Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Euroopa vahistamismäärus

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid:inglise keelon juba tõlgitud.


Euroopa vahistamismäärus on lihtsustatud piiriülene kohtulik üleandmismenetlus – sellega saab anda isiku kohtu alla või pöörata täitmisele talle mõistetud vabadusekaotuslik karistus või vabadust piirav julgeolekumeede. Ühe Euroopa Liidu liikmesriigi õigusasutuse tehtud vahistamismäärus kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil.

Euroopa vahistamismäärus on kasutusel alates 1. jaanuarist 2004. Sellega asendati ELi liikmesriikide vahel varem kohaldatud pikalevenivad väljaandmismenetlused.


Mis on Euroopa vahistamismäärus?

See on ühe ELi liikmesriigi õigusasutuse taotlus, et teine liikmesriik võtaks isiku vahi alla ja annaks ta esimesele liikmesriigile üle kohtu alla andmiseks või vabadusekaotusliku karistuse või vabadust piirava julgeolekumeetme täitmiseks. Kõnealuse mehhanismi aluseks on kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise põhimõte ja see toimib kõikides ELi riikides.

Mehhanism toimib õigusasutuste vaheliste otsekontaktide kaudu.

Vahistamismääruse taotlemisel peavad õigusasutused arvesse võtma Lingil klikates avaneb uus akenkahtlustatavate või süüdistatavate menetlusõigusi nagu need on sätestatud selle riigi õigusaktides, kus nad vahi alla võeti. Sellised õigused võivad olla näiteks õigus saada teavet või õigus kasutada kaitsja ja vajaduse korral tõlgi abi.

Lingil klikates avaneb uus akenKuidas Euroopa vahistamismäärust teha (käsiraamat)

Mille poolest erineb see tavapärastest väljaandmismenetlustest?

 1. Ranged tähtajad
  Riik, kus isik vahistati, peab kõnealuse isiku Euroopa vahistamismääruse teinud riiki tagasi saatma maksimaalselt 60 päeva jooksul pärast vahistamist.
  Kui isik on üleandmisega nõus, tuleb üleandmisotsus teha 10 päeva jooksul.
 2. Kaotatakse kahepoolse karistatavuse nõue
  32 raske kuriteoliigi puhul ei nõuta enam, et tegu klassifitseeritaks kuriteoks mõlemas riigis. Ainus nõue on, et tegu peab olema karistatav vähemalt kolmeaastase vabaduskaotusega vahistamismääruse teinud riigis.
 3. Poliitilise sekkumise puudumine
  Otsuseid teevad ainult õigusasutused ja poliitilised kaalutlused neid ei mõjuta.
 4. Oma riigi kodanike üleandmine
  ELi liikmesriigid ei saa enam keelduda oma riigi kodanikke üle andmast, välja arvatud juhul, kui nad pööravad ise vabaduskaotusliku karistuse täitmisele.
 5. Tagatised
  Vahistamismäärust täitev riik võib nõuda järgmisi tagatisi:
  a. kui kuritegu on karistatav eluaegse vabadusekaotusega, peab vahistatud isikul olema teatava aja möödudes õigus taotleda karistuse läbivaatamist;
  b. kui vahistatud isik on vahistamismäärust täitva riigi kodanik või kui tema elukoht asub selles riigis, peab tal olema võimalus kanda ülejäänud vanglakaristus vahistamismäärust täitvas riigis.
 6. Keeldumine vaid piiratud põhjustel
  Riik võib keelduda vahistatud isikut üle andmast ainult juhul, kui kohaldub üks järgmistest kohustuslikest või vabatahtlikest keeldumise põhjustest:

  Kohustuslikud põhjused
  – isik on sama teo eest juba süüdi mõistetud (ne bis in idem);
  – isik on alaealine (isik ei ole jõudnud kriminaalvastutusele võtmise ikka selle riigi õiguse alusel, kus ta vahistati);
  amnestia (isiku vahistanud riik oleks võinud isiku süüdi mõista, aga asjaomase süüteo eest on selles liikmesriigis ette nähtud amnestia).

  Vabatahtlikud põhjused
  – kuritegu ei ole kahepoolselt karistatav, sest ei kuulu eespool mainitud 32 raske kuriteoliigi hulka;
  – territoriaalne jurisdiktsioon;
  – pooleliolev kriminaalmenetlus vahistamismäärust täitvas riigis;
  – aegumistähtaeg.

Euroopa vahistamismääruse kasutamist käsitlev statistika

Enamikus riikides antakse vahistatud isik üle:

 • tema nõusoleku korral: 14–16 päeva jooksul (umbes 50 % kõikidest üleandmistest);
 • ilma nõusolekuta: vähem kui 2 kuu jooksul.

Ehkki mõne liikmesriigi andmed puuduvad, on tabelist näha, kui sageli Euroopa vahistamismäärust kasutatakse.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Tehtud vahistamismäärused

6900

6750

11 000

14 200

15 800

13 900

9800

10 450

13 100

14 700

Leitud ja/või vahistatud isikud

1770

2040

4200

4500

6150

6460

6490

5840

7850

9660

Üleandmised

1530

1890

3400

3630

5580

5370

5230

4480

3460

5480

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenRaamotsus Euroopa vahistamismääruse kohta


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 24/10/2016