Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mandat ta' arrest Ewropew

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: tajba

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?


Il-mandat ta’ Arrest Ewropew (“MAE”) huwa proċedura ta’ ċediment ġudizzjarju ssemplifikata — għall-fini ta’ prosekuzzjoni jew eżekuzzjoni ta’ sentenza ta’ kustodja jew ordni ta’ detenzjoni. Mandat maħruġ minn awtorità ġudizzjarja ta’ pajjiż tal-UE huwa validu għat-territorju kollu tal-UE.

Il-mandat ta’ arrest Ewropew ilu jopera mill-1 ta’ Jannar 2004. Huwa ssostitwixxa l-proċeduri ta’ estradizzjoni twal li kienu jeżistu bejn il-pajjiżi tal-UE.


Kif taħdem

Il-MAE hu talba minn awtorità ġudizzjarja f’pajjiż tal-UE għall-arrest ta’ persuna f’pajjiż ieħor u biex tiġi ċeduta għall-prosekuzzjoni, jew għall-eżekuzzjoni ta’ priġunerija jew ordni ta’ detenzjoni fl-ewwel pajjiż. Il-mekkaniżmu huwa bbażat fuq il-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji. Huwa jopera fil-pajjiżi kollha tal-UE

Huwa jopera permezz ta’ kuntatti diretti bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji.

Fl-applikazzjoni tal-mandat, l-awtoritajiet iridu jirrispettaw Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaid-drittijiet proċedurali tal-persuni suspettati jew akkużati — bħad-dritt għall-informazzjoni, id-dritt għal avukat, u possibbilment għal interpretu, u għall-għajnuna legali kif stipulat mil-liġi fil-pajjiż fejn ikunu ġew arrestati.

Kif inhu differenti mill-estradizzjoni tradizzjonali?

 1. Limiti stretti ta’ żmien
  Il-pajjiż fejn il-persuna tiġi arrestata għandu jieħu deċiżjoni finali dwar l-esekuzzjoni tal-mandat ta’ arrest Ewropew fi żmien 60 jum wara l-arrest tal-persuna.
  Jekk il-persuna tagħti l-kunsens tagħha għaċ-ċessjoni, id-deċiżjoni taċ-ċessjoni trid tittieħed fi żmien 10 ijiem.
  Il-persuna rikjesta trid tiġi ċeduta mill-aktar fis f’data miftiehma bejn l-awtoritajiet ikkonċernati, u mhux aktar tard minn għaxart (10) ijiem mid-deċiżjoni finali dwar l-eżekuzzjoni tal-mandat ta’ arrest Ewropew.
 2. Verifika tal-kriminalità doppja — ma għadhiex meħtieġa għal 32 kategorija ta’ reati
  Għal 32 kategorija ta’ reati, ma hemm l-ebda verifika dwar jekk l-att huwiex reat kriminali fiż-żewġ pajjiżi. L-uniku rekwiżit hu li jkun iġorr piena ta’ perjodu massimu ta’ mill-inqas tliet (3) snin priġunerija fil-pajjiż li joħroġ il-mandat.
  Għal reati oħra
  , iċ-ċediment jista’ jkun suġġett għall-kundizzjoni li l-att jikkostitwixxi reat fil-pajjiż eżekutur.
 3. L-ebda Deċiżjoni ta’
  involviment politiku
  ma ssir mill-awtoritajiet ġudizzjarji waħedhom, mingħajr ebda kunsiderazzjonijiet politiċi involuti.
 4. Iċ-ċediment ta’ ċittadini ta’pajjiżi
  tal-UE ma jistgħux jirrifjutaw aktar li jċedu ċ-ċittadini tagħhom stess, sakemm ma jieħdux f’idejhom l-eżekuzzjoni tas-sentenza ta’ ħabs kontra l-persuna mfittxija.
 5. Garanziji
  Il-pajjiż li jeżegwixxi l-MAE jista’ jeħtieġ garanziji li:
  A. wara ċertu perjodu l-persuna jkollha d-dritt li titlob reviżjoni, jekk il-kastig impost ikun sentenza ta’ għomor
  il-ħabs
  .
Raġunijiet limitati għal rifjut
Pajjiż jista’ jirrifjuta li jċedi l-persuna rikjesta biss jekk tapplika waħda mir-raġunijiet għal rifjut obbligatorju jew fakultattiv:
Raġunijiet obbligatorji
 • Il-persuna kienet diġà ġġudikata fuq l-istess reat (ne bis in idem)
 • Minuri (il-persuna ma tkunx għadha laħqet l-età ta’ responsabilità penali fil-pajjiż eżekutorju)
 • Amnestija (il-pajjiż eżekutorju seta’ jipproċedi kontriha, u r-reat huwa kopert minn amnestija f’dak il-pajjiż).
Raġunijiet fakultattivi — bħal:
 • nuqqas ta’ kriminalità doppja għal reati oħra minbarra l-32 elenkati fl-Artikolu 2(2) tad-Deċiżjoni Kwadru dwar il-MAE
 • ġuriżdizzjoni territorjali
 • proċedura kriminali pendenti fil-pajjiż tal-eżekuzzjoni
 • preskrizzjonijiet, eċċ.

Manwal dwar Kif Toħroġ u Eżekuzzjoni MAE

Il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat Manwal dwar Kif Toħroġ u Eżekuzzjoni ta’ Mandat ta’ Arrest Ewropew PDF(2002 Kb)MT, biex tiffaċilita u tissimplifika l-ħidma ta’ kuljum tal-awtoritajiet ġudizzjarji kkonċernati. Il-manwal jipprovdi gwida dettaljata dwar il-passi proċedurali għall-ħruġ u l-eżekuzzjoni ta’ MAE. Il-manwal jipprovdi wkoll spjegazzjoni sħiħa tal-każistika l-aktar importanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea li tinterpreta dispożizzjonijiet partikolari tad-Deċiżjoni Qafas dwar il-MAE.

Il-manwal bil-lingwi kollha jista’ jinstab hawn: BGPDF(2700 Kb)BG, CSPDF(1854 Kb)da,CSDA PDF(PDF1766 Kb)de, DE PDF(1659 Kb)et, ET PDF(1783 Kb)ES, EL PDF(2439 Kb)FR,ELES PDF(PDF1649 Kb)HR, FR PDF(1892 Kb)LV, HR PDF(1789 Kb)LT, IT PDF(2141 Kb)hu,ITLV PDF(PDF2158 Kb)NL, LT PDF(1865 Kb)PL, HU PDF(1908 Kb)PT, MT PDF(2560ROKbPDF)SL,MTNL PDF(PDF2047 Kb)SK, PL PDF(2200 Kb)fi, 1968 PDFKb) SV

Statistika dwar l-użu ta’ MAE

Fl-2017, bħala medja l-persuni mfittxija ġew ċeduti:

 • Bil-kunsens — fi żmien 15 jum
 • Mingħajr kunsens — fi żmien 40 jum.

Fl-2018, bħala medja l-persuni mfittxija ġew ċeduti:

 • B’kunsens — fi żmien 16,4 jum
 • Mingħajr kunsens — fi żmien 45 jum.

Tweġibiet għall-kwestjonarju dwar il-MAE: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida2014 Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida2015 Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida2016 Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida2017 Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://ec.europa.eu/info/sites/info/files/swd_2020_127_f1_v1_en.pdf

Id-data mhix disponibbli għall-pajjiżi kollha; madankollu, id-data tal-MAE maħruġa hija kompluta għall-2015, l-2016 u l-2017.

MAE

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Maħruġa

6.894

6.889

10.883

14.910

15.827

13.891

9.784

10.665

13.142

14.948

16.144

16.636

17.491

17.471

Eżegwit

836

1.223

2.221

3.078

4.431

4.293

3.153

3.652

3.467

5.535

5.304

5.812

6.317

6.976

Proġetti ffinanzjati taħt il-Programm Ġustizzja

Il-proġett Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidata’ riċerka InAbsentiEAW huwa studju legali komparattiv fil-Mandati ta’ Arrest Ewropej (MAE) relatat ma’ persuni li ma kinux preżenti fil-proċedimenti li wasslu għall-kundanna tagħhom (proċedimentiin absentia). Il-prattika turi li spiss ikun hemm problemi fil-ħruġ u l-eżekuzzjoni ta’ tali MAE. L-għan tal-proġett ta’ riċerka kien li jiġu analizzati l-kawżi għal dawn il-problemi u li jiġu fformulati standards komuni għall-ħruġ ta’ tali MAE sabiex tiġi żgurata l-eżekuzzjoni bla xkiel u ġusta tagħhom. Ir-riċerka twettqet permezz ta’ studji ta’ każijiet mill-Belġju, l-Ungerija, l-Irlanda, in-Netherlands, il-Polonja u r-Rumanija.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDeċiżjoni Kwadru dwar il-mandat ta’ arrest Ewropew

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaRapport dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill dwar il-mandat ta’ arrest Ewropew u l-proċeduri ta’ ċediment bejn l-Istati Membri


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 08/04/2021