Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Европейският идентификатор за съдебна практика (ECLI) бе разработен, за да се улесни правилното и недвусмислено позоваване на съдебни решения от европейските и националните съдилища. Набор от еднотипни метаданни ще спомогне за подобряване на търсачките в областта на съдебната практика.


Преди разработването на ECLI, намирането на съответната съдебна практика беше трудно и отнемаше време. Да вземем например случай, когато решение на Върховния съд на държава членка А е от интерес за даден правен дебат. Делото е регистрирано в различни национални и трансгранични бази данни за съдебна практика, но във всяка една база данни то е с различен идентификатор. Всички тези идентификатори, ако са известни, трябва да бъдат посочени, за да се даде възможност на читателите да намерят делото в базата данни, която решат да използват. Различните правила и стилове на позоваване усложняват търсенето. Освен това потребителите трябваше да проверят всички бази данни, за да разберат дали това дело на Върховния съд е налично и в какъв вид — обобщено, преведено или с обяснителни бележки. С въвеждането на системата ECLI едно търсене в един интерфейс за търсене, като се използва само един идентификатор ще бъде достатъчно, за да се намерят всички случаи, в които решението се среща във всички участващи национални и трансгранични бази данни.

Лесният достъп до съдебни решения на други държави членки е от все по-голямо значение за укрепване на ролята на националния съдия в прилагането и спазването на правото на ЕС. Търсенето и позоваването на съдебни решения на други държави членки са сериозно възпрепятствани от разликите в националните системи за обозначаване на съдебната практика, в правилата за позоваване на съдебната практика и в техническите полета, описващи характеристиките на дадено съдебно решение.

За да се преодолеят тези разлики и за да се улесни достъпът и позоваването на националната, чуждата и европейската съдебна практика, Съветът на Европейския съюз прикани държавите членки и институциите на ЕС да въведат Европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI) и минимален набор от еднотипни метаданни за съдебната практика.

Основни характеристики на ECLI

ECLI е единен идентификатор с един и същ разпознаваем формат за всички държави членки и съдилища на ЕС. Той е съставен от пет задължителни елемента:

 • съкращението „ECLI“: обозначава Европейския идентификатор за съдебна практика;
 • кода на държавата;
 • кода за съда, издал решението;
 • годината, в която решението е постановено;
 • поредния номер, до 25 буквено-цифрови знака, във формат, който се определя от всяка държава членка. Позволява се използването на точка, но не и на други пунктуационни знаци

Елементите се разделят с двоеточие. Пример (несъществуващ) за ECLI би могло да бъде следното:

ECLI:NL:HR:2009:384425, което да е решение 384425 на Върховния съд („HR“) на Нидерландия („NL“) от 2009 г.

Метаданни

За да бъде съдебната практика по-лесно разбираема и откриваема, всеки документ, съдържащ съдебно решение, следва да притежава набор от метаданни, както е описано в настоящия параграф. Тези метаданни следва да бъдат описани според стандартите, определени от Link opens in new windowDublin Core Metadata Initiative.

Link opens in new windowЗаключенията на Съвета за ECLI описват метаданните, които могат да бъдат използвани.

Координатор за ECLI

Всяка държава членка, която използва ECLI, трябва да назначи правителствена или съдебна организация за национален координатор за ECLI. Националният координатор за ECLI е отговорен за установяването на списъка с кодовете на участващите съдилища, публикуването на реда, по който се съставя поредния номер, и всякаква друга информация, която е от значение за функционирането на системата ECLI. Координаторът за ECLI за ЕС е Съдът на Европейския съюз.

Всяка държава членка решава дали и до каква степен да използва системата ECLI, например дали ще я прилага със задна дата към вече постановени решения или какъв да бъде броят на участващите съдилища — само на равнище върховни съдилища или всички съдилища и т.н.

Европейско и международно измерение

Ако кликнете на европейското и международното знаме в дясната страна на екрана, ще намерите информация за прилагането на ECLI от страна на Съда на Европейския съюз и Европейското патентно ведомство.

В съответствие със Link opens in new windowзаключенията на Съвета Европейската комисия разработи многоезична търсачка за ECLI, която позволява на потребителите да намерят съдебни решения от базите данни на публикуващите съдебна практика, които са въвели стандартите ECLI и са предоставили достъп до тази информация.

Можете да търсите ECLI и на следния адрес https://e-justice.europa.eu/ecli/ - всеки написан в полето ECLI ще покаже съответните метаданни, свързани с идентификатора (ако има такива). Например https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:NL:HR:2016:764 ще покаже директно метаданните на решение ECLI:NL:HR:2016:764.

Страници на държавите членки

На страниците на държавите членки можете да намерите информация относно:

 • дали държавата членка вече е въвела ECLI и метаданни;
 • ако не е: дали планира да направи това;
 • ако вече го е направила: информация относно съдебните кодове, правилата за форматиране, метаданните и т.н.;
 • националният координатор за ECLI.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 26/02/2019

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Европейски съюз

Съдът на Европейския съюз ( Връзката отваря нов прозорецECLI-Coordinator@curia.europa.eu ) е координатор за ECLI за юрисдикциите на Съюза.


Код на държавата

За Съда на Европейския съюз кодът на държавата, който трябва да се използва във втория елемент на ECLI е: [EU]

Образуване на ECLI

Компонентите на ECLI за обозначаване на решенията на Съда на Европейския съюз са:

 • Абревиатура ECLI
 • Код на държавата: EU
 • Код на съда:

С = Съд

Т = Общ съд

F = Съд на публичната служба

 • Година на постановяване на решението (във формат ГГГГ)
 • Пореден номер, съставен от:

Сериен номер на решението по юрисдикция и по година

Примери:

ECLI:EU:C:1998:27 е 27-ят документ на Съда с ECLI през 1998 г.

ECLI:EU:T:2012:426 е 426-ят документ на Общия съд с ECLI през 2012 г.

ECLI:EU:F:2010:80 е 80-ят документ на Съда на публичната служба с ECLI през 2010 г.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецEUR-Lex

Връзката отваря нов прозорецCuria


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 18/01/2019

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Международни

Европейско патентно ведомство


Връзката отваря нов прозорецЕвропейското патентно ведомство (ЕПВ) предлага на изобретателите единна процедура за подаване на заявки, която им дава възможност да търсят патентна защита в близо 40 европейски страни. Ведомството е изпълнителният орган на Връзката отваря нов прозорецЕвропейската патентна организация и работи под надзора на нейния Административен съвет.

Координацията на ECLI в Европейското патентно ведомство се осъществява от Връзката отваря нов прозорецОтдела за публикации.

Пощенски адрес:

Postfach 90
1031 Vienna
Austria

Адрес:

Rennweg 12
1030 Vienna
Austria

Код на държавата

За Европейското патентно ведомство кодът на държавата, който следва да се използва във втория елемент на ECLI е: [EP]

Образуване на национален ECLI

Компоненти на ECLI за обозначаване на решенията на апелативните състави на Европейското патентно ведомство:

 • Абревиатура ECLI
 • Код на държавата: EP
 • Код на съда: BA (BA = Boards of Appeal — апелативни състави на Европейското патентно ведомство)
 • Година на постановяване на решението (във формат ГГГГ)
 • Пореден номер, съставен от:

  Номер на решението по делото (оригиналният номер на делото без наклонената черта). Състои се от 7 цифри --> 1 цифра (кодът, обозначаващ вида на решението) + 4 цифри (поредният номер на решението) + 2 цифри (последните две цифри на годината на завеждане).

  Кодове за видовете решения в рамките на ЕПВ:
  • D: Дисциплинарен апелативен състав
  • G: Разширен апелативен състав
  • J : Юридически апелативен състав
  • T: Технически апелативни състави
  • W: решения по дела по подадени жалби
  • R: решения по молби за преразглеждане

Точка

Дата на решението (във формат ГГГГММДД)

Пример:

ECLI:EP:BA:2002:D000300.20020503

EP = Европейско патентно ведомство

BA = апелативни състави на Европейското патентно ведомство

2002 — годината, когато е постановено решението (пример)

D000300 = D0003/00 (номер на решението по делото)

20020503 = 2002.05.03 (дата на решението)

Употреба на ECLI

ECLI се използва за уникална идентификация на решенията на апелативните състави на Европейското патентно ведомство.

Търсене по ECLI може да бъде направено чрез базата данни, съдържаща решенията на апелативните състави на ЕПВ (вж. връзката по-долу).

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецБаза данни за решения на апелативните състави на ЕПВ

Връзката отваря нов прозорецПрактика на апелативните състави

Връзката отваря нов прозорецЕвропейски патентен регистър


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 14/02/2018

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Белгия

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици френскинидерландски вече са преведени.


Засега белгийската система все още не е адаптирана към системата на ECLI.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 14/09/2016

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - България


Национален ECLI координатор

Националният ECLI координатор е:

Висш Съдебен Съвет (ВСС)
Ул. „Екзарх Йосиф“ № 12
София 1000
България

Web: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.vss.justice.bg/ />Връзката отваря нов прозорецvss@vss.justice.bg

Код на държавата

Кодът за България е: [BG]

Съставяне на националния ECLI идентификатор

ECLI идентификаторът се генерира за всеки съдебен акт, който се публикува в Централния уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебна практика (Връзката отваря нов прозорецhttps://legalacts.justice.bg/). Порталът се поддържа от българския ECLI координатор – Висшият съдебен съвет. Синтаксисът на ECLI идентификатора е специфициран в Глава седма от Връзката отваря нов прозорецНаредба № 4  от 16 март 2017 г. за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата.

ECLI идентификаторът се състои от следните елементи:

Съкращението ECLI: ‘ECLI’

Кодът на държавата: ‘BG’

Код на съда – състои се от две части:

 • Вид на съда (2 главни букви):
  • ‘CC’ се използва за обозначаване на Конституционния съд
  • ‘SC’ се използва за обозначаване на Върховния касационен съд
  • ‘SA’ се използва за обозначаване на Върховния административен съд
  • ‘PA’ се използва за обозначаване на Апелативен специализиран наказателен съд
  • ‘PC’ се използва за обозначаване на Специализиран наказателен съд
  • ‘MA’ се използва за обозначаване на Апелативен военен съд
  • ‘MC’ се използва за обозначаване на Военен съд
  • ‘AP’ се използва за обозначаване на Апелативен съд
  • ‘AD’ се използва за обозначаване на Административен съд
  • ‘DC’ се използва за обозначаване на Окръжен съд
  • ‘RC’ се използва за обозначаване на Районен съд
 • Цифрен код на съда (3 цифри):
  • ‘000’ е номерът на Конституционния съд
  • ‘001’ е номерът на Върховния касационен съд
  • ‘002’ е номерът на Върховния административен съд
  • Кодовете на всички останали съдилища са определени в Приложение № 9 от Връзката отваря нов прозорецПравилника за администрацията в съдилищата[1]
 • Примери:
  • ‘CC000’ е кодът на Конституционния съд
  • ‘SC001’ е кодът на Върховния касационен съд
  • ‘SA002’ е кодът на Върховния административен съд
  • ‘AP500’ е кодът на Апелативен съд – Пловдив
  • ‘DC530’ е кодът на Окръжен съд – Пловдив
  • ‘RC533’ е кодът на Районен съд – Пловдив
 • В Таблица 1 по-долу са посочени кодовете на всички съдилища, използвани в третия елемент от ECLI идентификатора.

Година на постановяване на съдебния акт във формат: ‘YYYY’

Номер на съдебния акт – състои се от четири поделемента, последният от които е отделен от първите три със знака за точка:

 • 4 цифри, обозначаващи годината на делото
 • 2 цифри, обозначаващи кода за характер на делото – кодовете са специфицирани в чл. 80, ал. 2 от Връзката отваря нов прозорецПравилника за администрацията в съдилищата – виж Таблица 2 по-долу
 • 5-цифрен пореден номер на делото за съответната година
 • 3-цифрен пореден номер на съдебния акт по конкретното дело.

Пример за ECLI идентификатор на българските съдебни актове

ECLI:BG:DC530:2017:20160100630.001

BG = България

DC530 = Окръжен съд – Пловдив

2017 = Година на постановяване на съдебния акт

20160100630.001 = Първият пореден съдебен акт на Окръжен съд – Пловдив, постановен по първоинстанционно гражданско дело с пореден номер 630 от 2016 г.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецhttps://legalacts.justice.bg/ – Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебна практика

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.vks.bg/ – Уеб сайт на Върховния касационен съд

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.sac.government.bg/ – Уеб сайт на Върховния административен съд

______________________________

1 Кодовете на съдилищата с номера ‘000’, ‘001’ and ‘002’ не са включени в Приложение № 9 от Правилника за администрацията в съдилищата, тъй като правилникът не се отнася до администрацията в Конституционния съд, Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

Таблица 1 – Кодове на съдилищата

Код

Съд

CC000

Конституционен съд

SC001

Върховен касационен съд

SA002

Върховен административен съд

AP100

Софийски апелативен съд

PA101

Апелативен специализиран наказателен съд

PC105

Специализиран наказателен съд

DC110

Софийски градски съд

RC111

Софийски районен съд

DC120

Окръжен съд – Благоевград

RC121

Районен съд – Благоевград

RC122

Районен съд – Гоце Делчев

RC123

Районен съд – Петрич

RC124

Районен съд – Разлог

RC125

Районен съд – Сандански

DC130

Окръжен съд – Видин

RC131

Районен съд – Белоградчик

RC132

Районен съд – Видин

RC133

Районен съд – Кула

DC140

Окръжен съд – Враца

RC141

Районен съд – Бяла Слатина

RC142

Районен съд – Враца

RC143

Районен съд – Кнежа

RC144

Районен съд – Козлодуй

RC145

Районен съд – Мездра

RC146

Районен съд – Оряхово

DC150

Окръжен съд – Кюстендил

RC151

Районен съд – Дупница

RC152

Районен съд – Кюстендил

DC160

Окръжен съд – Монтана

RC161

Районен съд – Берковица

RC162

Районен съд – Лом

RC163

Районен съд – Монтана

DC170

Окръжен съд – Перник

RC171

Районен съд – Брезник

RC172

Районен съд – Перник

RC173

Районен съд – Радомир

RC174

Районен съд – Трън

DC180

Софийски окръжен съд

RC181

Районен съд – Ботевград

RC182

Районен съд – Елин Пелин

RC183

Районен съд – Етрополе

RC184

Районен съд – Ихтиман

RC185

Районен съд – Костинброд

RC186

Районен съд – Пирдоп

RC187

Районен съд – Самоков

RC188

Районен съд – Своге

RC189

Районен съд – Сливница

AP200

Апелативен съд – Бургас

DC210

Окръжен съд – Бургас

RC211

Районен съд – Айтос

RC212

Районен съд – Бургас

RC213

Районен съд – Карнобат

RC214

Районен съд – Малко Търново

RC215

Районен съд – Несебър

RC216

Районен съд – Поморие

RC217

Районен съд – Средец

RC218

Районен съд – Царево

DC220

Окръжен съд – Сливен

RC221

Районен съд – Котел

RC222

Районен съд – Нова Загора

RC223

Районен съд – Сливен

DC230

Окръжен съд – Ямбол

RC231

Районен съд – Елхово

RC232

Районен съд – Тополовград

RC233

Районен съд – Ямбол

AP300

Апелативен съд – Варна

DC310

Окръжен съд – Варна

RC311

Районен съд – Варна

RC312

Районен съд – Девня

RC313

Районен съд – Провадия

DC320

Окръжен съд – Добрич

RC321

Районен съд – Балчик

RC322

Районен съд – Генерал Тошево

RC323

Районен съд – Добрич

RC324

Районен съд – Каварна

RC325

Районен съд – Тервел

DC330

Окръжен съд – Разград

RC331

Районен съд – Исперих

RC332

Районен съд – Кубрат

RC333

Районен съд – Разград

DC340

Окръжен съд – Силистра

RC341

Районен съд – Дулово

RC342

Районен съд – Силистра

RC343

Районен съд – Тутракан

DC350

Окръжен съд – Търговище

RC351

Районен съд – Омуртаг

RC352

Районен съд – Попово

RC353

Районен съд – Търговище

DC360

Окръжен съд – Шумен

RC361

Районен съд – Велики Преслав

RC362

Районен съд – Нови Пазар

RC363

Районен съд – Шумен

AP400

Апелативен съд – Велико Търново

DC410

Окръжен съд – Велико Търново

RC411

Районен съд – Велико Търново

RC412

Районен съд – Горна Оряховица

RC413

Районен съд – Елена

RC414

Районен съд – Павликени

RC415

Районен съд – Свищов

DC420

Окръжен съд – Габрово

RC421

Районен съд – Габрово

RC422

Районен съд – Дряново

RC423

Районен съд – Севлиево

RC424

Районен съд – Трявна

DC430

Окръжен съд – Ловеч

RC431

Районен съд – Ловеч

RC432

Районен съд – Луковит

RC433

Районен съд – Тетевен

RC434

Районен съд – Троян

DC440

Окръжен съд – Плевен

RC441

Районен съд – Левски

RC442

Районен съд – Никопол

RC443

Районен съд – Плевен

RC444

Районен съд – Червен Бряг

DC450

Окръжен съд – Русе

RC451

Районен съд – Бяла

RC452

Районен съд – Русе

AP500

Апелативен съд – Пловдив

DC510

Окръжен съд – Кърджали

RC511

Районен съд – Ардино

RC513

Районен съд – Крумовград

RC514

Районен съд – Кърджали

RC515

Районен съд – Момчилград

DC520

Окръжен съд – Пазарджик

RC521

Районен съд – Велинград

RC522

Районен съд – Пазарджик

RC523

Районен съд – Панагюрище

RC524

Районен съд – Пещера

DC530

Окръжен съд – Пловдив

RC531

Районен съд – Асеновград

RC532

Районен съд – Карлово

RC533

Районен съд – Пловдив

RC534

Районен съд – Първомай

DC540

Окръжен съд – Смолян

RC541

Районен съд – Девин

RC542

Районен съд – Златоград

RC543

Районен съд – Мадан

RC544

Районен съд – Смолян

RC545

Районен съд – Чепеларе

DC550

Окръжен съд – Стара Загора

RC551

Районен съд – Казанлък

RC552

Районен съд – Раднево

RC553

Районен съд – Стара Загора

RC554

Районен съд – Чирпан

RC555

Районен съд – Гълъбово

DC560

Окръжен съд – Хасково

RC561

Районен съд – Димитровград

RC562

Районен съд – Свиленград

RC563

Районен съд – Харманли

RC564

Районен съд – Хасково

RC565

Районен съд – Ивайловград

MA600

Военно-апелативен съд

MC610

Военен съд – София

MC620

Военен съд – Пловдив

MC630

Военен съд – Варна (закрит) *

MC640

Военен съд – Плевен (закрит) *

MC650

Военен съд – Сливен

AD701

Административен съд – София-град

AD702

Административен съд – София-окръг

AD703

Административен съд – Благоевград

AD704

Административен съд – Бургас

AD705

Административен съд – Варна

AD706

Административен съд – Велико Търново

AD707

Административен съд – Видин

AD708

Административен съд – Враца

AD709

Административен съд – Габрово

AD710

Административен съд – Добрич

AD711

Административен съд – Кюстендил

AD712

Административен съд – Кърджали

AD713

Административен съд – Ловеч

AD714

Административен съд – Монтана

AD715

Административен съд – Пазарджик

AD716

Административен съд – Перник

AD717

Административен съд – Плевен

AD718

Административен съд – Пловдив

AD719

Административен съд – Разград

AD720

Административен съд – Русе

AD721

Административен съд – Силистра

AD722

Административен съд – Сливен

AD723

Административен съд – Смолян

AD724

Административен съд – Стара Загора

AD725

Административен съд – Търговище

AD726

Административен съд – Хасково

AD727

Административен съд – Шумен

AD728

Административен съд – Ямбол

______________________________

* Военен съд – Варна и Военен съд – Плевен са закрити в началото на 2014 г. Посочените кодове на тези съдилища обаче се използват в ECLI идентификаторите на публикуваните до този момент съдебни актове.

Таблица 2 – Кодове за характер на делото

Код

Характер на делото

01

Първоинстанционни граждански дела

02

Първоинстанционни наказателни дела

03

Нотариални дела

04

Изпълнителни дела

05

Второинстанционни граждански дела

06

Второинстанционни наказателни дела

07

Административни дела

08

Фирмени дела

09

Търговски дела

10

Второинстанционни търговски дела

11

Второинстанционни фирмени дела


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 13/02/2019

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Чешка република

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици чешки вече са преведени.


Национален координатор за ECLI

Върховен съд

Burešova 571/20, Brno - Veveří, PSČ 657 37

Česká republika

Тел.: +420 541 593 111

Факс: +420 541 213 493

Идентификатор на електронната база данни: kccaa9t

Eл. поща: Връзката отваря нов прозорецpodatelna@nsoud.cz (моля, посочете като предмет на кореспонденцията „ECLI“)

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.nsoud.cz/

Лице за контакти: Д.ю.н. Michal Malaník

Образуване на национален ECLI (синтаксис на ECLI)

Идентификаторът ECLI бе въведен в Чешката република през април 2012 г. за обозначаване на решенията на Върховния съд (Nejvyšší soud). От март 2014 г. този идентификатор се използва и за обозначаване на решенията на Конституционния съд (Ústavní soud). Решенията на тези съдилища могат да се търсят по ECLI на уебсайтовете на съдилищата (решенията на Върховния съд — на адрес Връзката отваря нов прозорецhttp://www.nsoud.cz/; решенията на Конституционния съд — на адрес Връзката отваря нов прозорецhttp://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx)

Код на държавата

Кодът за Чешката република е: [CZ].

Кодове на съдилищата

[NS]: Nejvyšší soud (Върховен съд на Чешката република).

[US]: Ústavní soud (Конституционен съд на Чешката република).

Пример за идентификатор ECLI за решенията на чешки съдилища

ECLI:CZ:NS:2012:номер на делото.1

[CZ] код на държавата (CZ за Чешката република);

[NS] е кодът на съда, постановил решението (NS за Върховния съд);

[2012] указва годината, през която е постановено решението;

[номер на делото] без интервали или наклонени черти, като те се заместват с точка;

цифрата [1] обозначава поредния номер на всяко решение, постановено под съответния номер на дело. Включването на поредния номер гарантира, че един и същ идентификатор ECLI няма да се използва за обозначаване на повече от едно съдебно решение на един и същ съд в рамките на една година.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.nsoud.cz/

Връзката отваря нов прозорецhttp://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 04/12/2017

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Дания


Национален координатор по европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Domstolsstyrelsen
St. Kongensgade 1-2
1264 København K.
Тел.: 70 10 33 22
Връзката отваря нов прозорецpost@domstolsstyrelsen.dk

Код на държавата

За Дания кодът на държавата е: [DK]

Създаване на национален ECLI

Информация ще бъде предоставена на по-късен етап.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 13/06/2018

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Германия

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немски вече са преведени.


Национален координатор за ECLI

За координатор по ECLI в Германия е определен:

Bundesamt für Justiz (Федерална служба за правосъдие)
Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes (CC-RIS)
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Deutschland

+49 228 410 5801
Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецcc-ris@bfj.bund.de
Връзката отваря нов прозорецhttp://www.bundesjustizamt.de

Код на държавата

Кодът за Германия е: [DE]

Съставяне на националния ECLI

На федерално ниво всички федерални съдилища планират да въведат Европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI). Очаква се съдилищата на федералните провинции да въведат ECLI по-късно.

Понастоящем Федералният конституционен съд (Bundesverfassungsgericht), Федералният административен съд (Bundesverwaltungsgericht) и Федералният съд по трудовоправни спорове (Bundesarbeitsgericht) са въвели ECLI в своите бази данни на съдебните решения. За всички решения, публикувани на съответните им уебсайтове след въвеждането на ECLI, е определен такъв номер. За повече подробности:

В състоящия се от пет части идентификационен номер ECLI първите два знака обозначават винаги кода на държавата членка:

ECLI:DE:[код на съда]:[година на решението]:[пореден номер]

За всеки съд е определен код на съда и има специфични за този съд правила за генериране на поредния номер на решението. По правило годината на решението се въвежда като четирицифрено число (формат ГГГГ, напр. 2015).

Федерален конституционен съд (Bundesverfassungsgericht)

Кодът на съда винаги е „BVerfG“.
Поредният номер (регистрационен номер) е съставен от четири или — когато е необходим допълнителен отличителен знак — пет части, като третата и четвъртата и съответно четвъртата и петата част са разделени с точка.

1.   Вид производство

b    Установяване на противоконституционност на политическа партия
c    Обжалване на решение, постановено по спор във връзка с проведени избори
e    Производство за решаване на спор между конституционни органи
f    Абстрактен контрол за конституционност
g    Производство по спор между федералната държава и федерална провинция
h    Други спорове между федералната държава и федерална провинция
k    Спорове във връзка с конституцията на федерална провинция
l     Конкретен контрол за конституционност
m   Съдебен контрол на международното право в качеството му на федерално право
n    Тълкуване на Основния закон въз основа на сезиране от конституционен съд на федерална провинция
p    Решения по други въпроси, с които Конституционният съд е сезиран по силата на федерален закон
q    Определения за налагане на временни мерки
r    Конституционни жалби
up  Решения на пленума на съда
vb  Жалби относно забавяне при разглеждане на делата

2.    Абревиатури за видовете съдебни състави: „k“ за решенията на съдебните състави или „s“ за решенията на колегиите (не се отнася за решенията на пленума на съда и жалбите относно забавяне при разглеждане на делата — при тях съставът на съда се указва имплицитно чрез абревиатурите „up“ и „vb“).
3.    Точна дата на решението във формат ГГГГММДД.
4.    Факултативно: допълнителен отличителен знак (a—z), който е необходим, когато постановените решения са с една и съща дата/референтен номер (напр. удължаване на срока на временна мярка + решение по същество с еднаква дата/референтен номер).
5.    Референтен номер.

Пример:
Номерът ECLI за решение с референтен номер 2 BvR 1856/13 от 21 януари 2015 г. е:
ECLI:DE:BVerfG:2015:rk20150121.2bvr185613.

Федерален административен съд (Bundesverwaltungsgericht)

Кодът на съда винаги е „BVerwG“.
Поредният номер е съставен от четири части като втората и третата част и третата и четвъртата част са разделени с точка.

1.    Точна дата на решението във формат ДДММГГ.
2.    Абревиатура за вида решение („U“ за съдебно решение (Urteil), „B“ за определение (Beschluss), „G“ за заповед (Gerichtsbescheid).
3.    Референтен номер.
4.    При всички случаи: допълнителен отличителен номер (служи за разграничаване на два или повече документа, отнасящи се до един и същи вид решение, които са от същата дата и имат еднакъв референтен номер, напр. „0“).

Пример:
Номерът ECLI за решение с референтен номер 9 CN 1.01 от 17 април 2002 г. е:
ECLI:DE:BVerwG:2002:170402U9CN1.01.0

Федерален съд по трудовоправни спорове (Bundesarbeitsgericht)

Кодът на съда винаги е „BAG“.
Поредният номер е съставен от четири части, разделени с точки.

1.    Точна дата на решението във формат ДДММГГ.
2.    Абревиатура за вида решение („B“ за определение (Beschluss), „U“ за съдебно решение (Urteil).
3.    Референтен номер.
4.    При всички случаи: допълнителен отличителен номер (служи за разграничаване на два или повече документа, отнасящи се до един и същи вид решение, които са от същата дата и имат еднакъв референтен номер, напр. „0“).

Пример:
Номерът ECLI за решение на Федералния съд по трудовоправни спорове с референтен номер 10 AZB 109/14 от 7 януари 2015 г. е:
ECLI:DE:BAG:2015:070115.B.10AZB109.14.0


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 30/08/2016

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Естония

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.


Естония се подготвя да въведе ECLI за съдебната практика, публикувана в Riigi Teatajas (Държавен вестник).


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 17/03/2017

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Ирландия


Национален координатор по европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Национален координатор по ECLI е Министерството на правосъдието и равенството (Department of Justice and Equality).

Код на държавата

За Ирландия кодът на държавата е: [IE]

Създаване на национален ECLI

В момента не е възможно съставяне на ECLI въз основа на наличната публично достъпна информация. Точният вид на ECLI все още се обсъжда и не е финализиран.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 05/04/2017

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Гърция

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици гръцки вече са преведени.


Гърция не участва в системата на ECLI.

Въпреки това в момента страната е на подготвителния етап от създаването на единна база данни, която ще съдържа всички национални съдебни решения. В интернет вече съществуват няколко електронни бази данни със съдебна практика, отнасящи се за:

1) Върховния съд на Гърция (Αρείου Πάγου), като базата данни съдържа само неговата съдебна практика:

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.areiospagos.gr/

2) Държавния съвет (Συμβουλίου της Επικρατείας), като базата данни съдържа единствено неговата съдебна практика:

Връзката отваря нов прозорецhttps://www.ste.gr/ste/faces/index.jsp

3) Административния съд от първа инстанция на Атина (Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών), като базата данни съдържа само неговата съдебна практика:

(достъп до тази услуга имат само сертифицираните потребители)

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.protodikeio-ath.gr/opencms_prot/opencms/ProtSite/

Съществуват и частни бази данни, достъпът до които е платен. Например:

1) Базата данни на Адвокатската колегия на Атина

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.dsanet.gr/

2) Базата данни на дружеството Intracom Services (частно)

Връзката отваря нов прозорецhttp://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/nomos_frame.html


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 16/09/2016

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Испания


Национален координатор за ECLI

Националният координатор за ECLI е центърът за правна документация CENDOJ (CENTRO DE DOCUMENTACION JUDICIAL), който е технически орган към испанския Висш съдебен съвет (Consejo General Del Poder Judicial De España): Връзката отваря нов прозорецcendoj.ecli@cgpj.es.

Код на държавата

Кодът за Испания е: [ES]

Съставяне на националния ECLI

ECLI беше въведен в Испания още през ноември 2012 г.

Това стана благодарение на обстоятелството, че още при стартирането на проекта ECLI на 27 октомври 2011 г. съдебната практика в Испания вече ползваше национален идентификатор, наречен ROJ (Repositorio Oficial de Jurisprudencia), чрез който се обозначават решенията, постановени от всички испански съдилища, от първоинстанционните съдилища (Juzgados de primera Instancia) до Върховния съд (Tribunal Supremo).

Чрез интернет страницата Връзката отваря нов прозорецhttp://www.poderjudicial.es./, предоставяме на всички граждани свободен достъп до решенията, постановени от всички испански съдилища, като техният брой възлиза общо на 5 600 000 решения и продължава да нараства с всяка изминала година. Съдиите/магистратите, прокурорите и съдебните секретари (Secretarios Judiciales) имат достъп до тези решения в ограничена среда, в която има допълнителна информация и хипервръзки към съдебната практика на Конституционния съд (Tribunal Constitucional) и Съда на ЕС и към националното и международното законодателство и правна доктрина: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.poderjudicial.es/.

Понастоящем поддържаме националния идентификатор ROJ, т.е. идентификатора на CENDOJ, тъй като последният е официалният орган за разпространение на испанската съдебна практика, а паралелно поддържаме ECLI на европейско равнище. По този начин от 2014 г. на Европейския портал за електронно правосъдие сме качили 2 500 000 решения на Върховния съд (Tribunal Supremo), Националния наказателен и административен съд (Audiencia Nacional), висшите съдилища (Tribunales Superiores de Justicia) и окръжните съдилища (Audiencias Provinciales), както и подбрана колекция от решения на първоинстанционните съдилища, които са от особен правен интерес или имат особено социално въздействие. Броят на тези решения нараства с всеки изминал ден, вследствие на зареждането им в системата. Процесът на въвеждане на ECLI беше успешно завършен в Испания и понастоящем участваме като партньор в проекта BO-ECLI.

Номерът на ECLI в Испания е съставен от следните полета:

 • абревиатурата „ECLI“;
 • Кодът на държавата: [ES]
 • Кодът на съда: акроним, обозначаващ съда, постановил решението – вж. частта, озаглавена „Кодове ECLI на съдилищата“;
 • Година на съдебното решение;
 • Сериен номер, който в Испания представлява поредният номер на националния идентификатор ROJ. Това означава, че след определянето на ROJ за съответното решение, е възможно автоматично да му бъде даден и съответстващ номер ECLI;
 • В допълнение, за съдебните определения (Autos) в края на поредния номер се добавя буквата „А“.

ПРИМЕРИ:

Когато номерът ROJ е: националният идентификатор за съдебната практика.

1) *Решение на Националния наказателен и административен съд от 30 май 2014 г., Наказателна колегия, номер ROJ: Връзката отваря нов прозорецSAN 2389/2014

* съответстващият номер ECLI ще бъде:

ECLI:ES:AN:2014:2389

2) *Решение на Висшия съд от 15 април 2011 г., Колегия за разглеждане на съдебни спорове в Burgos, област Кастилия и Леон, с ROJ: STSJ CL 782/2011

* съответстващият номер ECLI ще бъде:

ECLI:ES:TSJCL:2011:782

3) *Определение на Наказателното отделение на Националния съд от 29 октомври 2015 г., с ROJ: ANN 199/2015

* съответстващият номер ECLI ще бъде:

ECLI:ES:AN:2015:199A

Кодове ECLI на съдилищата

В Испания кодът на съда за целите на ECLI се представя като акроним на наименованието на съда, постановил решението, като този акроним съответства на използвания в националния идентификатор ROJ на решението.

АКРОНИМ

НАИМЕНОВАНИЕ

---------------------

---------------------------------------------------------------

TS

Върховен съд (Tribunal Supremo)

AN

Национален наказателен и административен съд (Audiencia Nacional)

TSJAND

Висш съд на Андалусия (Tribunal Superior de Justicia Andalucía)

TSJAR

Висш съд на Арагон (Tribunal Superior de Justicia Aragón)

TSJAS

Висш съд на Астурия (Tribunal Superior de Justicia Asturias)

TSJBAL

Висш съд на Балеарските острови (Tribunal Superior de Justicia Baleares)

TSJICAN

Висш съд на Канарските острови (Tribunal Superior de Justicia Canarias)

TSJCANT

Висш съд на Кантабрия (Tribunal Superior de Justicia Cantabria)

TSJCL

Висш съд на Кастилия и Леон (Tribunal Superior de Justicia Castilla y León)

TSJ CLM

Висш съд на Кастилия-Ла Манча (Tribunal Superior de Justicia Castilla la Mancha)

TSJCAT

Висш съд на Каталония (Tribunal Superior de Justicia Cataluña)

TSJCV

Висш съд на община Валенсия (Tribunal Superior de Justicia Comunidad Valenciana)

TSJEXT

Висш съд на Естремадура (Tribunal Superior de Justicia Extremadura)

TSJGAL

Висш съд на Галисия (Tribunal Superior de Justicia Galicia)

TSJLR

Висш съд на Ла Риоха (Tribunal Superior de Justicia La Rioja)

TSJMAD

Висш съд на Мадрид (Tribunal Superior de Justicia Madrid)

TSJMU

Висш съд на Мурсия (Tribunal Superior de Justicia Murcia)

TSJNAV

Висш съд на Навара (Tribunal Superior de Justicia Navarra)

TSJPV

Висш съд на Баския (Tribunal Superior de Justicia País Vasco)

TSJCE

Висш съд на Сеута (Tribunal Superior de Justicia Ceuta)

TSJML

Висш съд на Мелиля (Tribunal Superior de Justicia Melilla)

APVI

Окръжен съд на Алава (Audiencia Provincial Álava)

APAB

Окръжен съд — Албасете (Audiencia Provincial Albacete)

APA

Окръжен съд — Аликанте (Audiencia Provincial Alicante)

APAL

Окръжен съд — Алмерия (Audiencia Provincial Almería)

APAV

Окръжен съд — Авила (Audiencia Provincial Ávila)

APBA

Окръжен съд — Бадахос (Audiencia Provincial Badajoz)

APIB

Окръжен съд — Балеарски острови (Audiencia Provincial Baleares)

APB

Окръжен съд — Барселона (Audiencia Provincial Barcelona)

APBU

Окръжен съд — Бургос (Audiencia Provincial Burgos)

APCC

Окръжен съд — Касерес (Audiencia Provincial Cáceres)

APCA

Окръжен съд — Кадис (Audiencia Provincial Cádiz)

APCS

Окръжен съд — Кастельон (Audiencia Provincial Castellón)

APCR

Окръжен съд Сиудад Реал — (Audiencia Provincial Ciudad Real)

APCO

Окръжен съд — Кордоба (Audiencia Provincial Córdoba)

APC

Окръжен съд — Ла Коруня (Audiencia Provincial A Coruña)

APCU

Окръжен съд — Куенка (Audiencia Provincial Cuenca)

APGI

Окръжен съд — Херона (Audiencia Provincial Girona)

APGR

Окръжен съд — Гранада (Audiencia Provincial Granada)

APGU

Окръжен съд — Гуадалахара (Audiencia Provincial Guadalajara)

APSS

Окръжен съд — Гипускоа (Audiencia Provincial Guipúzcoa)

APH

Окръжен съд — Уелва (Audiencia Provincial Huelva)

APHU

Окръжен съд — Уеска (Audiencia Provincial Huesca)

APJ

Окръжен съд — Хаен (Audiencia Provincial Jaén)

APLE

Окръжен съд — Леон (Audiencia Provincial León)

APL

Окръжен съд — Лерида (Audiencia Provincial Lleida)

APLO

Окръжен съд — Ла Риоха (Audiencia Provincial La Rioja)

APLU

Окръжен съд — Луго (Audiencia Provincial Lugo)

APM

Окръжен съд — Мадрид (Audiencia Provincial Madrid)

APMA

Окръжен съд — Малага (Audiencia Provincial Málaga)

APMU

Окръжен съд — Мурсия (Audiencia Provincial Murcia)

APNA

Окръжен съд — Навара (Audiencia Provincial Navarra)

APOU

Окръжен съд — Оренсе (Audiencia Provincial Ourense)

APO

Окръжен съд — Астурия (Audiencia Provincial Asturias)

APP

Окръжен съд — Паленсия (Audiencia Provincial Palencia)

APGC

Окръжен съд — Лас Палмас (Audiencia Provincial Las Palmas)

APPO

Окръжен съд — Понтеведра (Audiencia Provincial Pontevedra)

APSA

Окръжен съд — Саламанка (Audiencia Provincial Salamanca)

APTF

Окръжен съд — Санта Крус де Тенерифе (Audiencia Provincial Santa Cruz de Tenerife)

APS

Окръжен съд — Кантабрия (Audiencia Provincial Cantabria)

APSG

Окръжен съд — Сеговия (Audiencia Provincial Segovia)

APSE

Окръжен съд — Севиля (Audiencia Provincial Sevilla)

APSO

Окръжен съд — Сория (Audiencia Provincial Soria)

APT

Окръжен съд — Тарагона (Audiencia Provincial Tarragona)

APTE

Окръжен съд — Теруел (Audiencia Provincial Teruel)

APTO

Окръжен съд — Толедо (Audiencia Provincial Toledo)

APV

Окръжен съд — Валенсия (Audiencia Provincial Valencia)

APVA

Окръжен съд — Валядолид (Audiencia Provincial Valladolid)

APBI

Окръжен съд — Биская (Audiencia Provincial Vizcaya)

APZA

Окръжен съд — Самора (Audiencia Provincial Zamora)

APZ

Окръжен съд — Сарагоса (Audiencia Provincial Zaragoza)

APCE

Окръжен съд — Сеута (Audiencia Provincial Ceuta)

APML

Окръжен съд — Мелиля (Audiencia Provincial Melilla)

JPII

Първоинстанционен следствен съд (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción)

JPI

Първоинстанционен съд (Juzgado de Primera Instancia)

JI

Следствен съд (Juzgado de Instrucción)

JSO

Трудов съд (Juzgado de lo Social)

JCA

Административен съд (Juzgado de lo Contencioso Administrativo)

JM

Търговски съд (Juzgado de lo Mercantil)

JVM

Съд за насилие над жени (Juzgado de Violencia sobre la Mujer)

JP

Наказателен съд (Juzgado de lo Penal)

JVP

Съд, отговарящ за социално-битовите условия и надзора на местата за лишаване от свобода (Juzgado de Vigilancia Penitenciaria)

JME

Съд за непълнолетни (Juzgado de Menores)

JF

Съд по семейни въпроси (Juzgado de Familia)


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 12/03/2019

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Франция

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици френски вече са преведени.

Франция е все още на експериментален етап от въвеждането на европейския идентификатор за съдебна практика.


Национален координатор по европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Генералният секретариат на правителството определи Дирекцията за правна и административна информация (Direction de l’information légale et administrative) (Връзката отваря нов прозорецDILA) за национален координатор по европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI) за Франция.

Код на държавата

За Франция кодът на държавата е [FR].

Образуване на национален ECLI

Върховните френски съдилища, които имат ECLI, са:

 • Конституционният съвет (Conseil constitutionnel);
 • Върховният касационен съд (Cour de cassation);
 • Върховният административен съд (Conseil d'Etat).

ECLI е съставен от пет части, от които първите две са неизменни за всяка държава членка:

ECLI:FR:{код на съда}:{година на решението}:{пореден номер}

Всеки съд е приел код на съда и правила за образуване на поредния номер.

Годината на решението винаги се кодира с 4 цифрови знака (формат ГГГГ, напр. 2012).

1. Конституционен съвет

Кодът на съда винаги е „CC“.

Общият формат на ECLI следователно е:

ECLI:FR:CC:{година на решението}:{пореден номер}

Поредният номер се състои от две части, отделени с точка:

 1. сериен номер на вида решение (всяка година номерът започва наново от 1);
 2. вид решение (DC, QPC, AN и т.н.). Вж. списъка на видовете решения.

Например:

Решение от 27 юли 2012 г. № 2012-270 QPC ще има следния ECLI — ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC.

2. Върховен касационен съд

Кодът на съда винаги е „CCASS“.

Общият формат на ECLI следователно е:

ECLI:FR:CCASS:{година на решението}:{пореден номер}

Поредният номер се състои от два конкатенирани елемента:

 1. кодиране на съдебния състав, установено за целите на ECLI (два буквено-цифрови знака в съответствие с таблицата по-долу):

AP

ПЛЕНАРЕН СЪСТАВ (ASSEMBLEE PLENIERE)

AV

СТАНОВИЩЕ (AVIS)

C1

ПЪРВО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ (PREMIERE CHAMBRE CIVILE)

C2

ВТОРО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ (DEUXIEME CHAMBRE CIVILE)

C3

ТРЕТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ (TROISIEME CHAMBRE CIVILE)

CO

ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ (CHAMBRE COMMERCIALE)

CR

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ (CHAMBRE CRIMINELLE)

MI

СМЕСЕНО ОТДЕЛЕНИЕ (CHAMBRE MIXTE)

OR

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА ПЪРВИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ (ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT)

SO

СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ (CHAMBRE SOCIALE)

Това кодиране е основано на базата на вътрешен деловоден номер, съставен от 8 знака:

един знак за кодиране на съдебния състав, постановил решението;

два цифрови знака за годината на решението;

пет цифрови знака за серийния номер в рамките на годината за съответния съдебен състав.

Например : Решение на наказателното отделение на Върховния касационен съд от 27 февруари 2013 г. е с номер на касационната жалба 12-81.063 и с деловоден номер C1300710. Първата част от поредния номер на това решение ще бъде „CR“ за наказателно отделение (Chambre criminelle).

 1. последните 5 цифрови знака на деловодния номер.

В нашия пример втората част от поредния номер ще бъде 00710. В обобщение, решение, постановено от наказателното отделение на Върховния касационен съд на 27 февруари 2013 г. с номер на касационната жалба 12-81063, ще има следния ECLI — ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. Върховен административен съд

Върховният административен съд използва код на съда, чрез който се указва вида съдебен състав, постановил решението: коренът „CE“ е конкатениран с няколко букви, както е посочено по-долу:

Пленарен състав (Assemblée)

CEASS

Постановление (Ordonnance)

CEORD

Отделение за съдебни спорове (Section du contentieux)

CESEC

Съдебен състав, който се произнася самостоятелно (Sous-section jugeant seule)

CESJS

Обединени съдебни състави (Sous-sections reunies)

CESSR

Кодът „CE“ не се използва самостоятелно.

Общият формат на ECLI следователно е:

ECLI:FR:CE…:{година на решението}:{пореден номер}

Поредният номер също се състои от две части, отделени с точка:

 1. номер на молбата, по която е постановено решението;
 2. дата на произнасяне на решението във формат ГГГГММДД.

Например:

Решение на Върховния административен съд № 355099, постановено от 3-ти и 8-ми обединени съдебни състава на 1 март 2013 г., ще има следния ECLI — ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 18/07/2017

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Хърватия

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.


В Република Хърватия ECLI не е въведен в Връзката отваря нов прозорецбазата данни със съдебна практика, поддържана във Върховния съд на Република Хърватия (Vrhovni sud Republike Hrvatske) и достъпна на уебсайта на този съд. С оглед на това, както и предвид значението на системата ECLI и необходимостта от нейното въвеждане във всички държави — членки на ЕС, Министерството на правосъдието на Република Хърватия и Върховният съд на Република Хърватия решиха да кандидатстват с проект за въвеждането на системата ECLI по линия на програмата „Правосъдие“ за периода 2014—2020 г. на Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“.

За наше най-голямо удовлетворение горепосоченият проект получи наскоро официално одобрение от Европейската комисия и ние, заедно с десет партньора по проекта, ще започнем въвеждането на системата ECLI в началото на месец октомври тази година.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 06/09/2016

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Италия


Национален координатор по ECLI

Национален координатор пo ECLI все още не е назначен. За момента тази функция се изпълнява от Генерална дирекция за автоматизирани информационни системи (DGSIA) към Министерството на правосъдието.

Код на държавата

За Италия кодът на държавата е: [IT].

Създаване на национален ECLI

Като част от дейностите в текущата пилотна фаза се изготвя предложение за въвеждането на ECLI. По-конкретно се изготвят разпоредби за съставянето на поредните номера на документите от съдебната практика съгласно установеното в стандарта за ECLI, като се използва набор от достъпни метаданни, за да се гарантира, че всеки идентификационен номер е уникален.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 02/04/2019

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Кипър


Национален координатор по европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Национален координатор по ECLI е Департаментът за правни публикации - ел. поща: publicationsc@sc.judicial.gov.cy

Код на държавата

За Кипър кодът на държавата е: [CY]

Създаване на национален ECLI

Точният формат на ECLI все още се обсъжда и по него не е взето решение.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 03/02/2017

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Латвия

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици латвийски вече са преведени.


Национален координатор по европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Националният координатор по ECLI ще бъде назначен успоредно с въвеждането на ECLI.

Код на държавата

За Латвия кодът на държавата е: [LV]

Създаване на национален ECLI

ECLI е в процес на въвеждане.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 09/08/2017

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Литва


Национален координатор по европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Национален координатор по ECLI е Националната администрация на съдилищата, L.Sapiegos st. 15, LT-10312 Vilnius, Lithuania. Тел.: +370 5 266 29 81, ел. поща: Връзката отваря нов прозорецinfo@teismai.lt

Код на държавата

За Литва кодът на държавата е: [LT]

Създаване на национален ECLI

ECLI все още не се използва в Литва.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 11/04/2019

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Люксембург


Понастоящем Люксембург разглежда възможността за въвеждане на европейския идентификатор за съдебна практика (European Case Law Identifier – ECLI).


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 20/12/2018

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Унгария


На настоящия етап Унгария няма никакви планове относно въвеждането на ECLI.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 07/04/2017

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Малта


Национален координатор по европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Национален координатор по ECLI е Courts of Malta (Съдилищата на Малта) (courts.justice@gov.mt).

Код на държавата

За Малта кодът на държавата е: [MT]

Създаване на национален ECLI

В Малта номерът по ECLI не може да бъде съставен въз основа на информацията относно съдебното решение, която е достъпна за обществеността. Той се създава автоматично в момента на въвеждане на съдебното решение в съдебната информационна система.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 05/12/2018

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Холандия

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.


Национален координатор по Европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Националният координатор по ECLI е Съветът за съдебната система (Raad voor de rechtspraak): Връзката отваря нов прозорецecliservice@rechtspraak.nl.

Код на държава

За Нидерландия кодът на държавата е: [NL]

Създаване на национален ECLI

ECLI беше въведен в Нидерландия на 28 юни 2013 г. Даден ECLI може да бъде определен за:

а) всички съдебни решения, публикувани на уебсайта на Съвета за съдебната система: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.rechtspraak.nl/;

б) всички дисциплинарни решения, публикувани на уебсайта на съвместните дисциплинарни органи: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.tuchtrecht.nl/;

в) всички съдебни решения, които не са публикувани в уебсайтовете от букви а) и б), но са публикувани в списания или бази данни, и съдебни решения, публикувани с комерсиална цел под формата на „свободен достъп“. Редакторите на списания или управителите на бази данни, които желаят да регистрират своите решения, могат да го направят чрез горепосочения електронен адрес;

г)  всички съдебни решения, съхранявани във вътрешна база данни на Съвета за съдебната система.

Независимо дали самото решение е публикувано на един от двата уебсайта, посочени по-горе, на уебсайта Връзката отваря нов прозорецhttp://www.rechtspraak.nl/ се публикуват всички нидерландски ECLI поне заедно с наименованието на органа, който е произнесъл решението, датата на решението и номера на делото. Когато са известни, също така се предоставят данни за публикацията във връзка с всички известия за решението в списания или бази данни.

Нидерландските ECLI се състоят от следното:

 • „ЕCLI“;
 • кодът на държавата ‘„NL“;
 • кодът на съда — вж. в категория „Кодове на съдилища по ECLI“;
 • годината на решението;
 • сериен номер. Има два възможни формата.
  • Преди 28 юни 2013 г. на практика всички решения, публикувани в Нидерландия, са имали LJN (Landelijk JurisprudentieNummer или национален номер на дело). Този LJN винаги включва две букви и четири цифри, например: AB1234. От съображения за последователност този LJN е включен като петата част от кода по ECLI.
  • От 28 юни 2013 г. насам вече не се определят LJN. Всички решения, на които е предоставен ECLI, след тази дата имат възходящ сериен номер, състоящ се единствено от цифри. Това може да важи и за решения, издадени преди 28 юни 2013 г.

Най-важните кодове на съдилища

В Нидерландия има голям брой съдилища. Кодовете на най-важните нидерландски съдилища са посочени по-долу.

На 1 януари 2013 г. организацията на съдилищата в Нидерландия се промени значително. Съдилищата, които към 1 януари 2013 г. вече не съществуват, са обозначени като „закрити“. На 1 април 2013 г. беше извършена допълнителна промяна. Съдилищата, които след тази дата вече не съществуват, също са обозначени като „закрити“.

Най-висши съдилища

HR

Hoge Raad (Върховен съд)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (Прокуратура на Върховния съд) (Генерален адвокат)

RVS

Raad van State (Държавен съвет)

CRVB Centrale Raad van Beroep (Централен апелативен съд (и съд от последна инстанция) по въпроси, свързани със социалната сигурност)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (Апелативен съд (и съд от последна инстанция) по търговски и индустриални въпроси )

Апелативни съдилища

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam (Апелативен съд Амстердам)

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHARN

Gerechtshof Arnhem (закрит)

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHLEE

Gerechtshof Leeuwarden (закрит)

GHSGR

Gerechtshof 's-Gravenhage (закрит)

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Окръжни съдилища

RBALK

Rechtbank Alkmaar (Окръжен съд Алкмар) (закрит)

RBALM

Rechtbank Almelo (закрит)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBARN

Rechtbank Arnhem (закрит)

RBASS

Rechtbank Assen (закрит)

RBBRE

Rechtbank Breda (закрит)

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBDOR

Rechtbank Dordrecht (закрит)

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBGRO

Rechtbank Groningen (закрит)

RBHAA

Rechtbank Haarlem (закрит)

RBLEE

Rechtbank Leeuwarden (закрит)

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMAA

Rechtbank Maastricht (закрит)

RBMID

Rechtbank Middelburg (закрит)

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBONE

Rechtbank Oost-Nederland (закрит)

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROE

Rechtbank Roermond (закрит)

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBSGR

Rechtbank 's-Gravenhage (закрит)

RBSHE

Rechtbank 's-Hertogenbosch (закрит)

RBUTR

Rechtbank Utrecht (закрит)

RBZLY

Rechtbank Zwolle-Lelystad (закрит)

RBZUT

Rechtbank Zutphen (закрит)

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Кодове на всички съдилища

Пълен списък на кодовете на нидерландските съдилища може да бъде намерен в приложение(73 Kb).PDF(73 Kb)NL Органи, които вече не съществуват, са обозначени като „закрити“.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 17/04/2018

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Австрия

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немски вече са преведени.


Национален координатор по европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Федералното канцлерство (Bundeskanzleramt)

Програма за електронно управление и управление на проекти (Отдел I/13)

Ballhausplatz 2

A-1014 Wien

Helmut Weichsel

Телефон: (+43 1) 53115/204211

Факс: (+43 1) 53109/204211

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецhelmut.weichsel@bka.gv.at

Код на държавата

За Австрия кодът на държавата е: [AT]

Създаване на националния ECLI

Създава се ECLI при Връзката отваря нов прозорецпубликуването в интернет на решенията на следните съдилища и органи:

 • Конституционния съд (Verfassungsgerichtshof),
 • Върховния съд (Oberster Gerichtshof) и други съдилища,
 • Федералния административен съд (Bundesverwaltungsgericht),
 • Федералния финансов съд (Bundesfinanzgericht),
 • окръжните административни съдилища (Landesverwaltungsgerichte),
 • Органа за защита на личните данни (Datenschutzbehörde).

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 28/04/2017

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Полша


Засега Полша няма никакви планове относно въвеждането на европейския идентификатор за съдебна практика.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 13/01/2017

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Румъния

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици румънски вече са преведени.


Национален координатор по европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Все още няма определен национален координатор по ECLI. Информацията ще бъде актуализирана своевременно.

Код на държавата

За Румъния кодът на държавата е: [RO]

Създаване на национален ECLI

По принцип ECLI ще се създава в момента на постановяване на съдебното решение, тъй като номерът на съдебното решение е част от ECLI.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 06/05/2015

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Словения


Национален координатор по европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Националният координатор по ECLI за Словения е:

Върховен съд на Република Словения (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

Служба по вписванията (Evidenčni oddelek)

Tavčarjeva 9,

SI-1000 Ljubljana

Slovenia

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецecli.vsrs@sodisce.si

Лице за контакти: Gregor Strojin

Код на държавата

За Словения кодът на държавата е: [SI]

Образуване на национален ECLI

На 1 октомври 2011 г. Словения въведе ECLI като неразделна част от всички съществуващи документи, публикувани в Връзката отваря нов прозорецбазите данни със съдебна практика на нейните съдилища. Всички нови документи, които постъпват в базите данни със съдебна практика, също получават номер по ECLI. В близко бъдеще и всички нови съдебни решения ще съдържат номер по ECLI.

Всички номера по ECLI се образуват автоматично въз основа на наличните данни.

Всички известни частни издатели на документи със съдебна практика са информирани за ECLI и повечето от тях вече са дали номер по ECLI на публикуваните документи.

Кодове на съдилища:

VSRS: Върховен съд на Република Словения (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

USRS: Конституционен съд на Република Словения (Ustavno sodišče Republike Slovenije)

VSCE: Висш съд на Целие (Višje sodišče v Celju)

VSKP: Висш съд на Копер (Višje sodišče v Kopru)

VSLJ: Висш съд на Любляна (Višje sodišče v Ljubljani)

VSMB: Висш съд на Марибор (Višje sodišče v Mariboru)

UPRS: Административен съд на Република Словения (Upravno sodišče Republike Slovenije)

VDSS: Висш съд по трудовоправни и социалноосигурителни спорове (Višje delovno in socialno sodišče)

Забележка: Кодовете за съдилищата се състоят от четири букви. Списъкът на участващите съдилища в момента се отнася само до въззивните съдилища, Върховния съд и Конституционния съд на Република Словения, чиито решения вече са публикувани в базите данни с национална съдебна практика. В близко бъдеще ще бъдат добавени и други съдилища и институции.

Година на решението:

Използва се годината, в която е било постановено решението (запис ГГГГ).

Референтен номер:

Обикновеният пореден номер (по-нататък ОПН): напр. II Ips 123/2005) на даден съд (поле за данни: Odločba (=решение)) се използва като основа за образуване на поредния номер по ECLI (по-нататък EПН).

Други думи (като „Sodba“, „Sklep“ и т.н.), които могат да бъдат част от полето „Odločba“, не се считат за част от ОПН и трябва да се изпуснат/заличат при образуването на ЕПН.

Годината, която е част от ОПН, остава част и от новия ЕПН.

Тъй като обикновените поредни номера съдържат знаци като тирета, наклонени черти или празни интервали, във формат ECLI всеки от тях трябва да бъде заменен с точка (напр. II Ips 123/2005 става II.Ips.123.2005, I K 123456/2010 става I.K.123456.2010 и т.н.).

Спрямо общите правила за ЕПН се прилагат изключенията в посочените по-долу особени случаи.

Особени случаи:

А: Когато в дадено съвместно решение се изброяват два или повече ОПН, само първият ОПН се използва за образуването на ECLI. В такива случаи в края на ЕПН трябва да се добави „.A“. До другите ОПН има достъп чрез метаданните на документите.

Пример:
Sodba II Ips 49/2008 и II Ips 28/2011
в такъв случай номерът по ECLI е:
ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.49.2008.A


Б: Когато дадено решение използва само един ОПН, който е подобен на този на редица други решения с различни ОПН, тези други номера не бяха добавени в базите данни със съдебна практика. Първият ОПН се използва за образуването на ECLI, а другите се маркират със „същият като“ в метаданните. Останалите ОПН се използват за образуването на номерата по ECLI, които са вписани в базата данни като отнасящи се за подобни решения.

Пример:
Sodba VIII Ips 432/2009, същият като VIII Ips 50/2009 и VIII Ips 448/2009, VIII Ips 28/2009
в такъв случай номерът по ECLI е:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.432.2009,

същият като:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.50.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.448.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.28.2009

Ползвателите, които търсят някой от тези номера по ECLI, ще бъдат насочени към един и същ документ.

 

В: В миналото се наблюдаваха случаи, когато ОПН на един и същ съд можеха да се дублират, защото институцията е имала различни клонове и не е имала единна деловодна система (напр. UPRS). Конкретният клон може да бъде идентифициран в метаданните на документите. В такива случаи в края на ЕПН трябва да се добави комбинацията „.буква“, представляваща клона, въз основа на следната класификация:

Целие: .C

Любляна: .L

Нова Горица: .G

Марибор: .M


Г: Някои документи по наказателни дела в базата данни SOVS на Върховния съд съдържат два ОПН в полето „Odločba“. Първият съдържа поредния номер (във формат -NN), докато другият остава между скоби ( ). Причината за това е двойното вписване на делата по време на преходната фаза от въвеждането на компютризираната наказателна деловодна система.

В тези случаи за образуването на ECLI се използва само първият ОПН, към който след годината се добавя поредният номер на делото. Другият ОПН, посочен в скобите, отпада и не става част от ECLI.

Пример:
Sodba I Ips 3248/2009-39 (I Ips 10/2010)
в такъв случай номерът по ECLI е:
ECLI:SI:VSRS:2009:I.IPS.3248.2009.39


Д: В някои случаи няколко документа на един и същ съд имат един и същ ОПН, например временните мерки и окончателните решения. В тези случаи за целите на образуването на ЕПН се добавя число. Първото решение (по датата на постановяване) не съдържа цифрова добавка. Следващото получава добавка „.1“, това след него — „.2“ и т.н. Добавките са определят автоматично въз основа на датата, на която е издаден документът.

Пример:
Sklep G 6/2011 (забележка: дублира се в редица документи)

в такъв случай номерата по ECLI са:
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.1
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.2

и т.н.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецВърховен съд на Република Словения (Vrhovno sodišče RS)

Конституционен съд на Република Словения (Ustavno sodišče RS)

Връзката отваря нов прозорецСъдебна практика (Sodna praksa)

Връзката отваря нов прозорецСъдебна практика (за използването на приложно-програмния интерфейс (API) е необходимо разрешение от Върховния съд)

Връзката отваря нов прозорецСъдебна практика на Конституционния съд (Sodna praksa Ustavnega sodišča RS)


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 02/11/2016

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Словакия


Национален координатор за ECLI

Национален координатор за ECLI е отделът за информатика и управление на проекти на Министерството на правосъдието на Словашката република – електронен адрес: Връзката отваря нов прозорецecli@justice.sk

Код на държавата

Кодът за Словашката република е: [SK]

Съставяне на национален ECLI код

ECLI код се съставя при постановяване на съдебно решение. Само съдебните решения, постановени след 25 юли 2011 г., получават ECLI номер. Ако дадено съдебно решение, постановено преди 25 юли 2011 г, е обжалвано след 25 юли 2011 г, това съдебно решение и всички други съдебни решения в досието получават ECLI код.

Пример за ECLI код в Словашката република:

ECLI:SK:OSBA1:2011:0123456789.123

OSBA1 = съкращение за съда

2011 = година

0123456789 = IČS (идентификационен номер на досието)

123 = сериен номер на съдебното решение в досието


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 29/05/2018

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Финландия

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница фински е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Понастоящем Финландия въвежда ECLI (европейският идентификатор за съдебна практика) във всички бази данни със съдебна практика на Finlex — националната банка за правна информация.


Национален координатор по европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Национален координатор по ECLI е Aki Hietanen, Министерство на правосъдието, Финландия, ел. поща: finlex@om.fi

Код на държавата

За Финландия кодът на държавата е: [FI]

Създаване на национален ECLI

Понастоящем Финландия въвежда ECLI (европейският идентификатор за съдебна практика) във всички бази данни със съдебна практика на Finlex — националната банка за правна информация. В началото проектът започна с тестване на използването на ECLI в базите данни със съдебна практика на Върховния съд и Върховния административен съд на Финландия. Понастоящем и базите данни на апелативните съдилища, административните съдилища и специалните съдилища използват ECLI. През 2013 г. метаданните на съдебните решения ще бъдат обогатени с метаданни на ECLI. Базите данни със съдебна практика на Finlex вече използват метаданни съгласно Dublin Core Metadata Initiative.

ECLI ще бъде използван и в базата данни на Finlex „Съдебната практика в правната литература“. Базата данни съдържа препратки към съдебната практика във финландската правна литература от 1926 г. насам. Съдебната практика се състои от съдебни решения, постановени например от Върховния съд, Върховния административен съд и апелативните съдилища на Финландия, Европейския съд по правата на човека и Съда на ЕС.

Създаване на национален ECLI

Върховен съд: ECLI:FI:KKO:2011:43

Върховен административен съд: ECLI:FI:KHO:2011:85

- за резюмета на съдебни дела (непълни текстове) ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Апелативни съдилища:

 • Апелативен съд на Хелзинки ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Апелативен съд на Източна Финландия (Itä-Suomi) ECLI:FI:I-SHO:2011:4
 • Апелативен съд на Kouvola ECLI:FI:KOUHO:2009:3
 • Апелативен съд на Rovaniemi ECLI:FI:RHO:2010:8
 • Апелативен съд на Turku ECLI:FI:THO:2011:2
 • Апелативен съд на Vaasa ECLI:FI:VHO:2011:7

Административни съдилища:

 • Административен съд на Хелзинки:ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Административен съд на Hämeenlinna ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Административен съд на Kouvola ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Административен съд на Kuopio ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Административен съд на Oulu ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Административен съд на Rovaniemi ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
 • Административен съд на Turku ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Административен съд на Vaasa ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Административен съд на Åland ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Съд по застрахователни спорове ECLI:FI:VAKO:2010:757

Съд по трудовоправни спорове ECLI:FI:TTO:2011:108

Съд за защита на потребителите и конкуренцията ECLI:FI:MAO:2010:595

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецFinlex — национална банка за правна информация


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 22/05/2018

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Швеция


Швеция все още не е в състояние да въведе ECLI.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 22/10/2015

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Англия и Уелс


Все още не е взето окончателно решение дали да се въведе европейския идентификатор за съдебна практика, но Обединеното кралство разглежда възможните варианти.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 30/01/2017

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Северна Ирландия


Понастоящем Обединеното кралство няма никакви планове за въвеждане на европейския идентификатор за съдебна практика.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 28/08/2018

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Шотландия

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици френскипортугалски вече са преведени.


Понастоящем Обединеното кралство няма никакви планове за въвеждане на европейския идентификатор за съдебна практика.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 19/04/2018