Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europæisk arrestordre

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.


Den europæiske arrestordre (EAW) er en forenklet retlig udleveringsprocedure mellem EU's medlemsstater med henblik på retsforfølgning eller fuldbyrdelse af en frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning. En arrestordre, der er udstedt af en medlemsstats judicielle myndigheder, er gyldig på hele EU's område.

Den europæiske arrestordre har kunnet anvendes siden den 1. januar 2004. Den erstattede de langvarige udleveringsprocedurer, der tidligere fandtes mellem EU-landene.


Hvordan fungerer ordningen i praksis?

Der er tale om en begæring fra en judiciel myndighed i et EU-land om anholdelse af en person i et andet EU-land og om udlevering af den pågældende med henblik på retsforfølgning eller fuldbyrdelse af en frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning i det første land. Ordningen bygger på princippet om gensidig anerkendelse af retsafgørelser. Arrestordren gælder i samtlige EU-lande.

Den forudsætter en direkte kontakt mellem de judicielle myndigheder.

Ved udstedelse af arrestordren skal myndighederne overholde Link åbner i nyt vinduemistænktes og tiltaltes processuelle rettigheder – såsom retten til information, retten til en advokat og muligvis en tolk, således om det bestemmes i lovgivningen i det land, hvor de arresteres.

Link åbner i nyt vindueHvordan udstedes en europæisk arrestordre (håndbog)

Hvordan adskiller den sig fra en traditionel udleveringsprocedure?

 1. Strenge frister
  Det land, hvor personen anholdes, skal udlevere vedkommende til den stat, hvor den europæiske arrestordre blev udstedt, senest 60 dage efter anholdelsen. Giver personen sit samtykke til overgivelsen, træffes der beslutning herom inden for 10 dage.
 2. Kravet om "dobbelt strafbarhed" gælder ikke
  For 32 kategorier af alvorlige lovovertrædelser er der intet krav om, at der skal være tale om en strafbar handling i begge lande. Det eneste krav er, at handlingen kan straffes med mindst 3 års fængsel i det udstedende land.
 3. Ingen politisk indblanding
  Beslutningen træffes kun af judicielle myndigheder uden politiske overvejelser.
 4. Udlevering af egne statsborgere
  EU-landene kan ikke længere afslå at udlevere deres egne statsborgere, medmindre de påtager sig at fuldbyrde den eftersøgte persons frihedsstraf.
 5. Garantier
  Det land, som arrestordren er rettet til, kan betinge udleveringen af, at:
  a. den pågældende efter en vis periode har ret til at få dommen efterprøvet, hvis der er tale om en livstidsstraf.
  b. den eftersøgte person kan afsone en eventuel frihedsstraf i det udleverende land, hvis de er statsborgere eller har sædvanligt ophold i det land.
 6. Begrænsede grunde til at afslå udlevering
  Et land kan kun afslå at udlevere den eftersøgte person af en af nedennævnte obligatoriske eller fakultative grunde:
  Obligatoriske grunde
  – den pågældende er allerede blevet dømt for den samme forbrydelse (ne bis in idem)
  – vedkommende er mindreårig (han eller hun er under den kriminelle lavalder i det land, hvor anholdelsen skal foretages)
  – den pågældende nyder godt af en amnesti (det land, hvor anholdelsen skal foretages, har haft mulighed for at retsforfølge vedkommende, og lovovertrædelsen er nu omfattet af en amnesti).

  Fakultative grunde – såsom:
  – der foreligger ikke "dobbelt strafbarhed" for så vidt angår andre lovovertrædelser end de 32, der er henvist til ovenfor.
  – stedlig kompetence.
  – en verserende straffesag i det land, der skal gennemføre arrestordren.
  – forældelse.

Statistiske oplysninger om anvendelsen af europæiske arrestordrer

I de fleste lande udleveres den eftersøgte:

 • ved samtykke – inden for 14-16 dage (ca. 50% af alle udleveringer)
 • uden samtykke – inden for 2 måneder.

Der foreligger ikke oplysninger fra alle lande, men tabellen viser, hvor ofte arrestordren anvendes.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Udstedte ordrer

6 900

6 750

11 000

14 200

15 800

13 900

9 800

10 450

13 100

14700

Opsporede og/eller anholdte

1 770

2 040

4200

4 500

6 150

6 460

6 490

5 840

7 850

9660

Udleverede

1 530

1 890

3 400

3 630

5 580

5 370

5 230

4 480

3 460

5480

Relevant link

Link åbner i nyt vindueRammeafgørelse om den europæiske arrestordre


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 24/10/2016