Európsky príkaz na zablokovanie účtov

Vnútroštátne informácie a online formuláre týkajúce sa nariadenia č. 655/2014


Čo je to?

Európsky príkaz na zablokovanie účtov (EAPO) umožňuje súdu v určitej krajine EÚ zmraziť finančné prostriedky na bankovom účte dlžníka v inej krajine EÚ. Konanie je možné použiť iba v cezhraničných prípadoch; súd, ktorý vedie konanie, alebo miesto bydliska veriteľa sa musia nachádzať v inom členskom štáte ako je štát, v ktorom je vedený bankový účet dlžníka.

Uľahčuje sa tak vymáhanie pohľadávok v EÚ.

Postup na vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov je stanovený v Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadení (EÚ) č. 655/2014.

Je alternatívou k existujúcim právnym postupom v každom členskom štáte EÚ.

Uplatňuje sa od 18. januára 2017.

Výhody

Konanie je rýchle a prebieha bez informovania dlžníka (ex parte).

Tento „efekt prekvapenia“ zabráni dlžníkom, aby svoje finančné prostriedkypreviedli, ukryli, alebo minuli.

Vzťahuje sa na všetky krajiny EÚ?

Nie. Uvedené nariadenie sa nevzťahuje na Dánsko a Spojené kráľovstvo.

Toto znamená, že:

 • veritelia so sídlom v Dánsku alebo Spojenom kráľovstve nemôžu požiadať o vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a
 • európsky príkaz na zablokovanie účtov nemožno vydať v prípade bankového účtu v Dánsku alebo Spojenom kráľovstve.

Ako podať návrh

Všetky formuláre žiadostí a ďalšie informácie nájdete na tejto stránke.

Všetky formuláre je možné vyplniť online.

Upozornenie: nemusíte poskytnúť presné údaje o bankovom účte, ktorý má byť zablokovaný (napr. číslo účtu), ak ich nemáte k dispozícii – postačí názov banky, v ktorej je účet vedený. Ak neviete názov banky, v ktorej je účet dlžníka vedený, podľa nariadenia môžete požiadať súd, aby to zistil.

Obsah všetkých formulárov týkajúcich sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov je stanovený vo Odkaz sa zobrazí v novom oknevykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1823.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 19/02/2019

Európsky príkaz na zablokovanie účtov - Nemecko


Článok 50 ods. 1 písm. a) – Súdy príslušné vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Článok 50 ods. 1 písm. b) – Orgán určený za príslušný získať informácie účtoch

Článok 50 ods. 1 písm. c) – Spôsoby získavania informácií o účtoch

Článok 50 ods. 1 písm. d) – Súdy, na ktoré sa môže podať odvolanie proti zamietnutiu vydania európskeho príkazu na zablokovanie účtov

Článok 50 ods. 1 písm. e) – Orgány určené za príslušné na prijímanie, zasielanie a doručovanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a iných písomností

Článok 50 ods. 1 písm. f) – Orgán príslušný vykonať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Článok 50 ods. 1 písm. g) – Rozsah, v akom možno zablokovať spoločné a držiteľské účty 

Článok 50 ods. 1 písm. h) – Normy vzťahujúce sa na sumy vylúčené zo zaistenia

Článok 50 ods. 1 písm. i) – Poplatky, ak ich účtujú banky, za vykonávanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov alebo za poskytovanie informácií o účtoch, a informácie o účastníkovi, ktorý je povinný tieto poplatky platiť

Článok 50 ods. 1 písm. j) – Sadzobník poplatkov alebo iný súbor noriem, ktorým sa určujú príslušné poplatky, ktoré si účtuje orgán alebo iný subjekt, ktorý sa podieľa na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie

Článok 50 ods. 1 písm. k) – poradie, ak je stanovené, pre rovnocenné vnútroštátne príkazy

Článok 50 ods. 1 písm. l) – Súdy alebo orgán výkonu príslušný vo veci opravných prostriedkov

Článok 50 ods. 1 písm. m) – Súdy, na ktoré sa má podať odvolanie, prípadná lehota na podanie takéhoto odvolania

Článok 50 ods. 1 písm. n) – Súdne poplatky

 Článok 50 ods. 1 písm. o) – Jazyky prijateľné pre preklady písomností

Článok 50 ods. 1 písm. a) – Súdy príslušné vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov

V prípade uvádzaných súdovPDF(211 Kb)de ide o miestne súdy (Amtsgerichte) a krajské súdy (Landgerichte).

Miestne príslušným pre vydanie príkazu na zablokovanie účtov v prípade, ak si už veriteľ uplatnil vystavenie verejnej listiny, je súd, v ktorého obvode bola listina vyhotovená.

Vymedzenie príslušnosti z hľadiska vecnej príslušnosti súdov sa riadi všeobecnými predpismi nemeckého ústavného zákona o súdnictve (Gerichtsverfassungsrecht) a aplikovateľných procesných poriadkov.

Článok 50 ods. 1 písm. b) – Orgán určený za príslušný získať informácie účtoch

Príslušným informačným orgánom podľa článku 14 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 pre získanie informácií o účte je Spolkový úrad spravodlivosti (Bundesamt für Justiz).

Spolkový úrad spravodlivosti má nasledujúce kontaktné údaje

Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Nemecko
tel.: +49-228 99 410-40
e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneEU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de

Článok 50 ods. 1 písm. c) – Spôsoby získavania informácií o účtoch

Na účel získania informácií o účte podľa článku 14 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 môže Spolkový úrad spravodlivosti požiadať Spolkový centrálny daňový úrad (Bundeszentralamt für Steuern), aby v prípade úverových inštitúcií vyhľadal nasledujúce údaje:

deň založenia a deň zrušenia účtu a meno majiteľa účtu a v prípade fyzických osôb deň narodenia.

Článok 50 ods. 1 písm. d) – Súdy, na ktoré sa môže podať odvolanie proti zamietnutiu vydania európskeho príkazu na zablokovanie účtov

V prípade uvádzaných súdovPDF(233 Kb)de ide o miestne súdy (Amtsgerichte), krajské súdy (Landgerichte), vyššie krajské súdy (Oberlandesgerichte), pracovné súdy (Arbeitsgerichte) a krajské pracovné súdy (Landesarbeitsgerichte).

Opravný prostriedok proti zamietnutiu vydania príkazu na zablokovanie je možné podať na súde, ktorý návrh zamietol, alebo, pokiaľ ide v prípade súdu, ktorý návrh zamietol, o prvostupňový súd, na súde, ktorý je tomuto súdu nadradený.

Článok 50 ods. 1 písm. e) – Orgány určené za príslušné na prijímanie, zasielanie a doručovanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a iných písomností

V prípade uvádzaných súdovPDF(194 Kb)de ide o miestne súdy (Amtsgerichte).

Článok 50 ods. 1 písm. f) – Orgán príslušný vykonať európsky príkaz na zablokovanie účtov

V prípade uvádzaných súdovPDF(194 Kb)de ide o miestne súdy (Amtsgerichte).

Výkon príkazu na zablokovanie účtov je kompetenciou miestneho súdu príslušného podľa všeobecných predpisov. Ak však príkaz vydal nemecký súd, je pre výkon príslušným tento súd.

Článok 50 ods. 1 písm. g) – Rozsah, v akom možno zablokovať spoločné a držiteľské účty 

Finančné prostriedky vedené na účtoch, ktoré podľa záznamov banky nepatria výlučne dlžníkovi, podliehajú podľa nemeckého vnútroštátneho práva zablokovaniu, bez ohľadu na prípadné práva iných subjektov s dispozičnou právomocou.

Finančné prostriedky na účtoch dlžníka, ktorými môže disponovať tretia osoba v mene dlžníka, podliehajú podľa nemeckého vnútroštátneho práva zablokovaniu proti dlžníkovi.

Finančné prostriedky na účtoch tretej osoby, ktorými môže disponovať dlžník v mene tretej osoby, nepodliehajú podľa nemeckého vnútroštátneho práva zablokovaniu proti dlžníkovi.

Článok 50 ods. 1 písm. h) – Normy vzťahujúce sa na sumy vylúčené zo zaistenia

Nemecké vnútroštátne predpisy vo vzťahu k čiastkam, ktoré sú oslobodené od zablokovania, sa uvádzajú v §§ 850k a 850l Občianskeho súdneho poriadku – OSP (Zivilprozessordnung – ZPO):

Tie znejú nasledovne:

„§ 850k Účet s ochranou pred exekúciou (Pfändungsschutzkonto)

(1) Ak sú finančné prostriedky na účte dlžníka s ochranou pred exekúciou v úverovej inštitúcii zablokované, môže dlžník vždy do konca kalendárneho mesiaca disponovať finančnými prostriedkami vo výške mesačnej sumy vylúčenej zo zaistenia podľa § 850c ods. 1 veta 1 v spojení s § 850c ods. 2a; v tomto ohľade nie sú zahrnuté do zablokovania. K finančným prostriedkom v zmysle vety 1 patria aj finančné prostriedky, ktoré nesmú byť do uplynutia lehoty podľa § 835 ods. 4 poskytnuté veriteľovi alebo založené. Pokiaľ dlžník v príslušnom kalendárnom mesiaci nedisponoval finančnými prostriedkami vo výške sumy vylúčenej zo zablokovania podľa vety 1, nie sú tieto finančné prostriedky v nasledujúcom kalendárnom mesiaci zahrnuté do zablokovania popri finančných prostriedkoch chránených podľa vety 1. Vety 1 až 3 sa primerane uplatnia, ak sú finančné prostriedky blokované na bežnom účte dlžníka, ktoré sa pred uplynutím štyroch týždňov od doručenia rozhodnutia o prevode na tretieho dlžníka zmení na účet s ochranou pred zablokovaním.

(2) Zablokovanie finančných prostriedkov platí v ostatnom ako rozhodnuté s podmienkou, že vo zvýšení sumy vylúčenej zo zaistenia podľa ods. 1 nie sú do zablokovania zahrnuté nasledujúce sumy:

1. sumy vylúčené zo zablokovania podľa § 850c ods. 1 veta 2 v spojení s § 850c ods. 2a veta 1, ak

a) si dlžník plní zákonnú vyživovaciu povinnosť voči jednej alebo viacerým osobám alebo

b) dlžník prijíma peňažné dávky podľa knihy II alebo XII Sociálneho zákonníka (Sozialgesetzbuch) pre osoby, ktoré s ním spoločne žijú v zmysle § 7 ods. 3 knihy II Sociálneho zákonníka alebo §§ 19, 20, 36 veta 1 alebo 43 knihy XII Sociálneho zákonníka, voči ktorým nemá zákonnú vyživovaciu povinnosť;

2. jednorazové peňažné dávky v zmysle § 54 ods. 2 knihy I Sociálneho zákonníka a peňažné dávky na vyrovnanie zvýšenej záťaže podmienenej úrazom alebo poškodením zdravia v zmysle § 54 ods. 3 č. 3 knihy I Sociálneho zákonníka;

3. prídavky na dieťa a iné peňažné dávky pre deti, okrem prípadu, ak došlo k zablokovaniu kvôli pohľadávke na výživnom pre dieťa, ktorému sú dávky poskytované alebo u ktorého je to zohľadnené.

Pre sumy podľa vety 1 sa analogicky uplatňuje odsek 1 veta 3.

(3) Namiesto súm vylúčených zo zablokovania podľa ods. 1 a ods. 2 veta 1 č. 1 nastupuje suma ponechaná súdom príslušným pre výkon v rozhodnutí o zablokovaní, ak sú finančné prostriedky zablokované kvôli pohľadávkam uvádzaným v § 850d.

(4) Súd príslušný pre výkon môže na návrh stanoviť sumu vylúčenú zo zablokovania odlišnú od ods. 1, 2 veta 1 č. 1 a ods. 3. Primerane sa uplatnia §§ 850a, 850b, 850c, 850d ods. 1 a 2, §§ 850e, 850f, 850g a 850i, ako aj §§ 851c a 851d tohto zákona a § 54 ods. 2, ods. 3 č. 1, 2 a 3, ods. 4 a 5 knihy I Sociálneho zákonníka, § 17 ods. 1 veta 2 knihy XII Sociálneho zákonníka a § 76 zákona o dani z príjmov (Einkommensteuergesetz). V ostatnom je súd príslušný pre výkon oprávnený vydať nariadenia uvádzané v § 732 ods. 2.

(5) Úverová inštitúcia je voči dlžníkovi povinná poskytnúť plnenie z finančných prostriedkov nezahrnutých do zablokovania podľa ods. 1 a 3 v rámci zmluvnej dohody. Pre sumy nezahrnuté do zablokovania podľa ods. 2 to platí iba vtedy, ak dlžník prostredníctvom osvedčenia zamestnávateľa, rodinnej pokladne, nositeľa sociálneho poistenia alebo vhodnej osoby alebo úradu v zmysle § 305 ods. 1 č. 1 insolvenčného nariadenia (Insolvenzordnung) doloží, že finančné prostriedky nie sú zahrnuté do zablokovania. Plnenie úverovej inštitúcie voči dlžníkovi má charakter oslobodzujúci od záväzkov, ak mu nie je nesprávnosť osvedčenia podľa vety 2 ani známa ani následkom hrubej nedbanlivosti neznáma. Ak dlžník nemôže preukázať dôkaz podľa vety 2, súd príslušný pre výkon stanoví na návrh sumy podľa ods. 2. Vety 1 až 4 platia aj pre depozit.

(6) Ak je na účet s ochranou pred zablokovaním pripísané peňažné plnenie podľa Sociálneho zákonníka alebo prídavky na dieťa, smie úverová inštitúcia pohľadávku, ktorá dobropisom vznikne, po obdobie 14 dní od dobropisu započítať iba s takými pohľadávkami a vzájomne vyrovnať iba s takými pohľadávkami, ktoré jej prináležia ako odmena za vedenie účtu alebo na základe disponovania účtom oprávnenej osoby v rámci tohto časového priestoru. Do výšky následne zostávajúcej sumy dobropisu nie je úverová inštitúcia v rámci 14 dní od dobropisu oprávnená odmietnuť vykonanie platobných transakcií z dôvodu chýbajúceho krytia, ak oprávnená osoba doloží alebo ak je úverovej inštitúcii inak známe, že ide o dobropis peňažného plnenia podľa Sociálneho zákonníka alebo o prídavky na deti. Odmenu úverovej inštitúcie za vedenie účtu je možné započítať aj pomocou súm podľa ods. 1 až 4.

(7) V zmluve o vedení bežného účtu sa môžu zákazník, ktorý je fyzickou osobou, alebo jeho zákonný zástupca a úverová inštitúcia dohodnúť, že bežný účet bude vedený ako účet s ochranou pred zablokovaním. Zákazník môže kedykoľvek požadovať, aby úverová inštitúcia viedla bežný účet ako účet s ochranou pred zablokovaním. Ak už boli finančné prostriedky na bežnom účte boli zablokované, môže dlžník požadovať vedenie ako účet s ochranou pred zablokovaním začiatkom štvrtého pracovného dňa nasledujúceho po jeho vyhlásení.

(8) Každá osoba smie mať vedený iba jeden účet s ochranou pred zablokovaním. Pri dohovore sa musí zákazník voči úverovej inštitúcii zaručiť, že nemá vedený žiadny ďalší účet s ochranou pred zablokovaním. Úverová inštitúcia smie informačným agentúram poskytnúť informáciu o tom, že pre zákazníka vedie účet s ochranou pred zablokovaním. Informačné agentúry smú tento údaj použiť iba na to, aby poskytli úverovým inštitúciám na požiadanie na účel kontroly správnosti poistenia podľa vety 2 informáciu o tom, či má príslušná osoba vedený účet s ochranou pred zablokovaním. Získavanie, spracovanie a využívanie na iný účel než na účel uvádzaný vo vete 4 nie je prípustný ani s povolením príslušnej osoby.

(9) Ak má dlžník v rozpore s ods. 8 veta 1 vedených viacero bežných účtov ako účtov s ochranou pred zablokovaním, súd príslušný pre výkon nariadi na žiadosť veriteľa, že dlžníkovi zostane ako konto s ochranou pred zablokovaním iba bežný účet uvedený v žiadosti veriteľa. Veriteľ musí preukázať predpoklady podľa vety 1 predložením príslušných vyhlásení tretích dlžníkov. Vypočutie dlžníka sa neuskutočňuje. Rozhodnutie musí byť doručené všetkým tretím dlžníkom. Doručením rozhodnutia tým úverovým inštitúciám, ktorých bežné účty nie sú stanovené ako účet s ochranou pred zablokovaním, zanikajú účinky podľa ods. 1 až 6.

§ 850l Nariadenie nemožnosti zablokovania finančných prostriedkov na účte s ochranou pred zablokovaním

Na žiadosť dlžníka môže súd príslušný pre výkon nariadiť, aby neboli finančné prostriedky na účte s ochranou pred zablokovaním po dobu do dvanástich mesiacov vystavené zablokovaniu, ak dlžník doloží, že na účet boli počas posledných šiestich mesiacov pred podaním žiadosti pripísané v prevažnej väčšine iba sumy nepodliehajúce zablokovaniu, a preukáže, že aj počas nasledujúcich dvanástich mesiacov sú v prevažnej väčšine očakávané iba sumy nepodliehajúce zablokovaniu. Nariadenie môže byť odmietnuté, ak je prekážkou prevažujúcich zájmov veriteľa. Na žiadosť veriteľa sa zruší, ak už jej predpoklady neexistujú alebo je nariadenie prekážkou prevažujúcich záujmov tohto veriteľa.“

Sumy, na ktoré sa odkazuje v § 850k ods. 1 veta 1, vyplývajú podľa § 850c ods 1 veta 1 v spojení s § 850c ods. 2a OSP v súčasnosti z vyhlášky o hraničných sumách vylúčených zo zablokovania 2015 (Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2015) z 27. apríla 2015, ktorá je priložená k tejto informácii ako prílohaPDF(114 Kb)de; na túto sa odkazuje.

Článok 50 ods. 1 písm. i) – Poplatky, ak ich účtujú banky, za vykonávanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov alebo za poskytovanie informácií o účtoch, a informácie o účastníkovi, ktorý je povinný tieto poplatky platiť

Podľa nemeckého vnútroštátneho práva nemôžu banky vyberať poplatky za vykonanie rovnocenných národných príkazov alebo poskytnutie informácií o účte.

Článok 50 ods. 1 písm. j) – Sadzobník poplatkov alebo iný súbor noriem, ktorým sa určujú príslušné poplatky, ktoré si účtuje orgán alebo iný subjekt, ktorý sa podieľa na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie

Poplatky na krytie nákladov vyberané súdmi, ktoré sa podieľajú na spracovaní a výkone príkazu na zablokovanie účtov podľa nariadenia (EÚ) č. 655/2014, sú upravené v zákone o súdnych nákladoch (Gerichtskostengesetz) a v zákone o súdnych nákladoch v rodinných veciach (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen). Uvádzané zákony si je možné bezplatne prehliadnuť a stiahnuť na internetovej adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdf resp. Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf.

Na účel súhrnného znázornenia nákladov vyplývajúcich z vyššie uvádzaných zákonov sa odkazuje na odpoveď k čl. 50 ods. 1 písm. n).

Poplatky na krytie nákladov vyberané súdnymi exekútormi, ktorí sa podieľajú na spracovaní a výkone príkazu na zablokovanie účtov podľa nariadenia (EÚ) č. 655/2014, sú upravené v zákone o nákladoch súdnych exekútorov (Gerichtsvollzieherkostengesetz – GvKostG). Uvádzaný zákon si je možné bezplatne prehliadnuť a stiahnuť na internetovej adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf.

Za doručenie európskeho príkazu na zablokovanie účtov vydaného v Nemecku banke, pokiaľ má byť uskutočnený prostredníctvom súdneho exekútora v Nemecku, sú vyberané poplatky na krytie nákladov. Pokiaľ súdny exekútor uskutoční doručenie osobne, je podľa položky 100 rozpočtu k zákonu o nákladoch súdnych exekútorov (Kostenverzeichnis zum Gerichtsvollzieherkostengesetz – KV GvKostG) vyberaný poplatok vo výške 10,00 EUR a poplatok za cestovné, ktorý závisí od vzdialenosti prekonanej súdnym exekútorom a ktorý predstavuje pri vzdialenosti do 10 kilometrov 3,25 EUR, pri vzdialenosti viac ako 10 kilometrov do 20 kilometrov 6,50 EUR, pri vzdialenosti viac ako 20 kilometrov do 30 kilometrov 9,75 EUR, pri vzdialenosti viac ako 30 kilometrov do 40 kilometrov 13,00 EUR a pri vzdialenosti viac ako 40 kilometrov 16,25 EUR (položka 711 KV GvKostG). Pokiaľ súdny exekútor uskutočňuje doručenie iným spôsobom, vyberá sa poplatok vo výške 3,00 EUR (položka 101 KV GvKostG). Poštovné za doručenia s doručovacím lístkom sa vyberá v plnej výške (položka 701 KV GvKostG). Ku všetkým poplatkom sa vyberá paušál za ostatné výdavky v hotovosti za každé poverenie vo výške 20 % vyberaných poplatkov, avšak minimálne 3,00 EUR a maximálne 10,00 EUR (položka 716 KV GvKostG).

Tento postup sa analogicky uplatňuje, pokiaľ súd, ktorý vydal európsky príkaz na zablokovanie účtov v Nemecku, doručuje dlžníkovi príkaz na podnet veriteľa a do postupu zapojí súdneho exekútora.

Poplatok za činnosť informačného orgánu podľa čl. 14 nariadenia (EÚ) č.655/2014 sa nevyberá, a to bez toho, aby tým bolo dotknuté zvýšenie vzniknutých súdnych poplatkov v konaniach na získanie príkazu na zablokovanie účtov v zmysle článku 5 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 655/2014, ktoré je bližšie vysvetlené v odpovedi k článku 50 ods. 1 písm. n).

Článok 50 ods. 1 písm. k) – poradie, ak je stanovené, pre rovnocenné vnútroštátne príkazy

Poradie blokovaní finančných prostriedkov na účte, ktoré sa zakladajú na príkazoch podľa vnútroštátneho práva, ktoré sú rovnocenné voči príkazom podľa nariadenia (EÚ) č. 655/2014, sa riadi dátumom ich doručenia banke, pričom skoršie blokovanie má prednosť voči neskoršiemu.

Článok 50 ods. 1 písm. l) – Súdy alebo orgán výkonu príslušný vo veci opravných prostriedkov

Pre opravný prostriedok podľa článku 33 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 sú príslušné nasledujúce súdyPDF(233 Kb)de.

V prípade uvádzaných súdov ide o miestne súdy (Amtsgerichte), krajské súdy (Landgerichte), vyššie krajské súdy (Oberlandesgerichte), pracovné súdy (Arbeitsgerichte) a krajské pracovné súdy (Landesarbeitsgerichte).

Pre opravný prostriedok podľa článku 34 ods. 1 alebo 2 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 sú príslušné nasledujúce súdyPDF(194 Kb)de.

V prípade uvádzaných súdov ide o miestne súdy (Amtsgerichte).

Pre opravné prostriedky podľa článku 33 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 je príslušným súd, ktorý vydal príkaz na zablokovanie účtov.

Pre opravné prostriedky dlžníka podľa článku 34 ods. 1 alebo 2 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 je pre výkon kompetentný súd, ktorý je podľa všeobecných predpisov príslušným miestnym súdom.

Článok 50 ods. 1 písm. m) – Súdy, na ktoré sa má podať odvolanie, prípadná lehota na podanie takéhoto odvolania

Pre opravný prostriedok podľa článku 37 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 sú príslušné nasledujúce súdyPDF(233 Kb)de.

V prípade uvádzaných súdov ide o miestne súdy (Amtsgerichte), krajské súdy (Landgerichte), vyššie krajské súdy (Oberlandesgerichte), pracovné súdy (Arbeitsgerichte) a krajské pracovné súdy (Landesarbeitsgerichte).

Odvolanie podľa článku 37 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 proti rozhodnutiam o opravných prostriedkoch je možné podať na súde, ktorý vydal rozhodnutie o opravnom prostriedku, alebo, pokiaľ ide v prípade súdu, ktorý vydal rozhodnutie o opravnom prostriedku, o prvostupňový súd, na súde, ktorý je tomuto súdu nadradený.

Odvolanie musí byť podané v lehote jedného mesiaca.

Plynutie lehoty začína doručením rozhodnutia, proti ktorému má byť odvolanie podané, dotknutej osobe.

Článok 50 ods. 1 písm. n) – Súdne poplatky

V konaniach podľa článku 5 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 655/2014:

Výška poplatkov je vždy určená na základe hodnoty sporu a príslušnej sadzby poplatkov pomocou výpočtových metód stanovených v § 34 zákona o súdnych nákladoch (Gerichtskostengesetzes – GKG) resp. § 28 zákona o súdnych nákladoch v rodinných veciach (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen – FamGKG).

a) Za konania na získanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov v zmysle článku 5 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 655/2014 sa podľa položky 1410 rozpočtu k zákonu o nákladoch súdnych exekútorov (Kostenverzeichnis zum Gerichtsvollzieherkostengesetz – KV GvKostG) vyberá v zásade poplatok s poplatkovou sadzbou 1,5. V určitých prípadoch, v ktorých sa výdavky súdu spojené so spracovaním znižujú, sa poplatková sadzba znižuje na 1,0 (položka 1411 KV GKG). Ak je prijímaný príkaz podľa § 91a alebo § 269 ods. 3 veta 3 Občianskeho súdneho poriadku (OSP), poplatková sadzba sa zvyšuje v zásade na 3,0 (položka 1412 KV GKG).

Poplatok za konanie pokrýva aj podanie opravného prostriedku dlžníka v zmysle článku 33 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 s cieľom európsky príkaz na zablokovanie účtov zrušiť alebo zmeniť. Za doručenia s doručovacím lístkom, doporučené listy alebo doručené prostredníctvom zamestnancov súdu sa vyberá poplatok vo výške 3,50 EUR, pokiaľ na jednu súdnu inštanciu pripadá viac ako 10 doručení alebo sa doručenie uskutočňuje na žiadosť veriteľa (položka 9002 KV GvKostG).

V konaní o sťažnosti sa vyberá poplatok s poplatkovou sadzbou 1,5 (položka 1430 KV GKG). Pri ukončení celého konania na základe stiahnutia sťažnosti sa poplatková sadzba znižuje na 1,0 (položka 1431 KV GKG).

Hodnotu sporu stanovuje vždy súd ex aequo et bono (§ 53 GKG s spojení s § 3 OSP).

Poplatok sa stáva splatným hneď po doručení žiadosti o vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov alebo sťažnosti na súde (§ 6 GKG)

b) Pokiaľ na prvom stupni rozhoduje miestny súd ako rodinný súd, za konanie sa vyberá vo všeobecnosti poplatok s poplatkovou sadzbou 1,5 podľa položky 1420 rozpočtu k zákonu o nákladoch súdnych exekútorov (Kostenverzeichnis zum Gerichtsvollzieherkostengesetz – KV GvKostG). Pri ukončení celého konania bez rozhodnutia sa poplatková sadzba znižuje na 0,5 (položka 1421 KV FamGKG).

Poplatok za konanie pokrýva aj podanie opravného prostriedku dlžníka v zmysle článku 33 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 s cieľom európsky príkaz na zablokovanie účtov zrušiť alebo zmeniť. Za doručenia s doručovacím lístkom, doporučené listy alebo doručené prostredníctvom zamestnancov súdu sa vyberá poplatok vo výške 3,50 EUR, pokiaľ na jednu súdnu inštanciu pripadá viac ako 10 doručení alebo sa doručenie uskutočňuje na žiadosť veriteľa (položka 2002 KV FamGKG).

V konaní o sťažnosti sa vyberá poplatok s poplatkovou sadzbou 2,0 (položka 1422 KV FamGKG). Pri ukončení celého konania na základe stiahnutia sťažnosti pred doručením písomnosti odôvodňujúcej sťažnosť na súde sa poplatková sadzba znižuje na 0,5 (položka 1423 KV FamGKG). V ostatných prípadoch ukončenia konania bez konečného rozhodnutia je výška poplatkovej sadzby 1,0 (položka 1424 KV FamGKG).

Hodnota sporu sa vždy stanovuje ex aequo et bono (§ 42 ods. 1 FamGKG).

Poplatok sa stáva splatným hneď po vydaní bezpodmienečného rozhodnutia o nákladoch alebo po inom ukončení konania (§ 11 FamGKG).

c) Pokiaľ na prvom stupni rozhoduje pracovný súd, za konanie sa vyberá vo všeobecnosti poplatok s poplatkovou sadzbou 0,4 (položka 8310 KV GKG). Ak je prijímaný príkaz podľa § 91a alebo § 269 ods. 3 veta 3 OSP, poplatková sadzba sa zvyšuje v zásade na 2,0 (položka 8311 KV GKG).

Poplatok za konanie pokrýva aj podanie opravného prostriedku dlžníka v zmysle článku 33 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 s cieľom európsky príkaz na zablokovanie účtov zrušiť alebo zmeniť. Za doručenia s doručovacím lístkom, doporučené listy alebo doručené prostredníctvom zamestnancov súdu sa vyberá poplatok vo výške 3,50 EUR, pokiaľ na jednu súdnu inštanciu pripadá viac ako 10 doručení alebo sa doručenie uskutočňuje na žiadosť veriteľa (položka 9002 KV GKG).

V konaní o sťažnosti sa vyberá poplatok s poplatkovou sadzbou 1,2 (položka 8330 KV GKG). Pri ukončení celého konania na základe stiahnutia sťažnosti sa poplatková sadzba znižuje na 0,8 (položka 8331 KV GKG).

Hodnotu sporu stanovuje vždy súd ex aequo et bono (§ 53 GKG s spojení s § 3 OSP).

Poplatok sa stáva splatným hneď po vydaní bezpodmienečného rozhodnutia o nákladoch alebo po inom ukončení konania (§ 9 GKG).

V konaniach podľa článku 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 655/2014, ako aj vo všetkých konaniach o návrhoch na obmedzenie alebo podmienenie výkonu príkazu na zablokovanie účtov:

V konaní na získanie príkazu na zablokovanie účtov v zmysle článku 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 655/2014 sa vyberá poplatok vo výške 20 EUR (položka 2111 KV GKG). Ak je v konaní podaný návrh na získanie informácií o účte, poplatok sa zvyšuje na 33 EUR (položka 2112 KV GKG).

Poplatok za konanie pokrýva aj podanie opravného prostriedku dlžníka v zmysle článku 33 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 s cieľom európsky príkaz na zablokovanie účtov zrušiť alebo zmeniť.

Za návrhy na obmedzenie alebo podmienenie výkonu exekúcie sa vyberá poplatok vo výške 30 EUR (položka 2119 KV GKG).

Za sťažnosti, ktoré sú zamietnuté alebo odmietnuté, sa vyberá poplatok vo výške 30 EUR (položka 2121 KV GKG). Ak je sťažnosť iba sčasti zamietnutá alebo odmietnutá, môže súd poplatok ex aequo et bono znížiť na polovicu alebo stanoviť, že poplatok sa nevyberá.

Poplatok sa stáva splatným hneď po doručení návrhu na vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov alebo na ukončenie alebo obmedzenie exekúcie alebo sťažnosti na súde (§ 6 GKG).

 Článok 50 ods. 1 písm. o) – Jazyky prijateľné pre preklady písomností

Pre písomnosti smerované podľa nariadenia (EÚ) č. 655/2014 súdu alebo príslušnému orgánu nie je prípustný iný jazyk ako nemecký.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 04/03/2019

Európsky príkaz na zablokovanie účtov - Írsko


Článok 50 ods. 1 písm. a) – Súdy príslušné vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Článok 50 ods. 1 písm. b) – Orgán určený za príslušný získať informácie účtoch

Článok 50 ods. 1 písm. c) – Spôsoby získavania informácií o účtoch

Článok 50 ods. 1 písm. d) – Súdy, na ktoré sa môže podať odvolanie proti zamietnutiu vydania európskeho príkazu na zablokovanie účtov

Článok 50 ods. 1 písm. e) – Orgány určené za príslušné na prijímanie, zasielanie a doručovanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a iných písomností

Článok 50 ods. 1 písm. f) – Orgán príslušný vykonať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Článok 50 ods. 1 písm. g) – Rozsah, v akom možno zablokovať spoločné a držiteľské účty 

Článok 50 ods. 1 písm. h) – Normy vzťahujúce sa na sumy vylúčené zo zaistenia

Článok 50 ods. 1 písm. i) – Poplatky, ak ich účtujú banky, za vykonávanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov alebo za poskytovanie informácií o účtoch, a informácie o účastníkovi, ktorý je povinný tieto poplatky platiť

Článok 50 ods. 1 písm. j) – Sadzobník poplatkov alebo iný súbor noriem, ktorým sa určujú príslušné poplatky, ktoré si účtuje orgán alebo iný subjekt, ktorý sa podieľa na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie

Článok 50 ods. 1 písm. k) – poradie, ak je stanovené, pre rovnocenné vnútroštátne príkazy

Článok 50 ods. 1 písm. l) – Súdy alebo orgán výkonu príslušný vo veci opravných prostriedkov

Článok 50 ods. 1 písm. m) – Súdy, na ktoré sa má podať odvolanie, prípadná lehota na podanie takéhoto odvolania

Článok 50 ods. 1 písm. n) – Súdne poplatky

 Článok 50 ods. 1 písm. o) – Jazyky prijateľné pre preklady písomností

Článok 50 ods. 1 písm. a) – Súdy príslušné vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Článok 50 ods. 1 písm. a) – názvy a kontaktné údaje súdov príslušných na vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov (článok 6 ods. 4)

Írske právo nepozná verejné listiny, preto sa toto ustanovenie v Írsku neuplatňuje.

Článok 50 ods. 1 písm. b) – Orgán určený za príslušný získať informácie účtoch

V Írsku

Minister pre spravodlivosť a rovnosť

Bishop’s Square

Redmond’s Hill

Dublin 2

Írsko

Odkaz sa zobrazí v novom okneEAPOIA@justice.ie

Článok 50 ods. 1 písm. c) – Spôsoby získavania informácií o účtoch

V Írsku sa uplatňuje článok 14 ods. 5 písm. a), t. j. všetky banky v Írsku sú povinné na žiadosť informačného orgánu poskytnúť informácie o tom, či u nich má dlžník vedený účet.

Článok 50 ods. 1 písm. d) – Súdy, na ktoré sa môže podať odvolanie proti zamietnutiu vydania európskeho príkazu na zablokovanie účtov

V Írsku

 • sudcovi obvodného súdu, v ktorého obvode bol príkaz na zablokovanie vydaný, ak právomoc vydať príkaz na zablokovanie prináleží okresnému súdu,
 • vyššiemu súdu, ak právomoc vydať príkaz na zablokovanie prináleží obvodnému súdu,
 • odvolaciemu súdu, ak právomoc vydať príkaz na zablokovanie prináleží vyššiemu súdu (je potrebné poznamenať, že v súlade s ustanoveniami írskej ústavy je na prejednanie odvolania proti rozhodnutiu vyššieho súdu príslušný najvyšší súd, ak zastáva názor, že existujú výnimočné okolnosti odôvodňujúce priame odvolanie na najvyšší súd.  Predpokladom na to, aby najvyšší súd zastával tento názor, je, že príslušné rozhodnutie sa týka všeobecného verejného významu a/alebo si to vyžaduje záujem spravodlivosti).

Článok 50 ods. 1 písm. e) – Orgány určené za príslušné na prijímanie, zasielanie a doručovanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a iných písomností

V Írsku

Minister pre spravodlivosť a rovnosť

Bishop’s Square

Redmond’s Hill

Dublin 2

Írsko

Odkaz sa zobrazí v novom okneEAPOCA@justice.ie

Článok 50 ods. 1 písm. f) – Orgán príslušný vykonať európsky príkaz na zablokovanie účtov

V Írsku

Minister pre spravodlivosť a rovnosť

Bishop’s Square

Redmond’s Hill

Dublin 2

Írsko

Odkaz sa zobrazí v novom okneEAPOCA@justice.ie

Článok 50 ods. 1 písm. g) – Rozsah, v akom možno zablokovať spoločné a držiteľské účty 

Miera, do akej môžu byť podľa írskeho práva chránené spoločné alebo zberné účty, závisí od okolností daného prípadu. Pokiaľ ide o spoločné účty, všeobecným pravidlom je, že súdny príkaz nazývaný „Mareva injunction“ vydaný len proti odporcovi by nemal brániť držiteľovi spoločného účtu čerpať z bankového účtu, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v príkaze.

Pokiaľ ide o zberné účty, v ktorých tretia strana vlastní aktíva v mene žalovaného na zbernom účte, na tieto aktíva môže mať vplyv súdny príkaz nazývaný „Mareva injunction“ vydaný proti žalovanému, ak je žalovaný rovnocenným alebo skutočným vlastníkom týchto aktív.

Držiteľ spoločného alebo zberného účtu, ktorého účet je predmetom súdneho príkazu, môže podať návrh na príslušný súd, aby zmenil podmienky súdneho príkazu.

Článok 50 ods. 1 písm. h) – Normy vzťahujúce sa na sumy vylúčené zo zaistenia

V prípade rovnocenného vnútroštátneho konania súd v jednotlivých prípadoch určí sumu, ktorú má dlžník k dispozícii, so zreteľom na situáciu dotknutej strany.  Príslušnú žiadosť podáva dlžník. Suma, ktorú môže mať k dispozícii, nepodlieha nijakým pravidlám.

Článok 50 ods. 1 písm. i) – Poplatky, ak ich účtujú banky, za vykonávanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov alebo za poskytovanie informácií o účtoch, a informácie o účastníkovi, ktorý je povinný tieto poplatky platiť

Banky si v prípade rovnocenného vnútroštátneho konania neúčtujú poplatky za vykonávanie súdnych príkazov. V prípade požadovania informácie o účte nie je zavedené pravidlo, ktoré by bránilo bankám účtovať poplatok za poskytnutie takýchto informácií.  Vo všeobecnosti je veriteľ povinný uhradiť náklady vynaložené bankou, aj keď by dlžník napokon mohol byť zaviazaný nahradiť tieto náklady.

Článok 50 ods. 1 písm. j) – Sadzobník poplatkov alebo iný súbor noriem, ktorým sa určujú príslušné poplatky, ktoré si účtuje orgán alebo iný subjekt, ktorý sa podieľa na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie

Nepredpokladá sa, že informačné a príslušné orgány budú účtovať správny poplatok.  Za osobné doručenie dokumentov sa však bude účtovať poplatok približne vo výške 100 až 200 EUR v závislosti od stupňa náročnosti, ktorý vyplýva z vykonania doručenia.

Poznámka:  osobné doručenie dokumentov vykoná v tomto prípade súkromná spoločnosť a sadzobník poplatkov nie je k dispozícii.

Článok 50 ods. 1 písm. k) – poradie, ak je stanovené, pre rovnocenné vnútroštátne príkazy

Podľa írskeho práva sa podobným postupom, ako sú súdne príkazy nazývané „Mareva injunctions“, nepriznáva poradie, pokiaľ veriteľ nezíska vlastnícky podiel k predmetnému aktívu.

Článok 50 ods. 1 písm. l) – Súdy alebo orgán výkonu príslušný vo veci opravných prostriedkov

V Írsku

Pokiaľ ide o článok 33 ods. 1, súd príslušný na priznanie prostriedku nápravy je súd, ktorý vydal príkaz na zablokovanie, ktorý by v závislosti od okolností mohol byť okresný súd, obvodný súd alebo vyšší súd*.

Pokiaľ ide o článok 34 ods. 1 a článok 34 ods. 2, súd príslušný na priznanie prostriedku nápravy je

 • súd, ktorý vydal príkaz na zablokovanie, ak európsky príkaz na zablokovanie účtov vydal súd v Írsku,
 • vyšší súd*, ak bol európsky príkaz na zablokovanie účtov vydaný v členskom štáte inom ako Írsko.

*Vyšší súd

Four Courts

Dublin 7.

Odkaz sa zobrazí v novom okneHighCourtCentralOffice@courts.ie

Článok 50 ods. 1 písm. m) – Súdy, na ktoré sa má podať odvolanie, prípadná lehota na podanie takéhoto odvolania

V Írsku možno podať odvolanie proti rozhodnutiu vydanému podľa článkov 33, 34 alebo 35 takto –

Článok 50 ods. 1 písm. n) – Súdne poplatky

Súdne poplatky v konaní na vydanie príkazu na zablokovanie alebo prostriedku nápravy proti príkazu môžu byť v závislosti od okolností daného prípadu v rozsahu približne od 80 do 200 EUR. Príslušné informácie sú k dispozícii na –

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/491/ (SI 491/2014)

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/492/ (SI 492/2014)

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/22/ (SI 22/2014).

 Článok 50 ods. 1 písm. o) – Jazyky prijateľné pre preklady písomností

Žiadne (Írsko akceptuje len írčinu a angličtinu).


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 04/03/2019

Európsky príkaz na zablokovanie účtov - Grécko


Článok 50 ods. 1 písm. a) – Súdy príslušné vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Článok 50 ods. 1 písm. b) – Orgán určený za príslušný získať informácie účtoch

Článok 50 ods. 1 písm. c) – Spôsoby získavania informácií o účtoch

Článok 50 ods. 1 písm. d) – Súdy, na ktoré sa môže podať odvolanie proti zamietnutiu vydania európskeho príkazu na zablokovanie účtov

Článok 50 ods. 1 písm. e) – Orgány určené za príslušné na prijímanie, zasielanie a doručovanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a iných písomností

Článok 50 ods. 1 písm. f) – Orgán príslušný vykonať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Článok 50 ods. 1 písm. g) – Rozsah, v akom možno zablokovať spoločné a držiteľské účty 

Článok 50 ods. 1 písm. h) – Normy vzťahujúce sa na sumy vylúčené zo zaistenia

Článok 50 ods. 1 písm. i) – Poplatky, ak ich účtujú banky, za vykonávanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov alebo za poskytovanie informácií o účtoch, a informácie o účastníkovi, ktorý je povinný tieto poplatky platiť

Článok 50 ods. 1 písm. j) – Sadzobník poplatkov alebo iný súbor noriem, ktorým sa určujú príslušné poplatky, ktoré si účtuje orgán alebo iný subjekt, ktorý sa podieľa na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie

Článok 50 ods. 1 písm. k) – poradie, ak je stanovené, pre rovnocenné vnútroštátne príkazy

Článok 50 ods. 1 písm. l) – Súdy alebo orgán výkonu príslušný vo veci opravných prostriedkov

Článok 50 ods. 1 písm. m) – Súdy, na ktoré sa má podať odvolanie, prípadná lehota na podanie takéhoto odvolania

Článok 50 ods. 1 písm. n) – Súdne poplatky

 Článok 50 ods. 1 písm. o) – Jazyky prijateľné pre preklady písomností

Článok 50 ods. 1 písm. a) – Súdy príslušné vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Okresné občianske súdy (eirinodikeía) a súdy prvého stupňa (protodikeía).

Článok 50 ods. 1 písm. b) – Orgán určený za príslušný získať informácie účtoch

Systém registrov bankových a platobných účtov ministerstva financií (Sýstima mitrón trapezikón logariasmón kai logariasmón pliromón).

Generálny sekretariát pre informačné systémy (Genikí grammateía pliroforiakón systimáton), Ministerstvo financií, e-mail: gen-gramm@gsis.gr, tel.: +30 210 4802000, +30 210 4803284, +30 210 4803267.

Článok 50 ods. 1 písm. c) – Spôsoby získavania informácií o účtoch

Systém registrov bankových a platobných účtov ministerstva financií bol vytvorený na účely prenosu žiadostí orgánov, úradov, verejných orgánov a iných orgánov o poskytnutie informácií úverovým inštitúciám. Tieto žiadosti sa elektronicky posielajú prostredníctvom bezpečného tretieho subjektu (Teiresias) úverovým inštitúciám, ktoré zasielajú svoje odpovede s údajmi o účtoch prostredníctvom toho istého kanála [článok 14 ods. 5 písm. a)].

Článok 50 ods. 1 písm. d) – Súdy, na ktoré sa môže podať odvolanie proti zamietnutiu vydania európskeho príkazu na zablokovanie účtov

Príslušným súdom vo veci odvolania proti odmietnutiu okresného občianskeho súdu je jednočlenný súd prvého stupňa a proti odmietnutiu sudcu jednočlenného súdu prvého stupňa je odvolací súd (efeteío).

Článok 50 ods. 1 písm. e) – Orgány určené za príslušné na prijímanie, zasielanie a doručovanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a iných písomností

Príslušným orgánom pre zasielanie písomností je súd prvého stupňa. Súdni úradníci sú zodpovední za prijímanie, doručenie alebo oznámenie príkazu na zablokovanie a iných písomností.

Článok 50 ods. 1 písm. f) – Orgán príslušný vykonať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Súdni úradníci.

Článok 50 ods. 1 písm. g) – Rozsah, v akom možno zablokovať spoločné a držiteľské účty 

Možno zablokovať len spoločné účty, nie zberné účty. Na zablokovanie spoločných účtov sa nevzťahujú žiadne ďalšie podmienky.

Článok 50 ods. 1 písm. h) – Normy vzťahujúce sa na sumy vylúčené zo zaistenia

Podľa článku 982 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku sú zo zaistenia vyňaté nároky na výživné, mzdy, dôchodky alebo poistné plnenia a pod. Odkaz na Občiansky súdny poriadok na internete nie je k dispozícii. Uvedené sumy sú vylúčené zo zaistenia bez toho, aby dlžník musel o to požiadať.

Článok 50 ods. 1 písm. i) – Poplatky, ak ich účtujú banky, za vykonávanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov alebo za poskytovanie informácií o účtoch, a informácie o účastníkovi, ktorý je povinný tieto poplatky platiť

Neexistuje žiadne osobitné ustanovenie, ktoré by upravovalo účtovanie nákladov a poplatkov za zmrazenie alebo zablokovanie bankového účtu alebo poskytovanie informácií o účte. Asociácia gréckych bánk (Ellinikí Énosi Trapezón) sa však domnieva, že úverová inštitúcia má právo požadovať úhradu nákladov, ako sa výslovne uvádza v článkoch 30A a 30B zákona o výbere verejných príjmov [Kódikas Eispráxeos Dimosíon Esódon (KEDE) – legislatívne nariadenie 356/1974 v platnom znení].

Článok 50 ods. 1 písm. j) – Sadzobník poplatkov alebo iný súbor noriem, ktorým sa určujú príslušné poplatky, ktoré si účtuje orgán alebo iný subjekt, ktorý sa podieľa na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie

Nezávislý orgán pre verejné príjmy (Anexártiti Archí Dimosíon Esódon) neúčtuje za svoju účasť na spracovaní príkazu na zablokovanie účtu žiadne poplatky. Keďže vykonanie príkazu na zablokovanie účtu zaisťujú súdni úradníci, títo súdni úradníci účtujú poplatky priamo príkazcom. Odkaz na informácie o poplatkoch súdnych úradníkov na internete nie je k dispozícii. Ministerstvo financií neúčtuje žiadne poplatky za poskytnutie informácií o účtoch v súlade s článkom 14.

Článok 50 ods. 1 písm. k) – poradie, ak je stanovené, pre rovnocenné vnútroštátne príkazy

Európsky príkaz na zablokovanie účtov sa považujú za rovnocenný s ochranným opatrením podľa vnútroštátneho práva. V prípade rovnocenných vnútroštátnych príkazov neexistuje žiadne poradie.

Článok 50 ods. 1 písm. l) – Súdy alebo orgán výkonu príslušný vo veci opravných prostriedkov

Príslušným súdom na priznanie právneho prostriedku nápravy je súd, ktorý vydal európsky príkaz na zablokovanie účtov, t. j. sudca okresného občianskeho súdu v prípade nárokov patriacich do pôsobnosti okresného občianskeho súdu a sudca jednočlenného súdu prvého stupňa v prípade všetkých ostatných nárokov. Pokiaľ ide o právne prostriedky nápravy uvedené v článku 34 ods. 1 v prípade súm do 20 000 eur je príslušným okresný občiansky súd. V prípade súm nad 20 000 eur je príslušným súd prvého stupňa.

Článok 50 ods. 1 písm. m) – Súdy, na ktoré sa má podať odvolanie, prípadná lehota na podanie takéhoto odvolania

Príslušným súdom vo veci odvolania proti rozhodnutiu okresného občianskeho súdu je jednočlenný súd prvého stupňa a proti rozhodnutiu jednočlenného súdu prvého stupňa je odvolací súd. Odvolanie treba podať do 30 dní od doručenia rozhodnutia dlžníkovi.

Článok 50 ods. 1 písm. n) – Súdne poplatky

Výška súdnych poplatkov sa vypočíta približne ako 4 tisíciny požadovanej sumy. Tento výpočet sa vzťahuje rovnako na príkaz na zablokovanie, ako aj na právne prostriedky nápravy podané proti tomuto príkazu.

 Článok 50 ods. 1 písm. o) – Jazyky prijateľné pre preklady písomností

Písomnosti sa prijímajú len v gréckom jazyku.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 25/03/2019

Európsky príkaz na zablokovanie účtov - Chorvátsko


Článok 50 ods. 1 písm. a) – Súdy príslušné vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Článok 50 ods. 1 písm. b) – Orgán určený za príslušný získať informácie účtoch

Článok 50 ods. 1 písm. c) – Spôsoby získavania informácií o účtoch

Článok 50 ods. 1 písm. d) – Súdy, na ktoré sa môže podať odvolanie proti zamietnutiu vydania európskeho príkazu na zablokovanie účtov

Článok 50 ods. 1 písm. e) – Orgány určené za príslušné na prijímanie, zasielanie a doručovanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a iných písomností

Článok 50 ods. 1 písm. f) – Orgán príslušný vykonať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Článok 50 ods. 1 písm. g) – Rozsah, v akom možno zablokovať spoločné a držiteľské účty 

Článok 50 ods. 1 písm. h) – Normy vzťahujúce sa na sumy vylúčené zo zaistenia

Článok 50 ods. 1 písm. i) – Poplatky, ak ich účtujú banky, za vykonávanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov alebo za poskytovanie informácií o účtoch, a informácie o účastníkovi, ktorý je povinný tieto poplatky platiť

Článok 50 ods. 1 písm. j) – Sadzobník poplatkov alebo iný súbor noriem, ktorým sa určujú príslušné poplatky, ktoré si účtuje orgán alebo iný subjekt, ktorý sa podieľa na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie

Článok 50 ods. 1 písm. k) – poradie, ak je stanovené, pre rovnocenné vnútroštátne príkazy

Článok 50 ods. 1 písm. l) – Súdy alebo orgán výkonu príslušný vo veci opravných prostriedkov

Článok 50 ods. 1 písm. m) – Súdy, na ktoré sa má podať odvolanie, prípadná lehota na podanie takéhoto odvolania

Článok 50 ods. 1 písm. n) – Súdne poplatky

 Článok 50 ods. 1 písm. o) – Jazyky prijateľné pre preklady písomností

Článok 50 ods. 1 písm. a) – Súdy príslušné vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Súdy, ktoré sú príslušné vydať príkaz na zablokovanie podľa článku 6 ods. 4 nariadenia, sú chorvátske súdy príslušné rozhodovať o podstate veci v súlade so zákonom o súdoch (Zakon o sudovima) [Narodne Novine (NN, Úradný vestník Chorvátskej republiky) č. 28/13, 33/15, 82/15 a 82/16], zákonom o Občianskom súdnom poriadku (Zakon o parničnom postupku) (NN č. 53/1991, 91/1992, 112/1999, 129/2000, 88/2001, 117/2003, 88/2005, 2/2007, 96/2008, 84/2008, 123/2008, 57/2011, 25/2013 a 89/2014, ďalej len „ZPP“) a inými osobitnými právnymi predpismi. V Chorvátskej republike to sú obecné súdy (općinski sudovi, sing. općinski sud) a obchodné súdy (trgovački sudovi, sing. trgovački sud), na ktorých prebiehajú konania v prvom stupni.

Článok 50 ods. 1 písm. b) – Orgán určený za príslušný získať informácie účtoch

Orgán príslušný získavať informácie o účte alebo účtoch dlžníka podľa článku 14 nariadenia je:

Finančná agentúra (Financijska agencija)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Záhreb, Chorvátsko

bezplatné telefónne číslo: +385 0 800 0080

e-mailová adresa: info@fina.hr

Článok 50 ods. 1 písm. c) – Spôsoby získavania informácií o účtoch

Informácie o účtoch uvedené v článku 14 ods. 5 nariadenia sa získavajú prístupom informačného orgánu k relevantným informáciám, ak orgány verejnej moci alebo správy tieto informácie uchovávajú v registroch alebo iným spôsobom [článok 14 ods. 5 písm. b) nariadenia].

Článok 50 ods. 1 písm. d) – Súdy, na ktoré sa môže podať odvolanie proti zamietnutiu vydania európskeho príkazu na zablokovanie účtov

Súd príslušný rozhodovať o odvolaní podľa článku 21 nariadenia podanom veriteľom na súd prvého stupňa proti rozhodnutiu, ktorým súd úplne alebo čiastočne zamietol návrh veriteľa na vydanie príkazu na zablokovanie, je vyšší súd, ktorý bol príslušný rozhodnúť o odvolaní proti rozhodnutiu zamietajúcemu návrh na poskytnutie zábezpeky [okresný súd (županijski sud) alebo Najvyšší obchodný súd Chorvátskej republiky (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) – články 34a a 34c ZPP, v spojení s článkom 21 ods. 1 zákona o exekučnom konaní (Ovršni zakon – ďalej len „OZ“)] – odkaz: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://narodne-novine.nn.hr/.

Ak bol teda návrh na vydanie príkazu na zablokovanie úplne alebo čiastočne zamietnutý rozhodnutím obecného súdu, veriteľ podá odvolanie na okresnom súde prostredníctvom obecného súdu, zatiaľ čo v prípade, že toto rozhodnutie prijal obchodný súd, veriteľ podá odvolanie proti rozhodnutiu na Najvyššom obchodnom súde prostredníctvom príslušného obchodného súdu.

Článok 50 ods. 1 písm. e) – Orgány určené za príslušné na prijímanie, zasielanie a doručovanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a iných písomností

Orgán príslušný na prijímanie, zasielanie a doručovanie príkazu na zablokovanie a iných písomností podľa článku 14 ods. 4 nariadenia je:

Obecný občiansky súd v Záhrebe (Općinski građanski sud u Zagrebu)

Ulica grada Vukovara 84

10000 Záhreb.

Článok 50 ods. 1 písm. f) – Orgán príslušný vykonať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Orgán príslušný vykonať príkaz na zablokovanie v súlade s kapitolou 3 nariadenia je:

Finančná agentúra (FINA)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Záhreb, Chorvátsko

bezplatné telefónne číslo: +385 0 800 0080

e-mailová adresa: info@fina.hr

Článok 50 ods. 1 písm. g) – Rozsah, v akom možno zablokovať spoločné a držiteľské účty 

Platobný účet, ktorý spravuje poskytovateľ platobných služieb v mene jedného alebo viacerých používateľov platobných služieb a ktorý sa používa na vykonávanie platobných transakcií, sa môže úplne zablokovať.

Finančné prostriedky držané na zvereneckom účte sa nesmú zablokovať, ak to je zakázané zákonom.

V článku 42 zákona o konkurze spotrebiteľa (Zakon o stečaju potrošača) (Odkaz sa zobrazí v novom okneNN č. 100/15, ďalej len „ZSP“) sa uvádza, že správca je povinný otvoriť vo finančnej inštitúcii samostatný bežný účet pre každého jednotlivého spotrebiteľa, v súvislosti s ktorým sa na základe súdneho príkazu začalo konkurzné konanie.

Tento bežný účet správca v konkurznom konaní spotrebiteľa otvorí vo finančnej inštitúcii na svoje vlastné meno v mene daného spotrebiteľa. Správca smie používať tento samostatný účet len na účely prijímania a odosielania platieb súvisiacich so správou a likvidáciou konkurznej podstaty spotrebiteľa, ktorý je predmetom konkurzného konania, pričom správca je povinný držať oddelené od vlastného majetku všetky platby odoslané na tento účet, ktoré sa týkajú správy a likvidácie konkurznej podstaty.

V článku 42 ods. 4 ZSP sa uvádza, že finančné prostriedky na samostatnom účte nesmú byť predmetom exekúcie vo vzťahu k správcovi, pričom v prípade úpadku alebo smrti správcu tieto finančné prostriedky nepredstavujú súčasť jeho konkurznej podstaty alebo dedičstva.

Vzhľadom na to, že v prípade úpadku spotrebiteľa správca koná ako jeho zástupca, tento účet možno považovať za zverenecký účet obsahujúci finančné prostriedky správcu i jedného alebo viacerých spotrebiteľov, v súvislosti s ktorými sa začalo konkurzné konanie, ale finančné prostriedky spotrebiteľa zastupovaného správcom sa nesmú stať predmetom exekúcie ani zablokovania účtu, ak konanie prebieha v súvislosti so správcom.

Článok 50 ods. 1 písm. h) – Normy vzťahujúce sa na sumy vylúčené zo zaistenia

Sumy vylúčené zo zaistenia podľa článku 31 nariadenia sú stanovené v článku 172 OZ (vyňatie z exekúcie) a článku 173 OZ (obmedzenie exekúcie).

Ak dlžník dostáva odmeny alebo príspevky uvedené v článku 172 OZ, ktoré sú vyňaté z exekúcie, alebo sumy uvedené v článku 173 OZ (obmedzenie exekúcie), je povinný o tom informovať agentúru FINA v súlade s článkom 212 OZ.

Odkazy na zákon o exekučnom konaní (NN č. 112/12, 25/13, 93/14 a 55/16):

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_112_2421.html

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_405.html

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1877.html

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_55_1440.html

Podľa článku 173 OZ sú z exekúcie vyňaté tieto sumy:

1. Ak mzda dlžníka podlieha exekúcii, z exekúcie je vyňatá suma rovná dvom tretinám priemernej čistej mzdy v Chorvátskej republike. Ak sa exekúcia týka vymáhania pohľadávky na zákonné výživné alebo pohľadávky na odškodné za zdravotnú ujmu alebo zníženie alebo stratu pracovnej spôsobilosti a na náhradu škody v súvislosti so stratou výživného v dôsledku úmrtia osoby, ktorá poskytovala výživné, táto suma sa rovná polovici priemernej čistej mzdy v Chorvátskej republike s výnimkou exekúcie vykonáva s cieľom dosiahnuť nútenú úhradu výživného na dieťa. V takom prípade je suma vyňatá z exekúcie jedna štvrtina priemernej čistej mzdy osoby zamestnanej právnickými osobami v Chorvátskej republike za predchádzajúci rok.

2. Ak dlžník v konkurznom konaní dostáva mzdu, ktorá je nižšia ako priemerná čistá mzda v Chorvátskej republike, z exekúcie je vyňatá suma vo výške dvoch tretín mzdy vyplácanej dlžníkovi v konkurznom konaní. Ak sa exekúcia vykonáva s cieľom vymáhania pohľadávky na zákonnom výživnom alebo pohľadávky na odškodnom za zdravotnú ujmu alebo zníženie alebo stratu pracovnej spôsobilosti a na náhradu škody v súvislosti so stratou výživného v dôsledku úmrtia osoby, ktorá poskytovala výživné, suma sa rovná polovici priemernej čistej mzdy vyplácanej dlžníkovi v exekučnom konaní.

3. Pojem „priemerná čistá mzda“ v zmysle odseku 1 tohto článku je priemerná suma vyplácaná ako mesačná čistá mzda osobe zamestnanej právnickými osobami v Chorvátskej republike v období od januára do augusta daného roku, ktorú stanovuje chorvátsky štatistický úrad (Državni zavod za statistiku) a ktorá sa uverejňuje v NN najneskôr 31. decembra daného roka. Suma stanovená týmto spôsobom sa uplatňuje v nasledujúcom roku.

4. Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku sa vzťahujú na exekúciu, ktorá sa týka náhrady vyplácanej namiesto mzdy, náhrady za znížený pracovný čas, náhrady za zníženú mzdu, dôchodku, platu zamestnancov vo vojenskej službe a platu poberaného osobami v rezervných silách, keď sú vo vojenskej službe, ako aj akéhokoľvek iného pravidelného peňažného príjmu vyplácaného civilným a vojenským zamestnancom, a to s výnimkou exekúcie, ktorej predmetom sú príjmy uvedené v odsekoch 5 a 6 tohto článku.

5. Exekúcia, ktorá sa týka príjmu poberaného osobami so zdravotným postihnutím ako peňažná dávka na zdravotné postihnutie a príspevku na opatrovnícke služby a starostlivosť sa môže uskutočniť len na účely vymáhania pohľadávky na zákonnom výživnom alebo pohľadávky na odškodnom za zdravotnú ujmu alebo zníženie alebo stratu pracovnej spôsobilosti a na náhradu škody v súvislosti so stratou výživného v dôsledku úmrtia osoby, ktorá poskytovala výživné, pričom táto suma sa rovná polovici tohto príjmu.

6. Exekúcia, ktorá sa týka príjmu poberaného na základe zmluvy o celoživotnej podpore a zmluve o vyplácaní celoživotnej renty, ako aj príjmu poberaného na základe zmluvy o životnej poistke, sa môže vykonať len voči časti príjmu, ktorá prekračuje základnú sumu použitú na výpočet výšky podpory na výživné.

7. Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku platia aj vtedy, keď sa exekúcia vykonáva voči príjmu, ktorý nepochádza zo mzdy, dôchodku alebo zisku zo samostatne zárobkových obchodných alebo remeselníckych činností, slobodných povolaní, poľnohospodárstva a lesníctva, majetku a majetkových práv, kapitálu alebo poistenia („iný príjem“ podľa osobitných pravidiel), ak dlžník v exekučnom konaní môže verejnou listinou preukázať, že tento príjem je jeho jediným pravidelným peňažným príjmom.

Priemerná čistá mesačná mzda vyplácaná zamestnancom právnických osôb v Chorvátskej republike v období od januára do augusta 2016 bola 5 664 HRK (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_11_102_2187.html).

Článok 50 ods. 1 písm. i) – Poplatky, ak ich účtujú banky, za vykonávanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov alebo za poskytovanie informácií o účtoch, a informácie o účastníkovi, ktorý je povinný tieto poplatky platiť

Agentúra FINA a banky majú nárok účtovať si poplatok za vykonanie príkazov na zablokovanie a za výkon exekúcie a zábezpeky v súvislosti s finančnými prostriedkami na účtoch v súlade s Pravidlami pre druhy a sumy poplatkov za výkon úloh stanovených v zákone o exekučnom konaní týkajúcom sa finančných prostriedkov (NN č. 105/10, 124/11, 52/12 a 6/13, ďalej len „pravidlá“)– odkazy:

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_105_2831.html

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_124_2491.html

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_52_1278.html

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_01_6_90.html

V článku 6 pravidiel sa uvádza, že poplatok hradí dlžník.

V pravidlách sa stanovuje poplatok za výkon úloh stanovených v zákone o exekučnom konaní týkajúcom sa finančných prostriedkov (NN č. 91/10 a 112/12).

V pravidlách sú stanovené dva druhy poplatkov:

1. za výkon exekúcie týkajúce sa finančných prostriedkov dlžníka v exekučnom konaní a

2. za vyhľadanie a poskytnutie údajov z jednotného registra účtov.

Poplatky za výkon exekúcie týkajúce sa finančných prostriedkov dlžníka v exekučnom konaní sa delia do štyroch skupín:

 • preskúmanie možnosti vykonať exekučný titul,
 • výpočet úroku,
 • výkon exekučného titulu,
 • poskytnutie údajov, kópií a osvedčení zo záznamu o poradí exekučných titulov.

Poplatok za preskúmanie možnosti vykonať exekučný titul a poplatok za výpočet úroku účtuje agentúra FINA za prijatie exekučných titulov (súčtu pohľadávok, ktoré musí dlžník zaplatiť veriteľovi na základe rozhodnutia súdu) a ich zapísanie do poradia. Poplatok sa účtuje aj za kontrolu, či exekučný titul obsahuje potrebné údaje na jeho vykonanie, a za výpočet úroku. Tieto dva poplatky, ako aj poplatok za výkon exekučného titulu, hradí v plnej miere dlžník.

Zisk z poplatku za výkon exekučného titulu si delia agentúra FINA (55%) a banky (45%). Zisk sa delí medzi banky v pomere k celkovému počtu účtov držaných dlžníkom v konkrétnej banke ku dňu uloženia poplatku na základe údajov v jednotnom registri účtov.

Poplatok za poskytnutie údajov, kópií a osvedčení zo záznamu o poradí exekučných titulov platí navrhovateľ vopred na základe žiadosti o platbu. Navrhovateľ, ktorá predkladá žiadosť agentúre FINA, musí poskytnúť dôkaz o platbe, a následne sa mu poskytnú požadované údaje a kópie a vydá sa faktúra za poskytnuté služby.

Agentúra FINA účtuje za konzultácie a poskytnutie údajov z jednotného registra účtov poplatok za vyhľadanie údajov s použitím webovej alebo on-line služby alebo poplatok za poskytnutie (alebo stiahnutie) údajov z jednotného registra účtov v elektronickej alebo papierovej forme.

Agentúra FINA prijíma cenník obsahujúci sumy poplatkov na základe rozhodnutia svojej správnej rady a navrhovaný cenník schvaľuje ministerstvo financií. Cenník sa uverejňuje na oficiálnom webovom sídle agentúry FINA. Zo všetkých poplatkov v cenníku sa účtuje DPH.

Odkaz sa zobrazí v novom okneOdkaz na výňatok z cenníka agentúry FINA – poplatky za výkon úloh stanovených v zákone o výkone v súvislosti s finančnými prostriedkami.

Článok 50 ods. 1 písm. j) – Sadzobník poplatkov alebo iný súbor noriem, ktorým sa určujú príslušné poplatky, ktoré si účtuje orgán alebo iný subjekt, ktorý sa podieľa na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie

Za výkon príkazu na zablokovanie agentúra FINA a banky účtujú poplatky stanovené v článku 43 nariadenia na základe pravidiel. Agentúra FINA účtuje poplatok za poskytnutie údajov, kópií a osvedčení zo záznamu alebo údajov o účte. Sumy poplatkov sú stanovené v článku 8 pravidiel.

Sumy poplatkov uvedených v článku 3 pravidiel sú stanovené takto:

Číslo služby

Opis služby

Základ výpočtu

Suma v HRK

Výkon exekúcie týkajúcej sa finančných prostriedkov

1.

Preskúmanie možnosti vykonať exekučný titul

exekučný titul

65,00

2.

Výpočet úroku

základná suma

7,00

3.

Výkon exekučného titulu

3.1.

Jednorazové vymáhanie celej sumy finančných prostriedkov uložených v jednej banke

exekučný titul

17,00

3.2.

Jednorazové vymáhanie celej sumy finančných prostriedkov uložených vo viacerých bankách

exekučný titul

39,00

3.3.

Výkon v prípade zablokovania účtu a zákazu prístupu k finančným prostriedkom

exekučný titul

110,00

4.

Poskytnutie údajov, kópií a osvedčení zo záznamu

4.1.

– na papieri

strana

43,00

4.2.

– vo forme súboru

slabika

0,20

min. 21,00

V prípade poplatkov podľa bodu 4 tohto odseku sa účtuje daň z pridanej hodnoty.

Sumy poplatkov uvedených v článku 7 pravidiel sú stanovené takto:

Číslo služby

Opis služby

Základ výpočtu

Suma v HRK

Vyhľadanie a poskytnutie údajov z jednotného registra účtov

1.

Vyhľadanie údajov prostredníctvom webového sídlaon-line služieb agentúry

1.1.

– vyhľadanie

dopyt

0,80

1.2.

– vyhľadanie pododsekov

slabika

0,20

2.

Vyhľadanie údajov prostredníctvom webového sídla agentúry

2.1.

– polročné predplatné

používateľ

298,37

2.2.

– ročné predplatné

používateľ

498,37

3.

Stiahnutie

3.1.

– z webového sídla agentúry

slabika

0,10

3.2.

– prostredníctvom on-line služieb agentúry

slabika

0,10

3.3

– prostredníctvom služby s použitím diskov CD

slabika

0,10

4.

Vyhľadanie údajov

4.1.

– na papieri

každá nová strana

19,51

4.2.

– vo forme súboru

slabika

0,20

min. 19,51

V prípade poplatkov podľa tohto odseku sa účtuje daň z pridanej hodnoty.

V článku 5 ods. 1 týchto pravidiel sa uvádza, že poplatok za exekúciu sa delí medzi agentúru FINA a banky, ktorým agentúra FINA v konaní na základe exekučného titulu nariadila uskutočniť vymáhanie dlžných súm, pričom agentúra FINA dostane 55% z každého poplatku a banky 45%.

V konaní o vydanie príkazu na zablokovanie alebo o opravnom prostriedku voči príkazu na zablokovanie sa musí zaplatiť súdny poplatok založený na hodnote návrhu v súlade so zákonom o súdnych poplatkoch (NN č. 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 a 110/15, ďalej len „ZSP“) – pozri oznámenie v súvislosti s článkom 50 ods. 1 písm. n) nariadenia.

Článok 50 ods. 1 písm. k) – poradie, ak je stanovené, pre rovnocenné vnútroštátne príkazy

Poradie podľa článku 32 nariadenia sa riadi článkom 78 OZ, v ktorom sa uvádza, že ak viacerí veritelia podajú peňažné pohľadávky voči rovnakému dlžníkovi a na rovnaký predmet exekúcie, tieto pohľadávky sa musia vyrovnať v poradí, v ktorom veritelia získali právo na vyrovnanie z tohto predmetu, pokiaľ nie je v zákone stanovené inak.

Poradie prednosti zabezpečovacích práv viacerých veriteľov sa stanovuje na základe dátumu prijatia príkazu na zablokovanie (článok 180 OZ) – odkaz: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://narodne-novine.nn.hr/.

Článok 50 ods. 1 písm. l) – Súdy alebo orgán výkonu príslušný vo veci opravných prostriedkov

Orgán príslušný rozhodovať o návrhu dlžníka na zrušenie alebo zmenu príkazu na zablokovanie účtu podľa článku 33 nariadenia je chorvátsky súd, ktorý vydal príkaz na zablokovanie účtu.

Orgán príslušný rozhodovať o návrhu dlžníka na obmedzenie alebo ukončenie výkonu príkazu na zablokovanie účtu v Chorvátskej republike podľa článku 34 ods. 1 a 2 nariadenia je:

Obecný občiansky súd v Záhrebe

Ulica grada Vukovara 84

10000 Záhreb.

Článok 50 ods. 1 písm. m) – Súdy, na ktoré sa má podať odvolanie, prípadná lehota na podanie takéhoto odvolania

Súd príslušný rozhodnúť o odvolaní proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa podľa článku 37 nariadenia v spojení s článkami 33, 34 a 35 nariadenia je vyšší súd príslušný rozhodnúť o odvolaní proti rozhodnutiu o poskytnutí zábezpeky [okresné súdy alebo Najvyšší obchodný súd Chorvátskej republiky – články 34a a 34c zákona o Občianskom súdnom poriadku (ZPP) v spojení s článkom 21 ods. 1 OZ].

Odvolanie sa musí podať do ôsmich dní od dátumu doručenia rozhodnutia (článok 11 OZ) a musí sa predložiť prostredníctvom súdu, ktorý prijal rozhodnutie (článok 357 ZPP).

V článku 2 ods. 1 bode 9 OZ sa uvádza, že výraz „rozhodnutie o poskytnutí zábezpeky“ znamená rozhodnutie o úplnom alebo čiastočnom uznaní návrhu na poskytnutie zábezpeky alebo o nariadení poskytnutia zábezpeky ex officio.

Článok 50 ods. 1 písm. n) – Súdne poplatky

V konaniach o vydanie príkazu na zablokovanie účtu alebo o opravnom prostriedku voči príkazu podľa článku 42 nariadenia sa platia súdne poplatky na základe hodnoty návrhu, a to takto:

 • za návrh na vydanie príkazu na zablokovanie účtu ako za návrh na poskytnutie zábezpeky,
 • za rozhodnutie o návrhu na vydanie príkazu na zablokovanie účtu ako za rozhodnutie o poskytnutí zábezpeky,
 • za podania uvedené v článku 364b ods. 2 až 5 OZ ako za odvolania proti rozhodnutiu o poskytnutí zábezpeky.

Pokiaľ nie je uvedené inak, povinnosť zaplatiť poplatok vzniká v čase predloženia návrhu na výkon príkazu na zablokovanie účtu alebo odvolania v súlade s článkom 4 ZSP.

Súdne poplatky možno vypočítať pre každú jednotlivú operáciu v závislosti od hodnoty predmetu sporu podľa tejto tabuľky:

Viac než

do HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

V prípade sumy vyššej ako 15 000,00 HRK sa musí zaplatiť poplatok 500,00 HRK plus 1% z rozdielu nad 15 000,00 HRK, a to do maximálnej výšky 5 000,00 HRK.

 Článok 50 ods. 1 písm. o) – Jazyky prijateľné pre preklady písomností

Neuplatňuje sa.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 14/01/2019

Európsky príkaz na zablokovanie účtov - Taliansko


Článok 50 ods. 1 písm. a) – Súdy príslušné vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Článok 50 ods. 1 písm. b) – Orgán určený za príslušný získať informácie účtoch

Článok 50 ods. 1 písm. c) – Spôsoby získavania informácií o účtoch

Článok 50 ods. 1 písm. d) – Súdy, na ktoré sa môže podať odvolanie proti zamietnutiu vydania európskeho príkazu na zablokovanie účtov

Článok 50 ods. 1 písm. e) – Orgány určené za príslušné na prijímanie, zasielanie a doručovanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a iných písomností

Článok 50 ods. 1 písm. f) – Orgán príslušný vykonať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Článok 50 ods. 1 písm. g) – Rozsah, v akom možno zablokovať spoločné a držiteľské účty 

Článok 50 ods. 1 písm. h) – Normy vzťahujúce sa na sumy vylúčené zo zaistenia

Článok 50 ods. 1 písm. i) – Poplatky, ak ich účtujú banky, za vykonávanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov alebo za poskytovanie informácií o účtoch, a informácie o účastníkovi, ktorý je povinný tieto poplatky platiť

Článok 50 ods. 1 písm. j) – Sadzobník poplatkov alebo iný súbor noriem, ktorým sa určujú príslušné poplatky, ktoré si účtuje orgán alebo iný subjekt, ktorý sa podieľa na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie

Článok 50 ods. 1 písm. k) – poradie, ak je stanovené, pre rovnocenné vnútroštátne príkazy

Článok 50 ods. 1 písm. l) – Súdy alebo orgán výkonu príslušný vo veci opravných prostriedkov

Článok 50 ods. 1 písm. m) – Súdy, na ktoré sa má podať odvolanie, prípadná lehota na podanie takéhoto odvolania

Článok 50 ods. 1 písm. n) – Súdne poplatky

 Článok 50 ods. 1 písm. o) – Jazyky prijateľné pre preklady písomností

Článok 50 ods. 1 písm. a) – Súdy príslušné vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Súd v okrese, v ktorom bol vydaný pôvodný akt, predsedá mu samosudca.

Článok 50 ods. 1 písm. b) – Orgán určený za príslušný získať informácie účtoch

Predseda súdu v okrese, v ktorom má dlžník bydlisko alebo obvyklý pobyt, alebo sídlo v prípade, ak dlžníkom je právnická osoba. Ak dlžník nemá v Taliansku pobyt, bydlisko ani obvyklý pobyt alebo v prípade právnickej osoby sídlo, príslušným predsedom je predseda súdu v Ríme.

Článok 50 ods. 1 písm. c) – Spôsoby získavania informácií o účtoch

Talianske právo stanovuje, že informačný orgán môže mať prístup k informáciám uchovávaným vo verejných archívoch s cieľom získať prístup k bankovým účtom.

Článok 50 ods. 1 písm. d) – Súdy, na ktoré sa môže podať odvolanie proti zamietnutiu vydania európskeho príkazu na zablokovanie účtov

Súd zasadajúci v pléne, pričom mu predsedá sudca, ktorý vydal príkaz na zablokovanie.

Článok 50 ods. 1 písm. e) – Orgány určené za príslušné na prijímanie, zasielanie a doručovanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a iných písomností

Za prijatie, zaslanie a oznámenie alebo doručenie dokumentov je zodpovedný:

a) súdny úradník v prípade uvedenom v článku 23 ods. 5 nariadenia;

b) kancelária súdu, ktorý vydal príkaz na zablokovanie, v prípadoch uvedených v článku 10 ods. 2, článku 23 ods. 3 a 6, článku 25 ods. 3 a článku 36 ods. 5 nariadenia;

c) kancelária súdu zodpovedného za výkon rozhodnutia v prípade uvedenom v článku 27 ods. 2 nariadenia;

d) kancelária súdu príslušného podľa miesta bydliska dlžníka v prípade uvedenom v článku 28 ods. 3 nariadenia.

Ak bol príkaz na zablokovanie vydaný v inom členskom štáte v prípadoch uvedených v článku 10 ods. 2, článku 23 ods. 3, článku 23 ods. 6 alebo článku 25 ods. 3, príslušným súdom je všeobecný súd zodpovedný za výkon príkazu na zablokovanie [pozri článok 50 písm. f)].

Článok 50 ods. 1 písm. f) – Orgán príslušný vykonať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Všeobecný súd príslušný podľa miesta bydliska tretej strany (článok 678 občianskeho súdneho poriadku), ktorý koná v súlade s ustanoveniami o vyvlastnení vo vzťahu k tretím stranám.

Článok 50 ods. 1 písm. g) – Rozsah, v akom možno zablokovať spoločné a držiteľské účty 

Spoločné účty a zberné účty s viac ako jedným držiteľom môžu byť predmetom príkazu na zablokovanie iba v rozsahu, ktorý zodpovedá podielu dlžníka. Predpokladá sa, že podiely držiteľov účtu sú rovnaké, pokiaľ sa nepreukáže opak.

Článok 50 ods. 1 písm. h) – Normy vzťahujúce sa na sumy vylúčené zo zaistenia

Zo zaistenia sú v súlade s ustanoveniami článkov 545 a 671 občianskeho súdneho poriadku vylúčené:

a) sumy výživného, pokiaľ sa zablokovanie nevykonáva na účely vymáhania výživného, ale iba so súhlasom predsedu súdu alebo ním povereného sudcu a iba v rozsahu určenom rozhodnutím súdu;

b) dobročinné príspevky a príspevky na pokrytie životných potrieb určené pre osoby označené ako chudobné vrátane materských dávok, nemocenských dávok a príspevku na pohreb vyplývajúcich z poistenia, zo strany orgánov sociálneho zabezpečenia a dobročinných organizácií;

c) sumy, ktoré dlhujú súkromné osoby z titulu odmeny, mzdy alebo iných platieb týkajúcich sa zamestnaneckého pomeru vrátane tých, ktoré súvisia s prepustením zo zamestnania z dôvodu nadbytočnosti, sa môžu na účely vyplatenia výživného zablokovať v rozsahu určenom predsedom súdu alebo ním povereným sudcom až do výšky jednej pätiny; súbežné zablokovania vyplývajúce z viacerých vyššie uvedených dôvodov nesmú presiahnuť jednu polovicu týchto súm;

d) anuita zriadená bezodplatne, ak je ustanovené, že nemá byť predmetom exekúcie alebo zaistenia v rozsahu, ktorý presahuje základné potreby veriteľa;

e) sumy dlhované poisťovateľom poistníkovi alebo oprávnenej osobe z poistenia, ustanovenia o revízii právnych úkonov poškodzujúcich veriteľov a o kontrole, spoplatňovaní a znižovaní darov v súvislosti s vyplateným poistným nie sú dotknuté;

f) sumy určené do dôchodkového systému, dávky, ktoré predstavujú dôchodky alebo iné dôchodkové dávky s tým, že z týchto súm je možné zablokovať najviac sumu zodpovedajúcu maximálnej mesačnej výške sociálnych dávok zvýšenej o jednu polovicu, pričom sumu presahujúcu túto hranicu je možné zablokovať v rozsahu určenom v bodoch c) a d);

g) fondy sociálnej starostlivosti a pomoci zriadené podnikateľom vrátane tých, do ktorých neprispievajú zamestnanci, ak zahŕňajú platby zo strany veriteľov alebo pracovníkov podnikateľa.

Existuje tiež ustanovenie o tom, že dlžné sumy z titulu odmeny, mzdy alebo iných platieb týkajúcich sa zamestnaneckého pomeru alebo práce vrátane odstupného a na dôchodky a dávky, ktoré predstavujú dôchodky alebo iné dôchodkové dávky, môžu byť, po pripísaní na účet v banke alebo na pošte v mene dlžníka, predmetom zablokovania v rozsahu, ktorý presahuje trojnásobok sociálnych dávok, ak sa pripísanie na účet uskutoční pred zablokovaním; pokiaľ sa pripísanie na účet uskutoční v deň zablokovania alebo po ňom, tieto sumy môžu byť predmetom zablokovania v rozsahu stanovenom v odsekoch 3, 4, 5 a 7 a v osobitných ustanoveniach zákona.

Je na dlžníkovi, aby preukázal, že pohľadávka je vylúčená zo zablokovania.

Článok 50 ods. 1 písm. i) – Poplatky, ak ich účtujú banky, za vykonávanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov alebo za poskytovanie informácií o účtoch, a informácie o účastníkovi, ktorý je povinný tieto poplatky platiť

Vo všeobecnosti platí, že uschovávateľ aktív, ktoré sú predmetom príkazu na zablokovanie, napríklad banka v prípade bankového účtu, je oprávnený požiadať o kompenzáciu za úschovu a zabezpečenie aktív; kompenzácia sa stanoví podľa aktuálne platného sadzobníka alebo sadzobníka, ktorý sa zvyčajne uplatňuje, spolu s náhradou preukázaných nákladov, ktoré boli nevyhnutné na zabezpečenie aktív. Tieto náklady zahŕňajú náklady na upovedomenie o vyhlásení v zmysle článku 25 nariadenia.

Žiadateľ je osobou (predbežne) zodpovednou za platbu. Je úlohou súdu určiť osobu, ktorá je v konečnom dôsledku zodpovedná za platbu.

Poskytovanie informácií o účtoch podľa článku 14 banky neoprávňuje k vyrubovaniu poplatkov. Banky sú podľa zákona povinné aktualizovať databázy, ktoré sa v Taliansku preverujú pri získavaní informácií o bankových účtoch podľa článku 14 nariadenia.

Článok 50 ods. 1 písm. j) – Sadzobník poplatkov alebo iný súbor noriem, ktorým sa určujú príslušné poplatky, ktoré si účtuje orgán alebo iný subjekt, ktorý sa podieľa na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie

Spracovanie a vykonanie príkazu na zablokovanie, ku ktorému bol návrh podaný v Taliansku, zahŕňa úhradu poplatkov na vyhotovenie kópií materiálov zo súdneho konania a poplatky súdnym úradníkom za doručenie dokumentov; ustanovenia článku 42 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 o súdnych poplatkoch tým nie sú dotknuté.

Poplatky za vyhotovenie kópií sú stanovené v tabuľke v prílohe č. 7 k prezidentskému dekrétu č. 115 z 30. mája 2012 – „Konsolidované ustanovenia a nariadenia o súdnych poplatkoch“ (ďalej len „konsolidované ustanovenia“).

Pri poplatkoch za doručovanie dokumentov treba rozlišovať, či sa dokumenty doručujú súdnym úradníkom priamo adresátovi alebo sa doručujú poštou. V prvom prípade súdnemu úradníkovi prislúcha náhrada cestovných nákladov podľa článku 27 uvedených konsolidovaných ustanovení vyčíslená v súlade s článkom 35 konsolidovaných ustanovení, pričom sa berú do úvahy referenčné hodnoty, ktoré sa každoročne aktualizujú dekrétom ministra spravodlivosti. V druhom prípade treba namiesto cestovných nákladov nahradiť náklady spojené s doručením. V oboch prípadoch, pri osobnom oznámení aj pri doručovaní poštou, sa platí poplatok v zmysle článku 27 konsolidovaných ustanovení, ktorého výška sa určí v zmysle článku 34. V prípade, ak je oznámenie naliehavé, poplatok aj náhrada nákladov sa zvyšujú v súlade s článkom 36 konsolidovaných ustanovení.

Pozri články spomínané vyššie a prílohu č. 7 k prezidentskému dekrétu č. 115/2012 na tejto Odkaz sa zobrazí v novom okneadrese.

Článok 50 ods. 1 písm. k) – poradie, ak je stanovené, pre rovnocenné vnútroštátne príkazy

Neexistuje žiadne hierarchické usporiadanie vnútroštátnych opatrení.

Článok 50 ods. 1 písm. l) – Súdy alebo orgán výkonu príslušný vo veci opravných prostriedkov

Súd, ktorému predsedá samosudca.

Článok 50 ods. 1 písm. m) – Súdy, na ktoré sa má podať odvolanie, prípadná lehota na podanie takéhoto odvolania

Proti rozsudku je v zmysle článkov 33, 34 a 35 nariadenia prípustné odvolanie na všeobecný súd, ktorý zasadá v pléne. Lehota na podanie odvolania je 15 dní a začína plynúť vydaním príkazu na zablokovanie, jeho oznámením alebo doručením podľa toho, čo nastane skôr.

Článok 50 ods. 1 písm. n) – Súdne poplatky

A. Výška súdnych poplatkov za získanie príkazu na zablokovanie je rôzna v závislosti od hodnoty pohľadávky a stupňa súdneho konania podľa toho, kedy bol podaný návrh na vydanie príkazu na zablokovanie:

a) pre pohľadávky do 1 100 EUR sú poplatky tieto: 21,50 EUR, ak ide o súdne konanie prvého stupňa; 32,25 EUR, ak ide o odvolacie konanie; 43 EUR, ak ide o kasačné konanie;

b) pre pohľadávky od 1 100 do 5 200 EUR sú poplatky tieto: 49 EUR, ak ide o súdne konanie prvého stupňa; 73,50 EUR, ak ide o odvolacie konanie; 98 EUR, ak ide o kasačné konanie;

c) pre pohľadávky od 5 200 do 26 000 EUR sú poplatky tieto: 118,50 EUR, ak ide o súdne konanie prvého stupňa; 177,75 EUR, ak ide o odvolacie konanie; 237 EUR, ak ide o kasačné konanie;

d) pre pohľadávky od 26 000 do 52 000 EUR sú poplatky tieto: 259 EUR, ak ide o súdne konanie prvého stupňa; 388,50 EUR, ak ide o odvolacie konanie; 518 EUR, ak ide o kasačné konanie;

e) pre pohľadávky od 52 000 do 260 000 EUR sú poplatky tieto: 379,50 EUR, ak ide o súdne konanie prvého stupňa; 569,25 EUR, ak ide o odvolacie konanie; 759 EUR, ak ide o kasačné konanie;

f) pre pohľadávky od 260 000 do 520 000 EUR sú poplatky tieto: 607 EUR, ak ide o súdne konanie prvého stupňa; 910,50 EUR, ak ide o odvolacie konanie; 1 214 EUR, ak ide o kasačné konanie;

g) pre pohľadávky nad 520 000 EUR sú poplatky tieto: 843 EUR, ak ide o súdne konanie prvého stupňa; 1 264,50 EUR, ak ide o odvolacie konanie; 1 686 EUR, ak ide o kasačné konanie;

h) pre pohľadávky s neznámou hodnotou sú poplatky tieto: 259 EUR, ak ide o súdne konanie prvého stupňa; 388,50 EUR, ak ide o odvolacie konanie; 518 EUR, ak ide o kasačné konanie; ale v prípadoch patriacich do výlučnej právomoci zmierovacieho sudcu podľa článku 7 občianskeho súdneho poriadku sú poplatky tieto: 118,50 EUR, ak ide o súdne konanie prvého stupňa; 177,75 EUR, ak ide o odvolacie konanie; 237 EUR, ak ide o kasačné konanie.

Okrem poplatkov uvedených vyššie sa za každé konanie platí aj paušálny preddavok vo výške 27 EUR na úhradu nákladov na oznámenie, ak sa o vydanie príkazu na zablokovanie žiada pred začatím súdneho konania na základe posúdenia podstaty veci.

B. Súdny poplatok za podanie odvolania proti príkazu na zablokovanie je 147 EUR vo všetkých prípadoch.

Okrem tohto poplatku sa za každé konanie platí aj paušálny preddavok vo výške 27 EUR na úhradu nákladov na oznámenie, ak sa o vydanie príkazu na zablokovanie žiada pred začatím súdneho konania.

Tieto poplatky treba uhradiť na začiatku konania, v čase podania odvolania.

 Článok 50 ods. 1 písm. o) – Jazyky prijateľné pre preklady písomností

Akceptujú sa výlučne preklady do taliančiny.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 22/03/2019

Európsky príkaz na zablokovanie účtov - Cyprus


Článok 50 ods. 1 písm. a) – Súdy príslušné vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Článok 50 ods. 1 písm. b) – Orgán určený za príslušný získať informácie účtoch

Článok 50 ods. 1 písm. c) – Spôsoby získavania informácií o účtoch

Článok 50 ods. 1 písm. d) – Súdy, na ktoré sa môže podať odvolanie proti zamietnutiu vydania európskeho príkazu na zablokovanie účtov

Článok 50 ods. 1 písm. e) – Orgány určené za príslušné na prijímanie, zasielanie a doručovanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a iných písomností

Článok 50 ods. 1 písm. f) – Orgán príslušný vykonať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Článok 50 ods. 1 písm. g) – Rozsah, v akom možno zablokovať spoločné a držiteľské účty 

Článok 50 ods. 1 písm. h) – Normy vzťahujúce sa na sumy vylúčené zo zaistenia

Článok 50 ods. 1 písm. i) – Poplatky, ak ich účtujú banky, za vykonávanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov alebo za poskytovanie informácií o účtoch, a informácie o účastníkovi, ktorý je povinný tieto poplatky platiť

Článok 50 ods. 1 písm. j) – Sadzobník poplatkov alebo iný súbor noriem, ktorým sa určujú príslušné poplatky, ktoré si účtuje orgán alebo iný subjekt, ktorý sa podieľa na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie

Článok 50 ods. 1 písm. k) – poradie, ak je stanovené, pre rovnocenné vnútroštátne príkazy

Článok 50 ods. 1 písm. l) – Súdy alebo orgán výkonu príslušný vo veci opravných prostriedkov

Článok 50 ods. 1 písm. m) – Súdy, na ktoré sa má podať odvolanie, prípadná lehota na podanie takéhoto odvolania

Článok 50 ods. 1 písm. n) – Súdne poplatky

 Článok 50 ods. 1 písm. o) – Jazyky prijateľné pre preklady písomností

Článok 50 ods. 1 písm. a) – Súdy príslušné vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Príslušné súdy na vydanie príkazu na zablokovanie účtov sú okresné súdy (eparchiaká dikastíria).

Okresný súd Lefkosía/Nikózia

 • ulica: Charalambou Moúskou, 1405, Lefkosía/Nikózia, Cyprus
 • telefón: +357 22865518
 • fax: +357 22304212 / 22805330
 • e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknechief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okresný súd Lemesos/Limassol

 • ulica: Leof. Lórdou Výronos 8, P. O. Box 54619, 3726 Lemesos (Limassol), Cyprus
 • telefón: +357 25806100 / 25806128
 • fax: +357 25305311
 • e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknechief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okresný súd Larnaka

 • ulica: Leof. Artemídos, 6301 Larnaka, P. O. Box 40107, Cyprus
 • telefón: +357 24802721
 • fax: +357 24802800
 • e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknechief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okresný súd Páfos

 • ulica: Gonía ton odón Neofýtou kai Níkou Nikolaidi, 8100 – Pafos, P. O. Box 60007, Cyprus
 • telefón: +357 26802601
 • fax: +357 26306395
 • e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknechief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okresný súd Ammochóstos/Famagusta

 • ulica: Sotiras 2, Megáro Tsiváni, 5286 Paralimni, Cyprus
 • telefón: +357 23730950 / 23742075
 • fax: +357 23741904
 • e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknechief.reg@sc.judicial.gov.cy

Článok 50 ods. 1 písm. b) – Orgán určený za príslušný získať informácie účtoch

Príslušným orgánom, ktorý je určený na získanie informácií o účte, je Cyperská centrálna banka (Kentrikí Trápeza).

Kontaktné informácie:

Poštová adresa:

Central Bank

Leofóros John Kennedy 80

1076 Lefkosía/Nikózia

Cyprus

alebo P. O. Box 25529, 1395 Lefkosía/Nikózia

Telefón: +357 22714100

Fax: +357 22714959

E-mailová adresa: Odkaz sa zobrazí v novom oknecbcinfo@centralbank.gov.cy

Článok 50 ods. 1 písm. c) – Spôsoby získavania informácií o účtoch

Informácie poskytujú banky alebo úverové inštitúcie orgánu pre informácie stanovenému v článku 6 ods. 2A zákonov o Cyperskej centrálnej banke z rokov 2002 až 2017, teda Cyperskej centrálnej banke [článok 14 ods. 5 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 655/2014].

Článok 50 ods. 1 písm. d) – Súdy, na ktoré sa môže podať odvolanie proti zamietnutiu vydania európskeho príkazu na zablokovanie účtov

Odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu sa podáva na Najvyššom súde (Anótato Dikastírio).

Najvyšší súd

 • ulica: Charalambou Moúskou, 1404, Lefkosía/Nikózia, Cyprus
 • telefón: +357 22865741
 • fax: +357 22304500
 • e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknechief.reg@sc.judicial.gov.cy

Článok 50 ods. 1 písm. e) – Orgány určené za príslušné na prijímanie, zasielanie a doručovanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a iných písomností

Príslušným orgánom za vykonanie uvedených úkonov je Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku.

Článok 50 ods. 1 písm. f) – Orgán príslušný vykonať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Príslušný orgánom na vykonanie príkazu na zablokovanie podľa článku 23 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 je súdny exekútor (dikastikós epidótis).

Článok 50 ods. 1 písm. g) – Rozsah, v akom možno zablokovať spoločné a držiteľské účty 

Neexistujú žiadne vnútroštátne predpisy, ktoré by upravovali zablokovanie spoločných a držiteľských účtov v občianskych a obchodných veciach. Strana, ktorá požaduje zablokovanie takéhoto účtu, predloží príslušnú žiadosť súdu, ktorý v rámci svojich všeobecných právomocí a s prihliadnutím na všetky okolnosti prerokúvanej veci rozhodne o prípadnom čiastočnom alebo úplnom zablokovaní účtu.

Článok 50 ods. 1 písm. h) – Normy vzťahujúce sa na sumy vylúčené zo zaistenia

Pokiaľ ide o nakladanie s takýmito sumami či ich vylúčenie zo zaistenia v občianskych a obchodných veciach, neexistujú žiadne osobitné predpisy, s výnimkou súm, ktoré sú zaistené v súvislosti s trestným konaním alebo ktoré sú oslobodené od zaistenia a konfiškácie z dôvodu výberu dane podľa článku 9 písm. B) zákonov o výbere daní z rokov 1962 a 2014 a odseku 13 prílohy X zákona o dani z pridanej hodnoty z rokov 2000 až 2014.

Článok 50 ods. 1 písm. i) – Poplatky, ak ich účtujú banky, za vykonávanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov alebo za poskytovanie informácií o účtoch, a informácie o účastníkovi, ktorý je povinný tieto poplatky platiť

Podľa vnútroštátneho právneho poriadku neexistujú žiadne osobitné predpisy, ktoré by bankám zakazovali účtovanie takýchto poplatkov, ktoré hradí majiteľ účtu.

Článok 50 ods. 1 písm. j) – Sadzobník poplatkov alebo iný súbor noriem, ktorým sa určujú príslušné poplatky, ktoré si účtuje orgán alebo iný subjekt, ktorý sa podieľa na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie

Takéto poplatky sa neúčtujú.

Článok 50 ods. 1 písm. k) – poradie, ak je stanovené, pre rovnocenné vnútroštátne príkazy

Nie je upravené.

Článok 50 ods. 1 písm. l) – Súdy alebo orgán výkonu príslušný vo veci opravných prostriedkov

Okresné súdy rovnako ako v článku 50 ods. 1 písm. a).

Článok 50 ods. 1 písm. m) – Súdy, na ktoré sa má podať odvolanie, prípadná lehota na podanie takéhoto odvolania

Odvolanie voči rozhodnutiu okresného súdu sa podáva na Najvyššom súde (článok 21) do 42 dní, ako sa stanovuje v nariadení 35 bode 2 Občianskeho súdneho poriadku. Odvolanie proti predbežnému rozhodnutiu sa podáva do 14 dní odo dňa vynesenia predbežného rozhodnutia.

Článok 50 ods. 1 písm. n) – Súdne poplatky

Podrobné informácie o poplatkoch sú uvedené na stranách 19 – 30 v dokumente na Odkaz sa zobrazí v novom oknetejto adrese.

 Článok 50 ods. 1 písm. o) – Jazyky prijateľné pre preklady písomností

Okrem gréckeho jazyka sa písomnosti prijímajú aj v preklade do anglického jazyka.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 18/04/2019

Európsky príkaz na zablokovanie účtov - Slovensko


Článok 50 ods. 1 písm. a) – Súdy príslušné vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Článok 50 ods. 1 písm. b) – Orgán určený za príslušný získať informácie účtoch

Článok 50 ods. 1 písm. c) – Spôsoby získavania informácií o účtoch

Článok 50 ods. 1 písm. d) – Súdy, na ktoré sa môže podať odvolanie proti zamietnutiu vydania európskeho príkazu na zablokovanie účtov

Článok 50 ods. 1 písm. e) – Orgány určené za príslušné na prijímanie, zasielanie a doručovanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a iných písomností

Článok 50 ods. 1 písm. f) – Orgán príslušný vykonať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Článok 50 ods. 1 písm. h) – Normy vzťahujúce sa na sumy vylúčené zo zaistenia

Článok 50 ods. 1 písm. i) – Poplatky, ak ich účtujú banky, za vykonávanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov alebo za poskytovanie informácií o účtoch, a informácie o účastníkovi, ktorý je povinný tieto poplatky platiť

Článok 50 ods. 1 písm. j) – Sadzobník poplatkov alebo iný súbor noriem, ktorým sa určujú príslušné poplatky, ktoré si účtuje orgán alebo iný subjekt, ktorý sa podieľa na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie

Článok 50 ods. 1 písm. k) – poradie, ak je stanovené, pre rovnocenné vnútroštátne príkazy

Článok 50 ods. 1 písm. l) – Súdy alebo orgán výkonu príslušný vo veci opravných prostriedkov

Článok 50 ods. 1 písm. m) – Súdy, na ktoré sa má podať odvolanie, prípadná lehota na podanie takéhoto odvolania

Článok 50 ods. 1 písm. n) – Súdne poplatky

 Článok 50 ods. 1 písm. o) – Jazyky prijateľné pre preklady písomností

Článok 50 ods. 1 písm. a) – Súdy príslušné vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Na konanie o návrhu na vydanie príkazu na zablokovanie je príslušný všeobecný súd osoby, proti ktorej návrh na vydanie príkazu na zablokovanie smeruje. Všeobecný súd osoby sa určuje podľa § 12 až 17 zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej ako „CSP“).Všeobecným súdom v zmysle § 12 - 17 je okresný súd

Ak nie je možné určiť všeobecnú miestu príslušnosť osoby, príslušný je Okresný súd Banská Bystrica.

Miestne príslušný je všeobecný súd žalovaného, pričom v prípade fyzickej osoby je to súd, v obvode ktorého má fyzická osoba trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby je to súd, v obvode ktorého má právnická osoba adresu sídla, v prípade zahraničnej právnickej osoby, v obvode ktorého má umiestnenú organizačnú zložku. Ak nemožno určiť mieste príslušný súd podľa adresy trvalého bydliska alebo adresy sídla, príp. poslednej adresy trvalého pobytu alebo sídla, príslušný je súd, v obvode ktorého má majetok.

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/160/20160701

Článok 50 ods. 1 písm. b) – Orgán určený za príslušný získať informácie účtoch

Informačným orgánom je Okresný súd Banská Bystrica.

Adresa: Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_139

Článok 50 ods. 1 písm. c) – Spôsoby získavania informácií o účtoch

Informačný orgán získa informácie podľa elektronickou komunikáciou automatizovaným spôsobom prostredníctvom osobitného informačného systému.

Ak informácie nie je možné získať týmto spôsobom, napr. v dôsledku nefunkčnosti systému, informačný orgán má možnosť zaslať bankám žiadosť o poskytnutie informácie, či má u nich dlžník účet, príp. môže zaviazať dlžníkak povinnosti oznámiť, v ktorej banke alebo v ktorých bankách má jeden alebo viacero účtov, pričom spolu s touto povinnosťou súd vydá príkaz in personam, ktorým sa dlžníkovi zakáže vyberať alebo prevádzať finančné prostriedky, ktoré sú vedené na jeho účte alebo účtoch, do výšky, na ktorú sa vzťahuje príkaz na zablokovanie.

Článok 50 ods. 1 písm. d) – Súdy, na ktoré sa môže podať odvolanie proti zamietnutiu vydania európskeho príkazu na zablokovanie účtov

Odvolanie sa podáva podľa zákona č. 160/2015 Z.z. CSP na súde 1. inštancie, proti ktorého rozhodnutiu smeruje. Vecne príslušný na rozhodnutie je súd 2. inštancie, teda krajský súd.

Článok 50 ods. 1 písm. e) – Orgány určené za príslušné na prijímanie, zasielanie a doručovanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a iných písomností


V zmysle čl. 10 ods. 2 – ak je slovenský súd, súdom pôvodu aj výkonu, príslušným orgánom na zaslanie písomností je súd, ktorý príkaz na zablokovanie vydal. Doručovanie sa bude riadiť § 105 a nasl. CSP. Ak bol príkaz zrušený slovenským súdom a vykonať sa má v inom členskom štáte, súd bude postupovať v zmysle nariadenia, príkaz zruší s použitím tlačiva, ktoré zašle príslušnému orgánu v členskom štáte výkonu. Na prijatie tlačiva o zrušení príkazu, ak ide o príkaz na zablokovanie vydaný v inom členskom štáte Európskej únie, je príslušný Okresný súd Banská Bystrica.

V zmysle čl. 23 ods. 3  - súd, ktorý príkaz na zablokovanie vydal a ktorý má byť vykonaný v inom členskom štáte doručí navrhovateľovi, aby mohol podať návrh na výkon príkazu na zablokovanie. Ak je príkaz vydaný v inom členskom štáte, príslušným orgánom na zaslanie je Okresný súd Banská Bystrica

V zmysle čl. 23 ods. 5 – príslušným orgánom na vykonanie príkazu je Okresný súd Banská Bystrica

V zmysle čl. 23 ods. 6 – príslušným orgánom prijať tlačivá vrátane tlačív pre banky je Okresný súd Banská Bystrica

V zmysle čl. 25 ods. 3 – príslušným orgánom výkonu je Okresný súd Banská Bystrica, ktorý je príslušný na úkony spojené s výkonom príkazu na zablokovanie vydaného v inom členskom štáte EÚ.

V zmysle čl. 27 ods. 2 – Príslušný je súd, ktorý nariadil výkon príkazu na zablokovanie

V zmysle čl. 28 ods. 3 – pre prijatie písomností na doručenie v SR z iného člesnkého štátu je príslušný Okresný súd Banský Bystrica. Ak má byť príkaz vydaný slovenským súdom doručený dlžníkovi s bydliskom v inom členskom štáte, príslušným na zaslanie písomností je súd, ktorý príkaz vydal.

V zmysle čl. 36 ods. 5 – príslušným orgánom je Okresný súd Banská Bystrica, ktorý je príslušný na úkony spojené s výkonom príkazu na zablokovanie vydaného v inom členskom štáte EÚ.

V zmysle čl. 27 ods. 2 – Príslušný je súd, ktorý nariadil výkon príkazu na zablokovanie

V zmysle čl. 28 ods. 3 – podľa prvého pododseku doručuje písomnosti súd, ktorý vydal príkaz na zablokovanie. Podľa druhého pododseku je príslušným na doručenie písomností dlžníkovi súd, ktorý vykonal príkaz na zablokovanie.

V zmysle čl. 36 ods. 5 – príslušným orgánom je Okresný súd Banská Bystrica

Článok 50 ods. 1 písm. f) – Orgán príslušný vykonať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Na vykonanie príkazu na zablokovanie, ktorý bol vydaný v inom členskom štáte, je príslušný Okresný súd Banská Bystrica. Na vykonanie príkazu na zablokovanie, ktorý bol vydaný v Slovenskej republike je príslušný ten súd, ktorý príkaz na zablokovanie vydal.

Článok 50 ods. 1 písm. h) – Normy vzťahujúce sa na sumy vylúčené zo zaistenia

Zo zablokovania sú vylúčené peňažné prostriedky

a)      na účtoch, ktoré patria osobám, na ktorých majetok nemôže byť vedená exekúcia,

b)      na účtoch, na ktoré nemôže byť vedená exekúcia

c)       na účte, ktoré nepodliehajú exekúcii

Pohľadávky nepodliehajúce exekúcii sú vymedzené v § 104  zákona č. 233/1995 Z. z.

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/233/20160701

Exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú:

a) prostriedky na účte do výšky 99,58 eura. Túto sumu povinný nie je povinný oznámiť.

b) prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatné obdobie najbližšie dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. V tomto prípade je potrebné výslovné vyhlásenie povinného.

c) Ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú ani prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov, a to od momentu, keď táto skutočnosť bola banke oznámená. Povinný oznamuje výšku tejto sumy.

Článok 50 ods. 1 písm. i) – Poplatky, ak ich účtujú banky, za vykonávanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov alebo za poskytovanie informácií o účtoch, a informácie o účastníkovi, ktorý je povinný tieto poplatky platiť

Banky do spustenia bezplatného osobitného informačného systému, sú oprávnené účtovať za správu o záležitostiach klienta, vrátane informácie o učte, poplatok v zmysle Sadzobníka bankových poplatkov – 20-30 eur. Banka má právo od osoby, proti ktorej sa vykonal príkaz na zablokovanie, náhradu hotových výdavkov.

Článok 50 ods. 1 písm. j) – Sadzobník poplatkov alebo iný súbor noriem, ktorým sa určujú príslušné poplatky, ktoré si účtuje orgán alebo iný subjekt, ktorý sa podieľa na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie

V Slovenskej republike sa na vybavovaní a výkone príkazu na zablokovanie podieľajú len súdy a banka. Banky si účtujú poplatky podľa Sadzobníka bankových poplatkov a súdne poplatky sa riadia zákonom č. 71/1992 Zb.

Súdny poplatok za návrh na vykonanie neodkladného opatrenia v inom členskom štáte EÚ 16,50 eur.

Súdny popaltok za návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktoré sa má vykonať v SR, čo i len z časti, 33 alebo 49,50 eur

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/71/20160701

Článok 50 ods. 1 písm. k) – poradie, ak je stanovené, pre rovnocenné vnútroštátne príkazy

V Slovenskej republike nie je samostatný inštitút blokovania účtov. Poradie európskych príkazov týkajúcich sa toho istého účtu vedeného v banke sa spravuje dňom, keď sa banke doručil príkaz na zablokovanie. Niekoľko príkazov na zablokovanie doručených v ten istý deň má rovnaké poradie. Ak nestačia prostriedky na účet povinného na zablokovanie všetkých súm uvedených v príkazoch, zablokujú sa pomerne. Výkon príkazu na zablokovanie nemá odkladný účinok na výkon exekúcie, ani nezakladá právo na prednostné uspokojenie zo zablokovanej sumy.

Článok 50 ods. 1 písm. l) – Súdy alebo orgán výkonu príslušný vo veci opravných prostriedkov

Vo veci opravných prostriedkov je príslušný súd 1. inštancie, ktorý príkaz vydal alebo príkaz vykonal.

Článok 50 ods. 1 písm. m) – Súdy, na ktoré sa má podať odvolanie, prípadná lehota na podanie takéhoto odvolania

Odvolanie sa podáva na súde 1. inštancie, proti ktorého rozhodnutiu odvolanie smeruje. Vecne príslušný konať o odvolaní je súd 2. inštancie, krajský súd. Lehota na odvolanie je 15 dní a plynie od doručenia rozhodnutia súdu 1. inštancie. Lehota je zachovaná, ak sa podá odvolanie priamo na súde 2. inštancie.

Článok 50 ods. 1 písm. n) – Súdne poplatky

Súdne poplatky sú upravené zákonom č. 71/1992 Zb. Poplatky súvisiace s výkonom príkazu na zablokovanie účtov sú nasledovné: návrh na nariadenie neodkladného opatrenia 33 alebo 49,50 eur; návrh na zrušenie alebo zmenu 33 eur; žiadosť o získanie informácie, ktorá je súčasťou návrhu na nariadenie 3 eurá; návrh na vykonanie neodkladného opatrenia v inom členskom štáte EÚ 16,50 eur.

 Článok 50 ods. 1 písm. o) – Jazyky prijateľné pre preklady písomností

Na účely čl. 49 ods. 2 sa akceptuje slovenský jazyk, český jazyk a anglický jazyk.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 26/11/2018