Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eiropas apcietināšanas orderis

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.


Eiropas apcietināšanas orderis (EAO) ir pārrobežu nodošanas vienkāršota procedūra, kas paredzēta kriminālvajāšanas veikšanai vai brīvības atņemšanas soda vai aizturēšanas rīkojuma izpildei. Orderis, ko izdevusi kādas ES valsts tiesu iestāde, ir derīgs visā ES teritorijā.

Eiropas apcietināšanas orderi piemēro kopš 2004. gada 1. janvāra. Ar to tika aizstātas personu izdošanas kādreizējās laikietilpīgās procedūras starp ES valstīm.


Kā tas darbojas

Tas ir ES valsts tiesu iestādes lūgums apcietināt kādu personu citā ES valstī un nodot šo personu kriminālvajāšanai vai izpildīt brīvības atņemšanas sodu vai aizturēšanas rīkojumu, ko izdevusi valsts, kuras iestāde izsaka lūgumu. Šā mehānisma pamatā ir tiesas nolēmumu savstarpējas atzīšanas princips. To piemēro visās ES valstīs.

To piemēro, izmantojot tiešu saziņu starp tiesu iestādēm.

Piemērojot orderi, iestādēm ir jāievēro Saite atveras jaunā logāaizdomās turēto un apsūdzēto personu procesuālās tiesības, piemēram, tiesības uz informāciju, tiesības uz advokātu un, iespējams, tiesības uz tulka pakalpojumiem, kā paredzēts tās valsts tiesību aktos, kurā attiecīgā persona apcietināta.

Saite atveras jaunā logāKā izsniegt Eiropas apcietināšanas orderi (rokasgrāmata)

Ar ko tas atšķiras no personu izdošanas tradicionālās procedūras?

 1. Stingri termiņi
  Valstij, kurā persona apcietināta, tā ir jānosūta uz valsti, kur izdots orderis, ne vēlāk kā 60 dienu laikā pēc apcietināšanas.
  Ja persona piekrīt savai nodošanai, lēmums par nodošanu jāpieņem 10 dienu laikā.
 2. Abpusējā sodāmība – vairs nepiemēro
  Attiecībā uz smagu nodarījumu 32 kategorijām nepiemēro prasību, ka rīcībai jābūt uzskatāmai par noziedzīgu nodarījumu abās valstīs. Vienīgā prasība ir tāda, ka par nodarījumu ir jābūt paredzētam vismaz trīs gadus ilgam brīvības atņemšanas sodam valstī, kura izdevusi orderi.
 3. Netiek iejaukta politika
  Lēmumus pieņem vienīgi tiesu iestādes, neņemot vērā politiskus apsvērumus.
 4. Valstspiederīgo nodošana
  ES valstis vairs nevar atteikties nodot savus valstspiederīgos, ja vien tās nepārņem brīvības atņemšanas soda izpildi pret attiecīgo personu.
 5. Garantijas
  Valsts, kura izpilda orderi, var pieprasīt garantijas, ka:
  a. Personai pēc noteikta laika būs tiesības lūgt pārskatīšanu, ja piespriestais sods ir mūža ieslodzījums.
  b. Attiecīgā persona var izciest kopējo ieslodzījuma laiku valstī, kura veic nodošanu, ja šī persona ir minētās valsts valstspiederīgais vai pastāvīgais iedzīvotājs.
 6. Atteikuma iemeslu ierobežojumi
  Valsts var atteikties nodot pieprasīto personu vienīgi tad, ja ir piemērojams kāds no imperatīvajiem vai fakultatīvajiem atteikuma iemesliem.

  Imperatīvie iemesli:
  – persona jau ir bijusi notiesāta par attiecīgo pārkāpumu (ne bis in idem),
  nepilngadība (persona vēl nav sasniegusi vecumu, kad apcietināšanas valstī iestājas kriminālatbildība),
  amnestija (valsts, kurā persona apcietināta, būtu varējusi uzsākt kriminālvajāšanu, un minētajā valstī attiecīgajam nodarījumam piemēro amnestiju).

  Fakultatīvie iemesli, piemēram:
  – abpusējas sodāmības neesamība par nodarījumiem, izņemot 32 iepriekš minētos nodarījumu veidus;
  – teritoriālā piekritība;
  – izpildes valstī uzsākts kriminālprocess;
  – noilgums.

EAO izmantošana

Lielākajā daļā valstu attiecīgo personu nodod:

 • ar tās piekrišanu – 14–16 dienu laikā (aptuveni 50 % nodošanas gadījumu)
 • bez piekrišanas – laikposmā līdz diviem mēnešiem.

Dati nav pieejami par visām valstīm, bet rādītāji tabulā liecina par to, cik bieži orderis tiek izmantots.

2005. g.

2006. g.

2007. g.

2008. g.

2009. g.

2010. g.

2011. g.

2012. g.

2013. g.

2014. g.

Izdots

6900

6750

11 000

14 200

15 800

13 900

9 800

10 450

13 100

14 700

Izsekotas un/vai apcietinātas personas

1770

2040

4200

4500

6150

6460

6490

5840

7850

9660

Nodotas personas

1530

1890

3400

3630

5580

5370

5230

4480

3460

5480

Saistītās saites

Saite atveras jaunā logāPamatlēmums par Eiropas apcietināšanas orderi


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 24/10/2016