Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums - Latvija


Attiecīgā rajona (pilsētas) tiesa, kurā ceļama nodrošināmā prasība, vai rajona (pilsētas) tiesa vai apgabaltiesa, kuras lietvedībā atrodas lieta izskatīšanai pēc būtības. Ja lieta, kurā atbildētājs ir patērētājs, pēc būtības ir piekritīga ārvalsts tiesai, pieteikumu par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu iesniedz rajona (pilsētas) tiesai pēc atbildētāja (patērētāja) deklarētās dzīvesvietas vai dzīvesvietas. Regulas 6.panta 4.punktā minētajā gadījumā prasītājs pieteikumu par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu var iesniegt pēc savas izvēles jebkurai rajona (pilsētas) tiesai, kas atrodas tās apgabaltiesas darbības teritorijā, pie kuras pastāv zvērināts notārs, kas taisījis attiecīgo notariālo aktu (Civilprocesa likuma 3.nodaļa un 644.23 pants).


50. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Iestāde, kas norādīta kā kompetenta iegūt informāciju par kontu

50. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Metodes, ar ko iegūt informāciju par kontu

50. panta 1. punkta d) apakšpunkts — Tiesas, kurās iesniedz pārsūdzību pret atteikumu izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

50. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Iestādes, kas ir norādītas kā kompetentas saņemt, pārsūtīt un izsniegt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu un citus dokumentus

50. panta 1. punkta f) apakšpunkts — Iestāde, kas ir kompetenta izpildīt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

50. panta 1. punkta h) apakšpunkts — Noteikumi, kas piemērojami summām, kuras ir atbrīvotas no apķīlāšanas

50. panta 1. punkta i) apakšpunkts — Maksa par līdzvērtīgu valsts rīkojumu īstenošanu vai informācijas par kontu sniegšanu, ja bankas šādu maksu iekasē, un informācija par pusi, kura ir atbildīga par minētās maksas segšanu

50. panta 1. punkta k) apakšpunkts — Līdzvērtīgu valsts rīkojumu prioritātes kārtība, ja tāda ir noteikta

50. panta 1. punkta l) apakšpunkts — Tiesas vai izpildes iestāde, kas ir kompetenta piešķirt tiesiskās aizsardzības līdzekli

50. panta 1. punkta m) apakšpunkts — Tiesas, kurās jāiesniedz pārsūdzība, un pārsūdzības iesniegšanas termiņš, ja tāds ir noteikts

50. panta 1. punkta o) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumiem

50. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Iestāde, kas norādīta kā kompetenta iegūt informāciju par kontu

Attiecīgā rajona (pilsētas) tiesa vai apgabaltiesa, kurā iesniegts pieteikums par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu. Gadījumā, ja pieteikums par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu iesniegts ārvalsts tiesā - rajona (pilsētas) tiesa.

Rajonu un pilsētu tiesu saraksts pieejams šeit.

Saite atveras jaunā logāUz sākumlapu

50. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Metodes, ar ko iegūt informāciju par kontu

Lai iegūtu informāciju par kontu, tiesa elektroniskā pasta sūtījumā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūta kredītiestādēm lūgumu sniegt ziņas par atbildētāja naudas līdzekļiem (kontiem) kredītiestādē. Kredītiestāde, nekavējoties, bet ne vēlāk kā trešajā dienā no tiesas lūguma saņemšanas dienas, elektroniskā pasta sūtījumā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūta tiesai atbildi (informāciju) par atbildētāja naudas līdzekļiem (kontiem) attiecīgajā kredītiestādē (Civilprocesa likuma 644.25 pants).

50. panta 1. punkta d) apakšpunkts — Tiesas, kurās iesniedz pārsūdzību pret atteikumu izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Pārsūdzību (blakus sūdzību) par tiesas lēmumu, ar kuru pilnībā vai daļēji noraidīts pieteikums par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu, iesniedz tiesai, kas šo lēmumu pieņēmusi, adresējot:

1) par rajona (pilsētas) tiesas lēmumu – attiecīgajai apgabaltiesai;

2) par apgabaltiesas lēmumu – Augstākajai tiesai.

(Civilprocesa likuma 443., 644.30 pants).

Apgabaltiesu un Augstākās tiesas adreses pieejamas šeit.

Saite atveras jaunā logāUz sākumlapu

50. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Iestādes, kas ir norādītas kā kompetentas saņemt, pārsūtīt un izsniegt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu un citus dokumentus

Regulas 10.panta 2.punktā, 23.panta 3., 5., 6. punktā, 25.panta 3.punktā, 27.panta 2.punktā, 28.panta 3.punktā otrajā daļā, 36.panta 5.punkta otrajā daļā minētajā gadījumā – zvērināts tiesu izpildītājs, kura lietvedībā atrodas izpildu lieta, kas ievesta pēc Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma (Civilprocesa likuma 549., 644.32 un 644.33 pants).

Regulas 28.panta 3.punkta pirmajā daļā minētajā gadījumā – tiesa, kuras darbības teritorijā atrodas atbildētāja deklarētā dzīvesvieta, dzīvesvieta, atrašanās vieta vai juridiskā adrese (Civilprocesa likuma 644.33 pants).

50. panta 1. punkta f) apakšpunkts — Iestāde, kas ir kompetenta izpildīt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Zvērināts tiesu izpildītājs (Civilprocesa likuma 549.panta 2. un 2.3 daļa, 644.32 pants).

Zvērinātu tiesu izpildītāju saraksts pieejams:

Saite atveras jaunā logāUz sākumlapu

50. panta 1. punkta h) apakšpunkts — Noteikumi, kas piemērojami summām, kuras ir atbrīvotas no apķīlāšanas

No apķīlāšanas atbrīvota parādnieka (fiziskas personas) nauda minimālās mēneša darba algas apmērā (Civilprocesa likuma 1.pielikuma 3.punkts). Zvērināts tiesu izpildītājs dod kredītiestādei rīkojumu apķīlāt parādnieka naudas līdzekļus (kontus) izpildu dokumentā norādītās summas apmērā, ievērojot Civilprocesa likuma 1.pielikuma 3.punktā noteikto ierobežojumu attiecībā uz parādnieku.

Minimālā mēnešalga darba alga normālā darba laika ietvaros ir 430 euro.

50. panta 1. punkta i) apakšpunkts — Maksa par līdzvērtīgu valsts rīkojumu īstenošanu vai informācijas par kontu sniegšanu, ja bankas šādu maksu iekasē, un informācija par pusi, kura ir atbildīga par minētās maksas segšanu

Saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem bankām nav tiesību no kreditora vai parādnieka tieši prasīt samaksu vai atlīdzību par izdevumiem, kas radušies, īstenojot līdzvērtīgus valsts rīkojumus vai sniedzot informāciju par kontu.

50. panta 1. punkta k) apakšpunkts — Līdzvērtīgu valsts rīkojumu prioritātes kārtība, ja tāda ir noteikta

Līdzvērtīgiem valsts rīkojumiem nav piešķirta prioritātes kārtība.

50. panta 1. punkta l) apakšpunkts — Tiesas vai izpildes iestāde, kas ir kompetenta piešķirt tiesiskās aizsardzības līdzekli

Ja Latvija ir izcelsmes dalībvalsts - rajona (pilsētas) tiesa vai apgabaltiesa, kas izdevusi Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu vai rajona (pilsētas) tiesa vai apgabaltiesa, kuras lietvedībā atrodas lieta izskatīšanai pēc būtības (Civilprocesa likuma 644.34 pants);

Ja Latvija ir izpildes dalībvalsts - rajona (pilsētas) tiesa, kuras darbības teritorijā izpildāms Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums (Civilprocesa 644.35 pants).

50. panta 1. punkta m) apakšpunkts — Tiesas, kurās jāiesniedz pārsūdzība, un pārsūdzības iesniegšanas termiņš, ja tāds ir noteikts

Pārsūdzību (blakus sūdzību) par tiesas lēmumu saskaņā ar Regulas 33., 34. vai 35.pantu iesniedz tiesai, kas šo lēmumu pieņēmusi, adresējot:

1) par rajona (pilsētas) tiesas lēmumu – attiecīgajai apgabaltiesai;

2) par apgabaltiesas lēmumu – Augstākajai tiesai.

(Civilprocesa likuma 443., 644.34 un 644.35 pants)

Blakus sūdzību var iesniegt 10 dienu laikā no lēmuma pasludināšanas dienas. Termiņš, līdz kuram iesniedzama blakus sūdzība par lēmumu, kas pieņemts rakstveida procesā, skaitāms no dienas, kad lēmums izsniegts. Lietas dalībnieks, kuram tiesas lēmums nosūtīts saskaņā Civilprocesa likuma ar likuma 56.2 pantu (t.i. persona, kuras dzīvesvieta vai atrašanās vieta nav Latvijā), blakus sūdzību var iesniegt 15 dienu laikā no lēmuma noraksta izsniegšanas dienas (Civilprocesa likuma 442.pants).

Tiesu saraksts pieejams šeit -

Saite atveras jaunā logāUz sākumlapu

50. panta 1. punkta o) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumiem

Latvijas Republika dokumentus pieņem tikai latviešu valodā.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 20/03/2018