European Case Law Identifier (ECLI)

The European Case Law Identifier (ECLI) – et system til søgning efter retspraksis i EU - er blevet udviklet for at lette korrekt og utvetydig henvisning til domme afsagt af EU-domstole og nationale domstole. Et sæt ensartede metadata vil bidrage til at lette søgning efter retspraksis


Inden ECLI fandtes, var det vanskeligt og tidkrævende at finde relevant retspraksis. Tag f.eks. en sag, hvor en dom afsagt af højesteretten i medlemsstat A var af interesse for en specifik juridisk diskussion. Sagen var registreret i forskellige nationale og grænseoverskridende databaser, men i hver database havde dommen sin egen identifikator. Alle disse identifikatorer skulle - hvis de overhovedet var kendte - angives for at gøre det muligt at finde sagen i den valgte database. Forskellige regler og forskellige former for henvisninger vanskeliggjorde søgning. Brugerne skulle desuden konsultere alle databaserne for at finde ud af, om den pågældende højesteretssag var tilgængelig, dvs. resumeret, oversat eller kommenteret. Med ECLI-systemet vil en søgning med et interface under anvendelse af kun én identifikator være tilstrækkelig til at finde alle henvisninger til dommen i alle deltagende nationale og grænseoverskridende databaser.

Nem adgang til andre medlemsstaters retsafgørelser er stadigt vigtigere for at styrke den nationale dommers rolle med hensyn til at anvende og værne om EU-retten. Søgning efter og henvisninger til domme fra andre medlemsstater vanskeliggøres i meget høj grad af forskelle i identifikationssystemerne for national retspraksis, forskelle med hensyn til regler for henvisning og tekniske felter, der beskriver en doms karakteristika.

For at løse disse problemer og sikre let adgang - og henvisning - til national, udenlandsk og EU-retspraksis opfordrede Rådet for Den Europæiske Union medlemsstaterne og EU-institutionerne til at indføre den såkaldte European Law Identifier (ECLI) og et minimumssæt af ensartede metadata for retspraksis.

De vigtigste karakteristika ved ECLI

ECLI er en ensartet identifikator, der har samme genkendelige format for alle medlemsstater og EU-domstole. Den omfatter fem obligatoriske elementer:

 • "ECLI": der angiver, at identifikatoren er en European Case Law Identifier
 • landekoden
 • en kode for den domstol, der afsagde dommen
 • det år, dommen blev afsagt
 • et ordenstal på op til 25 alfanumeriske tegn i et format, der fastlægges af hver medlemsstat. Der kan anvendes prikker, men ikke andre interpunktionstegn.

Elementerne adskilles ved kolon. Et (ikkeeksisterende) eksempel på ECLI kunne være:

ECLI:NL:HR:2009:384425, som kunne være afgørelse 384425 truffet af højesteret ("HR") i Nederlandene ("NL") i året 2009.

Metadata

For at gøre det lettere at forstå og finde retspraksis skal alle dokumenter, der vedrører en dom, være forsynet med et sæt metadata som beskrevet i dette afsnit. Disse metadata skal være i overensstemmelse med de standarder, der er fastsat ved det såkaldteLink åbner i nyt vindueDublin Core Metadata Initiative.

Link åbner i nyt vindueRådets konklusioner om ECLI indeholder en beskrivelse af de metadata, der kan anvendes.

ECLI-koordinator

Alle de medlemsstater, der anvender ECLI, skal udpege et offentligt organ eller et retsorgan som den nationale ECLI-koordinator. Den nationale ECLI-koordinator har ansvaret for at opstille listen over koder for de deltagende domstole, offentliggøre retningslinjerne for etablering af ordenstallet og for al anden information, der er relevant for ECLI-systemets anvendelse. For EU's vedkommende er ECLI-koordinatoren EU-Domstolen.

De enkelte medlemsstater afgør, hvorvidt og i hvilket omfang de vil anvende ECLI-systemet, f.eks. om de vil anvende det retroaktivt på historiske optegnelser, og om det skal være begrænset til højesteretsniveau eller anvendes på alle retter etc.

EU-dimension og international dimension

Ved at klikke på EU-flagene og de øvrige flag på højre side kan du finde oplysninger om EU-Domstolens og Den Europæiske Patentmyndigheds ibrugtagning af ECLI.

I overensstemmelse med Link åbner i nyt vindueRådets konklusioner har Europa-Kommissionen udviklet en flersproget ECLI-søgemaskine, der gør det muligt for brugerne at finde retsafgørelser i de databaser over retspraksis, som anvender ECLI-standarden og giver adgang til deres data.

Der findes også en ECLI-resolver på adressen https://e-justice.europa.eu/ecli/. Enhver ECLI, der skrives efter denne path vil vise de relevante ECLI-metadata (hvis de foreligger). For eksempel ville https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:NL:HR:2016:764 vise metadata for afgørelsen ECLI:NL:HR:2016:764.

Medlemsstaternes sider

På medlemsstaternes sider findes der oplysninger om:

 • hvorvidt medlemsstaten allerede har indført ECLI og metadata
 • i benægtende fald: om, hvorvidt den har planer om at gøre det
 • i bekræftende fald: oplysninger om domstolskoder, formateringsregler, metadata m.m.
 • den nationale ECLI-koordinator.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 08/05/2019

European Case Law Identifier (ECLI) - EU-lande

Den Europæiske Unions Domstol (Link åbner i nyt vindueECLI-Coordinator@curia.europa.eu) er ECLI-koordinator for EU's jurisdiktioner.


Landekode

Den "landekode", der skal anvendes for Den Europæiske Unions Domstol i andet element af ECLI, er: [EU]

ECLI-nummerets sammensætning

ECLI-komponenter til identifikation af afgørelser truffet af Den Europæiske Unions Domstol:

 • ECLI-forkortelse
 • Landekode: EU
 • Domstolskode:

C = Domstolen

T = Retten

F = EU-Personaleretten

 • År, hvor afgørelsen blev truffet (format ÅÅÅÅ)
 • Ordenstal bestående af:

Afgørelsens løbenummer pr. jurisdiktion pr. år

Eksempler:

ECLI:EU:C:1998:27 er det 27. dokument fra Domstolen med ECLI i 1998

ECLI:EU:T:2012:426 er det 426. dokument fra Retten med ECLI i 2012

ECLI:EU:F:2010:80 er det 80. dokument fra EU-Personaleretten med ECLI i 2010

Relevante links

Link åbner i nyt vindueEUR-Lex

Link åbner i nyt vindueCuria


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 18/01/2019

European Case Law Identifier (ECLI) - Internationalt

Den Europæiske Patentmyndighed


Link åbner i nyt vindueDet Europæiske Patentkontor (EPO) tilbyder en standardiseret ansøgningsprocedure for opfindere og virksomheder, der søger patentbeskyttelse i op til 40 europæiske lande. Kontoret, der kontrolleres af administrationsrådet, er det udøvende organ i Link åbner i nyt vindueDen Europæiske Patentorganisation.

ECLI-koordineringen i Det Europæiske Patentkontor forestås af Link åbner i nyt vinduepublikationsafdelingen.

Postadresse

Postfach 90
1031 Wien
Østrig

Adresse

Rennweg 12
1030 Wien
Østrig

Landekode

Landekoden for Det Europæiske Patentkontor, der skal anvendes i andet element af ECLI, er: [EP]

Sammensætningen af nationale ECLI

ECLI-komponenter til identifikation af afgørelser truffet af Det Europæiske Patentkontors appelinstanser:

 • ECLI-forkortelse
 • Landekode: EP
 • Domstolskode: BA (Det Europæiske Patentkontors appelinstanser)
 • År, hvor afgørelsen blev truffet (format ÅÅÅÅ)
 • Ordenstal bestående af:

  Afgørelsens sagsnummer (oprindeligt sagsnummer uden skråstreg). Bestående af 7 tal --> 1 tal (kode for afgørelsens type) + 4 tal (ordenstal for afgørelsen) + 2 tal (de sidste to tal i årstallet)

  Koder for typen af afgørelser i EPO:
  • D: for disciplinærappelinstansen
  • G: for den udvidede appelinstans
  • J: for den juridiske appelinstans
  • T: for den tekniske appelinstans
  • W: for afgørelser om klagesager
  • R: for afgørelser i forbindelse med anmodninger om genoptagelse af sagen

Et punktum

Dato for afgørelsen (format ÅÅÅÅMMDD)

Eksempel:

ECLI:EP:BA:2002:D000300.20020503

EP = Det Europæiske Patentkontor

BA = Det Europæiske Patentkontors appelinstanser

2002 = det år, hvor afgørelsen blev truffet (eksempel)

D000300 = D0003/00 (afgørelsens sagsnummer)

20020503 = 2002.05.03 (dato for afgørelsen)

Brugen af ECLI

ECLI anvendes til entydigt at identificere afgørelser truffet af Det Europæiske Patentkontors appelinstanser.

Det er muligt at foretage søgninger på grundlag af ECLI i databasen over EPO's appelinstansers afgørelser (se linket nedenfor).

Relevante links

Link åbner i nyt vindueDatabase over EPO's appelinstansers afgørelser

Link åbner i nyt vindueAppelinstansernes retspraksis

Link åbner i nyt vindueDet europæiske patentregister


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 20/05/2019

European Case Law Identifier (ECLI) - Belgien

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: fransknederlandsk er allerede oversat.


Det belgiske system er endnu ikke tilpasset ECLI-systemet.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 06/08/2019

European Case Law Identifier (ECLI) - Bulgarien

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: bulgarsk er allerede oversat.


National ECLI-koordinator

Den nationale ECLI-koordinator er:

Det øverste retsråd – Vissh sadeben savet (VSS)

Ul. Saborna 9

Sofia 1000

Bulgarien

Indtil der er oprettet en funktionel e-mailadresse, kan oplysninger fremsendes til:

Martin Velichkov, Link åbner i nyt vinduemartin.velichkov@mail.bg , tlf. + 359 2 930 49 43

Valeri Mihaylov, Link åbner i nyt vinduevalery@abv.bg , tlf. + 359 2 930 49 36

Landekode

Landekoden for Bulgarien er: [BG]

Oprettelse af en national ECLI

Det øverste retsråd har indført en skabelon for domstolenes websteder, der omfatter et afsnit med domstolsafgørelser, som vil blive offentliggjort i overensstemmelse med Bulgariens lov om beskyttelse af personoplysninger (Zakon za zashtita na lichnite danni). Det øverste retsråd har også godkendt offentliggørelse af domstolsafgørelser via et centraliseret webbaseret interface.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 17/12/2018

European Case Law Identifier (ECLI) - Tjekkiet

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tjekkisk er allerede oversat.


National ECLI-koordinator

Nejvyšší soud (højesteret)

Burešova 571/20, Brno - Veveří, PSČ 657 37

Tjekkiet

Tlf.: +420 541 593 111

Fax: +420 541 213 493

Kodeord til den elektroniske databoks: kccaa9t

E-mail: Link åbner i nyt vinduepodatelna@nsoud.cz (skriv venligst ECLI som emne)

Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.nsoud.cz/

Kontaktperson: Michal Malaník

Dannelse af en national ECLI (ECLI-syntaks)

I april 2012 blev ECLI-identifikatoren indført i Tjekkiet for at henvise til højesterets (Nejvyšší soud) afgørelser og fra marts 2014 til afgørelser fra forfatningsdomstolen (Ústavní soud). ECLI gør det muligt at finde disse afgørelser på domstolenes relevante hjemmesider (højesterets afgørelser på Link åbner i nyt vinduehttp://www.nsoud.cz/ og forfatningsdomstolens på Link åbner i nyt vinduehttp://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx).

Landekode

[CZ]: "Landekoden" for Tjekkiet

Domstolskoder

[NS]: Nejvyšší soud (Tjekkiets højesteret)

[US]: Ústavní soud (Tjekkiets forfatningsret)

Eksempel på en ECLI-identifikator, der henviser til en afgørelse fra en tjekkisk retsinstans

ECLI:CZ:NS:2012:spisová značka.1

[CZ] landekode (CZ for Tjekkiet);

[NS] er forkortelsen (koden) for den domstol, der har truffet afgørelsen (NS for højesteret);

[2012] angiver året, hvor afgørelsen blev truffet;

[spisová značka] (sagsnummeret) der er angivet uden mellemrum og uden skråstreg, idet disse erstattes af et punkt;

tallet [1] svarer til rækkefølgen af enhver afgørelse, der henhører under samme sagsnummer. Indsættelsen af dette nummer gør det muligt at undgå, at flere afgørelser fra en domstol tildeles det samme ECLI-nummer i løbet af et år.

Nyttige links

Link åbner i nyt vinduehttp://www.nsoud.cz/

Link åbner i nyt vinduehttp://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 13/05/2019

European Case Law Identifier (ECLI) - Danmark


National ECLI koordinator

Domstolsstyrelsen
St. Kongensgade 1-2
1264 København K.
Tel: 70 10 33 22
Link åbner i nyt vinduepost@domstolsstyrelsen.dk

Landekoden

Landekoden i ECLI for Danmark er: [DK]

Dannelse af dommens ECLI identikation

Oplysninger kommer på et senere tidspunkt.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 24/10/2019

European Case Law Identifier (ECLI) - Tyskland

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tysk er allerede oversat.


National ECLI-Koordinator

Følgende myndighed er udpeget som ECLI-Koordinator for Tyskland:

Bundesamt für Justiz
Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes (CC-RIS)
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Tyskland

+49 228 410 5801
E-Mail: Link åbner i nyt vinduecc-ris@bfj.bund.de
Link åbner i nyt vinduehttp://www.bundesjustizamt.de

Landekode

Tysklands ECLI-landekode er: [DE]

Dannelse af domsidentifikatoren ECLI

Samtlige domstole på forbundsniveau har planlagt at indføre det europæiske system til identifikation af retspraksis (ECLI). Retterne i delstaterne vil formentlig indføre systemet på et senere tidspunkt.

På nuværende tidspunkt har forfatningsdomstolen (Bundesverfassungsgericht), forbundsforvaltningsdomstolen (Bundesverwaltungsgericht) og forbundsarbejdsretten (Bundesarbeitsgericht) indført ECLI i deres databaser over trufne afgørelser. Alle afgørelser forsynes herefter med en ECLI-kode og offentliggøres på de relevante websteder, dvs.:

Af de fem ECLI-kendetegn svarer de to første altid til den enkelte medlemsstat:

ECLI:DE:[rettens kode]:[året, hvor afgørelsen blev truffet]:[løbenummeret]

Hver retsinstans er tildelt en retskode med tilhørende særlige regler for dannelse af løbenummeret. Det år, hvor afgørelsen blev truffet, angives som udgangspunkt med fire tal (i format JJJJ, f.eks. 2015).

Forfatningsdomstolen (Bundesverfassungsgericht)

Rettens kode er altid "BVerfG".
Løbenummeret består af fire eller – i det omfang det er nødvendigt med et "sammenstødstegn" – fem tegn, hvoraf det tredje er adskilt fra det fjerde, og det fjerde er adskilt fra det femte ved hjælp af et punktum.

1.   Sagens art:

b    Sager om forfatningsstridige politiske partier (Feststellung der Verfassungswidrigkeit von Parteien)
c    Sager om efterprøvelse af valgresultater (Wahlprüfungsbeschwerden)
e    Sager om kompetencekonflikter (Organstreitverfahren)
f    Sager om generel kontrol med retsforskrifterne (Abstrakte Normenkontrolle)
g    Sager om kompetencetvister mellem forbundet og de enkelte delstater (Bund-Länder-Streitigkeiten)
h    Sager vedrørende andre tvister mellem forbundet og delstaterne
k    Sager om tvister på delstatsforfatningsniveau (Landesverfassungsstreitigkeiten)
l     Sager om kontrol med lovgivningen i det konkrete tilfælde (Konkrete Normenkontrolle)
m   Sager om folkeretlige bestemmelser er forenelige med tysk ret (Überprüfung von Völkerrecht als Bundesrecht)
n    Sager om fortolkning af forfatningen, der indbringes af delstaternes forfatningsretter (Auslegung des Grundgesetzes nach landesverfassungsgerichtlicher Vorlage)
p    Andre sager, der i medfør af en forbundslov er tillagt forfatningsretten (anderweitig zugewiesene Entscheidungen durch Bundesgesetz)
q    Midlertidige anordninger (Einstweilige Anordnungen)
r    Sager om tilsidesættelse af grundlovssikrede rettigheder (Verfassungsbeschwerden)
up  Plenarafgørelser (Plenarentscheidungen)
vb  Passivitetssøgsmål (Verzögerungsbeschwerden)

2.    Forkortelse for det organ, der har truffet afgørelsen: "k" for en afgørelse, der er truffet af en afdeling (Kammer), eller "s" for en afgørelse, der er truffet af et dommerkollegium (Senatsentscheidung) (gælder ikke for Plenarsachen og Verzögerungsbeschwerden – i disse tilfælde angives organet "implicit" ved hjælp af forkortelserne "up" og " vb")
3.    Den nøjagtige afgørelsesdato i følgende format: JJJJMMTT
4.    valgfrit: Sammenstødstegn (a-z) – må nødvendigvis anvendes til afgrænsning ved afgørelser, der afsiges på samme dato eller med samme sagsnummer (eksempel: forlængelse af et foreløbigt retsmiddel + afgørelse i hovedsagen på samme dato eller med samme sagsnummer)
5.    Sagsnummer.

Eksempel:
Til afgørelse af 21. januar 2015 med sagsnummer 2 BvR 1856/13 svarer følgende ECLI-kode:
ECLI:DE:BVerfG:2015:rk20150121.2bvr185613

Forbundsforvaltningsdomstolen (Bundesverwaltungsgericht)

Rettens kode er altid "BVerwG".
Løbenummeret består af fire tegn, hvoraf det andet er adskilt fra det tredje, og det tredje fra det fjerde ved hjælp af et punktum:

1.    Den nøjagtige afgørelsesdato i følgende format: TTMMJJ
2.    Forkortelse for afgørelsestypen ("U" for dom (Urteil), "B" for afgørelse (Beschluss) og "G" for kendelse (Gerichtsbescheid)
3.    Sagsnummer samt
4.    altid: sammenstødsnummer (til brug for afgrænsning ved flere dokumenter af samme afgørelsestype, afgjort samme dag og med samme sagsnummer, f.eks."0").

Eksempel:
Til Bundesverwaltungsgerichts dom af 17. april 2002 med sagsnummer 9 CN 1.01 svarer følgende ECLI-kode:
ECLI:DE:BVerwG:2002:170402U9CN1.01.0

Forbundsarbejdsretten (Bundesarbeitsgericht)

Rettens kode er altid "BAG".
Løbenummeret består af fire tegn, der er adskilt af punktum.

1.    Den nøjagtige afgørelsesdato i følgende format: TTMMJJ
2.    Forkortelse for afgørelsestypen ("B" for afgørelse (Beschluss), "U" for dom (Urteil)
3.    Sagsnummer samt
4.    altid: sammenstødsnummer (til brug for afgrænsning ved flere dokumenter af samme afgørelsestype, afgjort samme dag og med samme sagsnummer, så som "0").

Eksempel:
Til Bundesarbeitsgerichts afgørelse af 7. januar 2015 med sagsnummer 10 AZB 109/14 svarer følgende ECLI-kode:
ECLI:DE:BAG:2015:070115.B.10AZB109.14.0


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 29/08/2019

European Case Law Identifier (ECLI) - Estland

Den originale sprogudgave af denne side estisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.


Estland er i gang med forberedelserne til at indføre ECLI-systemet til brug for den retspraksis, der offentliggøres i Riigi Teataja (Statstidende).


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 14/05/2019

European Case Law Identifier (ECLI) - Irland


National ECLI-koordinator

Den nationale ECLI-koordinator er justits- og ligestillingsministeriet.

Landekode

Landekoden for Irland er: [IE]

Generering af nationale ECLI

Det er i øjeblikket ikke muligt at oprette en ECLI baseret på eksisterende offentligt tilgængelige oplysninger. ECLI's endelige form drøftes stadig og er ikke endeligt fastlagt.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 18/11/2019

European Case Law Identifier (ECLI) - Grækenland

Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.


Grækenland deltager ikke i ECLI-systemet.

Grækenland arbejder imidlertid på at oprette en database, der omfatter alle græske retsafgørelser. Der er allerede flere elektroniske databaser over retspraksis på nettet, der føres af:

1) Grækenlands højesteret, der indeholder højesterets egen retspraksis:

Link åbner i nyt vinduehttp://www.areiospagos.gr/

2) Statsrådet, der indeholder Rådets egen retspraksis:

Link åbner i nyt vinduehttps://www.ste.gr/ste/faces/index.jsp

3) Athens forvaltningsret i første instans, der indeholder forvaltningsrettens egen praksis:

(denne tjeneste står kun til rådighed for autoriserede brugeres)

Link åbner i nyt vinduehttp://www.protodikeio-ath.gr/opencms_prot/opencms/ProtSite/

Der findes også private medlemsdatabaser, som man skal betale for at få adgang til, herunder:

1) Athens Advokatsamfund

Link åbner i nyt vinduehttp://www.dsanet.gr/

2) Intracom Services (privat)

Link åbner i nyt vinduehttp://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/nomos_frame.html


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 16/09/2016

European Case Law Identifier (ECLI) - Spanien


National ECLI-koordinator

Den nationale ECLI-koordinator er CENDOJ.-CENTRO DE DOCUMENTACION JUDICIAL, som henhører under CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE ESPAÑA: Link åbner i nyt vinduecendoj.ecli@cgpj.es.

Landekode

Spaniens landekode er: [ES]

Dannelse af den nationale ECLI-kode

ECLI-systemet blev indført i Spanien i november 2012.

Dette var muligt, fordi retspraksis i Spanien allerede, da ECLI-projektet blev påbegyndt, dvs. den 27. oktober 2001, var forsynet med en national identifikator, kaldet Repositorio Oficial de Jurisprudencia (ROJ), ved hjælp af hvilken man kunne finde frem til de afgørelser, som er blevet truffet af alle spanske retsinstanser lige fra byretterne og til højesteret.

På hjemmesiden Link åbner i nyt vinduehttp://www.poderjudicial.es, er der fri adgang for alle borgere til de spanske domstoles afgørelser, i alt 5.600.000 afgørelser, hvis antal stiger hvert år, og der er en særlig afdeling af hjemmesiden for dommere, anklagere og justitssekretærer med supplerende oplysninger og hyperlinks til forfatningsdomstolens og EU-Domstolens praksis samt national og international lovgivning og retspraksis: Link åbner i nyt vinduehttp://www.poderjudicial.es.

Spanien har valgt at fastholde den nationale identifikator, ROJ, som er ID for Cendoj i sin egenskab af officielt organ for offentliggørelsen af spansk retspraksis, samtidig med at ECLI benyttes på europæisk plan. Via e-justice-portalen var der i 2014 således adgang til 2.500.000 afgørelser, der var truffet af de forskellige spanske retsinstanser (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia og Audiencias Provinciales) samt til et udvalg af førsteinstansafgørelser af almindelig retlig interesse eller som har betydning på det sociale område, hvis antal stiger dagligt i takt med, at der træffes nye afgørelser. Indførelsen af ECLI-systemet er forløbet tilfredsstillende i Spanien, der også for tiden deltager som partner i BO-ECLI.

De spanske ECLI-koder er sammensat således:

 • "ECLI"
 • Landekoden: "ES"
 • Retsinstansen kode. En forkortelse, der henviser til den domstol, der har afsagt dommen – se afsnittet "Retsinstansernes ECLI-koder"
 • Året, hvor afgørelsen blev truffet
 • Et løbenummer, der i Spaniens tilfælde svarer til løbenummeret i den nationale identifikator ROJ. Dette gør det muligt automatisk at danne ECLI-koden, når en dom har fået en ROJ-kode.
 • Er der tale om en kendelse, tilføjes bogstavet A til sidst.

EKSEMPLER:

ROJ er den nationale retspraksisidentifikator.

1) *Dom af 30. maj 2014 afsagt af Audiencia Nacional. Afdelingen for straffesager, med ROJ: Link åbner i nyt vindueSAN 2389/2014

* Den tilsvarende ECLI-kode er :

ECLI:ES:AN:2014:2389

2) *Dom af 15. april 2011 afsagt af Tribunal Superior de Justicia. Afdelingen i Burgos i den selvstyrende region Castilla y León, med ROJ: STSJ CL 782/2011

* Den tilsvarende ECLI-kode er :

ECLI:ES:TSJCL:2011:782

3) *Kendelse af 29. oktober 2015 afsagt af Audiencia Nacional. Afdelingen for straffesager, med ROJ: ANN 199/2015

* Den tilsvarende ECLI-kode er:

ECLI:ES:AN:2015:199A

Retsinstansernes ECLI-koder

I Spanien dannes ECLI-koden ved hjælp af forkortelsen for den retsinstans, der har truffet afgørelsen, og det er den samme forkortelse, der benyttes i den nationale retspraksisidentifikator ROJ.

FORKORTELSE

NAVN

---------------------

---------------------------------------------------------------

TS

Tribunal Supremo

AN

Audiencia Nacional

TSJAND

Tribunal Superior de Justicia Andalucía

TSJAR

Tribunal Superior de Justicia Aragón

TSJAS

Tribunal Superior de Justicia Asturias

TSJBAL

Tribunal Superior de Justicia Baleares

TSJICAN

Tribunal Superior de Justicia Canarias

TSJCANT

Tribunal Superior de Justicia Cantabria

TSJCL

Tribunal Superior de Justicia Castilla y León

TSJ CLM

Tribunal Superior de Justicia Castilla la Mancha

TSJCAT

Tribunal Superior de Justicia Cataluña

TSJCV

Tribunal Superior de Justicia Comunidad Valenciana

TSJEXT

Tribunal Superior de Justicia Extremadura

TSJGAL

Tribunal Superior de Justicia Galicia

TSJLR

Tribunal Superior de Justicia La Rioja

TSJMAD

Tribunal Superior de Justicia Madrid

TSJMU

Tribunal Superior de Justicia Murcia

TSJNAV

Tribunal Superior de Justicia Navarra

TSJPV

Tribunal Superior de Justicia País Vasco

TSJCE

Tribunal Superior de Justicia Ceuta

TSJML

Tribunal Superior de Justicia Melilla

APVI

Audiencia Provincial Álava

APAB

Audiencia Provincial Albacete

APA

Audiencia Provincial Alicante

APAL

Audiencia Provincial Almería

APAV

Audiencia Provincial Ávila

APBA

Audiencia Provincial Badajoz

APIB

Audiencia Provincial Baleares

APB

Audiencia Provincial Barcelona

APBU

Audiencia Provincial Burgos

APCC

Audiencia Provincial Cáceres

APCA

Audiencia Provincial Cádiz

APCS

Audiencia Provincial Castellón

APCR

Audiencia Provincial Ciudad Real

APCO

Audiencia Provincial Córdoba

APC

Audiencia Provincial A Coruña

APCU

Audiencia Provincial Cuenca

APGI

Audiencia Provincial Girona

APGR

Audiencia Provincial Granada

APGU

Audiencia Provincial Guadalajara

APSS

Audiencia Provincial Guipúzcoa

APH

Audiencia Provincial Huelva

APHU

Audiencia Provincial Huesca

APJ

Audiencia Provincial Jaén

APLE

Audiencia Provincial León

APL

Audiencia Provincial Lleida

APLO

Audiencia Provincial La Rioja

APLU

Audiencia Provincial Lugo

APM

Audiencia Provincial Madrid

APMA

Audiencia Provincial Málaga

APMU

Audiencia Provincial Murcia

APNA

Audiencia Provincial Navarra

APOU

Audiencia Provincial Ourense

APO

Audiencia Provincial Asturias

APP

Audiencia Provincial Palencia

APGC

Audiencia Provincial Las Palmas

APPO

Audiencia Provincial Pontevedra

APSA

Audiencia Provincial Salamanca

APTF

Audiencia Provincial Santa Cruz de Tenerife

APS

Audiencia Provincial Cantabria

APSG

Audiencia Provincial Segovia

APSE

Audiencia Provincial Sevilla

APSO

Audiencia Provincial Soria

APT

Audiencia Provincial Tarragona

APTE

Audiencia Provincial Teruel

APTO

Audiencia Provincial Toledo

APV

Audiencia Provincial Valencia

APVA

Audiencia Provincial Valladolid

APBI

Audiencia Provincial Vizcaya

APZA

Audiencia Provincial Zamora

APZ

Audiencia Provincial Zaragoza

APCE

Audiencia Provincial Ceuta

APML

Audiencia Provincial Melilla

JPII

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

JPI

Juzgado de Primera Instancia

JI

Juzgado de Instrucción

JSO

Juzgado de lo Social

JCA

Juzgado de lo Contencioso Administrativo

JM

Juzgado de lo Mercantil

JVM

Juzgado de Violencia sobre la Mujer

JP

Juzgado de lo Penal

JVP

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria

JME

Juzgado de Menores

JF

Juzgado de Familia


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 12/03/2019

European Case Law Identifier (ECLI) - Frankrig

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: fransk er allerede oversat.

Frankrig befinder sig fortsat i en forsøgsfase med hensyn til gennemførelsen af European Case Law Identifier.


National ECLI-koordinator

Direction de l’information légale et administrative (Link åbner i nyt vindueDILA) er af regeringens generalsekretariat udpeget som national ECLI-koordinator for Frankrig.

Landekode:

Frankrigs landekode er: [FR]

Generering af en national ECLI

De øverste franske retsinstanser, som er berørt af ECLI, er:

 • Conseil constitutionnel
 • Cour de cassation
 • Conseil d'Etat.

ECLI består af fem dele, hvoraf de to første er konstante for en given medlemsstat:

ECLI:FR:{domstolskode}:{årstal for afgørelsen}:{løbenummer}

Hver domstol har fastsat en domstolskode og regler for oprettelse af et løbenummer.

Årstallet for afgørelsen består altid af 4 numeriske tegn (format ÅÅÅÅ, f.eks. 2012)

1. Conseil constitutionnel.

Domstolskoden er altid CC.

Den generiske ECLI er således:

ECLI:FR:CC:{årstal for afgørelsen}:{løbenummer}

Løbenummeret består af to dele adskilt af et punktum:

 1. serienummeret for den pågældende type afgørelse (nummer, der hvert år starter med 1)
 2. type afgørelse (DC, QPC, AN… Link åbner i nyt vinduese listen over typer

Eksempelvis:

vil ECLI for afgørelse af fredag den 27. juli 2012 nr. 2012-270 QPC være: ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC

2. Cour de cassation.

Domstolskoden er altid CCASS.

Den generiske ECLI er således:

ECLI:FR:CCASS:{årstal for afgørelsen}:{løbenummer}

Løbenummeret består af to sammensatte led:

 1. en kodificering af domstolssammensætningen med henblik på ECLI (to alfanumeriske tegn med udgangspunkt i nedenstående tabel):

AP

ASSEMBLEE PLENIERE

AV

AVIS

C1

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

C2

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

C3

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

CO

CHAMBRE COMMERCIALE

CR

CHAMBRE CRIMINELLE

MI

CHAMBRE MIXTE

OR

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT

SO

CHAMBRE SOCIALE

Denne kodificering er baseret på et internt sagsnummersystem bestående af 8 tegn :

et tegn, som er en kode, der identificerer domstolens sammensætning

to numeriske tegn, der angiver året for afgørelsen

fem numeriske tegn, der angiver serienummeret i det pågældende år for den pågældende sammensætning.

Eksempel: Dom afsagt af Cour de cassation, Chambre criminelle, den 27. februar 2013 med appelnr. 12-81.063 og sagsnr. C1300710. Del 1/ i denne doms løbenummer er CR for Chambre criminelle.

 1. De sidste 5 numeriske tegn er sagsnummeret.

I vores eksempel vil del 2/ i løbenummeret være 00710. Samlet vil den dom, der afsiges af Cour de cassation, chambre criminelle den 27. februar 2013 med appelnr. 12-81063, blive: ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. Conseil d'Etat.

For Conseil d'Etat bruges en domstolskode, der afspejler, hvilken domstolssammensætning der er tale om: udgangspunktet CC følges af en række bogstaver som vist nedenfor:

Assemblée

CEASS

Ordonnance

CEORD

Section du contentieux

CESEC

Sous-section jugeant seule

CESJS

Sous-sections reunies

CESSR

Koden CE bruges ikke alene.

Den generiske form er således:

ECLI:FR:CE…:{årstal for afgørelsen}:{løbenummer}

Løbenummeret består ligeledes af to dele adskilt af et punktum:

 1. begæringsnummer for afgørelsen
 2. dato for domsafsigelsen i format ÅÅÅÅMMDD

Eksempelvis:

Afgørelse fra Conseil d'État nr. 355099 afsagt samlet af 3. og 8. underafdeling den 1. marts 2013 får ECLI-referencen: ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 18/07/2017

European Case Law Identifier (ECLI) - Kroatien

Den originale sprogudgave af denne side kroatisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.


I Kroatien er ECLI ikke blevet inkorporeret i Link åbner i nyt vinduedatabasen over retspraksis , der føres af Kroatiens højesteret (Vrhovni sud Republike Hrvatske), og som kan tilgås på højesterets hjemmeside. Henset til vigtigheden af ECLI-systemet og behovet for at indføre det i alle EU's medlemsstater har Kroatiens justitsministerium og Kroatiens højesteret derfor besluttet at give en kontrakt om at implementere ECLI-systemet i udbud inden for rammerne af Justits- og Forbrugerdirektoratets arbejdsprogram for 2014-2020.

Ovennævnte projekt fik for nylig official støtte fra Europa-Kommissionen, og Kroatien vil påbegynde indførelsen af ECLI-systemet i samarbejde med ca. 10 projektpartnere i begyndelsen af oktober i år.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 06/09/2016

European Case Law Identifier (ECLI) - Italien


National ECLI-koordinator

Den nationale ECLI-koordinator er endnu ikke blevet udnævnt. I øjeblikket fungerer Justitsministeriets generaldirektorat for automatiserede informationssystemer (DGSIA) som koordinator.

Landekode

Landekoden for Italien er: [IT].

Generering af nationale ECLI

Som en del af aktiviteterne i den aktuelle pilotfase er der ved at blive udarbejdet et forslag til indførelse af ECLI. Der udarbejdes nærmere bestemte regler for opbygningen af numre på retspraksisdokumenter, som fastlagt i ECLI-standarden, under anvendelse af en række tilgængelige metadata med henblik på at sikre, at hvert enkelt identifikationsnummer er entydigt.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 02/04/2019

European Case Law Identifier (ECLI) - Cypern


National ECLI-koordinator

Den nationale ECLI-koordinator er afdelingen for juridiske publikationer - e-mail: publicationsc@sc.judicial.gov.cy

Landekode

Landekoden for Cypern er: [CY]

Generering af nationale ECLI

ECLI's endelige format drøftes stadig og er ikke blevet endeligt fastlagt.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 23/07/2019

European Case Law Identifier (ECLI) - Letland

Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.


National ECLI-koordinator

Den nationale ECLI-koordinator vil blive udpeget samtidig med gennemførelsen af ECLI.

Landekode

Landekoden for Letland er: [LV]

Generering af nationale ECLI

ECLI er ved at blive gennemført.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 09/08/2017

European Case Law Identifier (ECLI) - Litauen


National ECLI-koordinator

Den nationale ECLI-koordinator er den nationale domstolsadministration, L.Sapiegos gatvė 15, LT-10312 Vilnius, Litauen. Tlf.: +370 5 266 29 81, e-mail: Link åbner i nyt vindueinfo@teismai.lt.

Landekode

Landekoden for Litauen er [LT].

Generering af nationale ECLI

ECLI anvendes endnu ikke i Litauen.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 11/04/2019

European Case Law Identifier (ECLI) - Luxembourg

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: bulgarskspansktjekkisktyskestiskgræskengelskkroatiskitaliensklettisklitauiskungarskmaltesisknederlandskpolskportugisiskrumænskslovakiskslovenskfinsksvensk er allerede oversat.


Luxembourg har endnu ingen konkrete planer med hensyn til ECLI, men er ved at undersøge muligheden for at gennemføre den.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/12/2018

European Case Law Identifier (ECLI) - Ungarn


Der er i øjeblikket ingen planer om at gennemføre ECLI i Ungarn.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 07/04/2017

European Case Law Identifier (ECLI) - Malta


National ECLI-koordinator

Den nationale ECLI-koordinator er Courts of Malta (courts.justice@gov.mt).

Landekode

Landekoden for Malta er: [MT]

Generering af nationale ECLI

I Malta kan ECLI-nummeret ikke opbygges på grundlag af de oplysninger om retspraksis, der er tilgængelige for offentligheden. Det genereres automatisk, når dommen indføres i retssystemet.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 05/12/2018

European Case Law Identifier (ECLI) - Nederlandene

Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.


National ECLI-koordinator

Den nationale ECLI-koordinator er rådet for retsvæsenet (Raad voor de rechtspraak): Link åbner i nyt vindueecliservice@rechtspraak.nl.

Landekode

Landekoden for Nederlandene er: [NL]

Oprettelsen af den nationale ECLI

ECLI blev indført i Nederlandene den 28. juni 2013. En ECLI-kode kan tildeles til:

a)      alle retsafgørelser, som er offentliggjort på rådet for retsvæsenets websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.rechtspraak.nl/

b)      alle disciplinære afgørelser, som er offentliggjort på det fælles websted for de disciplinære myndigheder: Link åbner i nyt vinduehttp://www.tuchtrecht.nl/

c)      alle retsafgørelser, som ikke er offentliggjort på webstederne i henhold til a) og b), men er offentliggjort i tidsskrifter eller databaser, og retsafgørelser, som er offentliggjort i kommercielt øjemed med "fri adgang". Udgivere af tidsskrifter og databaseadministratorer, som gerne vil registrere deres afgørelser, kan gøre dette ved at sende en e-mail til ovenstående e-mailadresse

d)     alle retsafgørelser, som opbevares i rådet for retsvæsenets interne database.

Uanset om selve afgørelsen offentliggøres på et af de to websteder, der er anført ovenfor, offentliggøres alle nederlandske ECLI-koder samt som minimum navnet på det organ, der har truffet afgørelsen, datoen for afgørelsen og sagsnummeret på webstedet Link åbner i nyt vinduehttp://www.rechtspraak.nl/. Hvis de kendes, angives der også henvisninger til publikationer af afgørelsen i tidender eller databaser.

Nederlandske ECLI-koder består af følgende:

 • "ECLI"
 • landekoden "NL"
 • domstolskoden – se under overskriften "ECLI-domstolskoder"
 • årstal for afgørelsen
 • et serienummer. Der findes to forskellige formater:
  • Inden den 28. juni 2013 fik næsten alle afgørelser, som blev offentliggjort i Nederlandene, et "LJN" (Landelijk Jurisprudentienummer eller landesagsnummer). Dette LJN bestod altid af to bogstaver og fire tal, f.eks.: "AB1234". Af konsekvenshensyn er dette LJN medtaget som femte del af ECLI-koden.
  • Fra den 28. juni 2013 tildeles der ikke længere LJN. Alle afgørelser, som får en ECLI-kode efter denne dato, har et stigende serienummer, der kun består af tal. Dette kan også være tilfældet for afgørelser, som er truffet inden den 28. juni 2013.

De vigtigste domstolskoder

Nederlandene har en lang række domstolskoder. Koderne for de vigtigste nederlandske domstole er angivet nedenfor.

Den 1. januar 2013 ændredes organisationen af domstolene i Nederlandene væsentligt. Domstole, der ikke længere findes efter den 1. januar 2013, er angivet som "nedlagt". Den 1. april 2013 skete der en yderligere ændring. De domstole, der ikke længere findes efter denne dato, er også angivet som "nedlagt".

De øverste domstole

HR

Hoge Raad (højesteret)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (advocaat-generaal) (den offentlige anklagemyndighed ved højesteret) (rigsadvokaten)

RVS

Raad van State (statsrådet)

CRVB

Centrale Raad van Beroep (øverste forvaltningsdomstol i visse socialretlige sager)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (øverste forvaltningsdomstol i visse sager med tilknytning til erhvervslivet)

Appeldomstole

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam (Amsterdams appeldomstol)

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHARN

Gerechtshof Arnhem (nedlagt)

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHLEE

Gerechtshof Leeuwarden (nedlagt)

GHSGR

Gerechtshof 's-Gravenhage (nedlagt)

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Domstole i første instans

RBALK

Rechtbank Alkmaar (retten i Alkmaar) (nedlagt)

RBALM

Rechtbank Almelo (nedlagt)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBARN

Rechtbank Arnhem (nedlagt)

RBASS

Rechtbank Assen (nedlagt)

RBBRE

Rechtbank Breda (nedlagt)

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBDOR

Rechtbank Dordrecht (nedlagt)

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBGRO

Rechtbank Groningen (nedlagt)

RBHAA

Rechtbank Haarlem (nedlagt)

RBLEE

Rechtbank Leeuwarden (nedlagt)

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMAA

Rechtbank Maastricht (nedlagt)

RBMID

Rechtbank Middelburg (nedlagt)

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBONE

Rechtbank Oost-Nederland (nedlagt)

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROE

Rechtbank Roermond (nedlagt)

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBSGR

Rechtbank 's-Gravenhage (nedlagt)

RBSHE

Rechtbank 's-Hertogenbosch (nedlagt)

RBUTR

Rechtbank Utrecht (nedlagt)

RBZLY

Rechtbank Zwolle-Lelystad (nedlagt)

RBZUT

Rechtbank Zutphen (nedlagt)

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Alle domstolskoder

Der findes en fuldstændig alfabetisk liste over de nederlandske domstolskoder i bilaget (AnnexPDF(73 Kb)NL). Organer, der ikke længere findes, er angivet som "nedlagt".

.

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 17/04/2018

European Case Law Identifier (ECLI) - Østrig

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tysk er allerede oversat.


National ECLI-koordinator

Bundeskanzleramt

e-Government - Programm- und Projektmanagement (Abt. I/13)

Ballhausplatz 2

A-1014 Wien

Helmut Weichsel

Tlf.: (+43 1) 53115/204211

Fax: (+43 1) 53109/204211

E-Mail: Link åbner i nyt vinduehelmut.weichsel@bka.gv.at

Landekode

ECLI-landekode for Østrig: [AT]

Dannelse af domsindikatoren ECLI

ECLI-koder indgår i afgørelser, der Link åbner i nyt vindueoffentliggøres på internet af følgende retter/myndigheder:

 • Forfatningsdomstolen (Verfassungsgerichtshof)
 • Højesteret (Oberster Gerichtshof) og andre retsinstanser
 • Forbundsforvaltningsdomstolen (Bundesverwaltungsgericht)
 • Forbundsfinansdomstolen (Bundesfinanzgericht)
 • Delstatsforvaltningsretterne (Landesverwaltungsgerichte)
 • Databeskyttelsesmyndigheden (Datenschutzbehörde)

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 28/04/2017

European Case Law Identifier (ECLI) - Polen


Polen har i øjeblikket ingen planer om at gennemføre European Case Law Identifier.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 13/01/2017

European Case Law Identifier (ECLI) - Rumænien

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: rumænsk er allerede oversat.


National ECLI-koordinator

Den nationale ECLI-koordinator er endnu ikke fastlagt. Nærmere oplysninger kommer senere.

Landekode

Landekoden for Rumænien er: [RO]

Generering af nationale ECLI

I princippet vil ECLI blive genereret, når dommen afsiges, da domstolsafgørelsens nummer udgør en del af ECLI.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 06/05/2015

European Case Law Identifier (ECLI) - Slovenien


National ECLI-koordinator

Den nationale ECLI-koordinator for Slovenien er:

Sloveniens højesteret

Registerafdelingen,

Tavčarjeva 9,

SI-1000 Ljubljana

Slovenien

Email: Link åbner i nyt vindueecli.vsrs@sodisce.si

Kontaktperson: Gregor Strojin

Landekode

Sloveniens landekode er: [SI]

Dannelse af nationale ECLI

Den 1. oktober 2011 indførte Slovenien ECLI-koder som en integreret del af alle eksisterende dokumenter, der er offentliggjort i Link åbner i nyt vinduedomstolenes databaser over retspraksis. Alle nye dokumenter, der indføres i databaser over retspraksis, forsynes også med en ECLI-kode. I den nærmeste fremtid vil alle nye retsafgørelser ligeledes blive forsynes med en ECLI-kode.

Alle ECLI-koder dannes automatisk på grundlag af eksisterende data.

Alle kendte private udgivere af dokumenter vedrørende retspraksis er blevet informeret om ECLI-systemet, og de fleste af dem har allerede forsynet deres dokumenter med en sådan kode.

Domstolskoder:

VSRS: Sloveniens Højesteret (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

USRS: Sloveniens Forfatningsdomstol (Ustavno sodišče Republike Slovenije)

VSCE: Appelretten i Celje (Višje sodišče v Celju)

VSKP: Appelretten i Koper (Višje sodišče v Kopru)

VSLJ: Appelretten i Ljubljana (Višje sodišče v Ljubljani)

VSMB: Appelretten i Maribor (Višje sodišče v Mariboru)

UPRS: Sloveniens forvaltningsdomstol (Upravno sodišče Republike Slovenije)

VDSS: Den højere ret for arbejds- og socialretlige sager (Višje delovno in socialno sodišče)

Bemærk: Domstolskoder består af fire bogstaver. Listen over deltagende retter finder i øjeblikket kun anvendelse på appeldomstolene, højesteret og forfatningsdomstolen, hvis afgørelser allerede offentliggøres i nationale databaser over retspraksis. Andre domstole og institutioner vil blive tilføjet i nær fremtid.

Året for afgørelsen:

Det år, hvor afgørelsen blev truffet, angives således: (YYYY).

Referencenummer:

Det almindelige ordenstal (herefter kaldet RON); f.eks. II Ips 123/2005) for en bestemt domstol (datafelt: Odločba (=afgørelse)) anvendes som grundlag for dannelsen af ECLI-ordenstallet (herefter kaldet EON).

Andre ord (f.eks. Sodba, Sklep osv.), der kan udgøre en del af feltet Odločba, betragtes ikke som en del af RON og skal udelades/slettes ved dannelsen af EON.

Det årstal, der udgør en del af RON, forbliver en del af det nye EON.

Da almindelige ordenstal omfatter tegn såsom tankestreger, skråstreger eller mellemrum, erstattes hvert af disse med et punktum i ECLI-formatet (f.eks. II Ips 123/2005 bliver II.Ips.123.2005; I K 123456/2010 bliver I.K.123456.2010; osv.)

De almindelige regler for EON gælder med forbehold af de undtagelser, der er nævnt nedenfor under "Særlige tilfælde".

Særlige tilfælde:

A: Når en afgørelse (ved forenede sager) har to eller flere RON, bruges kun det første RON til dannelse af ECLI. Der tilføjes i disse tilfælde "A" i slutningen af EON. Der kan opnås adgang til andre RON via dokumentets metadata.

Eksempel:
Sodba II Ips 49/2008 og II Ips 28/2011
I det tilfælde er ECLI:
ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.49.2008.A


B: Når en afgørelse kun har et RON, som svarer til nummeret på andre afgørelser med andre RON, er RON for disse andre afgørelser ikke blevet indført i databaserne over retspraksis. Det første RON bruges til oprettelsen af ECLI-koden, og de andre anføres som "samme som" i dokumentets metadata. De øvrige RON bruges til at danne ECLI, der er opført i databasen med reference til lignende afgørelser.

Eksempel:
Sodba VIII Ips 432/2009, samme som VIII Ips 50/2009 og VIII Ips 448/2009, VIII Ips 28/2009

I det tilfælde er ECLI:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.432.2009,

Samme som:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.50.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.448.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.28.2009

Brugere, der søger på disse ECLI-koder, vil få samme dokument frem.

 

C: Tidligere var der tilfælde, hvor RON fra den samme domstol kunne bruges flere gange, fordi institutionen var opdelt i flere afdelinger og ikke havde et centraliseret sagsforvaltningssystem (f.eks. UPRS). Den nøjagtige afdeling er identificeret i et dokuments metadata. I sådanne tilfælde tilføjes en "bogstav"-kombination, der repræsenterer afdelingen, og som skal tilføjes i slutningen af EON på grundlag af følgende klassifikation:

Celje: .C

Ljubljana: .L

Nova Gorica: .G

Maribor: .M


D: Nogle strafferetlige dokumenter i højesterets SOVS-database har to RON i feltet "Odloÿba". Det første bruger ordenstal (–NN), og det andet står i parentes ( ). Det skyldes en dobbelt registrering af sager i en overgangsperiode i forbindelse med indførelsen af et informatiseret strafferetligt administrationssystem.

I disse tilfælde bruges kun det første RON til dannelse af ECLI, hvortil sagsnummeret tilføjes efter årstallet. Det andet RON, der er nævnt i parentes, bortfalder og er ikke en del af ECLI-koden.

Eksempel:
Sodba I Ips 3248/2009-39 (I Ips 10/2010)

I det tilfælde er ECLI:
ECLI:SI:VSRS:2009:I.IPS.3248.2009.39


E: I nogle tilfælde er der flere dokumenter fra samme domstol med samme RON, f.eks. foreløbige retsmidler og den endelige afgørelse. I de tilfælde tilføjes der et nummer for at oprette EON. Den første afgørelse (efter datoen for dommens afsigelse) har ingen talmæssig tilføjelse. Den næste påføres "1", den efterfølgende "2" osv. Tilføjelserne påføres automatisk efter datoen for dokumentets oprettelse.

Eksempel:
Sklep G 6/2011 (bemærk: forekommer i flere dokumenter)

I det tilfælde er ECLI:
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.1
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.2

etc.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueSloveniens højesteret (Vrhovno sodišče RS)

Link åbner i nyt vindueSloveniens forfatningsdomstol (Ustavno sodišče RS)

Link åbner i nyt vindueRetspraksis (Sodna praksa)

Link åbner i nyt vindueRetspraksis (der kræves en tilladelse fra højesteret for at kunne bruge applikationsprogrammeringsinterfacen (API))

Link åbner i nyt vindueForfatningdomstolens praksis (Sodna praksa Ustavnega sodišča RS)


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 02/11/2016

European Case Law Identifier (ECLI) - Slovakiet


National ECLI-koordinator

Den nationale ECLI-koordinator er det slovakiske justitsministeriums projektstyringsafdeling – e-mail: Link åbner i nyt vindueecli@justice.sk

Landekode

Slovakiets landekode er: [SK]

Dannelse af en national ECLI-kode

Der dannes en ECLI-kode, når en dom er afsagt. Kun domme, der er afsagt efter den 25. juli 2011, forsynes med et ECLI-nummer. Hvis en dom, der er afsagt før den 25. juli 2011, appelleres efter den 25. Juli 2011, forsynes denne og alle andre domme i sagen dog også med en ECLI-kode.

Eksempel på en slovakisk ECLI-kode:

ECLI:SK:OSBA1:2011:0123456789.123

OSBA1 = forkortelse for retten

2011 = året

0123456789 = IČS (filidentifikationsnummeret)

123 = dommens serienummer i filen


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 01/07/2019

European Case Law Identifier (ECLI) - Finland

Den originale sprogudgave af denne side finsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Finland gennemfører i øjeblikket European Case Law Identifier i alle databaser over retspraksis i Finlex, den nationale juridiske database.


National ECLI-koordinator

Den nationale ECLI-koordinator er Aki Hietanen, justitsministeriet, Finland, e-mail: finlex@om.fi

Landekode

Landekoden for Finland er: [FI]

Generering af nationale ECLI

Finland gennemfører i øjeblikket European Case Law Identifier i alle databaser over retspraksis i Finlex, den nationale juridiske database. Projektet blev indledt med forsøg med brugen af ECLI i den finske højesterets og den øverste forvaltningsdomstols databaser over retspraksis. På nuværende tidspunkt anvender databaserne for appeldomstolene, forvaltningsdomstolene og særdomstolene også ECLI-idenfikatoren. I 2013 vil metadataene i dommene blive udvidet med ECLI-metadata. Databaserne over retspraksis i Finlex bruger allerede nu metadata fra Dublin Core Metadata Initiative.

ECLI-identifikatoren vil også blive brugt i Finlex-databasen "retspraksis i den juridiske litteratur". Databasen omfatter henvisninger til retspraksis i den finske juridiske litteratur siden 1926. Retspraksis består af domme afsagt af f.eks. den finske højesteret, den øverste forvaltningsdomstol, appeldomstolene, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og Den Europæiske Unions Domstol.

Generering af nationale ECLI

Højesteret: ECLI:FI:KKO:2011:43

Den øverste forvaltningsdomstol: ECLI:FI:KHO:2011:85

- for sagsresuméer (ingen fuld tekst) ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Appeldomstolene:

 • Helsinki appeldomstol ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Østfinlands (Itä-Suomi) appeldomstol ECLI:FI:I-SHO:2011:4
 • Kouvola appeldomstol ECLI:FI:KOUHO:2009:3
 • Rovaniemi appeldomstol ECLI:FI:RHO:2010:8
 • Turku appeldomstol ECLI:FI:THO:2011:2
 • Vaasa appeldomstol ECLI:FI:VHO:2011: 7

Forvaltningsdomstole:

 • Helsinki forvaltningsdomstol ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Hämeenlinna forvaltningsdomstol ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Kouvola forvaltningsdomstol ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Kuopio forvaltningsdomstol ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Oulu forvaltningsdomstol ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Rovaniemi forvaltningsdomstol ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
 • Turku forvaltningsdomstol ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Vaasa forvaltningsdomstol ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Åland forvaltningsdomstol ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Forsikringsdomstolen ECLI:FI:VAKO:2010:757

Arbejdsretten ECLI:FI:TTO:2011:108

Markedsdomstolen ECLI:FI:MAO:2010:595

Relevante links

Link åbner i nyt vindueFinlex – den nationale juridiske database


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 30/06/2019

European Case Law Identifier (ECLI) - Sverige


Sverige er endnu ikke i stand til at gennemføre ECLI.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 22/10/2015

European Case Law Identifier (ECLI) - England og Wales


Det Forenede Kongerige overvejer forskellige tiltag, men der er ikke truffet nogen endelig beslutning om, hvorvidt European Case Law Identifier skal gennemføres i landet.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 30/01/2017

European Case Law Identifier (ECLI) - Nordirland


Der er ikke truffet en endelig afgørelse om, hvorvidt den europæiske retspraksisidentifikator skal indføres, men Det Forenede Kongerige overvejer mulighederne.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 13/09/2019

European Case Law Identifier (ECLI) - Skotland

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: franskportugisisk er allerede oversat.


Det Forenede Kongerige har i øjeblikket ingen planer om at gennemføre European Case Law Identifier.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 23/04/2019