Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europæisk arrestordre

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: genomsnittlig

Var översättningen till någon hjälp?


Den europæiske arrestordre ("den europæiske arrestordre") er en forenklet grænseoverskridende retslig overgivelsesprocedure — med henblik på retsforfølgning eller fuldbyrdelse af en frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning. En kendelse udstedt af et EU-lands retsmyndighed er gyldig på hele EU's område.

Den europæiske arrestordre har været operationel siden den 1. januar 2004. Den har erstattet de langvarige udleveringsprocedurer, der tidligere fandtes mellem EU-landene.


Hvordan fungerer det?

Dette er en anmodning fra en judiciel myndighed i ét EU-land om at anholde en person i et andet EU-land og overgive den til retsforfølgning eller om at fuldbyrde en frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning, der er udstedt i det første land. Ordningen bygger på princippet om gensidig anerkendelse af retsafgørelser. Det er operationelt i alle EU-lande

Den fungerer via direkte kontakter mellem judicielle myndigheder.

Ved anvendelsen af den europæiske arrestordre skal myndighederne respektere Link åbner i nyt vinduemistænktes eller tiltaltes proceduremæssige rettigheder — såsom retten til information, retten til at få en advokat og en tolk, og til retshjælp som fastsat i lovgivningen i det land, hvor de anholdes.

Hvordan adskiller det sig fra traditionel udlevering?

 1. Stramme tidsfrister
  Det land, hvor den pågældende anholdes, skal træffe en endelig afgørelse om fuldbyrdelse af den europæiske arrestordre senest 60 dage efter anholdelsen af personen.
  Hvis personen giver sit samtykke til overgivelsen, skal afgørelsen om overgivelse træffes inden for 10 dage.
  Den eftersøgte skal overgives hurtigst muligt på en dato, der aftales mellem de berørte myndigheder, og senest 10 dage efter den endelige afgørelse om fuldbyrdelse af den europæiske arrestordre.
 2. Kontrol af dobbelt strafbarhed — der kræves ikke længere for 32 kategorier af lovovertrædelser.
  For 32 kategorier af lovovertrædelser kontrolleres det ikke, om handlingen er en strafbar handling i begge lande. Det eneste krav er, at den kan straffes med en maksimal fængselsstraf på mindst 3 år i udstedelseslandet.
  For andre lovovertrædelser kan
  overgivelse være betinget af, at handlingen udgør en lovovertrædelse i fuldbyrdelsesstaten.
 3. De retlige myndigheder
  træffer ingen beslutninger om politisk inddragelse
  alene, uden at der er tale om politiske overvejelser.
 4. Overgivelse af EU-borgere
  kan ikke længere nægte at overgive deres egne statsborgere, medmindre de overtager fuldbyrdelsen af fængselsstraffen mod den eftersøgte person.
 5. Garantererdet
  land, der fuldbyrder den europæiske arrestordre, kan kræve garantier for, at:
  A. efter en vis periode vil personen have ret til at anmode
  om fornyet prøvelse
  , hvis den idømte straf er en livstidsstraf.
Begrænsede grunde til afslag
Et land kan kun afslå at overgive den eftersøgte, hvis en af grundene til obligatorisk eller fakultativ afvisning finder anvendelse:
Obligatoriske grunde
 • Personen er allerede blevet dømt for samme lovovertrædelse (ne bis in idem)
 • Mindreårige (personen har ikke nået den kriminelle lavalder i fuldbyrdelseslandet)
 • Amnesty (fuldbyrdelsesstaten kunne have retsforfulgt dem, og lovovertrædelsen er omfattet af amnesti i dette land).
Fakultative grunde — f.eks.:
 • manglende dobbelt strafbarhed for andre lovovertrædelser end de 32, der er anført i EAO-rammeafgørelsens artikel 2, stk. 2
 • stedlig kompetence
 • verserende straffesager i fuldbyrdelseslandet
 • forældelsesfrister m.v.

Håndbog om udstedelse og fuldbyrdelse af en europæisk arrestordre

Europa-Kommissionen offentliggjorde en håndbog om udstedelse og fuldbyrdelse af en europæisk arrestordre PDF(2002 Kb) dafor at lette og forenkle de berørte retsmyndigheders daglige arbejde. Håndbogen indeholder detaljerede retningslinjer for de proceduremæssige skridt i forbindelse med udstedelse og fuldbyrdelse af en europæisk arrestordre. Håndbogen indeholder også en fuldstændig redegørelse for Den Europæiske Unions Domstols vigtigste retspraksis, der fortolker visse bestemmelser i rammeafgørelsen om den europæiske arrestordre.

Håndbogen på alle sprog kan findes her: BGPDF(2700 Kb)BG, CSPDF(1854 Kb)CSda, DAPDF PDF(1766 Kb)de, DE PDF(1659 Kb)et, ET PDF(1783 Kb)el, EL PDF(2439 Kb)ESFR, ES PDF(1649 Kb)HR, FR PDF(PDF1892 Kb)IT, HR PDF(1789 Kb)LV, IT PDF(2141 Kb)LTHU, LV PDF(2158 Kb)MT, LT PDF(1865 Kb)NL, HU PDF(PDF1908 Kb)PL, MT PDF(2560 Kb)RO, NL PDF(2047 Kb)SL, PL PDF(2200 Kb) SK PDF(1968 Kb)FI, HU PDF(PT1926 PDF Kb) SV

Statistikker over anvendelsen af europæiske arrestordrer

I 2017 blev de eftersøgte i gennemsnit overgivet:

 • Med samtykke — inden for 15 dage
 • Uden samtykke — inden for 40 dage.

I 2018 blev de eftersøgte i gennemsnit overgivet:

 • Med samtykke — inden for 16,4 dage
 • Uden samtykke — inden for 45 dage.

Svar på spørgeskema om den europæiske arrestordre: Link åbner i nyt vindue2014 Link åbner i nyt vindue2015 Link åbner i nyt vindue2016 Link åbner i nyt vindue2017 Link åbner i nyt vindue2018

Der foreligger ikke data for alle lande. de udstedte europæiske arrestordrer er imidlertid fuldstændige for 2015, 2016 og 2017.

Europæiske arrestordrer

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Udstedt

6.894

6.889

10.883

14.910

15.827

13.891

9.784

10.665

13.142

14.948

16.144

16.636

17.491

17.471

Udført

836

1.223

2.221

3.078

4.431

4.293

3.153

3.652

3.467

5.535

5.304

5.812

6.317

6.976

Projekter finansieret under programmet for retlige anliggender

InAbsentiEA-forskningsprojektet er Link åbner i nyt vindueen sammenlignende juridisk undersøgelse af europæiske arrestordrer vedrørende personer, der ikke var til stede i den sag, der førte til deres domfældelse (in absentia-sagen). Praksis viser, at det ofte er problematisk at udstede og fuldbyrde sådanne europæiske arrestordrer. Formålet med forskningsprojektet var at analysere årsagerne til disse problemer og formulere fælles standarder for udstedelse af sådanne europæiske arrestordrer for at sikre en gnidningsløs og retfærdig gennemførelse heraf. Forskningen blev foretaget ved hjælp af casestudier fra Belgien, Ungarn, Irland, Nederlandene, Polen og Rumænien.

Links

Link åbner i nyt vindueRammeafgørelse om den europæiske arrestordre

Link åbner i nyt vindueRapport om gennemførelsen af Rådets rammeafgørelse om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Senaste uppdatering: 08/04/2021