Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Европейска заповед за арест

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: average

Do you consider this translation useful?


Европейската заповед за арест (ЕЗА) е опростена трансгранична съдебна процедура за предаване с цел наказателно преследване или изпълнение на наказание лишаване от свобода или на мярка, изискваща задържане. Заповед, която е издадена от съдебен орган на една държава – членка на ЕС, е валидна за цялата територия на Европейския съюз.

Европейската заповед за арест се прилага от 1 януари 2004 г. Тя заменя дългите процедури по екстрадиция, които съществуваха между държавите – членки на ЕС.


Как функционира

Тя представлява искане на съдебен орган в една държава – членка на ЕС, за задържане на лице в друга държава членка и за предаване на това лице с цел наказателно преследване или изпълнение на присъда за лишаване от свобода или на мярка, изискваща задържане, издадени в първата държава членка. Механизмът се основава на принципа на взаимното признаване на съдебни решения. Той действа във всички държави – членки на ЕС.

Той действа посредством преки контакти между съдебните органи.

При прилагането на европейската заповед за арест органите трябва да зачитат Връзката отваря нов прозорецпроцесуалните права на заподозрените или обвиняемите — като правото на информация, на адвокат и на устен преводач, както и на правна помощ, както е предвидено от закона в държавата, в която са задържани.

Какви са разликите с традиционната екстрадиция?

 1. Стриктни срокове
  Държавата, в която лицето е задържано, трябва да вземе окончателно решение относно изпълнението на европейската заповед за арест в срок от 60 дни от задържането на лицето.
  Ако лицето даде съгласие за предаване, решението за предаване трябва да бъде взето в срок от 10 дни.
  Издирваното лице трябва да бъде предадено във възможно най-кратък срок на договорена между съответните органи дата и не по-късно от 10 дни след окончателното решение относно изпълнението на европейската заповед за арест.
 2. Проверка за двойна наказуемост – вече не се изисква за 32 категории престъпления
  За 32 категории престъпления не се извършва проверка дали деянието да се квалифицира като престъпление в двете държави. Единственото изискване е деянието да е наказуемо в издаващата държава с лишаване от свобода за максимален срок не по-малко от 3 години.
  Що се отнася до други престъпления
  , за осъществяването на предаването може да бъде поставено условието деянието да съставлява престъпление в изпълняващата държава.
 3. Без политическо участие
  Решенията се вземат само от съдебните органи, като всякакви политически съображения са изключени.
 4. Предаване на свои граждани
  Държавите —членки на ЕС вече не могат да отказват да предават свои граждани, освен ако поемат изпълнението на присъдата за лишаване от свобода, постановена срещу исканото лице.
 5. Гаранции
  Държавата, която изпълнява ЕЗА, може да поиска гаранции, че:
  A. след определен период лицето ще има право да поиска преразглеждане, ако наложеното наказание е доживотна присъда. б)
  издирваното лице може да извърши
  всяко произтичащо от това време на лишаване от свобода в изпълняващата държава, ако е гражданин или обичайно пребиваващ в тази държава.
Ограничен брой основания за отказ
Дадена държава може да откаже да предаде издирваното лице само ако е приложимо едно от задължителните или незадължителните основанията за отказ:
Задължителни основания
 • Лицето вече е било съдено за същото престъпление (ne bis in idem)
 • Ненавършили пълнолетие лица (лицето не е навършило възрастта, на която може да носи наказателна отговорност в изпълняващата държава)
 • Амнистия (изпълняващата държава е имала възможност да предприеме наказателно преследване срещу лицето и престъплението е амнистирано в тази държава).
Незадължителни основания като:
 • липса на двойна наказуемост за престъпления, различни от 32-те престъпления, посочени в член 2, параграф 2 от Рамковото решение за ЕЗА
 • териториална компетентност
 • висящо наказателно производство в изпълняващата държава
 • изтекла давност и др.

Наръчник за издаване и изпълнение на ЕЗА

Европейската комисия публикува Наръчник за издаване и изпълнение на европейска заповед за арест( PDF2002 Kb) ENс цел да улесни и опрости ежедневната работа на съответните съдебни органи. Наръчникът предоставя подробни насоки относно процедурните стъпки при издаването и изпълнението на ЕЗА. В Наръчника също така са предоставени подробни разяснения относно основната съдебна практика на Съда на Европейския съюз по тълкуването на конкретни разпоредби от Рамковото решение за ЕЗА.

Всички езикови версии на Наръчника могат да бъдат намерени тук: BGPDF(2700 Kb)BG, CS(1854 Kb), DAPDF(1766 Kb)CS, DEPDF(1659 Kb), ET(1783 Kb)МБК, ELPDF(2439 Kb)de, ES(1649 Kb), FRPDF(1892 Kb)et, HRPDF(1789 Kb)EL, IT(2141 Kb), LVPDF(2158 Kb)ES, LTPDF(1865 Kb)FR, HU(1908 Kb), MTPDF(2560 Kb)HR, NLPDF(2047 Kb)IT, PT Kb K(21) KPDF(19 Kb)LV, LT(1865 Kb), HUPDF(1908 Kb)LT, MTPDF(PDF2560 Kb)HU,MT NL(2047 Kb), Kb(21) K(21) KPDF(1865 Kb)NL, HU(1908 Kb), MT PDF(2560 Kb)PL, NLPDF(2047 Kb)PT, SK(21) K PDF(2158 Kb)RO, LT(1865 Kb), HU PDF(1908 Kb)SL, MTPDF(2560 Kb)SK, NL(2047 Kb), Sb PDFKb(Kb)FI, Kb(21) и Kr PDF(19 Kb)SV.

Статистика относно използването на ЕЗА

През 2017 г. по средностатистически данни исканото лице е било предавано:

 • Със съгласие – в срок от 15 дни
 • Без съгласие – в срок от 40 дни.

През 2018 г. средно издирваните лица са били предадени:

 • Със съгласието – за 16,4 дни
 • Без съгласие – за 45 дни.

Отговори на въпросника относно ЕЗА: Връзката отваря нов прозорец2014 Г. ⁇ Връзката отваря нов прозорец2015Връзката отваря нов прозорец2016Връзката отваря нов прозорец2017 ⁇ Връзката отваря нов прозорец2018 Г.

Не са налични данни за всички държави; данните за издадените ЕЗА обаче са пълни за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.

ЕЗА

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Издадено

6.894

6.889

10.883

14.910

15.827

13.891

9.784

10.665

13.142

14.948

16.144

16.636

17.491

17.471

Изпълнено

836

1.223

2.221

3.078

4.431

4.293

3.153

3.652

3.467

5.535

5.304

5.812

6.317

6.976

Проекти, финансирани по програма „Правосъдие“

Проучването Връзката отваря нов прозорецInAbsentiEAW представлява сравнителноправно проучване на европейските заповеди за арест (ЕЗА), свързани с лица, които не са присъствали по време на производството, довело до постановяването на присъда (неприсъствено производство). Практиката показва, че често възникват проблеми при издаването и изпълнението на такива ЕЗА. Целта на проучването е била да се анализират причините за тези проблеми и да се формулират общи стандарти за издаването на такива европейски заповеди за арест, за да се гарантира тяхното правилно и справедливо изпълнение. Изследванията са проведени чрез проучвания на конкретни случаи от Белгия, Унгария, Ирландия, Нидерландия, Полша и Румъния.

Свързани връзки

Връзката отваря нов прозорецРамково решение относно европейската заповед за арест

Връзката отваря нов прозорецДоклад относно изпълнението на Рамковото решение на Съвета относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Last update: 08/04/2021