Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eiropas apcietināšanas orderis

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?


Eiropas apcietināšanas orderis (EAO) ir vienkāršota juridiska nodošanas procedūra ar mērķi veikt kriminālvajāšanu vai izpildīt brīvības atņemšanas sodu vai aizturēšanas rīkojumu. Eiropas apcietināšanas orderis, ko izsniegusi kādas ES dalībvalsts tiesu iestāde, ir derīgs visā ES teritorijā.

Eiropas apcietināšanas orderis darbojas kopš 2004. gada 1. janvāra. Ar to aizstāja laikietilpīgas izdošanas procedūras, kuras līdz tam pastāvēja starp ES valstīm.


Kā tas notiek

Tas ir kādas ES dalībvalsts tiesu iestādes lūgums apcietināt kādu personu citā dalībvalstī un nodot šo personu pirmajai valstij, lai veiktu kriminālvajāšanu vai izpildītu brīvības atņemšanas sodu vai aizturēšanas rīkojumu. Šā mehānisma pamatā ir tiesas nolēmumu savstarpējas atzīšanas princips. Tas darbojas visās ES valstīs.

Tas darbojas, izmantojot tiešu saziņu starp tiesu iestādēm.

Piemērojot EAO, iestādēm ir jāievēro Saite atveras jaunā logāaizdomās turēto vai apsūdzēto procesuālās tiesības, piemēram, tiesības uz informāciju, advokātu un tulku, kā arī tiesības uz juridisko palīdzību, kā noteikts tās valsts tiesību aktos, kurā tās ir apcietinātas.

Ar ko EAO atšķiras no tradicionālās izdošanas?


 1. Stingri termiņi
  : valstij, kurā persona tiek apcietināta, ir jāpieņem galīgais lēmums par Eiropas apcietināšanas ordera izpildi 60 dienu laikā pēc personas apcietināšanas.
  Ja persona piekrīt savai nodošanai, lēmums jāpieņem 10 dienu laikā.
  Pieprasītā persona jānodod, cik vien drīz iespējams iesaistīto iestāžu norunātajā datumā, turklāt ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc galīgā lēmuma pieņemšanas par Eiropas apcietināšanas ordera izpildi.
 2. Abpusējas sodāmības pārbaude – vairs nav nepieciešama 32 nodarījumu
  kategorijām. 32 nodarījumu kategorijās netiek pārbaudīts, vai darbība ir noziedzīgs nodarījums abās valstīs. Vienīgā prasība ir tāda, ka par nodarījumu jābūt paredzētam vismaz trīs gadus ilgam ieslodzījumam valstī, kas izdevusi orderi.
  Citu nodarījumu
  gadījumā personu var nodot tad, ja veiktās darbības ir uzskatāmas par nodarījumu ordera izpildes valstī..
 3. Nenotiek politiska iejaukšanās.
  Lēmumus pieņem vienīgi tiesu iestādes, neņemot vērā politiskus apsvērumus.
 4. Valstspiederīgo nodošana.
  ES dalībvalstis vairs nevar atteikties nodot savus valstspiederīgos, ja vien tās nepārņem brīvības atņemšanas soda izpildi pret attiecīgo personu.
 5. Garantijas.
  Valsts, kas izpilda EAO, var pieprasīt garantijas, ka:
  A. pēc noteikta laika personai būs tiesības pieprasīt pārskatīšanu, ja piespriestais sods ir mūža ieslodzījums. b) meklētā
  persona izpildes valstī var izdarīt jebkuru cietuma laiku, ja tā ir šīs valsts valstspiederīgais vai pastāvīgais iedzīvotājs.
Atteikuma iemeslu ierobežojumi.
Valsts var atteikties nodot pieprasīto personu vienīgi tad, ja ir piemērojams viens no ordera obligātas vai fakultatīvas neizpildīšanas pamatojumiem.
Obligātas neizpildīšanas pamatojums:
 • Persona jau ir notiesāta par attiecīgo pārkāpumu ( ne bis in idem);
 • Nepilngadīga persona (persona vēl nav sasniegusi vecumu, kad izpildes valstī iestājas kriminālatbildība);
 • Amnestija (izpildes valsts būtu varējusi sākt kriminālvajāšanu, un šajā valstī uz attiecīgo nodarījumu attiecas amnestija).
Fakultatīvas neizpildīšanas pamatojums, piemēram:
 • abpusējas sodāmības neesamība par nodarījumiem, izņemot Pamatlēmuma par EAO 2. panta 2. punktā uzskaitītās 32 nodarījumu kategorijas;
 • par teritoriālo kompetenci
 • izpildes valstī uzsākts kriminālprocess;
 • noilgums u. c.

Rokasgrāmata par to, kā izsniegt un izpildīt EAO

Lai atvieglotu un vienkāršotu attiecīgo tiesu iestāžu ikdienas darbu, Eiropas Komisija ir publicējusi Rokasgrāmatu par toLV, kā izsniegt un izpildīt Eiropas apcietināšanas orderi PDF(2002 Kb). Rokasgrāmatā ir izklāstīti sīki norādījumi par EAO izdošanas un izpildes procedūras posmiem. Tajā ir sniegts arī Eiropas Savienības Tiesas svarīgākās judikatūras pilnīgs skaidrojums, interpretējot konkrētus Pamatlēmuma par EAO noteikumus.

Rokasgrāmata visās valodās ir pieejama šeit: BGPDF(2700 Kb)BG, CSPDF(1854 Kb)da,CSDA (PDF1766 Kb)de, DEPDF(1659 Kb)AKC, ET (PDF1783 Kb)ES, EL PDF(PDF2439 Kb)FR,ELES (PDF1649 Kb)it, FRPDF(1892 Kb)LV, HR PDF(PDF1789 Kb)LT,HRIT PDF(2141 Kb)MT, LV PDF(PDF2158 Kb)NL, LT PDF(1865 Kb)PL, HU PDF(198PTKbPDF)RO,HUMT PDF(PDF2560 Kb)SL, NL PDF(2047 PDFKb)skFI, PL PDF(2200 Kb)SV.

Statistikas dati par EAO izmantošanu

2017. gadā pieprasītās personas tika nodotas vidēji šādos termiņos:

 • Ar personas piekrišanu — 15 dienās;
 • Bez personas piekrišanas — 40 dienās.

2018. gadā meklētās personas tika nodotas vidēji:

 • Ar piekrišanu – pēc 16,4 dienām
 • Bez piekrišanas — 45 dienu laikā.

Atbildes uz anketas jautājumiem par EAO: Saite atveras jaunā logā2014Saite atveras jaunā logā2015Saite atveras jaunā logā2016Saite atveras jaunā logā2017Saite atveras jaunā logā2018

Dati nav pieejami par visām valstīm, taču par izsniegtajiem EAO pilnīgi dati ir pieejami par 2015., 2016. un 2017. gadu.

EAO

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Izdota

6.894

6.889

10.883

14.910

15.827

13.891

9.784

10.665

13.142

14.948

16.144

16.636

17.491

17.471

Izpildīts

836

1.223

2.221

3.078

4.431

4.293

3.153

3.652

3.467

5.535

5.304

5.812

6.317

6.976

No programmas “Tiesiskums” finansētie projekti

Saite atveras jaunā logāInAbsentiEAW izpētes projekts ir salīdzinošs juridisks pētījums par Eiropas apcietināšanas orderiem (EAO), kas izdoti par personām, kuras nav piedalījušās tiesvedībā, kuras rezultātā tika pieņemts minētās personas notiesājošs spriedums (in absentia tiesvedība). Prakse rāda, ka bieži rodas problēmas šādu EAO izdošanā un izpildē. Izpētes projekta mērķis bija analizēt šo problēmu cēloņus un formulēt kopējus standartus šādu EAO izsniegšanai, lai nodrošinātu to vienveidīgu un taisnīgu izpildi. Pētījums tika veikts, izpētot lietas Beļģijā, Īrijā, Nīderlandē, Polijā, Rumānijā un Ungārijā.

Saites

Saite atveras jaunā logāPamatlēmums par Eiropas apcietināšanas orderi

Saite atveras jaunā logāZiņojums par to, kā tiek īstenots Padomes Pamatlēmums par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

L-aħħar aġġornament: 08/04/2021