Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Europæisk arrestordre

Den europæiske arrestordre er en forenklet udleveringsprocedure mellem EU's medlemsstater med henblik på retsforfølgning eller fuldbyrdelse af en fængselsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning. En arrestordre, der er udstedt af en medlemsstats retshåndhævende myndigheder, er gyldig på hele EU's område. En europæisk arrestordre har kunnet udstedes siden den 1. januar 2004. Den erstattede de langvarige udleveringsprocedurer, der tidligere fandtes mellem EU-landene.

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sådan fungerer det

Der er tale om en begæring fra en retshåndhævende myndighed i et EU-land om anholdelse af en person i et andet EU-land og om udlevering af den pågældende med henblik på retsforfølgning eller fuldbyrdelse af en fængselsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning i førstnævnte land. Ordningen hviler på princippet om gensidig anerkendelse af retsafgørelser. Den gælder i samtlige EU-lande.

Ordningen forudsætter en direkte kontakt mellem de retshåndhævende myndigheder.

Ved udstedelsen af arrestordrer skal myndighederne overholde de mistænktes og tiltaltes processuelle rettigheder – såsom retten til information, til en advokat og en tolk samt til retshjælp i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor de anholdes.

Hvordan adskiller den sig fra en normal udleveringsprocedure?

 1. Strenge frister
  Det land, hvor personen anholdes, skal træffe en endelig beslutning om fuldbyrdelse af en europæisk arrestordre senest 60 dage efter anholdelsen.
  Giver personen sit samtykke til udlevering, træffes der beslutning herom inden for 10 dage.
  Den person, der begæres anholdt, skal udleveres så hurtigt som muligt på et tidspunkt, der aftales mellem de berørte myndigheder, og ikke senere end 10 dage efter den endelige beslutning om fuldbyrdelse af arrestordren.
 2. Kravet om "dobbelt strafbarhed" gælder ikke længere for 32 kategorier af forbrydelser
  For 32 kategorier af lovovertrædelser skal det ikke undersøges, om handlingen er strafbar i begge lande. Det eneste krav er, at handlingen kan straffes med mindst 3 års fængsel i det udstedende land.
  For andre lovovertrædelsers vedkommende kan der gælde en betingelse om, at handlingen er strafbar i det fuldbyrdende land.
 3. Ingen politisk indflydelse
  Beslutningerne træffes alene af de retshåndhævende myndigheder uden nogen form for politiske hensyn.
 4. Udlevering af egne statsborgere
  EU-landene kan ikke længere nægte at udlevere deres egne statsborgere, medmindre de påtager sig at fuldbyrde den eftersøgte persons fængselsstraf.
 5. Garantier
  Det land, som fuldbyrder arrestordren, kan betinge fuldbyrdelsen af, at:
  a. den pågældende efter et bestemt tidsrum kan anmode om at få dommen efterprøvet, hvis der er tale om en livsvarig fængselsstraf.
  b. den eftersøgte kan afsone straffen i det fuldbyrdende land, hvis den pågældende er statsborger eller har sædvanligt ophold i dette land.

Begrænsede grunde til at nægte fuldbyrdelse
Et land kan kun nægte at udlevere den eftersøgte person af en af nedennævnte obligatoriske eller fakultative grunde:
Obligatoriske grunde til at nægte fuldbyrdelse

 • Personen er allerede blevet dømt for den samme forbrydelse (ne bis in idem).
 • Vedkommende er mindreårig (han eller hun er under den kriminelle lavalder i det fuldbyrdende land).
 • Den pågældende nyder godt af amnesti (det fuldbyrdende land kunne have retsforfulgt den pågældende, og lovovertrædelsen er omfattet af en amnesti i dette land).

Fakultative grunde – såsom:

 • for andre lovovertrædelser end de 32, der er opregnet i artikel 2, stk. 2, i rammeafgørelsen om den europæiske arrestordre, foreligger der ikke "dobbelt strafbarhed"
 • stedlig kompetence
 • der verserer en straffesag i det fuldbyrdende land
 • forældelse, mv.

Håndbog om udstedelse og fuldbyrdelse af en europæisk arrestordre

Europa-Kommissionen udgav en Håndbog om udstedelse af en europæisk arrestordre  pdf (2002 Kb) en for at lette og forenkle de berørte myndigheders daglige arbejde. Håndbogen beskriver udførligt fremgangsmåden ved udstedelse og fuldbyrdelse af en sådan begæring. Den indeholder ligeledes en komplet gennemgang af EU-Domstolens praksis vedrørende fortolkningen af de enkelte bestemmelser i rammeafgørelsen om den europæiske arrestordre.

Håndbogen er tilgængelig i alle sprogversioner her: BG pdf (2700 Kb) bg, CS pdf (1854 Kb) cs, DA pdf (1766 Kb) da, DE pdf (1659 Kb) de, ET pdf (1783 Kb) et, EL pdf (2439 Kb) el, ES pdf (1649 Kb) es, FR pdf (1892 Kb) fr, HR pdf (1789 Kb) hr, IT pdf (2141 Kb) it, LV pdf (2158 Kb) lv, LT pdf (1865 Kb) lt, HU pdf (1908 Kb) hu, MT pdf (2560 Kb) mt, NL pdf (2047 Kb) nl, PL pdf (2200 Kb) pl, PT pdf (1968 Kb) pt, RO pdf (1926 Kb) ro, SL pdf (1797 Kb) sl, SK pdf (1977 Kb) da, FI pdf (2172 Kb) fi, SV pdf (1591 Kb) sv.

Statistiske oplysninger om anvendelsen af europæiske arrestordrer

I 2018 blev de eftersøgte personer i gennemsnit udleveret:

 • med samtykke – efter 16,4 dage
 • uden samtykke – efter 45 dage.

I 2019 blev de eftersøgte personer i gennemsnit udleveret:

 • med samtykke – efter 16,7 dage
 • uden samtykke – efter 55,75 dage.

I 2020 blev de eftersøgte personer i gennemsnit udleveret:

 • med samtykke – efter 21,25 dage
 • uden samtykke – efter 72,45 dage.

I 2021 blev de eftersøgte personer i gennemsnit udleveret:

 • med samtykke – efter 20,14 dage
 • uden samtykke – efter 53,72 dage.

I 2022 blev de eftersøgte personer i gennemsnit udleveret:

 • med samtykke – efter 20,48 dage
 • uden samtykke – efter 57,29 dage.

Svar på spørgeskema om europæiske arrestordrer: 2014 PDF (1582 Kb) en | 2015 PDF (1479 Kb) en | 2016 PDF (1732 Kb) en | 2017 PDF (1268 Kb) en | 2018 PDF (1552 Kb) en | 2019 PDF (1082 Kb) en | 2020 PDF (1479 Kb) en | 2021 | 2022 PDF (1011 Kb) en

Der foreligger ikke oplysninger fra alle lande, men der foreligger fuldstændige oplysninger om europæiske arrestordrer for 2015, 2016 og 2017.

Europæiske arrestordrer 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Udstedt 14.948 16.144 16.636 17.491 17.471 20.226 15.938 14.789 13.335
Udført 5.535 5.304 5.812 6.317 6.976 5.665 4.397 5.144 4.540
Projekter, der blev finansieret inden for rammerne af programmet for retlige anliggender

Forskningsprojektet InAbsentiEAW er en sammenlignende undersøgelse af europæiske arrestordrer vedrørende personer, der ikke var til stede under den straffesag, der førte til deres domfældelse (in absentia-sager). Det har vist sig, at der i praksis ofte er problemer forbundet med at udstede og fuldbyrde sådanne europæiske arrestordrer. Formålet med forskningsprojektet var at analysere årsagerne til disse problemer og udarbejde fælles standarder for udstedelse af sådanne europæiske arrestordrer for at sikre en smidig og rimelig gennemførelse. Undersøgelsen blev gennemført på grundlag af konkrete sager fra Belgien, Ungarn, Irland, Nederlandene, Polen og Rumænien.

Den europæiske arrestordre og betingelserne for frihedsberøvelse

Selv om alle medlemsstater skal overholde den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK), er der i praksis betydelige forskelle med hensyn til varetægtsfængsling, og de materielle forhold under frihedsberøvelse er enormt forskellige. Som EU-Domstolen har anerkendt i Aranyosi/Căldăraru-dommen, har disse forskelle i forholdene under frihedsberøvelse en reel indvirkning på den gensidige tillid mellem medlemsstaterne og den måde, hvorpå den europæiske arrestordre fungerer. Siden 2016 er fuldbyrdelsen af en europæisk arrestordre blevet forsinket eller afvist på grund af reel risiko for krænkelse af grundlæggende rettigheder i næsten 300 tilfælde.

For at styrke det retlige samarbejde i straffesager og forbedre forholdene under frihedsberøvelse i hele EU vedtog Kommissionen den 8. december 2022 en henstilling om proceduremæssige rettigheder for mistænkte og tiltalte, der er varetægtsfængslet, og om materielle forhold under frihedsberøvelsen. Denne henstilling giver et konsolideret overblik over udvalgte europæiske minimumsstandarder for materielle forhold under frihedsberøvelse og proceduremæssige rettigheder under varetægtsfængsling med fokus på centrale prioriterede områder for beskyttelse af fængsledes grundlæggende rettigheder.

Tilknyttede links

Rammeafgørelse om den europæiske arrestordre

Rapport om gennemførelsen af Rådets rammeafgørelse om den europæiske arrestordre og procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne

Kommissionens henstilling om proceduremæssige rettigheder for mistænkte og tiltalte, der er varetægtsfængslet, og om materielle forhold under frihedsberøvelsen

Uofficielt RIA-dokument fra Kommissionen i forbindelse med vedtagelsen af Kommissionens henstilling om proceduremæssige rettigheder for mistænkte og tiltalte, der er varetægtsfængslet, og om materielle forhold under frihedsberøvelsen

Sidste opdatering: 18/06/2024

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.