Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europeisk arresteringsorder

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: moyenne

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Den europeiska arresteringsordern är ett förenklat förfarande för gränsöverskridande rättsligt överlämnande – i syfte att lagföra eller verkställa ett fängelsestraff eller en annan frihetsberövande åtgärd. Ett beslut som utfärdats av en rättslig myndighet i ett EU-land är giltigt i hela EU.

Den europeiska arresteringsordern har varit i kraft sedan den 1 januari 2004. Det har ersatt de utlämningsförfaranden som tidigare pågick mellan EU-länderna.


Hur det fungerar

Detta är en begäran från en rättslig myndighet i ett EU-land om att gripa en person i ett annat land och överlämna den för lagföring eller att verkställa ett fängelsestraff eller en annan frihetsberövande åtgärd som utfärdats i det första landet. Systemet bygger på principen om ömsesidigt erkännande av rättsliga avgöranden. Det är i drift i alla EU-länder

Det fungerar genom direkta kontakter mellan rättsliga myndigheter.

När myndigheterna tillämpar den europeiska arresteringsordern måste de respektera Länken öppnas i ett nytt fönstermisstänkta eller tilltalade personers processuella rättigheter — såsom rätten till information, rätten till advokat och en tolk samt till rättshjälp i enlighet med lagstiftningen i det land där de grips.

Hur skiljer man sig från traditionell utlämning?

 1. Strikta tidsfrister
  Det land där personen grips måste fatta ett slutligt beslut om verkställandet av den europeiska arresteringsordern inom 60 dagar efter gripandet av personen.
  Om personen samtycker till överlämnandet ska beslutet om överlämnande fattas inom 10 dagar.
  Den eftersökta personen ska överlämnas så snart som möjligt vid en tidpunkt som de berörda myndigheterna kommer överens om, dock senast 10 dagar efter det slutgiltiga beslutet om verkställighet av den europeiska arresteringsordern.
 2. Kontroll av dubbel straffbarhet – krävs inte längre för 32 kategorier av brott.
  För 32 kategorier av brott görs ingen kontroll av huruvida gärningen är ett brott i båda länderna. Det enda kravet är att det ska vara belagt med en maximiperiod på minst 3 års fängelse i det utfärdande landet.
  För andra brott får
  överlämnande förenas med villkoret att gärningen utgör ett brott i det verkställande landet.
 3. Inga
  beslut om politiskt deltagande
  fattas enbart av rättsliga myndigheter, utan några politiska överväganden.
 4. Överlämnande av EU-medborgare
  kan inte längre vägra att överlämna sina egna medborgare, om de inte tar över verkställandet av fängelsestraffet mot den eftersökta personen.
 5. Garantier
  Det land som verkställer den europeiska arresteringsordern kan kräva garantier för att
  A. efter en viss tid har personen
  rätt att begära omprövning om det utdömda straffet är ett livstidsstraff.
Begränsade skäl för vägran
Ett land kan vägra att överlämna den eftersökta personen endast om ett av skälen för obligatorisk eller frivillig vägran är tillämpligt:
Tvingande skäl
 • Personen redan har dömts för samma brott (ne bis in idem)
 • Underåriga (personen har inte uppnått åldern för straffrättsligt ansvar i det verkställande landet)
 • Amnesty (det verkställande landet kunde ha åtalat dem och brottet omfattas av amnesti i det landet).
Fakultativa skäl – t.ex.
 • avsaknad av dubbel straffbarhet för andra brott än de 32 som förtecknas i artikel 2.2 i rambeslutet om en europeisk arresteringsorder
 • territoriell behörighet
 • pågående straffrättsligt förfarande i det verkställande landet
 • preskriptionsregler m.m.

Handbok om utfärdande och verkställighet av en europeisk arresteringsorder

Europeiska kommissionen har publicerat en handbok om hur man utfärdar och verkställer en europeisk arresteringsorder PDF(2002 Kb)SV, för att underlätta och förenkla det dagliga arbetet för berörda rättsliga myndigheter. Handboken ger detaljerad vägledning om de olika stegen i förfarandet för att utfärda och verkställa en europeisk arresteringsorder. Handboken innehåller också en fullständig förklaring av den viktigaste rättspraxisen från Europeiska unionens domstol om tolkningen av särskilda bestämmelser i rambeslutet om en europeisk arresteringsorder.

Handboken finns på alla språk: BGPDF(2700 Kb)BG, CSPDF(1854 Kb)KTDiff. anslag, DA PDF(PDF1766 Kb)de, DE PDF(1659 Kb)et, ET PDF(1783 Kb)elES, EL PDF(2439 Kb)FR, ES PDF(PDF1649 Kb)HR, FR PDF(1892 Kb)IT, HR PDF(1789 Kb)LT, IT PDF(2141 Kb)HU, LV PDF(PDF2158 Kb)MT,LVLT PDF(1865 Kb)PL, HU PDF(1908 Kb)PT, MT PDF(2560 Kb)RO, NL PDF(2047SLKbPDF)SK,NLPL PDF(1968 Kb)FI, PL PDF(PDF2200 Kb) SV

Statistik om användningen av den europeiska arresteringsordern

Under 2017 överlämnades i genomsnitt de efterlysta personerna:

 • Med samtycke – inom 15 dagar
 • Utan samtycke – inom 40 dagar.

Under 2018 överlämnades i genomsnitt de efterlysta personerna:

 • Med samtycke – inom 16,4 dagar
 • Utan samtycke – inom 45 dagar.

Svar på frågeformuläret om en europeisk arresteringsorder: Länken öppnas i ett nytt fönster2014 Länken öppnas i ett nytt fönster2015 Länken öppnas i ett nytt fönster2016 Länken öppnas i ett nytt fönster2017 Länken öppnas i ett nytt fönster2018

Uppgifter saknas för vissa länder, men utfärdade europeiska arresteringsorder är dock fullständiga för 2015, 2016 och 2017.

EAW

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Utfärdat

6.894

6.889

10.883

14.910

15.827

13.891

9.784

10.665

13.142

14.948

16.144

16.636

17.491

17.471

Genomförd

836

1.223

2.221

3.078

4.431

4.293

3.153

3.652

3.467

5.535

5.304

5.812

6.317

6.976

Projekt som finansieras genom programmet Rättsliga frågor

Forskningsprojektet Länken öppnas i ett nytt fönsterInAbsentiEAW är en jämförande juridisk studie av europeiska arresteringsorder avseende personer som inte var närvarande i det förfarande som ledde till deras fällande dom (i utevaroförfaranden). Praxis visar att det ofta uppstår problem med att utfärda och verkställa sådana europeiska arresteringsorder. Syftet med forskningsprojektet var att analysera orsakerna till dessa problem och att formulera gemensamma standarder för utfärdande av sådana europeiska arresteringsorder för att säkerställa att de verkställs på ett smidigt och rättvist sätt. Forskningen genomfördes med hjälp av fallstudier från Belgien, Ungern, Irland, Nederländerna, Polen och Rumänien.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterRambeslut om en europeisk arresteringsorder

Länken öppnas i ett nytt fönsterRapport om genomförandet av rådets rambeslut om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Dernière mise à jour: 08/04/2021