Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eurooppalainen pidätysmääräys


Eurooppalainen pidätysmääräys on yksinkertaistettu oikeudellinen menettely, jonka avulla etsitty henkilö voidaan luovuttaa jäsenvaltiosta toiseen syytetoimien tai vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen tai turvaamistoimenpiteen toteuttamista varten. Minkä tahansa EU:n jäsenvaltion oikeusviranomaisen antama pidätysmääräys on pätevä kaikkialla EU:n alueella.

Eurooppalainen pidätysmääräys otettiin käyttöön 1. tammikuuta 2004. Sillä korvattiin rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevat pitkälliset menettelyt, joita siihen asti sovellettiin EU:n jäsenvaltioiden kesken.


Miten se toimii

Yhden EU-maan oikeusviranomaiset pyytävät, että tietty henkilö pidätetään toisessa maassa ja luovutetaan pyynnön esittäneeseen maahan syytetoimien tai vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen tai turvaamistoimenpiteen toteuttamista varten. Menettely perustuu oikeuden päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen. Se on käytössä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Menettely edellyttää oikeusviranomaisten välisiä suoria yhteyksiä.

Viranomaisten on kunnioitettava eurooppalaiseen pidätysmääräykseen liittyvien menettelyjen yhteydessä Linkki avautuu uuteen ikkunaanepäiltyjen ja syytettyjen menettelyllisiä oikeuksia, kuten oikeutta tiedonsaantiin, oikeudellisen avustajan ja tulkin käyttöön sekä oikeusapuun, pidätysmaan lainsäädännön mukaisesti.

Miten menettely poikkeaa perinteisestä luovutusmenettelystä?

 1. Tiukat määräajat
  Pidätysmaan on tehtävä lopullinen päätös eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta 60 päivän kuluessa henkilön pidättämisestä.
  Jos henkilö suostuu luovuttamiseen, luovutuksesta on päätettävä kymmenen päivän kuluessa.
  Etsitty henkilö luovutetaan mahdollisimman pian asianomaisten viranomaisten sopimana ajankohtana ja viimeistään kymmenen päivän kuluttua siitä, kun lopullinen päätös eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta on tehty.
 2. Kaksoisrangaistavuutta ei enää vaadita 32 rikoslajin osalta
  Kaksoisrangaistavuuden vaatimus poistuu 32 vakavan rikoslajin osalta. Tämä tarkoittaa, että niiden yhteydessä ei tarkisteta, onko teko määritelty rikokseksi kummassakin maassa. Ainoa vaatimus on, että pyyntö on esitetty sellaisen teon perusteella, josta voidaan määrätä pidätysmääräyksen antavassa jäsenvaltiossa vähintään kolmen vuoden enimmäisvankeusrangaistus.
  Muiden rikosten osalta luovuttamisen edellytykseksi voidaan asettaa se, että teko on täytäntöönpanojäsenvaltion lainsäädännön mukaan rikos.
 3. Ei poliittista harkintaa
  Oikeusviranomaiset tekevät päätökset itsenäisesti, ilman että asiassa käytetään poliittista harkintaa.
 4. Omien kansalaisten luovuttaminen
  EU-maat eivät enää voi kieltäytyä luovuttamasta omia kansalaisiaan, elleivät ne päätä ottaa huolehtiakseen asiaa koskevista syytetoimista tai etsityn henkilön vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta.
 5. Takeet
  Pidätysmaa voi vaatia takeita siitä, että
  a. henkilöllä on tietyn ajan kuluttua oikeus pyytää tuomion uudelleenkäsittelyä, jos hänelle määrätty rangaistus on elinkautinen vankeusrangaistus.
  b. etsitty henkilö voi suorittaa mahdollisen vankeusrangaistuksen pidätysmaassa, jos hän on kyseisen maan kansalainen tai asuu kyseisessä maassa.
 6. Rajoitetut kieltäytymisperusteet
  Jäsenvaltio voi kieltäytyä luovuttamasta pyydettyä henkilöä vain jos jokin pakollisista tai valinnaisista perusteista täyttyy:
  Pakolliset kieltäytymisperusteet
  – henkilö on jo tuomittu samasta rikoksesta (ne bis in idem)
  – kyseessä on alaikäinen (henkilö ei ole vielä ikänsä takia rikosoikeudellisesti vastuunalainen pidätysmaassa)
  armahdus (pidätysmaa olisi voinut nostaa syytteen ja rikoksesta on annettu yleinen armahdus kyseisessä maassa).
  Valinnaiset kieltäytymisperusteet, esimerkiksi
  – kaksoisrangaistavuuden puuttuminen muiden kuin eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä annetun puitepäätöksen 2 artiklan 2 kohdassa lueteltujen 32 rikoslajin osalta 
  – alueellinen toimivalta
  – rikosoikeudellinen menettely on vireillä pidätysmaassa
  – vanhentumisajat ym.

Käsikirja eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamisesta ja täytäntöönpanosta

Euroopan komissio on julkaissut Käsikirjan eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamisesta ja täytäntöönpanosta PDF(2002 Kb)en helpottaakseen pidätysmääräystä käyttävien oikeusviranomaisten jokapäiväistä työtä. Käsikirjassa annetaan yksityiskohtaiset ohjeet eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamista ja täytäntöönpanoa varten. Lisäksi siinä esitetään eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä annetun puitepäätöksen eri säännösten tulkintaa koskeva Euroopan unionin tuomioistuimen keskeinen oikeuskäytäntö.

Käsikirja on saatavana kaikilla EU:n virallisilla kielillä: BG PDF(2700 Kb)bg, CS PDF(1854 Kb)cs, DA PDF(1766 Kb)da, DE PDF(1659 Kb)de, ET PDF(1783 Kb)et, EL PDF(2439 Kb)el, ES PDF(1649 Kb)es, FR PDF(1892 Kb)fr, HR PDF(1789 Kb)hr, IT PDF(2141 Kb)it, LV PDF(2158 Kb)lv, LT PDF(1865 Kb)lt, HU PDF(1908 Kb)hu, MT PDF(2560 Kb)mt, NL PDF(2047 Kb)nl, PL PDF(2200 Kb)pl, PT PDF(1968 Kb)pt, RO PDF(1926 Kb)ro, SL PDF(1797 Kb)sl, SK PDF(1977 Kb)sk, FI PDF(2172 Kb)fi, SV PDF(1591 Kb)sv.

Tilastotietoa eurooppalaisen pidätysmääräyksen käytöstä

Vuonna 2017 etsityt henkilöt luovutettiin

 • heidän suostumuksellaan keskimäärin 15 päivässä
 • vastoin heidän suostumustaan keskimäärin 40 päivässä.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanVastaukset eurooppalaista pidätysmääräystä koskevaan vuoden 2014 kyselyyn

Linkki avautuu uuteen ikkunaanVastaukset eurooppalaista pidätysmääräystä koskevaan vuoden 2015 kyselyyn

Linkki avautuu uuteen ikkunaanVastaukset eurooppalaista pidätysmääräystä koskevaan vuoden 2016 kyselyyn

Linkki avautuu uuteen ikkunaanVastaukset eurooppalaista pidätysmääräystä koskevaan vuoden 2017 kyselyyn

Tietoja ei ole saatu kaikista maista, mutta pidätysmääräystiedot vuosilta 2015, 2016 ja 2017 ovat täydelliset.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Annettu

6 894

6 889

10 883

14 910

15 827

13 891

9 784

10 665

13 142

14 948

16 144

16 636

17 491

Täytäntöön pannut eurooppalaiset pidätysmääräykset

836

1 223

2 221

3 078

4 431

4 293

3 153

3 652

3 467

5 535

5 304

5 812

6 317

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanPuitepäätös eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKertomus eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä tehdyn neuvoston puitepäätöksen täytäntöönpanosta


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Last update: 09/07/2020