Identifikátor evropské judikatury (ECLI)

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) byl vytvořen pro usnadnění přesných a jednoznačných citací z rozsudků evropských a vnitrostátních soudů. Soubor jednotných metadat o judikatuře pomůže zlepšit vyhledávání judikatury.


Vyhledávání relevantní judikatury bylo před vytvořením ECLI velmi komplikované a časově náročné. Například bylo-li známo, že rozsudek nejvyššího soudu členského státu A je zajímavý pro konkrétní právní debatu. Dotčená věc byla zaevidována v různých vnitrostátních a mezinárodních právních databázích, avšak v každé databázi měl rozsudek jiný identifikátor. Všechny tyto identifikátory – byly-li vůbec známé – musely být citovány, aby měli uživatelé možnost vyhledat si věc ve zvolené databázi. Vyhledávání komplikovala rozdílná pravidla a styly citací. Uživatelé si navíc museli ověřit ve všech databázích, zda je tento rozsudek nejvyššího soudu k dispozici, ať již v podobě jeho shrnutí, překladu, nebo anotace. Díky systému ECLI bude stačit jediné vyhledávání v jednom vyhledávacím rozhraní za použití jednoho identifikátoru k tomu, aby byly nalezeny všechny výskyty rozhodnutí ve všech připojených vnitrostátních či mezinárodních databázích.

Snadný přístup k soudním rozhodnutím z jiných členských států má rostoucí význam pro posilování role vnitrostátního soudce při aplikaci a prosazování práva EU. Vyhledávání rozsudků z jiných členských států a citace z nich je podstatně omezeno rozdílností vnitrostátních systémů identifikace, pravidel citování a technických polí popisujících charakteristiky rozsudku.

Aby se překlenuly tyto rozdíly a zjednodušil přístup k vnitrostátní, zahraniční a evropské judikatuře a citacím z ní vyzvala Rada Evropské unie členské státy a orgány EU, aby zavedly identifikátor evropské judikatury (ECLI) a minimální soubor jednotných metadat o judikatuře.

Hlavní charakteristiky ECLI

ECLI je jednotný identifikátor, který má stejný snadno rozeznatelný formát pro všechny členské státy a soudy EU. Skládá se z pěti povinných částí:

 • „ECLI“: k identifikaci, že se jedná o identifikátor evropské judikatury,
 • kód země,
 • kód soudu, který rozsudek vydal,
 • rok vydání rozsudku,
 • pořadové číslo tvořené až 25 alfanumerickými znaky ve formátu, který si určí každý členský stát. Číslo může obsahovat tečky, avšak nesmí obsahovat žádná další interpunkční znaménka.

Všechny prvky jsou odděleny dvojtečkou. Příklad (neexistujícího) ECLI by mohl být:

ECLI:NL:HR:2009:384425, což by mohlo být rozhodnutí č. 384425 Nejvyššího soudu („HR“) Nizozemska („NL“) z roku 2009.

Metadata

Pro větší srozumitelnost a usnadnění vyhledávání judikatury by měl mít každý dokument obsahující soudní rozhodnutí soubor metadat uvedených v tomto odstavci. Tato metadata by měla být popsána v souladu s normami zavedenými dublinskou iniciativou pro základní metadata – Odkaz se otevře v novém okně.Dublin Core Metadata Initiative.

Odkaz se otevře v novém okně.Závěry Rady o ECLI popisují, jaká metadata lze použít.

KoordinátorECLI

Každý členský stát používající ECLI jmenuje vládní nebo soudní organizaci jako vnitrostátního koordinátora ECLI. Vnitrostátní koordinátor ECLI vytvoří seznam kódů soudů, které se účastní systému ECLI, zveřejní informace popisující způsob tvorby pořadového čísla a veškeré další informace, které jsou relevantní pro fungování systému ECLI. Koordinátorem ECLI pro EU je Soudní dvůr Evropské unie.

Je na rozhodnutí každého členského státu, zda a v jakém rozsahu bude používat systém ECLI, např. zda jej uplatní retroaktivně na historické záznamy nebo kolik jeho soudů se jej bude účastnit (např. pouze nejvyšší soudy, nebo všechny soudy atd.).

Evropský a mezinárodní rozměr

Kliknutím na vlaječku EU a mezinárodní vlaječky na pravé straně se dostanete k informacím o uplatňování ECLI ze strany Soudního dvora Evropské unie a Evropského patentového úřadu.

V souladu se Odkaz se otevře v novém okně.závěry Rady vyvinula Evropská komise vícejazyčný vyhledávač ECLI umožňující vyhledat soudní rozhodnutí z databází těch poskytovatelů judikatury, kteří již provedli normy ECLI a poskytují přístup ke svým údajům.

Rezolver ECLI je k dispozici na stránce https://e-justice.europa.eu/ecli/ – pro každé vyplněné ECLI zobrazí relevantní ECLI metadata (jsou-li k dispozici). Například https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:NL:HR:2016:764 by přímo zobrazilo metadata rozhodnutí ECLI:NL:HR:2016:764.

Stránky členských států

Na stránkách členských států naleznete informace o tom:

 • zda členský stát již zavedl ECLI a metadata,
 • pokud ne, zda to plánuje učinit,
 • pokud ano, informace o kódech soudů, pravidlech formátování, metadatech atd.,
 • vnitrostátním koordinátorovi ECLI.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 06/10/2020

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Evropská unie

Koordinátorem ECLI pro jurisdikce Unie je Soudní dvůr Evropské unie (Odkaz se otevře v novém okně.ECLI-Coordinator@curia.europa.eu).


Kód země

„Kód země“ pro Soudní dvůr Evropské unie, který se používá v druhém prvku ECLI, je: [EU]

Identifikátor ECLI

Prvky ECLI sloužící k identifikaci rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie:

 • zkratka ECLI
 • kód země: EU
 • kód soudu:

C = Soudní dvůr

T = Tribunál

F = Soud pro veřejnou službu

 • rok, ve kterém bylo rozhodnutí vyneseno (formát RRRR)
 • pořadové číslo složené z:

pořadového čísla rozhodnutí za jurisdikci za rok

Příklady:

ECLI:EU:C:1998:27 znamená 27. dokument Soudního dvora s ECLI z roku 1998

ECLI:EU:T:2012:426 znamená 426. dokument Tribunálu s ECLI z roku 2012

ECLI:EU:F:2010:80 znamená 80. dokument Soudu pro veřejnou službu s ECLI z roku 2010

Související internetové odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.EUR-Lex

Odkaz se otevře v novém okně.Curia


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 06/10/2020

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Mezinárodní

Evropský patentový úřad


Odkaz se otevře v novém okně.Evropský patentový úřad (EPO) nabízí vynálezcům jednotný postup podávání žádostí, který jim umožňuje požadovat právní ochranu patentů až ve 40 evropských zemích. Úřad funguje pod dohledem správní rady jako výkonný subjekt Odkaz se otevře v novém okně.Evropské patentové organizace.

Koordinátorem ECLI pro Evropský patentový úřad je Odkaz se otevře v novém okně.publikační oddělení.

Poštovní adresa

Postfach 90
1031 Wien
Rakousko

Adresa

Rennweg 12
1030 Wien
Rakousko

Kód země

Kód země pro Evropský patentový úřad, který se používá v druhém prvku ECLI, je: [EP]

Vytváření vnitrostátního ECLI

Prvky ECLI sloužící k identifikaci rozhodnutí stížnostního senátu Evropského patentového úřadu:

 • zkratka ECLI
 • kód země: EP
 • kód soudu: BA (BA= Boards of Appeal of the European Patent Office – stížnostní senát Evropského patentového úřadu)
 • rok, ve kterém bylo rozhodnutí vyneseno (formát RRRR)
 • pořadové číslo složené z:

  čísla jednacího rozhodnutí (původní číslo jednací bez lomítka). To tvoří 7 znaků --> 1 znak (typ rozhodnutí) + 4 číslice (pořadové číslo rozhodnutí) + 2 číslice (poslední dvě číslice roku rozhodnutí)

  Kódy pro typ rozhodnutí EPO:
  • D: Disciplinární stížnostní senát
  • G: Velký stížnostní senát
  • J: Právní stížnostní senát
  • T: technické stížnostní senáty
  • W: rozhodnutí o stížnostech
  • R: rozhodnutí o žádostech o přezkum

tečka

datum rozhodnutí (formát RRRRMMDD)

Příklad:

ECLI:EP:BA:2002:D000300.20020503

EP = Evropský patentový úřad

BA = Stížnostní senát Evropského patentového úřadu

2002 = rok rozhodnutí (příklad)

D000300 = D0003/00 (číslo jednací rozhodnutí)

20020503 = 3. 5. 2002 (datum rozhodnutí)

Využití ECLI

ECLI se využívá k jedinečné identifikaci rozhodnutí stížnostních senátů Evropského patentového úřadu.

V ECLI lze vyhledávat prostřednictvím databáze rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ (viz níže uvedený odkaz).

Související internetové odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Databáze rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ

Odkaz se otevře v novém okně.Judikatura stížnostního senátu

Odkaz se otevře v novém okně.Rejstřík evropských patentů


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 20/05/2019

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Belgie

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: nizozemština


Belgický systém není v současnosti ještě uzpůsoben systému ECLI.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 06/08/2019

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Bulharsko

Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.


Vnitrostátní koordinátor ECLI

Vnitrostátním koordinátorem ECLI je:

Nejvyšší soudní rada - Vissh sadeben savet (VSS)

Ul. Saborna 9

Sofie 1000

Do vytvoření zvláštní e-mailové adrey lze informace zasílat:

Martin Velichov, Odkaz se otevře v novém okně.martin.velichkov@mail.bg , tel.+ 359 29304943

Valerij Michajlov, Odkaz se otevře v novém okně.valery@abv.bg , tel.+ 359 29304936

Kód země

Bulharsko má kód [BG]

Vytvoření vnitrostátního ECLI

Nejvyšší soudní rada přijala vzor pro internetové stránky soudů, který obsahuje část věnovanou soudním rozhodnutím, která se mají zveřejňovat podle bulharského zákona o ochraně osobních údajů (Zakon za zashtita na lichnite danni). Nejvyšší soudní rada rovněž schválila zveřejňování soudních rozhodnutí prostřednictvím centralizovaného webového rozhraní.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 17/12/2018

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Česká republika


Vnitrostátní (národní) koordinátor ECLI

Nejvyšší soud

Burešova 571/20, Brno - Veveří, PSČ 657 37

Česká republika

Tel.: +420 541 593 111

Fax.: +420 541 213 493

ID datové schránky: kccaa9t

e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.podatelna@nsoud.cz (uvádějte věc: ECLI)

web: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.nsoud.cz

Kontaktní osoby:

JUDr. Petra Polišenská, Mgr. Radka Feberová

Vytváření vnitrostátního ECLI (ECLI syntax)

Identifikátorem ECLI jsou v České republice od dubna 2012 označována všechna rozhodnutí Nejvyššího soudu a od března 2014 také všechna rozhodnutí Ústavního soudu. V současnosti se pracuje na implementaci na úrovni vrchních a krajských soudů. Rozhodnutí opatřená identifikátorem ECLI jsou jeho prostřednictvím dohledatelná i na webových stránkách soudů (rozhodnutí Nejvyššího soudu na adrese Odkaz se otevře v novém okně.http://www.nsoud.cz/ a rozhodnutí Ústavního soudu na adrese Odkaz se otevře v novém okně.http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx).

Kód země

[CZ]: kód země pro Českou republiku.

Kódy soudů

[NS]: Nejvyšší soud (Supreme Court of the Czech Republic).

[US]: Ústavní soud (Constitutional Court of the Czech Republic).

Příklad ECLI identifikátoru u rozhodnutí českého soudu

ECLI:CZ:NS:2012:spisová značka.1

[CZ] kód země (CZ pro Českou republiku);

[NS] je zkratka (kód) soudu, který rozhodnutí vydal (NS pro Nejvyšší soud);

[2012] označuje rok vydání rozhodnutí;

[spisová značka] se uvádí bez mezer a bez lomítka, které jsou nahrazeny tečkami;

číslo [1] je pořadové číslo rozhodnutí u stejné spisové značky. Začleněním tohoto pořadového čísla nedojde k tomu, aby v rámci jednoho soudu v jednom roce bylo označeno stejným ECLI více než jedno rozhodnutí.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.nsoud.cz

Odkaz se otevře v novém okně.http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 02/09/2020

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Dánsko


Vnitrostátní koordinátor ECLI

Domstolsstyrelsen
St. Kongensgade 1-2
1264 København K.
Tel: 70 10 33 22
Odkaz se otevře v novém okně.post@domstolsstyrelsen.dk

Kód země

Dánsko má ECLI kód [DK]

Vytváření vnitrostátního ECLI

Tato informace bude poskytnuta později.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 24/10/2019

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Německo

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.


Vnitrostátní koordinátor ECLI

Koordinátorem ECLI pro Německo byl jmenován tento orgán:

Bundesamt für Justiz
Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes (CC-RIS)
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Deutschland

+49 2284105801
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.cc-ris@bfj.bund.de
Odkaz se otevře v novém okně.http://www.bundesjustizamt.de

Kód země

Kód země ECLI pro Německo je: [DE]

Vytváření vnitrostátního ECLI

Na spolkové úrovni hodlají všechny spolkové soudy zavést evropský identifikátor judikatury (ECLI). Očekává se, že soudy v jednotlivých spolkových zemích zavedou ECLI k pozdějšímu datu.

Do dnešního dne zavedly ECLI do svých databází rozhodnutí tyto soudy: Spolkový ústavní soud, Spolkový správní soud a Spolkový pracovní soud. Všem rozhodnutím, která se zveřejňují na jejich příslušných internetových stránkách od zavedení tohoto systému, se přiděluje ECLI. Podrobnosti naleznete zde:

V každém pětimístném identifikačním čísle ECLI představují první dvě číslice vždy kód členského státu:

ECLI:DE:[kód soudu]:[rok vydání rozhodnutí]:[pořadové číslo]

Každý soud má přidělen vlastní kód a pro vygenerování pořadového čísla platí individuální pravidla. Rok vydání rozhodnutí je zpravidla uveden jako čtyřmístné číslo (ve formátu rrrr, např. 2015).

Spolkový ústavní soud (Bundesverfassungsgericht)

Kód soudu je vždy „BVerfG“.
Pořadové číslo (řadová číslovka) se skládá ze čtyř nebo – pokud je zapotřebí nějaký rozlišovací znak – z pěti částí, přičemž třetí a čtvrtá a čtvrtá a pátá část jsou odděleny tečkou:

1.   Druh řízení:

b    Stanovení, zda je strana v rozporu s ústavou
c    Opravný prostředek proti rozhodnutí ohledně přezkoumání průběhu voleb
e    Kompetenční řešení mezi orgány
f    Abstraktní soudní přezkum
g    Spory mezi spolkovými zeměmi a federací
h    Jiné spory mezi federací a zeměmi
k    Spory týkající se ústavy jednotlivých spolkových zemí
l     Konkrétní soudní přezkum
m   Přezkum mezinárodního práva jakožto spolkového práva
n    Výklad ústavy po postoupení ze strany ústavního soudu některé spolkové země
p    Rozhodnutí o jiných věcech souvisejících se spolkovou ústavou
q    Předběžná opatření
r    Ústavní stížnosti
up  Plenární rozhodnutí
vb  Stížnosti na průtahy v řízení

2.    Zkratky používané pro jednotlivá soudní kolegia: „k“ pro rozhodnutí komory nebo „s“ pro rozhodnutí senátu (nikoli pro plenární rozhodnutí a pro stížnosti na průtahy v řízení; v těchto případech složení soudu vyplývá ze zkratek „up“ a „vb“).
3.    Přesné datum vydání rozhodnutí ve formátu RRRRMMDD.
4.    Nepovinně: dodatečný rozlišovací znak (a–z), který je zapotřebí v případech, kdy se vydávají rozhodnutí s týmž datem / toutéž spisovou značkou (např.: prodloužení předběžného opatření + rozhodnutí ve věci samotné s týmž datem / toutéž spisovou značkou).
5.    Spisová značka.

Příklad:
ECLI pro rozhodnutí ze dne 21. ledna 2015 se spisovou značkou 2 BvR 1856/13 je:
ECLI:DE:BVerfG:2015:rk20150121.2bvr185613

Spolkový správní soud (Bundesverwaltungsgericht)

Kód soudu je vždy „BVerwG“.
Pořadové číslo se skládá ze čtyř částí, přičemž druhá a třetí a třetí a čtvrtá část jsou odděleny tečkou:

1.    Přesné datum vydání rozhodnutí ve formátu DDMMRR.
2.    Zkratka pro typ rozhodnutí („U“ pro rozsudek (Urteil), „B“ pro usnesení (Beschluss), „G“ pro příkaz (Gerichtsbescheid)).
3.    Spisová značka a
4.    Vždy: rozlišovací znak (slouží k rozlišení mezi několika různými dokumenty s týmž typem rozhodnutí, týmž datem a toutéž spisovou značkou, např. „0“).

Příklad:
ECLI pro rozsudek Spolkového správního soudu ze dne 17. dubna 2002 se spisovou značkou 9 CN 1.01 je:
ECLI:DE:BVerwG:2002:170402U9CN1.01.0

Spolkový pracovní soud (Bundesarbeitsgericht)

Kód soudu je vždy „BAG“.
Pořadové číslo se skládá ze čtyř částí, které jsou odděleny tečkou:

1.    Přesné datum vydání rozhodnutí ve formátu DDMMRR.
2.    Zkratka pro typ rozhodnutí („B“ pro usnesení (Beschluss), „U“ pro rozsudek (Urteil)).
3.    Spisová značka a
4.    Vždy: rozlišovací znak (slouží k rozlišení mezi několika různými dokumenty s týmž typem rozhodnutí, týmž datem a toutéž spisovou značkou, např. „0“).

Příklad:
ECLI pro rozhodnutí Spolkového pracovního soudu ze dne 7. ledna 2015 se spisovou značkou 10 AZB 109/14 je:
ECLI:DE:BAG:2015:070115.B.10AZB109.14.0


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 29/08/2019

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Estonsko

Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.


Estonsko připravuje zavedení ECLI pro soudní rozhodnutí zveřejňovaná v Riigi Teataja (úřední věstník).


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 28/05/2020

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Irsko


Vnitrostátní koordinátor ECLI

Vnistrostátním koordinátorem ECLI je ministerstvo spravedlnosti a rovnosti (Department of Justice and Equality.)

Kód země

Irsko má kód: [IE]

Vytváření vnitrostátního ECLI

V současnosti není možné vytvářet ECLI z veřejně dostupných informací. Konkrétní podoba ECLI je stále předmětem úvah a nebyla finalizována.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 18/11/2019

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Řecko

Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.


Řecko se neúčastní systému ECLI.

Nicméně v současnosti probíhá přípravná fáze vytváření jednotné databáze, jež by obsahovala všechna vnitrostátní soudní rozhodnutí. Existuje již řada internetových elektronických databází s judikaturou, a to:

1) Řeckého nejvyššího soudu obsahující pouze jeho vlastní judikaturu:

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.areiospagos.gr/

2) Státní rady obsahující pouze její vlastní judikaturu:

Odkaz se otevře v novém okně.https://www.ste.gr/ste/faces/index.jsp

3) Správního soudu prvního stupně v Aténách obsahující pouze jeho vlastní judikaturu:

(tato služba je k dispozici pouze pro certifikované uživatele)

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.protodikeio-ath.gr/opencms_prot/opencms/ProtSite/

Existují rovněž soukromé databáze s placeným přístupem. Například:

1) Aténské advokátní komory

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.dsanet.gr/

2) společnosti Intracom Services (privátní)

Odkaz se otevře v novém okně.http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/nomos_frame.html


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 16/09/2016

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Španělsko


Vnitrostátní koordinátor ECLI

Vnitrostátním koordinátorem ECLI je CENDOJ (Centro de documentacion judicial – Centrum justiční dokumentace), technický orgán Generální rady španělské soudní moci: Odkaz se otevře v novém okně.cendoj.ecli@cgpj.es.

Kód země

Španělsko má kód [ES].

Vytváření vnitrostátního ECLI

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) byl ve Španělsku zaveden v listopadu 2012.

Již v době zahájení projektu ECLI (27. října 2011) disponovala španělská judikatura vnitrostátním identifikátorem, tzv. ROJ (Repositorio Oficial de Jurisprudencia), jímž se označují rozhodnutí všech španělských soudních orgánů počínaje soudy prvního stupně (Juzgados de primera Instancia) až po Nejvyšší soud (Tribunal Supremo).

Internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.http://www.poderjudicial.es umožňují všem občanům přístup k rozhodnutím španělských soudů, tj. celkem 5 600 000 rozhodnutím, jejichž počet se každým rokem zvyšuje. Soudci, státní zástupci a soudní úředníci mají v omezeném prostředí s dalšími údaji a hypertextovými odkazy přístup k judikatuře Ústavního soudu (Tribunal Constitucional) a Soudního dvora EU a k vnitrostátním i mezinárodním právním předpisům a právní nauce: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.poderjudicial.es.

V současnosti se paralelně s identifikátorem ECLI na celoevropské úrovni stále používá ROJ, vnitrostátní identifikátor centra CENDOJ, neboť toto centrum je oficiálním orgánem pro šíření španělské judikatury. V roce 2014 tak portál e-justice obsahoval 2 500 000 rozhodnutí Nejvyššího soudu (Tribunal Supremo), Národního soudu (Audiencia Nacional), vyšších soudů (Tribunales Superiores de Justicia) a provinčních soudů (Audiencias Provinciales), jakož i vybrané rozsudky soudů prvního stupně s právním významem nebo společenským dopadem, které jsou do systému průběžně nahrávány a jejichž počet se tak denně zvyšuje. Proces integrace ECLI byl ve Španělsku úspěšný a nyní se Španělsko účastní projektu BO-ECLI.

Španělské identifikátory ECLI tvoří tyto prvky:

 • „ECLI“;
 • kód země: „ES“;
 • kód soudu: zkratka označující soud, který vydal rozhodnutí (viz část „Kódy soudů ECLI“;
 • rok vydání rozhodnutí;
 • číslo série, jež ve Španělsku odpovídá pořadovému číslu vnitrostátního identifikátoru ROJ. Poté, co byl určitému rozhodnutí přidělen ROJ, lze automaticky vytvořit odpovídající identifikátor ECLI;
 • v případě usnesení (autos) se za pořadové číslo připojuje písmeno A.

PŘÍKLADY:

ROJ představuje identifikátor vnitrostátní judikatury.

1) * Rozsudek Národního soudu (Audiencia Nacional) ze dne 30. května 2014. Trestní senát, ROJ: Odkaz se otevře v novém okně.SAN 2389/2014

* Příslušný ECLI:

ECLI:ES:AN:2014:2389

2) * Rozsudek vyššího soudu (Tribunal Superior de Justicia) ze dne 15. dubna 2011. Správní senát Burgos, společenství Kastilie a León, ROJ: STSJ CL 782/2011

* Příslušný ECLI:

ECLI:ES:TSJCL:2011:782

3) * Usnesení Národního soudu (Audiencia Nacional) ze dne 29. října 2015. Trestní senát, ROJ: ANN 199/2015

* Příslušný ECLI:

ECLI:ES:AN:2015:199A

Kódy soudů ECLI

Ve Španělsku představuje kód soudu pro účely ECLI zkratka orgánu, jenž vydal rozhodnutí, která odpovídá zkratce použité ve vnitrostátním identifíkátoru ROJ daného rozhodnutí.

ZKRATKA

NÁZEV

---------------------

---------------------------------------------------------------

TS

Tribunal Supremo (Nejvyšší soud)

AN

Audiencia Nacional (Národní soud)

TSJAND

Tribunal Superior de Justicia Andalucía (Vyšší soud v Andalusii)

TSJAR

Tribunal Superior de Justicia Aragón (Vyšší soud v Aragonii)

TSJAS

Tribunal Superior de Justicia Asturias (Vyšší soud v Asturii)

TSJBAL

Tribunal Superior de Justicia Baleares (Vyšší soud na Baleárských ostrovech)

TSJICAN

Tribunal Superior de Justicia Canarias (Vyšší soud na Kanárských ostrovech)

TSJCANT

Tribunal Superior de Justicia Cantabria (Vyšší soud v Kantábrii)

TSJCL

Tribunal Superior de Justicia Castilla y León (Vyšší soud v Kastilii a Leónu)

TSJ CLM

Tribunal Superior de Justicia Castilla la Mancha (Vyšší soud v Kastilii-La Mancha)

TSJCAT

Tribunal Superior de Justicia Cataluña (Vyšší soud v Katalánsku)

TSJCV

Tribunal Superior de Justicia Comunidad Valenciana (Vyšší soud ve Valencii)

TSJEXT

Tribunal Superior de Justicia Extremadura (Vyšší soud v Extremaduře)

TSJGAL

Tribunal Superior de Justicia Galicia (Vyšší soud v Galicii)

TSJLR

Tribunal Superior de Justicia La Rioja (Vyšší soud v La Rioja)

TSJMAD

Tribunal Superior de Justicia Madrid (Vyšší soud v Madridu)

TSJMU

Tribunal Superior de Justicia Murcia (Vyšší soud v Murcii)

TSJNAV

Tribunal Superior de Justicia Navarra (Vyšší soud v Navaře)

TSJPV

Tribunal Superior de Justicia País Vasco (Vyšší soud v Baskicku)

TSJCE

Tribunal Superior de Justicia Ceuta (Vyšší soud v Ceutě)

TSJML

Tribunal Superior de Justicia Melilla (Vyšší soud v Melille)

APVI

Audiencia Provincial Álava (Provinční soud v Álavě)

APAB

Audiencia Provincial Albacete (Provinční soud v Albacete)

APA

Audiencia Provincial Alicante (Provinční soud v Alicante)

APAL

Audiencia Provincial Almería (Provinční soud v Almeríi)

APAV

Audiencia Provincial Ávila (Provinční soud v Ávile)

APBA

Audiencia Provincial Badajoz (Provinční soud v Badajozu)

APIB

Audiencia Provincial Baleares (Provinční soud na Baleárských ostrovech)

APB

Audiencia Provincial Barcelona (Provinční soud v Barceloně)

APBU

Audiencia Provincial Burgos (Provinční soud v Burgosu)

APCC

Audiencia Provincial Cáceres (Provinční soud v Cáceres)

APCA

Audiencia Provincial Cádiz (Provinční soud v Cádizu)

APCS

Audiencia Provincial Castellón (Provinční soud v Castellónu)

APCR

Audiencia Provincial Ciudad Real (Provinční soud v Ciudad Real)

APCO

Audiencia Provincial Córdoba (Provinční soud v Córdobě)

APC

Audiencia Provincial A Coruña (Provinční soud v Coruñi)

APCU

Audiencia Provincial Cuenca (Provinční soud v Cuence)

APGI

Audiencia Provincial Girona (Provinční soud v Gironě)

APGR

Audiencia Provincial Granada (Provinční soud v Granadě)

APGU

Audiencia Provincial Guadalajara (Provinční soud v Guadalajaře)

APSS

Audiencia Provincial Guipúzcoa (Provinční soud v Guipúzcoe)

APH

Audiencia Provincial Huelva (Provinční soud v Huelvě)

APHU

Audiencia Provincial Huesca (Provinční soud v Huesce)

APJ

Audiencia Provincial Jaén (Provinční soud v Jaénu)

APLE

Audiencia Provincial León (Provinční soud v Leónu)

APL

Audiencia Provincial Lleida (Provinční soud v Lleidě)

APLO

Audiencia Provincial La Rioja (Provinční soud v La Rioja)

APLU

Audiencia Provincial Lugo (Provinční soud v Lugu)

APM

Audiencia Provincial Madrid (Provinční soud v Madridu)

APMA

Audiencia Provincial Málaga (Provinční soud v Málaze)

APMU

Audiencia Provincial Murcia (Provinční soud v Murcii)

APNA

Audiencia Provincial Navarra (Provinční soud v Navaře)

APOU

Audiencia Provincial Ourense (Provinční soud v Ourense)

APO

Audiencia Provincial Asturias (Provinční soud v Asturii)

APP

Audiencia Provincial Palencia (Provinční soud v Palencii)

APGC

Audiencia Provincial Las Palmas (Provinční soud v Las Palmas)

APPO

Audiencia Provincial Pontevedra (Provinční soud v Pontevedře)

APSA

Audiencia Provincial Salamanca (Provinční soud v Salamance)

APTF

Audiencia Provincial Santa Cruz de Tenerife (Provinční soud v Santa Cruz de Tenerife)

APS

Audiencia Provincial Cantabria (Provinční soud v Cantabrii)

APSG

Audiencia Provincial Segovia (Provinční soud v Segovii)

APSE

Audiencia Provincial Sevilla (Provinční soud v Seville)

APSO

Audiencia Provincial Soria (Provinční soud v Sorii)

APT

Audiencia Provincial Tarragona (Provinční soud v Tarragoně)

APTE

Audiencia Provincial Teruel (Provinční soud v Teruelu)

APTO

Audiencia Provincial Toledo (Provinční soud v Toledu)

APV

Audiencia Provincial Valencia (Provinční soud ve Valencii)

APVA

Audiencia Provincial Valladolid (Provinční soud ve Valladolidu)

APBI

Audiencia Provincial Vizcaya (Provinční soud ve Vizcayi)

APZA

Audiencia Provincial Zamora (Provinční soud v Zamoře)

APZ

Audiencia Provincial Zaragoza (Provinční soud v Zaragoze)

APCE

Audiencia Provincial Ceuta (Provinční soud v Ceutě)

APML

Audiencia Provincial Melilla (Provinční soud v Melille)

JPII

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción (soud prvního stupně a vyšetřující soud)

JPI

Juzgado de Primera Instancia (soud prvního stupně)

JI

Juzgado de Instrucción (vyšetřující soud)

JSO

Juzgado de lo Social (sociální soud)

JCA

Juzgado de lo Contencioso Administrativo (správní soud)

JM

Juzgado de lo Mercantil (obchodní soud)

JVM

Juzgado de Violencia sobre la Mujer (soud pro otázky násilí na ženách)

JP

Juzgado de lo Penal (trestní soud)

JVP

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria (soud pro dozor nad výkonem trestů)

JME

Juzgado de Menores (soud pro mladistvé)

JF

Juzgado de Familia (soud pro rodinné záležitosti)


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 11/03/2020

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Francie


Vnitrostátní koordinátor ECLI

Úřad vlády určil jako vnitrostátního koordinátora ECLI pro Francii ředitelství pro právní a administrativní informace (Direction de l’information légale et administrativeOdkaz se otevře v novém okně.DILA).

Kód „země“

Kód „země“ je pro Francii: [FR]

Vytvoření vnitrostátního ECLI

Nejvyšší francouzské soudy, kterých se ECLI týká, jsou:

 • Ústavní rada (Conseil constitutionnel),
 • kasační soud (Cour de cassation),
 • Státní rada (Conseil d´Etat).

ECLI se skládá z pěti částí, z nichž první dvě jsou konstanty pro členský stát:

ECLI:FR:{kód_soudu}:{rok rozhodnutí}:{pořadové číslo}

Každý soud přijal svůj kód a rovněž pravidla pro vytváření pořadového čísla.

Rok rozhodnutí je vždy ve formátu čtyř číslic (RRRR, například 2012).

1. Ústavní rada (Conseil constitutionnel)

Kód soudu je vždy CC.

Generická forma ECLI je tedy:

ECLI:FR:CC:{rok rozhodnutí}:{pořadové číslo}

Pořadové číslo se skládá ze dvou částí oddělených tečkou:

 1. číslo série typu rozhodnutí (číslo, které každý rok začíná znovu od 1);
 2. typ rozhodnutí (DC, QPC, AN... Odkaz se otevře v novém okně.viz seznam těchto typů)

Například:

rozhodnutí z pátku 27. července 2012 č. 2012-270 QPC bude mít jako ECLI tuto podobu: ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC

2. Kasační soud (Cour de cassation)

Kód soudu je vždy CCASS.

Generická forma ECLI je tedy:

ECLI:FR:CCASS:{rok rozhodnutí}:{pořadové číslo}

Pořadové číslo obsahuje dva propojené prvky:

 1. Kodifikaci soudního kolegia ustanoveného pro ECLI (dva alfanumerické znaky určené podle níže uvedené tabulky):
 2. AP ASSEMBLEE PLENIERE (plenární shromáždění)
  AV AVIS (poradní sbor)
  C1 PREMIERE CHAMBRE CIVILE (první senát pro občanskoprávní věci)
  C2 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (druhý senát pro občanskoprávní věci)
  C3 TROISIEME CHAMBRE CIVILE (třetí senát pro občanskoprávní věci)
  CO CHAMBRE COMMERCIALE (obchodní senát)
  CR CHAMBRE CRIMINELLE (trestní senát)
  MI CHAMBRE MIXTE (smíšený senát)
  OR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT (usnesení prvního předsedy)
  SO CHAMBRE SOCIALE (senát pro sociální záležitosti)

  Toto kódování spočívá v použití interního jednacího čísla složeného z 8 znaků:

  jeden znak, který označuje kód pro identifikaci soudního kolegia,

  dva numerické znaky, které označují rok rozhodnutí,

  pět numerických znaků, které označují číslo série v daném roce pro dotčené kolegium.

  Příklad: rozsudek kasačního soudu, trestního senátu, ze dne 27. února 2013 má číslo věci 12-81.063 a jednací číslo C1300710. První část pořadového čísla tohoto rozsudku bude CR pro trestní senát.

 3. Pět posledních numerických znaků jednacího čísla.
 4. V tomto případě bude druhá část pořadového čísla 00710. Rozsudek trestního senátu kasačního soudu ze dne 27. února 2013 s číslem věci 12-81.063 bude mít jako ECLI tuto podobu: ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. Státní rada (Conseil d´Etat)

Státní rada používá kód soudu, který určuje typ soudního kolegia: kořen CE je propojen s několika písmeny, jak je ilustrováno níže:

Assemblée (shromáždění) CEASS
Ordonnance (usnesení) CEORD
Section du contentieux (sekce pro sporná řízení) CESEC
Sous-section jugeant seule (podsekce pro samostatná rozhodnutí) CESJS
Sous-sections réunies (spojené podsekce)

CESSR

Chambre jugeant seule (senát pro samostatná rozhodnutí)

CECHS

Chambres réunies (spojené senáty)

CECHR


Kód CE sám o sobě se nepoužívá.

Generická forma je tedy:

ECLI:FR:CE…:{rok rozhodnutí}:{pořadové číslo}

Pořadové číslo se rovněž skládá ze dvou částí oddělených tečkou:

 1. číslo žaloby;
 2. datum čtení rozhodnutí ve formátu RRRRMMDD.

Například:

rozhodnutí Státní rady č. 355099 vydané 3. a 8. spojenými podsekcemi ze dne 1. března 2013 bude mít jako ECLI tuto podobu: ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 05/08/2020

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Chorvatsko

Upozorňujeme, že výchozí chorvatština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.


V Chorvatské republice nebyl dosud identifikátor ECLI zaveden v Odkaz se otevře v novém okně.databázi judikatury vedené Nejvyšším soudem Chorvatské republiky (Vrhovni sud Republike Hrvatske), do které lze nahlížet prostřednictvím internetových stránek tohoto soudu. Vzhledem k důležitosti systému ECLI a nutnosti zavést jej ve všech členských státech EU rozhodly Ministerstvo spravedlnosti Chorvatské republiky a Nejvyšší soud Chorvatské republiky zadat veřejnou zakázku na zavedení systému ECLI, a to v rámci programu Spravedlnost 2014-2020 Generálního ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele.

S potěšením oznamujeme, že výše uvedených projekt byl v nedávné době Evropská komise schválila, a systém ECLI začneme zavádět spolu se zhruba desíti partnery projektu počátkem října tohoto roku.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 06/09/2016

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Itálie


Vnitrostátní koordinátor ECLI

Vnitrostátní koordinátor ECLI dosud nebyl jmenován. V současnosti je koordinátorem Generální ředitelství pro automatizované informační systémy (DGSIA) Ministerstva spravedlnosti.

Kód země

Itálie má kód [IT].

Vytváření vnitrostátního ECLI

V rámci stávajících pilotních činností se návrh na zavedení ECLI nachází ve fázi vývoje. Především se nyní definují pravidla pro vytvoření „pořadového čísla“ právních dokumentů podle standardů ECLI, počínaje souborem přístupných metadat, která zajistí jednoznačnost identifikace.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 13/10/2020

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Kypr


Vnitrostátní koordinátor ECLI

Vnistrostátním koordinátorem ECLI je oddělení právních publikací – e-mailová adresa: publicationsc@sc.judicial.gov.cy

Kód země

Kypr má kód [CY]

Vytváření vnistrostátního ECLI

Konkrétní formát ECLI je stále ve stádiu úvah a není o něm definitivně rozhodnuto.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 23/07/2019

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Lotyšsko


Vnitrostátní koordinátor ECLI

Vnitrostátním koordinátorem ECLI je Odkaz se otevře v novém okně.soudní správa.

Kontaktní e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.kanceleja@ta.gov.lv

Kód země

Lotyšsko má kód: [LV]

Vytváření vnitrostátního ECLI

V Lotyšsku byl identifikátor ECLI zaveden v září 2017. ECLI se přiděluje všem soudním rozhodnutím zaevidovaným v soudním informačním systému s výjimkou rozhodnutí přijatých formou usnesení a rozhodnutí vyšetřujících soudců. Veřejně dostupná rozhodnutí se zveřejňují na internetových stránkách (Odkaz se otevře v novém okně.https://manas.tiesas.lv/eTiesas/).

Struktura prvků v lotyšském identifikátoru ECLI

ECLI:LV:AAAAAAA:BBBB:CCDD.E12345678.90.FF, kde

ECLI – je neměnným označením evropského identifikátoru judikatury,

LV – je neměnným kódem země: mezinárodní kód Lotyšské republiky,

AAAAAAA – kód soudu,

BBBB – rok rozhodnutí,

CCDD.E12345678.90 – pořadové číslo rozhodnutí, kde

CC – dvě číslice měsíce, v němž bylo rozhodnutí přijato,

DD – dvě číslice dne, kdy bylo rozhodnutí přijato,

E12345678 – číslo věci; pokud neexistuje číslo věci, evidenční číslo nebo podací číslo návrhu,

90 – pořadové číslo rozhodnutí v rámci věci nebo v souvislosti s přezkumem nároku, pokud neexistuje číslo věci,

FF – typ rozhodnutí (RS (správní zasedání), L (rozhodnutí), S (rozsudek), BL (incidenční rozhodnutí).

Například: Rozhodnutí ECLI:LV:RAT:2016:1201.C28087609.1.S (kde ECLI představuje evropský identifikátor judikatury, LV je mezinárodní kód Lotyšské republiky, RAT je kód krajského soudu v Rize (Rīgas apgabaltiesa), 2016 je rok rozhodnutí, 1201 je datum rozhodnutí (1. prosince), C28087609 je číslo věci v souladu s postupem stanoveným v této kapitole; 1 je pořadové číslo rozhodnutí a S znamená, že typem rozhodnutí je rozsudek).

Kódy lotyšských soudů

Kód soudu

Název

AT

Nejvyšší soud

KUAT

Krajský soud Kurzeme (Kurzemes apgabaltiesa)

LAAT

Krajský soud Latgale (Latgales apgabaltiesa)

RAT

Krajský soud Riga (Rīgas apgabaltiesa)

VAT

Krajský soud Vidzeme (Vidzemes apgabaltiesa)

ZAT

Krajský soud Zemgale (Zemgales apgabaltiesa)

ADTJ

Okresní správní soud (Administratīvā rajona tiesa), soudní budova Jelgava (Jelgavas tiesu nams)

ADTL

Okresní správní soud (Administratīvā rajona tiesa), soudní budova Liepāja (Jelgavas tiesu nams)

ADTR

Okresní správní soud (Administratīvā rajona tiesa), soudní budova Rēzekne (Rēzeknes tiesu nams)

ADRT

Okresní správní soud (Administratīvā rajona tiesa), soudní budova Riga (Rīgas tiesu nams)

ADTV

Okresní správní soud (Administratīvā rajona tiesa), soudní budova Valmiera (Valmieras tiesu nams)

AIRT

Okresní soud Aizkraukle (Aizkraukles rajona tiesa)

ALRT

Okresní soud Alūksne (Alūksnes rajona tiesa)

BLRT

Okresní soud Balvi (Balvu rajona tiesa)

BSRT

Okresní soud Bauska (Bauskas rajona tiesa)

CERT

Okresní soud Cēsis (Cēsu rajona tiesa)

DAUT

Městský soud Daugavpils (Daugavpils tiesa)

DORT

Okresní soud Dobele (Dobeles rajona tiesa)

GURT

Okresní soud Gulbene (Gulbenes rajona tiesa)

JELT

Městský soud Jelgava (Jelgavas tiesa)

JERT

Okresní soud Jēkabpils (Jēkabpils rajona tiesa)

JURT

Městský soud Jūrmala (Jūrmalas tiesa)

KRRT

Okresní soud Krāslava (Krāslavas rajona tiesa)

KURT

Okresní soud Kuldīga (Kuldīgas rajona tiesa)

LIET

Městský soud Liepāja (Liepājas tiesa)

LIRT

Okresní soud Limbaži (Limbažu rajona tiesa)

LURT

Okresní soud Ludza (Ludzas rajona tiesa)

MART

Okresní soud Madona (Madonas rajona tiesa)

OGRT

Okresní soud Ogre (Ogres rajona tiesa)

PRRT

Okresní soud Preiļi (Preiļu rajona tiesa)

REZT

Městský soud Rēzekne (Rēzeknes tiesa)

RCRT

Město Riga – Ústřední okresní soud (Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa)

RKRT

Město Riga – Okresní soud Kurzeme (Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa)

RLPT

Město Riga – Okresní soud Latgale (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

RVPT

Město Riga – Okresní soud Vidzeme (Rīgas pilsētasVidzemes priekšpilsētas tiesa)

RZPT

Město Riga – Okresní soud Zemgale (Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa)

RZRT

Město Riga – Severní okresní soud (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa)

RIRT

Okresní soud Riga (Preiļu rajona tiesa)

SART

Okresní soud Saldus (Saldus rajona tiesa)

SIRT

Městský soud Sigulda (Siguldas tiesa)

TART

Okresní soud Talsi (Talsu rajona tiesa)

TURT

Okresní soud Tukums (Tukuma rajona tiesa)

VART

Okresní soud Valka (Valkas rajona tiesa)

VLRT

Okresní soud Valmiera (Valmieras rajona tiesa)

VENT

Městský soud Ventspils (Ventspils tiesa)


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 23/09/2020

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Litva


Vnitrostátní koordinátor ECLI

Vnitrostátním koordinátorem ECLI je Národní správa soudů, L.Sapiegos st. 15, LT-10312 Vilnius, Litva. Tel. +370 52662981, e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.info@teismai.lt.

Kód země

Litva má kód [LT].

Vytváření vnitrostátního ECLI

ECLI se v Litvě dosud nepoužívá.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 11/04/2019

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Lucembursko


Lucembursko je zatím ve stádiu posuzování možnosti zavedení identifikátoru evropské judikatury (European Case Law Identifier – ECLI).


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 20/12/2018

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Maďarsko


V dané chvíli nemá Maďarsko žádné plány, jak zavést ECLI.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 07/04/2017

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Malta


Vnistrostátní koordinátor ECLI

Vnistrostátním kooridinátorem ECLI jsou maltské soudy (Odkaz se otevře v novém okně.courts.csa@courtservices.mt).

Kód země

Malta má kód [MT]

Vytváření vnitrostátního ECLI

Na Maltě není možné vytvořit číslo ECLI z informací, které jsou o rozsudcích veřejně dostupné. Dojde k jeho automatickému vygerování v okamžiku, kdy je rozsudek zanesen do soudního systému.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 13/10/2020

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Nizozemí

Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.


Vnitrostátní koordinátor ECLI

Vnitrostátním koordinátorem ECLI je Rada pro soudnictví (Raad voor de rechtspraak). Správce lze kontaktovat na adrese: Odkaz se otevře v novém okně.ecliservice@rechtspraak.nl

Kód země

Nizozemsko má kód: [NL]

Vytváření vnitrostátního ECLI

ECLI byl v Nizozemsku zaveden 28. června 2013. Lze jej přidělit

a) všem soudním rozhodnutím, která se zveřejňují na internetových stránkách s judikaturou: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.rechtspraak.nl/;

b) všem disciplinárním rozhodnutím, která se zveřejňují na internetových stránkách všech subjektů disciplinárního práva: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.tuchtrecht.nl/

c)  všem soudním rozhodnutím, která se nezveřejňují na internetových stránkách uvedených v bodech a) a b), nýbrž v časopisech nebo databázích, též komerčně v rámci „volného přístupu“. Pokud chtějí redakce časopisů nebo správci databází svá rozhodnutí zaregistrovat, mohou se obrátit na výše uvedenou e-mailovou adresu.

d) všem soudním rozhodnutím, která jsou zaznamenána v interní databázi judikatury.

Bez ohledu na to, zda je určité rozhodnutí zveřejněno na dvou uvedených internetových stránkách, lze všechny nizozemské ECLI, minimálně s názvem subjektu, který rozhodnutí přijal, datem rozhodnutí a číslem jednacím najít na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.http://www.rechtspraak.nl/ Zároveň se zobrazí i číslo, pod nímž bylo rozhodnutí zveřejněno v časopisech či databázích, pokud je toto číslo známé.

Nizozemský ECLI se vytváří takto:

 • „ECLI“,
 • kód země „NL“,
 • kód soudu, viz údaje v části pojednávající o kódech ECLI jednotlivých soudů,
 • rok rozhodnutí,
 • pořadové číslo. K tomuto účelu existují dvě možnosti.
  • Před 28. červnem 2013 bylo téměř všem rozhodnutím zveřejněným v Nizozemsku přidělováno číslo LJN (Landelijk JurisprudentieNummer). Číslo LJN vždy sestávalo ze dvou písmen a čtyř číslic, například: „AB1234“. V zájmu návaznosti bylo toto LJN převzato do páté části kódu ECLI.
  • Od 28. června 2013 se již žádná LJN nepřidělují. Veškerá rozhodnutí, kterým se ECLI přiděluje po tomto datu, jsou označována vzestupným pořadovým číslem, které se skládá výhradně z číslic. Může se to týkat i rozhodnutí přijatých před 28. červnem 2013.

Nejdůležitější kódy soudů

V Nizozemsku existuje velké množství kódů soudů. Kódy nejdůležitějších nizozemských soudů jsou uvedeny v následující tabulce.

K 1. lednu 2013 bylo soudní rozdělení Nizozemska zásadně změněno. U soudů, které již od 1. ledna 2013 neexistují, je uvedena poznámka „zrušen“. Dne 1. dubna došlo k další změně. Také u soudů, které již od tohoto data neexistují, je uvedena poznámka „zrušen“.

Nejvyšší soudy

HR

Hoge Raad (Nejvyšší soud)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (advocaat-generaal) (Nejvyšší státní zastupitelství)

RVS

Raad van State (Státní rada)

CRVB

Centrale Raad van Beroep (Ústřední tribunál pro odvolání)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (Tribunál pro odvolání ve věcech obchodu a průmyslu)

Odvolací soudy

GHAMS

Odvolací soud Amsterdam

GHARL

Odvolací soud Arnhem-Leeuwarden

GHARN

Odvolací soud Arnhem (zrušen)

GHDHA

Odvolací soud Haag

GHLEE

Odvolací soud Leeuwarden (zrušen)

GHSGR

Odvolací soud 's-Gravenhage (zrušen)

GHSHE

Odvolací soud 's-Hertogenbosch

Okresní soudy

RBALK

Okresní soud Alkmaar (zrušen)

RBALM

Okresní soud Almelo (zrušen)

RBAMS

Okresní soud Amsterdam

RBARN

Okresní soud Arnhem (zrušen)

RBASS

Okresní soud Assen (zrušen)

RBBRE

Okresní soud Breda (zrušen)

RBDHA

Okresní soud Haag

RBDOR

Okresní soud Dordrecht (zrušen)

RBGEL

Okresní soud Gelderland

RBGRO

Okresní soud Groningen (zrušen)

RBHAA

Okresní soud Haarlem (zrušen)

RBLEE

Okresní soud Leeuwarden (zrušen)

RBLIM

Okresní soud Limburk

RBMAA

Okresní soud Maastricht (zrušen)

RBMID

Okresní soud Middelburg (zrušen)

RBMNE

Okresní soud Střední Nizozemsko

RBNHO

Okresní soud Severní Holandsko

RBNNE

Okresní soud Severní Nizozemsko

RBOBR

Okresní soud Východní Brabantsko

RBONE

Okresní soud Východní Nizozemsko (zrušen)

RBOVE

Okresní soud Overijssel

RBROE

Okresní soud Roermond (zrušen)

RBROT

Okresní soud Rotterdam

RBSGR

Okresní soud 's-Gravenhage (zrušen)

RBSHE

Okresní soud 's-Hertogenbosch (zrušen)

RBUTR

Okresní soud Utrecht (zrušen)

RBZLY

Okresní soud Zwolle-Lelystad (zrušen)

RBZUT

Okresní soud Zutphen (zrušen)

RBZWB

Okresní soud Zéland – Západní Brabantsko

Kódy všech soudů

Abecedně uspořádaný úplný seznam všech kódů nizozemských soudů je uveden v přílozePDF(73 Kb)NL. U subjektů, které již neexistují, je uvedena poznámka: „zrušen“.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 17/04/2018

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Rakousko

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčina


Vnitrostátní koordinátor ECLI

Úřad spolkového kanceláře

e-Government – Program a řízení projektu (odbor I/13)

Ballhausplatz 2

A-1014 Vídeň

Helmut Weichsel

Tel.: (+43 1) 53115/204211

Fax: (+43 1) 53109/204211

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.helmut.weichsel@bka.gv.at

Kód země

Kód země pre Rakousko je: [AT]

Vytváření vnitrostátního ECLI

ECLI se přiřazuje v případě, pokud jdou rozhodnutí těchto soudů a orgánů Odkaz se otevře v novém okně.zveřejňováná na internetě.

 • Ústavní soud (Verfassungsgerichtshof)
 • Nejvyšší soud (Oberster Gerichtshof) a ostatní soudy
 • Spolkový správní soud (Bundesverwaltungsgericht)
 • Spolkový daňový soud (Bundesfinanzgericht)
 • Zemské správní soudy (Landesverwaltungsgerichte)
 • Orgán pre ochranu osobních údajů (Datenschutzbehörde)

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 16/07/2020

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Polsko


Polsko v současnosti nemá žádné plány, jak provést identifikátor evropské judikatory ECLI.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 13/01/2017

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Rumunsko

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.


Vnitrostátní koordinátor ECLI

Vnitrostátní kooridinátor ECLI nebyl dosud stanoven. Informace budou aktualizovány.

Kód země

Rumunsko má kód [RO]

Vytváření vnitrostátního ECLI

ECLI bude v zásadě vytvářeno v okamžiku vynesení rozsudku, jelikož evidenční číslo soudního rozsudku tvoří součást ECLI.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 06/05/2015

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Slovinsko

Upozorňujeme, že výchozí slovinština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.


Vnitrostátním koordinátorem ECLI ve Slovinsku je:

Nejvyšší soud Republiky Slovinsko

Podatelna,

Tavčarjeva 9, 1000 Lublaň

Slovinsko

Kontaktní e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.ecli.vsrs@sodisce.si

Kontaktní osoba: Gregor Strojin

Kód země

Slovinsko má kód [SI]

Vytváření vnitrostátního ECLI

Dne 1. října Slovinsko zavedlo identifikátor ECLI jako nedílnou součást všech stávajících dokumentů, které jsou zveřejněny v Odkaz se otevře v novém okně.databázích judikatury svých soudů. Všechny nové dokumenty, které se vkládají do databáze soudní judikatury, mají rovněž identifikátor ECLI, jenž obdrží rovněž všechna nová justiční rozhodnutí.

Každý identifikátor ECLI se vytváří automaticky na základě stávajících dat.

Všichni známí soukromí vydavatelé dokumentů s judikaturou budou vyzváni, aby v souladu s následujícími pokyny do svých dokumentů doplnili identifikátor ECLI.

Kódy soudů:

VSRS: Nejvyšší soud Republiky Slovinsko (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

USRS: Ústavní soud Republiky Slovinsko (Ustavno sodišče Republike Slovenije)

VSCE: Vrchní soud v Celje (Višje sodišče v Celju)

VSKP: Vrchní soud v Koperu (Višje sodišče v Kopru)

VSLJ: Vrchní soud v Ľublani (Višje sodišče v Ljubljani)

VSMB: Vrchní soud v Mariboru (Višje sodišče v Mariboru)

UPRS: Správní soud Republiky Slovinsko (Upravno sodišče Republike Slovenije)

VDSS: Vrchní soud pro pracovní a sociální věci (Višje delovno in socialno sodišče)

Poznámka: Kód soudů sestává z čtyř písmen. Seznam účastnících se soudů se v současnosti vztahuje pouze na odvolací soudy, Nejvyšší soud a Ústavní soud Republiky Slovinsko, jejichž rozhodnutí jsou už zveřejněné ve vnitrostátních databázích judikatury. Ostatní soudy a instituce budou případně doplněny v blízké budoucnosti.

Rok rozhodnutí:

Použije se rok, ve kterém bylo rozhodnutí vydáno (údaj RRRR).

Pořadové číslo:

Při vytváření ECLI pořadového čísla (dále EON) se vychází z běžného pořadového čísla (dále jen: RON); např. II Ips 123/2005) daného soudu (datové pole: Odločba (tzn. rozhodnutí)).

Další slova či znaky (např. Sodba, Sklep, atd.), které mohou tvořit součást pole Odločba, se nepovažují za součást RON a při vytváření EON se vynechají/smažou.

Rok, který je součástí RON, zůstává součástí nového EON.

Jelikož běžné pořadové číslo obsahuje znaky, např. pomlčky, lomítka nebo prázdná pole, nahrazuje se každé takové pole s tečkou v ECLI formátu (např. II Ips 123/2005 se změní na II.Ips.123.2005; I K 123456/2010 se změní na I.K.123456/2010; atd.).

Zvláštní případy:

A: V případě, že jedno společné rozhodnutí má dvě nebo více RON, použije se pro vytvoření ECLI pouze první RON. V takových případech se na konci EON připojí „.A“. Ostatní RON lze zjistit pomocí metadat dokumentu (nap. I.Cp.876/2008.A).

Příklad:

Sodba II Ips 49/2008 a II Ips 28/2011

Poté je ECLI:

ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.49.2008.A

 

B: V případě, že rozhodnutí má pouze jedno RON, které je podobné řadě dalších rozhodnutí s jinými RON, tato další rozhodnutí se nevkládají do databáze judikatury. První RON se použije pro vytvoření ECLI a další rozhodnutí jsou zmíněna jako „stejné jako“ se v metadatech dokumentu. Zbývající RON se použijí na vytvoření ECLI, která jsou uvedena v seznamu v databázi jako týkající se podobných rozhodnutí.

Příklad:

Sodba VIII Ips 432/2009, stejné jako VIII Ips 50/2009 a VIII Ips 448/2009, VIII Ips 28/2009

Poté je ECLI:

ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.432.2009

Stejné jako:

ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.50.2009

ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.448.2009

ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.28.2009

Uživatelé vyhledávající některé z těchto ECLI budou nasměrování na stejný dokument.

 

C: V minulosti existovaly případy, kdy RON stejného soudu mohlo být duplicitní, protože instituce měly různá dislokovaná oddělení a neměly centralizované řízení (např. UPRS). Daná dislokovaná oddělení jsou identifikována v metadatech dokumentu. V takových případech se na konci EON doplňují níže uvedená písmena, která zastupují dislokovaná oddělení:

Celje: “.C”

Lublaň: “.L”

Nova Gorica: “.G”

Maribor: “.M”


D: Některé dokumenty trestního řízení v databázi SOVS Nejvyššího soudu používají dvě RON v poli „Odločba“. První využívá pořadové číslo (ve formě -NN), zatímco druhé je obsaženo v závorkách ( ). Důvodem je dvojí registrace věci během přechodové fáze zavádění informatizovaného systému správy trestních věcí.

V takových případech se pro vytvoření EON použije pouze první RON, ke kterému se za číslo roku připojí pořadové číslo. Další RON zmíněná v závorkách se zruší a netvoří součást ECLI.

Příklad:
Sodba I Ips 3248/2009-39 (I Ips 10/2010)
Poté je ECLI:
ECLI:SI:VSRS:2009:I.IPS.3248.2009.39


E: V některých případech existuje více dokumentů stejného soudu používajících stejné RON, například v případě rozhodnutí o předběžné otázce a rozhodnutí ve věci. V takových případech se pro účely vytvoření EON připojuje číslo. První rozhodnutí (podle data vydání) nemá toto přidané pořadové číslo. Další jej však obdrží, tj. připojí se „.1”, pro následující „.2”, atd. Tato pořadová čísla se přidělují automaticky na základě data vydání dokumentu.

Příklad:
Sklep G 6/2011 (poznámka: duplikováno v řadě dokumentů)
Poté jsou ECLI:
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.1
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.2

atd.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší soud Republiky Slovinsko (Vrhovno sodišče RS)

Odkaz se otevře v novém okně.Ústavní soud Republiky Slovinsko (Ustavno sodišče RS)

Odkaz se otevře v novém okně.Judikatura (Sodna praksa)

Odkaz se otevře v novém okně.Judikatura (pro použití rozhraní aplikačního programu (API) je nutné povolení Nejvyššího soudu)

Odkaz se otevře v novém okně.Judikatura Ústavního soudu (Sodna praksa Ustavnega sodišča RS)


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 02/11/2016

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Slovensko


Vnitrostátní koordinátor ECLI

Vnitrostátní koordinátorem ECLI je sekce informatiky a řízení projektů Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky – e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.ecli@justice.sk

Kód země

Kód země pro Slovenskou republiku je: [SK]

Vytváření vnitrostátního ECLI

Identifikátor ECLI se vytvoří v okamžiku vydání soudního rozhodnutí. Identifikátor ECLI je uveden pouze u soudních rozhodnutí, která jsou vydana po 25. červenci 2011.  V případě soudního rozhodnutí vydaného před 25. červencem 2011, které bylo napadnuto odvoláním po 25. červenci 2011, je toto soudní rozhodnutí jakož i ostatní rozhodnutí uvedené ve spise rovněž s identifikátorem ECLI.

Příklad ECLI pro Slovenskou republiku:

ECLI:SK:OSBA1:2011:0123456789.123

OSBA1 = zkratka soudu

2011 = rok

0123456789 = IČS (Identifikační číslo spisu)

123 = pořadové číslo rozhodnutí v spise


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 10/11/2020

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Finsko

Upozorňujeme, že výchozí finština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Finsko v současné době provádí identifikátor evropské judikatury ECLI ve všech databázích judikatury Finlex, což je vnitrostátní právní databanka.


Vnitrostátní koordinátor ECLI

Vnitrostátním koordinátorem ECLI je Aki Hietanen, ministerstvo spravedlnosti, Finsko, e-mail: finlex@om.fi

Kód země

Finsko má kód [FI]

Vytváření vnitrostátního ECLI

Finsko v současné době provádí identifikátor evropské judikatury ECLI ve všech databázích judikatury Finlex, což je vnitrostátní právní databanka. Projekt započal testováním užití ECLI v databázích judikatury finského nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu. V současnosti užívají ECLI rovněž databáze odvolacích soudů, správních soudů a zvláštních soudů. V roce 2013 budou metadata všech rozsudků obsahovat metadata ECLI. Databáze judikatury Finlex již používají metadata dublinské iniciativy pro základní metadata.

Identifikátor ECLI bude rovněž použit v databázi Finlex s názvem „Judikatura v právní literatuře“. Databáze obsahuje odkazy na judikaturu ve finské právní literatuře od roku 1926. Judikaturu tvoří rozsudky např. Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, odvolacích soudů, Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie.

Vytváření vnitrostátního ECLI

Nejvyšší soud: ECLI:FI:KKO:2011:43

Nejvyšší správní soud: ECLI:FI:KHO:2011:85

             - pro shrnutí rozsudku (nikoliv plná znění) ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Odvolací soudy:

 • Odvolací soud – Helsinki ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Odvolací soud Východního Finska (Itä-Suomi) ECLI:FI:I-SHO:2011:4
 • Odvolací soud – Kouvola ECLI:FI:KOUHO:2009:3
 • Odvolací soud – Rovaniemi ECLI:FI:RHO:2010:8
 • Odvolací soud – Turku ECLI:FI:THO:2011:2
 • Odvolací soud – Vaasa ECLI:FI:VHO:2011: 7

Správní soudy:

 • Správní soud – Helsinki ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Správní soud – Hämeenlinna ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Správní soud – Kouvola ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Správní soud – Kuopio ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Správní soud – Oulu ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Správní soud – Rovaniemi ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
 • Správní soud – Turku ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Správní soud – Vaasa ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Správní soud – Åland ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Pojišťovací soud ECLI:FI:VAKO:2010:757

Pracovní soud ECLI:FI:TTO:2011:108

Obchodní soud ECLI:FI:MAO:2010:595

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Finlex – vnitrostátní právní databanka


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 05/11/2020

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Švédsko


Švédsko není zatím v situaci, kdy by mohlo provést ECLI.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 09/11/2020

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Anglie a Wales


Jelikož dosud nebylo přijato konečné rozhodnutí, zda implementovat identifikátor evropské judikatury ECLI, Spojené království zvažuje možnosti.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 30/01/2017

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Severní Irsko


Přestože o implementaci evropského identifikátoru judikatury zatím nebylo učiněno žádné konečné rozhodnutí, Spojené království tuto možost zvažuje.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 13/09/2019

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Skotsko

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: francouzštinaportugalština


Spojené království nemá dosud žádné plány, jak provést identifikátor evropské judikatury ECLI.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 04/05/2020