Eurooppalainen pidätysmääräys

Eurooppalainen pidätysmääräys on yksinkertaistettu oikeudellinen menettely, jonka avulla etsitty henkilö voidaan luovuttaa EU:n jäsenmaasta toiseen syytetoimien tai vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen tai turvaamistoimenpiteen toteuttamista varten. Minkä tahansa EU-maan oikeusviranomaisen antama pidätysmääräys on pätevä kaikkialla EU:n alueella. Eurooppalainen pidätysmääräys otettiin käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2004. Sillä korvattiin rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevat pitkälliset menettelyt, joita siihen asti sovellettiin EU-maiden kesken.

Näin se toimii

Yhden EU-maan oikeusviranomaiset pyytävät, että tietty henkilö pidätetään toisessa maassa ja luovutetaan pyynnön esittäneeseen maahan syytetoimien tai vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen tai turvaamistoimenpiteen toteuttamista varten. Menettely perustuu oikeudellisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen. Se on käytössä kaikissa EU-maissa.

Menettely edellyttää oikeusviranomaisten välisiä suoria yhteyksiä.

Soveltaessaan eurooppalaista pidätysmääräystä viranomaisten on kunnioitettava epäiltyjen tai syytettyjen prosessuaalisia oikeuksia, kuten oikeutta saada tietoja, käyttää avustajaa ja tulkkia ja saada oikeusapua pidätysmaan lainsäädännön mukaisesti.

Miten menettely poikkeaa perinteisestä luovutusmenettelystä?

 1. Tiukat määräajat
  Pidätysmaan on tehtävä lopullinen päätös eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta 60 päivän kuluessa henkilön pidättämisestä.
  Jos henkilö suostuu luovuttamiseen, luovutuksesta on päätettävä kymmenen päivän kuluessa.
  Etsitty henkilö luovutetaan mahdollisimman pian asianomaisten viranomaisten sopimana ajankohtana ja viimeistään kymmenen päivän kuluttua siitä, kun lopullinen päätös eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta on tehty.
 2. Kaksoisrangaistavuuden tarkistaminen – 32 rikosluokkaa ei enää vaadita.
  Kolmannessa maassa
  ei tarkisteta, onko teko rikos. Ainoa vaatimus on, että pyyntö on esitetty sellaisen teon perusteella, josta voidaan määrätä pidätysmääräyksen antavassa maassa vähintään kolmen vuoden enimmäisvankeusrangaistus.
  Muiden rikosten osalta
  luovuttamisen edellytykseksi voidaan asettaa se, että teko on täytäntöönpanomaan lainsäädännön mukaan rikos.
 3. Ei poliittista harkintaaOikeusviranomaiset tekevät
  päätökset itsenäisesti, ilman että asiassa käytetään poliittista harkintaa.
 4. Omienkansalaisten luovuttaminen
  EU-maat eivät enää voi kieltäytyä luovuttamasta omia kansalaisiaan, elleivät ne päätä ottaa huolehtiakseen asiaa koskevista syytetoimista tai etsityn henkilön vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta.
 5. Takeet
  Pidätysmaa voi vaatia takeita siitä, että
  A. tietyn ajan kuluttua henkilöllä on oikeus pyytää uudelleentarkastelua, jos määrätty rangaistus on elinkautinen rangaistus. b. etsitty henkilö
  voi suorittaa minkä tahansa tästä johtuvan vankeusrangaistuksen täytäntöönpanomaassa, jos hän on kyseisen maan
  kansalainen tai asuu siellä vakinaisesti.
Rajoitetut kieltäytymisperusteet
Maa voi kieltäytyä luovuttamasta pyydettyä henkilöä vain jos jokin pakollisista tai valinnaisista perusteista täyttyy:
Pakolliset kieltäytymisperusteet
 • Henkilö on jo tuomittu samasta rikoksesta (ne bis in idem)
 • Kyseessä on alaikäinen (henkilö ei ole vielä ikänsä takia rikosoikeudellisesti vastuunalainen pidätysmaassa)
 • Armahdus (pidätysmaa olisi voinut nostaa syytteen ja rikoksesta on annettu yleinen armahdus kyseisessä maassa).
Valinnaiset kieltäytymisperusteet, esimerkiksi
 • kaksoisrangaistavuuden puuttuminen muiden kuin eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä annetun puitepäätöksen 2 artiklan 2 kohdassa lueteltujen 32 rikoslajin osalta
 • alueellinen toimivalta
 • pidätysmaassa on vireillä kyseistä henkilöä koskeva rikosoikeudellinen menettely
 • vanhentumisajat ym.

Käsikirja eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamisesta ja täytäntöönpanosta

Euroopan komissio on julkaissut Käsikirjan eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamisesta ja täytäntöönpanosta  PDF (2002 Kb)  FIhelpottaakseen pidätysmääräystä käyttävien oikeusviranomaisten työtä. Käsikirjassa annetaan yksityiskohtaiset ohjeet eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamista ja täytäntöönpanoa varten. Lisäksi siinä esitetään eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä annetun puitepäätöksen eri säännösten tulkintaa koskeva Euroopan unionin tuomioistuimen keskeinen oikeuskäytäntö.

Käsikirja on saatavana kaikilla EU:n virallisilla kielillä: BG PDF (2700 Kb) BG, CS PDF (1854 Kb) CS, DA PDF (1766 Kb) dedaDE  PDF ( PDF 1659 Kb) et, ET  PDF (1783 Kb) EL, EL  PDF (2439 Kb) ES, ES  PDF (1649 Kb) FR, FR  PDF (1892 Kb) IT, HR  PDF (1789 Kb) LVHRIT  PDF ( PDF 2141 Kb) LT, LV  PDF (2158 Kb) HU, HU  PDF (1908 Kb) MT, MT  PDF (2560 Kb) NL, NL fileDownload.do?id=7dc7c305-8385-4c4c-b053-4ad0e23c5b6e PDF (2047 Kb) PT, PL  PDF (2141 Kb) RO, LT  PDF (1865 Kb) SL, MT  PDF (2560 Kb) SK, NL  PDF (2047 Kb) FI, (  PDF 220)  SV

Tilastotietoa eurooppalaisen pidätysmääräyksen käytöstä

Vuonna 2017 etsityt henkilöt luovutettiin

 • Heidän suostumuksellaan keskimäärin 15 päivässä
 • Vastoin heidän suostumustaan keskimäärin 40 päivässä.

Vuonna 2018 etsityt henkilöt luovutettiin keskimäärin:

 • Suostumuksella — 16,4 päivässä
 • Ilman suostumusta — 45 päivässä.

Vastaukset eurooppalaista pidätysmääräystä koskevaan kyselyyn: 20142015201620172018

Tietoja ei ole saatu kaikista maista, annettujen eurooppalaisten pidätysmääräysten tiedot ovat kuitenkin täydelliset vuosilta 2015, 2016 ja 2017.

Eurooppalaiset pidätysmääräykset

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Annettu

6.894

6.889

10.883

14.910

15.827

13.891

9.784

10.665

13.142

14.948

16.144

16.636

17.491

17.471

Toteutettu

836

1.223

2.221

3.078

4.431

4.293

3.153

3.652

3.467

5.535

5.304

5.812

6.317

6.976

EU:n oikeusalan ohjelmasta rahoitetut hankkeet

InAbsentiEAW —tutkimushanke on vertaileva oikeudellinen selvitys, jossa tarkastellaan eurooppalaisia pidätysmääräyksiä henkilöistä, jotka on tuomittupoissaolevina (poissaolotuomio). Käytäntö on osoittanut, että eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamiseen ja täytäntöönpanoon liittyy tällaisissa tapauksissa usein ongelmia. Selvityksen tarkoituksena oli analysoida ongelmien syitä ja muotoilla yhteisiä sääntöjä eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamiseen tällaisissa tilanteissa, jotta täytäntöönpano tapahtuisi sujuvasti ja oikeudenmukaisesti. Selvitys perustui Alankomaissa, Belgiassa, Irlannissa, Puolassa, Romaniassa ja Unkarissa tehtyihin tapaustutkimuksiin.

Linkit

Puitepäätös eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä

Kertomus eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä tehdyn neuvoston puitepäätöksen täytäntöönpanosta

Päivitetty viimeksi: 08/04/2021

Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.