiklan 5 kohdan a alakohta).

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

Aluetuomioistuimen päätökseen haetaan muutosta korkeimmalta oikeudelta.

Supreme Court

 • Osoite: Charalambos Mouskos Street, 1404 Nicosia, Cyprus
 • Puhelin: (+357) 22865741
 • Faksi: (+357) 22304500
 • Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanchief.reg@sc.judicial.gov.cy

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

Viranomainen, joka on toimivaltainen toteuttamaan nämä toimet, on oikeus- ja yleisen järjestyksen ministeriö.

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia osallistumaan turvaamismääräyksen täytäntöönpanoon asetuksen (EU) N:o 655/2014 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ovat haastemiehet.

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

Kyproksessa ei ole lainsäädäntöä yhteis- ja hallintatilien turvaamisesta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa. Asianosaisen, joka haluaa turvata tällaisen tilin, tulee kääntyä tuomioistuimen puoleen. Kyseinen tuomioistuin voi yleisen toimivaltansa puitteissa määrätä joko koko määrän tai sen osan turvaamisesta ottaen huomioon kunkin tapauksen olosuhteet.

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

Kyproksen lainsäädännössä ei säädetä tällaisten määrien vapauttamisesta ulosotosta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, lukuun ottamatta määriä, jotka turvataan rikosoikeudellisissa menettelyissä. Tällaiset määrät vapautetaan turvaamisesta ja ulosotosta verojen perintää varten verotuksesta vuosina 1962 ja 2014 annettujen lakien 9(B) §:n ja arvonlisäverosta vuosina 2000–2014 annetun lain liitteessä X olevan kohdan 13 mukaisesti.

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

Kyproksen lainsäädännössä ei kielletä pankkeja perimästä maksua tilitietojen toimittamisesta. Tällaiset maksut peritään tilinomistajalta.

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

Ei ole kustannuksia.

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

Tästä ei ole säännöksiä.

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

Aluetuomioistuimet (50 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti).

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

Aluetuomioistuimen päätökseen haetaan muutosta korkeimmalta oikeudelta (21 artikla) 42 päivän kuluessa siviiliprosessisääntöjen 35 §:n 2 momentin mukaisesti. Väliaikaiseen päätökseen on haettava muutosta 14 päivän kuluessa sen antamisesta.

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

Yksityiskohtaisesti eritellyt oikeudenkäyntimaksut löytyvät Linkki avautuu uuteen ikkunaanseuraavan linkin sivuilta 19–30.

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Kreikan lisäksi hyväksytään englanniksi käännetyt asiakirjat.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 08/09/2020

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys - Itävalta


50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

Toimivalta antaa eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys, joka koskee tällaista turvaamismääräystä koskevan asetuksen 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa virallisessa asiakirjassa yksilöityä vaatimusta ja jota haetaan ennen täytäntöönpanon aloittamista, on Wienin keskustan piirioikeudella (Bezirksgericht Innere Stadt Wien).

Muussa tapauksessa toimivaltainen on se tuomioistuin, jossa on ensimmäisen hakemuksen jättöhetkellä vireillä täytäntöönpanomenettely, jonka osalta eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys on tarkoitus antaa.

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

Kun eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräyksen saamista koskeva menettely on vireillä Itävallan ulkopuolella, toimivalta hankkia tilitietoja on sillä piirioikeudella, jonka alueella velallisella on kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka.

Jos velallisella ei ole kotipaikkaa eikä vakinaista asuinpaikkaa Itävallassa, toimivaltainen on Wienin keskustan piirioikeus (ks. edellä 50 artiklan 1 kohdan a alakohtaa koskeva teksti). Wienin keskustan piirioikeuden yhteystiedot löytyvät täältä:

Jos eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen antamista koskeva menettely on vireillä itävaltalaisessa tuomioistuimessa, kyseisellä tuomioistuimella on myös toimivalta hankkia tilitietoja.

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

Velvoitteeseen liitetään tuomioistuimen in personam -määräys. Tuomioistuimen määräyksessä on vaadittava velallista ilmoittamaan Itävallassa sijaitsevat pankkitilinsä. Määräyksessä on kiellettävä velallista käyttämästä eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen piiriin kuuluvilla Itävallassa sijaitsevilla pankkitileillään olevia varoja turvaamismääräyksellä turvattavaan määrään asti. Määräyksessä velallinen on myös määrättävä purkamaan kaikki suoraveloitusvaltuutukset ja pysyväistoimeksiannot, joiden perusteella turvattavalta tililtä veloitetaan summia, siltä osin kuin ne vaarantavat eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen avulla turvattavan määrän perittävyyden ja niitä ei voida hoitaa turvaamisen ulkopuolelle jäävästä määrästä.

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

Muutoksenhausta päättää se tuomioistuin, joka on antanut eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen. Muutoksenhaku on osoitettava kyseiselle tuomioistuimelle (ks. edellä 50 artiklan 1 kohdan a alakohtaa koskeva kohta).

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

10 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta: Täytäntöönpanojäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on Wienin keskustan piirioikeus.

23 artiklan 3 kohta: Jos Itävalta on ainoastaan täytäntöönpanojäsenvaltio, toimivaltainen viranomainen, jolle asiakirjat toimitetaan, on Wienin keskustan piirioikeus.

Jos määräys annetaan Itävallassa, määräyksen antaneen tuomioistuimen on suoritettava toimittaminen. Jos eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä haetaan ennen pääasiakanteen käsittelyn alkamista tai sen lainvoimaisen päätökseen saattamisen jälkeen mutta ennen täytäntöönpanon alkamista, toimivaltainen on Wienin keskustan piirioikeus. Muissa tapauksissa toimivalta on sillä piirituomioistuimella (Bezirksgericht) tai aluetuomioistuimella (Landesgericht), jossa ensimmäisen hakemuksen tekoaikaan on vireillä pääasiakannetta koskeva oikeudenkäynti tai täytäntöönpanomenettely, jonka vuoksi eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys on tarkoitus antaa.

23 artiklan 5 ja 6 kohta sekä 27 artiklan 2 kohta: Jos tilivarojen turvaamismääräys on annettu Itävallassa, täytäntöönpanon osalta toimivaltainen viranomainen on määräyksen antanut tuomioistuin. (Määräyksen antanut tuomioistuin: katso 23 artiklan 3 kohtaa koskeva vastaus.)

Jos tilivarojen turvaamismääräystä ei ole annettu Itävallassa, toimivalta kuuluu Wienin keskustan piirioikeudelle.

25 artiklan 3 kohta: Tässä tapauksessa ilmoitus on toimitettava Wienin keskustan piirioikeudelle.

28 artiklan 3 kohta: Tässä tapauksessa asiakirjat on toimitettava Wienin keskustan piirioikeudelle.

36 artiklan 5 kohta: Tässä tapauksessa päätös on toimitettava Wienin keskustan piirioikeudelle.

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Jos tilivarojen turvaamismääräys annetaan Itävallassa, määräyksen antaneella tuomioistuimella on myös toimivalta panna se täytäntöön.

Jos tilivarojen turvaamismääräys annetaan toisessa jäsenvaltiossa, toimivalta panna se täytäntöön on Wienin keskustan piirioikeudella.

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

Jos tilinomistajia on useita ja heillä on kullakin oikeus käyttää tiliä itsenäisesti eli kyseessä on esimerkiksi tai-tili (Oder-Konto), vaatimus voidaan turvata tehokkaasti, myös siinä tapauksessa, että eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys koskee vain yhtä tilinomistajaa, koska velallisella on oikeus maksaa vaatimus yksinään.

Jos kyseessä on sen sijaan ja-tili (Und-Konto), jota tilinomistajat voivat käyttää vain yhdessä, varojen turvaaminen tulee kyseeseen vain silloin, kun tilivarojen turvaamismääräys koskee kaikkia käyttöoikeuden haltijoina olevia tilinomistajia (esim. jos kaikki tilinomistajat ovat solidaarisesti yhteisvastuullisia velallisia).

Jos eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen antamista koskeva menettely on käynnissä velallisena olevaa Treuhand-tilin haltijaa vastaan, päämies voi täytäntöönpanomenettelyä koskevan lain (Exekutionsordnung, EO) 37 §:n mukaan vastustaa menettelyä. Vastustaessaan menettelyä päämies vetoaa siihen, että tilillä olevat varat on uskottu velallisen haltuun, mutta niitä ei pidä katsoa osaksi tämän omaisuutta, eivätkä ne näin ollen kuulu varoihin, jotka ovat käytettävissä velkojan vaateen täyttämiseksi.

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

Vaatimukseen sovellettavaa ulosmittaussuojaa koskevat säännökset on esitetty täytäntöönpanomenettelyä koskevan lain 290 §:ssä ja sitä seuraavissa pykälissä ja siihen liittyvää tilien suojaa koskevat säännökset lain 292 i §:ssä. Säännöksiä voi tarkastella osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.ris.bka.gv.at/. Ne ovat pakottavaa lainsäädäntöä.

Säännöllinen palkka- ja eläketulo on ulosmitattavissa rajoitetusti, ja suojaosan suuruus (vähimmäistoimeentulo) riippuu näiden tulojen suuruudesta ja velallisen elatusvelvoitteiden määrästä. Näitä määriä korotetaan vuosittain, ja ne esitetään liittovaltion oikeusministeriön verkkosivulla julkaistavissa taulukoissa (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.bmj.gv.at/service/publikationen/Drittschuldnererkl%C3%A4rung.html).

Niin kutsuttua tilisuojaa koskevalla säännöllä, joka sisältyy täytäntöönpanomenettelyä koskevan lain 292i §:ään, pyritään estämään se, että ulosmittauskelpoisten määrien noston jälkeen velallisen tilille siirretty ulosmittauksen piiriin kuulumaton vähimmäistoimeentulo ulosmitattaisiin uudelleen. Kun maksuvelvollisen tilille suoritetaan rajoitetusti ulosmittauskelpoisia maksuja, ulosmittaus on keskeytettävä, jos tilin saldo vastaa ulosmittauksesta seuraavaan maksupäivään sitä osaa tuloista, joka ei kuulu ulosmittauksen piiriin.

Tämän lisäksi tietyt varat on täytäntöönpanomenettelyä koskevan lain 290 §:n nojalla vapautettu kokonaan ulosmittauksesta. Näitä ovat muun muassa seuraavat suoritukset:

1. edustuskorvaukset, joilla korvataan ammatillisten tehtävien hoitamisesta tosiasiallisesti aiheutuneita lisäkustannuksia;

2. lakisääteiset avustukset ja etuudet, jotka myönnetään fyysisen tai henkisen vamman taikka avun tai pitkäaikaishoidon tarpeen aiheuttamien lisäkustannusten kattamiseksi;

3. hyvitykset ja kulukorvaukset luontoisetuuksiin liittyvistä oikeuksista, lakisääteisen sosiaaliturvan mukaiset kustannusten korvaukset ja hoitokuluista maksettavat korvaukset;

4. lakisääteinen perheavustus.

Ulosmittausta koskevaa vapautusta ei sovelleta, jos täytäntöönpano koskee vaatimusta, jonka maksamiseksi tietty suoritus on tarkoitettu.

Velallisen on tehtävä hakemus saadakseen vapautuksen varojen turvaamisesta.

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

Pankeilla on oikeus saada eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen toteuttamisesta sekä välitoimimenettelyn (einstweilige Verfügung, vastaava Itävallan lainsäädännön mukainen väline) toteuttamisesta 25 euron kertakorvaus.

Tuomioistuin määrää pankin hakemuksesta velkojan korvaamaan pankille aiheutuneet kustannukset.

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

Turvaamismääräyksen käsittelystä tai täytäntöönpanosta taikka tilitietojen toimittamisesta ei peritä erillisiä maksuja.

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

Itävallan täytäntöönpanolainsäädäntöön sisältyvät vaatimusten turvaamista koskevat välineet ovat periaatteessa turvaamistoimen täytäntöönpano (Exekution zur Sicherstellung) ja välitoimimenettely (einstweilige Verfügung).

Turvaamistoimen täytäntöönpano (täytäntöönpanomenettelyä koskevan lain 370 § ja sitä seuraavat pykälät) turvaa velkojan vaatimuksen ennen sen tuloa lainvoimaiseksi, minkä jälkeen se pannaan täytäntöön. Turvaamistoimen täytäntöönpanon edellytyksenä on, toisin kuin välitoimimenettelyn kohdalla, täytäntöönpanoasiakirja, joka ei kuitenkaan ole vielä täytäntöönpanokelpoinen. Turvaamistoimen täytäntöönpano voidaan toteuttaa vain rahallisten vaateiden täyttämiseksi. Eräs täytäntöönpanomenettelyä koskevan lain 374 §:n 1 momentissa mainittu turvaamistoimi on saatavien ulosmittaus (Pfändung von Forderungen), jossa velkoja saa panttioikeuden.

Turvaamistoimen täytäntöönpanon yhteydessä velkoja saa panttioikeuden. Eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräysmenettelyä koskevan asetuksen 32 artiklan mukaan tilivarojen turvaamismääräyksellä on sama asema kuin vastaavalla kansallisella määräyksellä täytäntöönpanojäsenvaltiossa mahdollisesti on. Tätä varten Itävallan lainsäädännössä säädetään, että eurooppalaisen turvaamismääräyksen välityksellä syntyy panttioikeus, jos velkoja on jo hankkinut tuomion, tuomioistuimessa tehdyn sovinnon tai virallisen asiakirjan. Panttioikeuden syntymisestä on ilmoitettava pankille ja velalliselle. Näin taataan yhdenmukaisuus turvaamistoimen täytäntöönpanon kanssa.

Rahallisten vaateiden turvaamiseksi toteutettavan välitoimimenettelyn (täytäntöönpanomenettelyä koskevan lain 378 § ja sitä seuraavat pykälät) yhteydessä ei synny panttioikeutta eikä etusija-asemaa. Velkoja ei tarvitse välitoimimenettelyn käynnistämiseksi täytäntöönpanoasiakirjaa.

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

Oikeussuojakeinoista päättää se tuomioistuin, joka on antanut eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen. Oikeussuojakeinoa koskeva hakemus on osoitettava kyseiselle tuomioistuimelle (ks. edellä 50 artiklan 1 kohdan a alakohtaa koskeva kohta).

34 artiklan 1 ja 2 kohta: Jos tilivarojen turvaamismääräys annetaan toisessa jäsenvaltiossa, toimivalta päättää oikeussuojakeinosta on Wienin keskustan piirioikeudella. Oikeussuojakeinoa koskeva hakemus on osoitettava kyseiselle tuomioistuimelle.

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

Eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräysmenettelyä koskevan asetuksen 33, 34 tai 35 artiklan mukaisiin päätöksiin voi hakea muutosta valituksella (Rekurs). Valitus on jätettävä 14 päivän kuluessa siihen tuomioistuimeen, joka on antanut kiistanalaisen päätöksen, ja se on osoitettava sille aluetuomioistuimelle tai ylioikeudelle, jonka tuomiopiirissä kyseinen piiri- tai aluetuomioistuin sijaitsee. Valituksen on oltava asianajajan allekirjoittama.

Valituksen määräaika alkaa kiistanalaisen päätöksen kirjallisen version tiedoksiantopäivästä.

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

Eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen antamisesta peritään maksu vain, jos hakemus tehdään muussa kuin siviilioikeudenkäynnissä. Maksuja koskevat säännökset sisältyvät tuomioistuinmaksuja koskevan lain (Gerichtsgebührengesetz, GGG) maksutariffia 1 koskevaan huomautukseen 2, maksutariffia 2 koskevaan huomautukseen 1a ja maksutariffia 3 koskevaan huomautukseen 1a. Maksujen suuruus riippuu vaatimuksen määrästä, ja se on puolet siviilioikeudenkäynnissä perittävästä kiinteämääräisestä maksusta. Säännökset ja taulukot ovat saatavilla osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.ris.bka.gv.at/.

Oikeudenkäyntimaksut ovat kiinteämääräisiä. Muutoksenhausta ei peritä erillisiä maksuja.

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Ei ole


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 01/04/2021

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys - Suomi


50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

Helsingin käräjäoikeus

Porkkalankatu 13

00180 Helsinki

postiosoite:

PL 650

00181 Helsinki

puh: +358 2956 44200 (vaihde)

fax: +358 2956 44218

sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhelsinki.ko@oikeus.fi

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

Toimivaltainen viranomainen tilitietojen hankkimiseen on ulosottomies. Pyyntö tilitietojen hankkimisesta voidaan toimittaa joko suoraan ulosottomiehelle tai Ulosottolaitoksen keskushallinnolle, joka toimittaa pyynnön edelleen ulosottomiehelle.

Ulosottolaitoksen keskushallinnon yhteystiedot:

Ulosottolaitoksen keskushallinto

Eurooppalainen tilivarojen turvaaminen

PL 2

00067 Ulosottolaitos

Finland

puh. +358 2956 58801

faksi: +358 29 562 2611

sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhallinto.uo@oikeus.fi

Ulosottomiesten yhteystiedot

Ulosottomiesten yhteystiedot suomen-, ruotsin- ja englanninkielellä ovat saatavilla sähköisessä muodossa oikeusministeriön ylläpitämillä verkkosivuilla osoitteessa https://ulosottolaitos.fi/fi/

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

Tilitietojen hankkimiseksi on Suomessa käytettävissä asetuksen 14 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan a  alakohdan mukainen keino (kaikki Suomen alueella olevat pankit velvoitetaan ilmoittamaan tiedonhankintaviranomaisen eli ulosottomiehen pyynnöstä, onko velallisella tili kyseisessä pankissa).

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

Helsingin käräjäoikeuden päätökseen haetaan muutosta Helsingin hovioikeudelta. Valituskirjelmä osoitetaan Helsingin hovioikeudelle ja toimitetaan päätöksen antaneen käräjäoikeuden, eli Helsingin käräjäoikeuden kansliaan. Helsingin käräjäoikeuden yhteystietojen osalta ks 50 artikan 1 kohdan a alakohta.

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

10 artiklan 2 kohta: Turvaamismääräyksen peruuttamisen ja lopettamisen täytäntöönpanoon toimivaltainen viranomainen on ulosottomies. Peruuttamislomake voidaan toimittaa suoraan ulosottomiehelle tai Ulosottolaitoksen keskushallinnolle, joka toimittaa sen edelleen ulosottomiehelle (ks 50 artiklan 1 kohdan b alakohta).

23 artiklan 3 kohta: Jos turvaamismääräys on annettu Suomessa (Suomi on alkuperäjäsenvaltio), asetuksen 23 artiklan 3 kohdassa mainittujen asiakirjojen toimittamisesta vastaa määräyksen antanut tuomioistuin eli Helsingin käräjäoikeus (ks 50 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Jos turvaamismääräys pannaan täytäntöön Suomessa (Suomessa on täytäntöönpanojäsenvaltio), täytäntöönpanojäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on ulosottomies. Täytäntöönpanossa tarvittavat asiakirjat voidaan toimittaa suoraan ulosottomiehelle tai Ulosottolaitoksen keskushallinnolle, joka toimittaa asiakirjat edelleen ulosottomiehelle (ks 50 artiklan 1 kohdan f alakohta).

23 artiklan 5 kohta: ks 50 artiklan 1 kohdan f alakohdan vastaus.

23 artiklan 6 kohta: ks 50 artiklan 1 kohdan f alakohdan vastaus.

23 artiklan 3 kohta: Turvaamismääräyksen täytäntöönpanosta vastaava ulosottomies antaa 25 artiklan mukaisen ilmoituksen varojen turvaamisesta ja toimittaa sen määräyksen antaneelle tuomioistuimelle ja velkojalle.

27 artiklan 2 kohta: Toimivaltainen viranomainen liiallisesti turvatun määrän vapauttamisessa on turvaamismääräyksen täytäntöönpanosta vastannut ulosottomies. Pyyntö liiallisesti turvatun määrän vapauttamisesta voidaan toimittaa suoraan 25 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen antaneelle ulosottomiehelle tai Ulosottolaitoksen keskushallinnolle, joka toimittaa sen edelleen ulosottomiehelle (ks 50 artiklan 1 kohdan b alakohta)

28 artiklan 3 kohta: Jos Suomi on alkuperäjäsenvaltio, tiedoksiantamisen vireille saattamisesta ja 28 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen toimittamisesta velallisen kotipaikan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle vastaa turvaamismääräyksen antanut tuomioistuin eli Helsingin käräjäoikeus.

Jos velallisen kotipaikka on Suomessa, tiedoksiantoon toimivaltainen viranomainen riippuu siitä, sijaitseeko jokin turvaamisen kohteena olevista pankkitileistä Suomessa. Jos jokin turvaamisen kohteena olevista pankkitileistä sijaitsee Suomessa, tiedoksiantoon toimivaltainen viranomainen on ulosottomies. Tiedoksi annettavat asiakirjat voidaan tässä tapauksessa toimittaa suoraan ulosottomiehelle tai Ulosottolaitoksen keskushallinnolle, joka toimittaa asiakirjat edelleen ulosottomiehelle. Jos mikään turvaamisen kohteena olevista tileistä ei sijaitse Suomessa, tiedoksiantoon toimivaltainen viranomainen on Helsingin käräjäoikeus.

36 artiklan 5 kohdan toinen alakohta: Oikeussuojakeinona koskevan päätöksen täytäntöönpanoon toimivaltainen viranomainen on ulosottomies. Oikeussuojakeinoa koskeva päätös voidaan toimittaa suoraan ulosottomiehelle tai Ulosottolaitoksen keskushallinnolle, joka toimittaa päätöksen edelleen ulosottomiehelle.

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Turvaamistoimen täytäntöönpanoon toimivaltainen viranomainen on Suomessa ulosottomies. Jos Suomi on täytäntöönpanojäsenvaltio, täytäntöönpanossa tarvittavat, asetuksen 23 artiklan 3 kohdassa mainitut asiakirjat voidaan toimittaa joko suoraan ulosottomiehelle tai Ulosottolaitoksen keskushallinnolle, joka toimittaa asiakirjat edelleen ulosottomiehelle (ks 50 artiklan 1 kohdan b alakohta).

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

Irtaimen omaisuuden, kuten pankkitilillä olevien varojen, takavarikko pannan ulosottokaaren (705/2007) 8 luvun 7 §:n nojalla täytäntöön noudattaen soveltuvin osin, mitä lain 4 luvussa säädetään ulosmittauksesta.

Ulosottokaaren 4 luvun 11 §:n mukaan velallisen ja sivullisen yhteisessä hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden katsotaan kuuluvan heille yhtä suurin osuuksin, jollei sivullinen osoita tai muutoin käy ilmi, että omaisuus kuuluu yksin tai mainittua suuremmalla osuudella hänelle. Tämän omistusoikeusoletuksen perusteella velallisen ja kolmannen henkilön yhteisellä tilillä olevista varoista katsotaan lähtökohtaisesti kuuluvaksi velalliselle puolet, jolloin turvaamisen kohteena voi olla kyseinen puolikas (vähennettynä turvaamisesta 31 artiklan nojalla vapautettavalla määrällä).

Oletus yhteisomistuksesta kuitenkin väistyy, jos ilmenee, että omaisuus kuuluu tosiasiassa joko velalliselle tai sivulliselle kokonaan tai että heidän omistusosuutensa eivät ole yhtä suuret. Jos sivullinen väittää, että omaisuus kuuluu yksin tai puolta suuremmalla osuudella hänelle, hänen on näytettävä väitteensä toteen.

Ulosottokaari: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070705

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

Ulosottokaaren 4 luvun 21 §:n 1 momentin 6 kohdan nojalla ulosmittauksesta tulee luonnollisen henkilön osalta erottaa velallisen rahavaroista tai muusta vastaavasta omaisuudesta 48 §:ssä tarkoitetun suojaosuuden määrä puolitoistakertaisena kuukauden ajaksi, jollei velallisella ole muuta vastaavaa tuloa.

Suojaosuuden määrä tarkistetaan ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n 3 momentin mukaan oikeusministeriön asetuksella vuosittain siten kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) säädetään. Ajantasainen suojaosuuden määrä löytyy täältä: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://ulosottolaitos.fi/fi/index/tietoaulosotosta/tietoavelalliselle/mitenulosmitattavamaaralasketaan.html

Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa ja avoliitonomaisissa olosuhteissa elävää eli avopuolisoa. Velallisen elatuksen varassa olevana pidetään henkilöä, jonka saama tulo ei ylitä velallisen itsensä osalta laskettavaa suojaosuutta, ja tällaista lasta siitä riippumatta, osallistuuko myös toinen puoliso hänen elatukseensa. Velallisen maksama elatusapu voidaan ottaa huomioon siten kuin ulosottokaaren 4 luvun 51-53 §:ssä säädetään.

Edellä selostettu määrä vapautetaan ulosotosta velallisen pyytämättä, joten tilin turvaamisesta ja määrien vapauttamisesta vastaavan, ulosottomiehen on asetuksen 31 artiklan 2 kohdan nojalla vapautettava määrä turvaamisesta omasta aloitteestaan.

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

Pankeilla ei Suomen lain mukaan ole oikeutta periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta eikä tilitietojen toimittamisesta.

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

Ulosottomiehen suorittamasta turvaamismääräyksen täytäntöönpanosta peritään täytäntöönpanomaksua 225 euroa. Maksusta säädetään ulosottomaksuista annetun lain (34/1995) 2 §:n 5 momentissa ja ulosottomaksuista annetun asetuksen (35/1995) 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa. Maksu voidaan ulosottomaksuista annetun lain 4 §:n 3 momentin nojalla periä vain hakijalta, ei velalliselta.

Ulosottomiehen toimenpiteistä asetuksen 14 artiklan mukaisessa tilitietojen hankintamenettelyssä ei peritä maksua.

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

Suomen lain mukaisilla turvaamistoimilla ei ole etusija-asemaa ulosmittaukseen nähden. Tämä perustuu ulosottokaaren 4 luvun 43 §:ään, jonka mukaan täytäntöönpantu takavarikko tai muu turvaamistoimi ei estä ulosmittausta.

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

33 artiklan 1 kohta: Helsingin käräjäoikeus. Yhteystietojen osalta ks. 50 artiklan 1 kohdan a alakohta.

34 artiklan 1 kohta: Ulosottomies. Oikeussuojakeinoa koskeva hakemus voidaan toimittaa joko suoraan ulosottomiehelle tai Ulosottolaitoksen keskushallinnolle, joka toimittaa sen edelleen ulosottomiehelle. Yhteystietojen osalta ks. 50 artiklan 1 kohdan b alakohta.

34 artiklan 2 kohta: Helsingin käräjäoikeus. Yhteystietojen osalta ks. 50 artiklan 1 kohdan  a alakohta.

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

Helsingin käräjäoikeuden oikeussuojakeinosta tekemään päätökseen haetaan muutosta Helsingin hovioikeudelta. Helsingin hovioikeudelle osoitettu muutoksenhakulomake toimitetaan päätöksen antaneen käräjäoikeuden, eli Helsingin käräjäoikeuden kansliaan.

Määräaika muutoksenhakua varten on 30 päivää siitä päivästä, jona käräjäoikeuden ratkaisu julistettiin tai annettiin. Muutoksenhakulomake on toimitettava käräjäoikeuden kansliaan viimeistään määräajan päättymispäivänä ennen virka-ajan päättymistä. Virka-aika päättyy kello 16.15.

Ulosottomiehen oikeussuojakeinosta tekemään päätökseen haetaan muutosta ulosottovalituksia ulosottokaaren 11 luvun 2 §:n mukaan käsittelevältä käräjäoikeudelta. Käräjäoikeudelle osoitettu muutoksenhakulomake on toimitettava päätöksen tehneelle ulosottomiehelle sähköpostitse Linkki avautuu uuteen ikkunaanulosotto.uo@oikeus.fi tai postitse: PL 1, 00067 Ulosottolaitos. Ulosottomiesten yhteystietojen osalta ks. 50 artiklan 1 kohdan b alakohta.

Ulosottovalituksia käsitellään Ahvenanmaan, Helsingin, Länsi-Uusimaan, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksissa. Muutosta haetaan siltä käräjäoikeudelta, jonka tuomiopiirissä täytäntöönpanotoimi on suoritettu. Yhteystiedot löytyvät verkkosivulta Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://oikeus.fi/fi/.

Määräaika muutoksenhaulle on kolme viikkoa. Määräaika lasketaan asianomaiselle päivästä, jona päätös tehtiin, jos siitä on hänelle etukäteen ilmoitettu tai hän on ollut toimituksessa läsnä. Muussa tapauksessa valituksen määräaika lasketaan siitä päivästä, jona asianomainen on saanut tiedon päätöksestä. Ulosottokaaren 3 luvun 39 §:n 2 momentissa säädetään siitä, milloin vastaanottajan katsotaan saaneen tiedon postitse tai sähköisesti lähetetystä päätöksestä. Jollei muuta näytetä, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä tai seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi tai jätetty postilähetyksille varattuun paikkaan. Lähettämis- tai jättämispäivä on merkittävä asiakirjaan.

Muutoksenhakulomake on toimitettava päätöksen tehneelle ulosottomiehelle sähköpostitse Linkki avautuu uuteen ikkunaanulosotto.uo@oikeus.fi tai postitse: PL 1, 00067 Ulosottolaitos viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Virka-aika päättyy kello 16.15.

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

Tuomioistuimissa perittävistä oikeudenkäyntimaksuista ja hakemusmaksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015). Turvaamismääräyksen hakemisesta tuomioistuimessa peritään samansuuruinen maksu kuin kansallisen lainsäädännön mukaisten turvaamistoimien käsittelystä. Tällaisten turvaamistoimien käsittelystä tuomioistuinlain nojalla perittävät maksut perustuvat tällä hetkellä siihen maksuun, joka peritään hakijan vaatimusta tai oikeutta koskevan pääasian käsittelystä.

Maksun suuruus riippuu siten turvaamismääräysasian taustalla olevasta pääasiasta. Jos pääasia on riita-asia, käräjäoikeudessa perittävä oikeudenkäyntimaksu turvaamismääräystä koskevasta hakemuksesta on tuomioistuinmaksulain 2 §:n nojalla enimmillään 500 euroa. Oikeudenkäyntimaksu voi olla alhaisempi, jos pääasia on esimerkiksi oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:ssä tarkoitettu niin sanottu summaarinen riita-asia, oikeudenkäyntimaksu voi olla 65,86 tai 250 euroa siitä riippuen, miten pääasia on ratkaistu ja onko vastaaja riitauttanut asian.

Oikeudenkäyntimaksu hovioikeudessa on enimmillään 500 euroa.

Oikeudenkäyntimaksu peritään suoritteen valmistumisen jälkeen eli siinä vaiheessa kun asia on käsitelty loppuun tuomioistuimessa.

Oikeussuojakeinon käyttämisestä turvaamismääräystä vastaan ei peritä tuomioistuimessa maksua.

Tuomioistuinmaksulaki: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Suomi, ruotsi ja englanti


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 22/03/2021