Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) loodi selleks, et lihtsustada Euroopa ja liikmesriikide kohtute otsuste õiget ja ühtset tsiteerimist. Ühiste metaandmete kogum aitab parandada kohtulahendite otsinguvõimalusi.


Enne ECLI kasutuselevõttu oli otsitava kohtulahendi leidmine raske ja aeganõudev. Võtame näiteks juhtumi, kus ühe liikmesriigi kõrgeima kohtu otsus pakub huvi konkreetses õiguslikus vaidluses. Kohtuasi on küll registreeritud mitmes liikmesriigi ja rahvusvahelises kohtuasjade andmebaasis, kuid igas neist erineva tunnusega. Kõik need tunnused – kui neid üldse teatakse – tuleb sisestada, et võimaldada leida kohtuasi soovitud andmebaasis. Erinevad viitamise eeskirjad ja viisid raskendavad otsingut veelgi. Lisaks sellele peab kasutaja tegema otsingu kõikides andmebaasides, et teha kindlaks, kas kõrgema kohtu otsus on kättesaadav – kas kokkuvõttena, tõlkena või koos selgitustega. ECLI süsteem võimaldab leida tänu ühele otsingule ning üht otsinguliidest ja üht tunnust kasutades kõik juhtumid, mil kohtuotsus on avaldatud ükskõik millises liikmesriigi või rahvusvahelises andmebaasis.

Lihtne juurdepääs teiste liikmesriikide kohtuotsustele muutub üha tähtsamaks, kui edendatakse liikmesriigi kohtunike rolli ELi õiguse kohaldajate ja toetajatena. Teistes liikmesriikides tehtud kohtuotsuste otsimise ja neile viitamise muudavad aga väga keerukaks erinevused liikmesriikide kohtulahendite otsingusüsteemide kasutamises, viitamise eeskirjades ja kohtuotsuse sisu käsitlevates tehnilistes väljades.

Selleks et need erinevused kõrvaldada ning lihtsustada juurdepääsu oma või teise liikmesriigi või Euroopa kohtute kohtulahenditele, kutsus Euroopa Liidu Nõukogu liikmesriike ja ELi institutsioone üles võtma kasutusele Euroopa kohtulahendi tunnuse (ECLI) ja kohtulahendeid käsitlevate ühiste metaandmete miinimumkogumi.

ECLI peamised omadused

ECLI on ühine tunnus, millel on sama äratuntav formaat kõikides liikmesriikides ja ELi kohtutes. See koosneb viiest kohustuslikust osast:

 • „ECLI“: tundmaks ära, et tegemist on Euroopa kohtulahendi tunnusega;
 • riigikood;
 • kohtuotsuse teinud kohtu kood;
 • kohtuotsuse tegemise aasta;
 • ordinaalarv, mis koosneb 25 tähtnumbrilisest märgist ja mille vormingu otsustab liikmesriik. Kasutada võib punkte, kuid mitte muid kirjavahemärke.

Üksikosad on eraldatud kooloniga. ECLI võiks olla näiteks järgmine:

ECLI:NL:HR:2009:384425. Seega oleks tegemist Madalmaade (NL) kõrgeima kohtu (HR) otsusega 384425 aastast 2009.

Metaandmed

Selleks et teha lihtsamaks kohtulahendite mõistmine ja leidmine, peab iga kohtuotsust sisaldav dokument olema varustatud metaandmetega, mida on kirjeldatud eespool. Need metaandmed tuleks esitada vastavalt algatuses Lingil klikates avaneb uus akenDublin Core Metadata Initiative kehtestatud standarditele.

Lingil klikates avaneb uus akenNõukogu järeldustes ECLI kohta kirjeldatakse metaandmeid, mida võib kasutada.

ECLI koordinaator

Iga ECLIt kasutav liikmesriik peab nimetama riiklikuks ECLI koordinaatoriks ühe valitsus- või kohtuasutuse. Riiklikud ECLI koordinaatorid vastutavad osalevate kohtute koode sisaldavate nimekirjade koostamise, ordinaalarvu moodustamise viisi avaldamise ja kogu muu ECLI süsteemi toimimise jaoks vajaliku teabe eest. ELi ECLI koordinaator on Euroopa Liidu Kohus.

Iga liikmesriik otsustab, kas ja millises ulatuses ta ECLI süsteemi kasutab: st kas seda kasutatakse ka tagantjärele, kaasates varem tehtud kohtuotsused, ning millised kohtud osalevad (nt kas ainult kõrgeim kohus, kõik kohtud jne).

Euroopa Liidu ja rahvusvaheline tasand

Kui klõpsate lehe paremas ääres ELi või rahvusvaheliste juhtumite lipul, leiate teavet ECLI kasutamise kohta Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa Patendiameti poolt.

Euroopa Komisjon on kooskõlas Lingil klikates avaneb uus akennõukogu järeldustega välja töötanud mitmekeelse Euroopa kohtulahendi tunnuse otsinguliidese, mis võimaldab kasutajatel leida kohtuotsuseid nende kohtupraktika avaldajate andmebaasidest, kes rakendavad ECLI standardit ja kes on võimaldanud meile juurdepääsu oma andmetele.

ECLI liides on kättesaadav ka aadressil https://e-justice.europa.eu/ecli/ – selle kaudu sisestatud ECLI kuvab asjaomased metaandmed (kui need on olemas). Näiteks kuvatakse lingi https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:NL:HR:2016:764 all otsuse ECLI:NL:HR:2016:764 metaandmed.

Liikmesriikide veebilehed

Liikmesriikide veebilehtedel, mis on kättesaadavad, kui klõpsate liikmesriikide lippudel lehe paremas ääres, leiate järgmise teabe:

 • kas liikmesriik on ECLI ja metaandmed juba kasutusele võtnud;
 • kui mitte, siis kas seda on kavas teha;
 • kui on, siis teave kohtute koodide, vormindamiseeskirjade, metaandmete jms kohta;
 • riikliku ECLI koordinaatori andmed.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 08/05/2019

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Euroopa Liit

Euroopa Liidu Kohus (Lingil klikates avaneb uus akenECLI-Coordinator@curia.europa.eu) on liidu kohtute ECLI koordinaator.


Riigikood

Euroopa Liidu Kohtu „riigikood”, mida tuleb kasutada ECLI teises elemendis: [EU]

ECLI moodustamine

ECLI komponendid Euroopa Liidu Kohtu otsuste leidmiseks:

 • ECLI lühend
 • Riigikood: EU
 • Kohtu kood:

C = Euroopa Kohus

T = Üldkohus

F = Avaliku Teenistuse Kohus

 • Otsuse tegemise aasta (AAAA)
 • Ordinaalarv, mis koosneb:

Otsuse järjenumber (kohtute ja aastate kaupa)

Näited:

ECLI:EU:C:1998:27 on Euroopa Kohtu 27. dokument, millele on 1998. aastal antud ECLI

ECLI:EU:T:2012:426 on Üldkohtu 246. dokument, millele on 2012. aastal antud ECLI

ECLI:EU:F:2010:80 on Avaliku Teenistuse Kohtu 80. dokument, millele on 2010. aastal antud ECLI

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenEUR-Lex

Lingil klikates avaneb uus akenCuria


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 18/01/2019

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Rahvusvahelised juhtumid

Euroopa Patendiamet


Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa Patendiamet pakub leiutajatele ühtset menetlust, mille raames võimaldatakse neil taotleda patendikaitset kuni 40 Euroopa riigis. Patendiameti tegevust kontrollib Euroopa Patendiorganisatsiooni haldusnõukogu ja patendiamet on Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa Patendiorganisatsiooni täidesaatev üksus.

Euroopa Patendiameti ECLI koordinaator on Lingil klikates avaneb uus akenväljaannete osakond.

Postiaadress

Postfach 90
1031 Wien
Österreich

Aadress

Rennweg 12
1030 Wien
Österreich

Riigikood

Euroopa Patendiameti „riigikood”, mida tuleb kasutada ECLI teises elemendis: [EP]

Riikliku ECLI loomine

ECLI komponendid Euroopa Patendiameti apellatsioonikodade otsuste leidmiseks:

 • ECLI lühend
 • Riigikood: EP
 • Kohtu kood: BA (BA= Euroopa Patendiameti apellatsioonikojad)
 • otsuse tegemise aasta (AAAA)
 • Ordinaalarv, mis koosneb järgmistest osadest:

  otsuse aluseks oleva kohtuasja number (kohtuasja originaalnumber ilma kaldkriipsuta); koosneb 7 numbrist --> 1 number (otsuse liik) + 4 numbrit (otsuse ordinaalnumber) + 2 numbrit (kohtuotsuse aasta kaks viimast numbrit)

  Otsuse liiki näitavad koodid Euroopa Patendiametis:
  • D : distsiplinaarküsimusi käsitlev apellatsioonikoda
  • G : suurendatud koosseisuga apellatsioonikoda
  • J :  õigusküsimusi käsitlev apellatsioonikoda
  • T : tehnilisi küsimusi käsitlev apellatsioonikoda
  • W: protestide kohta tehtud otsused
  • R: asja läbivaatamise avalduse kohta tehtud otsused

Punkt

Otsuse kuupäev (AAAAKKPP)

Näide:

ECLI:EP:BA:2002:D000300.20020503

EP = Euroopa Patendiamet

BA = Euroopa Patendiameti apellatsioonikojad

2002 – otsuse tegemise aasta (näide)

D000300= D0003/00 (kohtuasja number)

20020503 = 2002.05.03 (otsuse kuupäev)

ECLI kasutamine

ECLI-t kasutatakse ainult Euroopa Patendiameti apellatsioonikodade otsuste leidmiseks.

ECLI järgi saab teha otsingut Euroopa Patendiameti distsiplinaarküsimusi käsitleva apellatsioonikoja otsuste andmebaasis (vt link allpool).

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa Patendiameti distsiplinaarküsimusi käsitleva apellatsioonikoja otsuste andmebaas

Lingil klikates avaneb uus akenDistsiplinaarküsimusi käsitleva apellatsioonikoja kohtupraktika

Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa patendiregister


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 20/05/2019

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Belgia

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: prantsuse keelhollandi keelon juba tõlgitud.


Belgia süsteemi ei ole praegu veel ECLI süsteemiga kohandatud.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 14/09/2016

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Bulgaaria

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: bulgaaria keelon juba tõlgitud.


Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Riiklik ECLI koordinaator on:

Kõrgem Justiitsnõukogu – Висш съдебен съвет (ВСС)

Ul. Saborna 9

Sofia 1000

Kuni asjakohase e-posti aadressi loomiseni võib teavet saata järgmistele kontaktisikutele:

Martin Velichkov, Lingil klikates avaneb uus akenmartin.velichkov@mail.bg , telefon + 359 2 930 4943

Valeri Mihaylov, Lingil klikates avaneb uus akenvalery@abv.bg , telefon + 359 2 930 4936

Riigikood

Bulgaaria riigikood on: [BG]

Riikliku ECLI moodustamine

Kõrgem Justiitsnõukogu on heaks kiitnud kohtute veebisaitide mudeli, mis hõlmab selliste kohtuotsuste rubriiki, mis tuleb avalikustada kooskõlas Bulgaaria isikuandmete kaitse seadusega. Samuti on Kõrgem Justiitsnõukogu heaks kiitnud kohtuotsuste avalikustamise keskse veebipõhise liidese abil.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 17/12/2018

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Tšehhi

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: tšehhi keelon juba tõlgitud.


Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Ülemkohus (Nejvyšší soud)

Burešova 571/20, Brno - Veveří, postiindeks: 657 37

Czech Republic

Telefon: +420 541 593 111

Faks: +420 541 213 493

Data box: kccaa9t

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenpodatelna@nsoud.cz (palun märkige teemareale: ECLI)

Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.nsoud.cz/

Kontaktisik: JUDr. Michal Malaník

Riikliku ECLI loomine (ECLI süntaks)

Tšehhi Vabariigis võeti ECLI kasutusele 2012. aasta aprillis ülemkohtu (Nejvyšší soud) otsuste tähistamiseks. Alates 2014. aasta märtsist on tunnust kasutatud ka konstitutsioonikohtu (Ústavní soud) otsuste tähistamiseks. Nende kohtute otsuseid saab ECLI abil otsida kohtute veebilehtedel (ülemkohtu otsused: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.nsoud.cz/ ja konstitutsioonikohtu otsused: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx).

Riigi kood

[CZ]: Tšehhi Vabariigi riigikood.

Kohtute koodid

[NS]: Nejvyšší soud (Tšehhi Vabariigi ülemkohus).

[US]: Ústavní soud (Tšehhi Vabariigi konstitutsioonikohus).

Tšehhi kohtuotsuse ECLI näide:

ECLI:CZ:NS:2012:spisová značka.1

[CZ] riigikood (CZ tähistab Tšehhi Vabariiki);

[NS] on otsuse teinud kohut tähistav kood (NS tähistab ülemkohut);

[2012] tähistab aastat, mil otsus tehti;

[spisová značka] (kohtuasja number) ei sisalda tühikuid ega kaldkriipse; nende asemel on punkt;

number [1] on samas kohtuasjas tehtud otsuse järjekorranumber. Järjekorranumbri kasutamine tagab, et sama ECLI tähistab vaid ühte ühe kohtu otsust samal aastal.

Seotud lingid:

Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.nsoud.cz/

Lingil klikates avaneb uus akenhttp://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 13/05/2019

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Taani


Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Taani kohtute amet (Domstolsstyrelsen)
St. Kongensgade 1-2
1264 København K.
Tel: 70 10 33 22
Lingil klikates avaneb uus akenpost@domstolsstyrelsen.dk

Riigikood

Taani riigikood on: [DK]

Riikliku ECLI moodustamine

Teave avaldatakse hiljem.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 13/06/2018

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Saksamaa

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelon juba tõlgitud.


Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Saksamaa riiklik ECLI koordinaator on:

Bundesamt für Justiz (föderaalne justiitsamet)
Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes (CC-RIS) (föderaalne õigusteabesüsteemi pädevuskeskus)
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Deutschland

+49 228 410 5801
E-posti aadress: Lingil klikates avaneb uus akencc-ris@bfj.bund.de
Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.bundesjustizamt.de

Riigikood

Saksamaa ECLI riigikood on: [DE]

Riikliku ECLI moodustamine

Kõik Saksamaa liidu tasandi kohtud kavatsevad ECLI kasutusele võtta. Liidumaade kohtud hakkavad ECLIt kasutama tõenäoliselt hiljem.

Praegu on ECLI oma kohtulahendite andmebaasis kasutusele võtnud liidu konstitutsioonikohus (Bundesverfassungsgericht), liidu halduskohus (Bundesverwaltungsgericht) ja liidu töökohus (Bundesarbeitsgericht). ECLI lisatakse kõigile kohtulahenditele, mis avaldatakse nende kohtute veebisaitidel alates ECLI kasutuselevõtu hetkest. Kõne all on järgmised veebisaidid:

Viieosalise ECLI teise osa kaks kohta tähistavad alati asjaomast liikmesriiki:

ECLI:DE:[kohtu kood]:[kohtulahendi tegemise aasta]:[järgarv]

Igal kohtul on oma kood ja iga kohus moodustab järgarvu oma tava kohaselt. Kohtulahendi tegemise aasta on alati neljakohaline number (AAAA, nt 2015).

Liidu konstitutsioonikohus

Kohtu kindel kood on „BVerfG“.
Järgarv on nelja- või (juhul, kui lahendite eristamiseks on vajalik lisatähte) viieosaline, kusjuures kolmanda ja neljanda ning neljanda ja viienda osa vahel on punkt.

1.   Menetluse liik:

b    poolte põhiseadusvastasuse tuvastamine
c    valimiste läbiviimise õigsuse kontrolliga seotud kaebused
e    avalik-õiguslike organite vahelised vaidlused
f    õigusnormide kehtivuse abstraktne kontroll
g    liidu ja liidumaade pädevust käsitlevad vaidlused
h    liidu ja liidumaade vahelised muud vaidlused
k    eri liidumaade põhiseadust käsitlevad vaidlused
l     õigusnormide kehtivuse konkreetne kontroll
m   rahvusvahelise õiguse ja liidu õiguse vastavuse kontroll
n    põhiseaduse tõlgendamine liidumaade konstitutsioonikohtute esildiste alusel
p    otsused muudes asjades, mis on föderaalseaduse alusel liidu konstitutsioonikohtu lahendada
q    esialgsed kohtukorraldused
r    põhiseaduskaebused
up  täiskogu otsused
vb  kohtuasjade menetlemise viivitusi käsitlevad kaebused.

2.    Kohtu koosseisule viitav lühend: k kohtukoja (Kammer) või s kohtukolleegiumi (Senat) tehtud lahendite korral (täiskogu lahendite (Plenarsachen) ja kohtuasjade menetlemise viibimist käsitlevate lahendite (Verzögerungsbeschwerden) korral kasutatakse vastavalt lühendeid „up“ ja „vb“).
3.    Lahendi tegemise täpne kuupäev, mis esitatakse vormis AAAAKKPP.
4.    Valikuvõimalus: Lisatäht (a-z), mis on vajalik samal kuupäeval tehtud / sama viitenumbriga lahendite eristamiseks (näide: esialgse kohtukorralduse pikendamine + põhikohtuasjas tehtud lahend, millel on sama kuupäev / sama viitenumber).
5.    Viitenumber.

Näide:
21. jaanuaril 2015 viitenumbriga 2 BvR 1856/1 tehtud lahendil on järgmine ECLI:
ECLI:DE:BVerfG:2015:rk20150121.2bvr185613

Liidu halduskohus

Kohtu kindel kood on „BVerwG“.
Järgarv on neljaosaline, kusjuures teise ja kolmanda ning kolmanda ja neljanda osa vahel on punkt.

1.    Lahendi tegemise täpne kuupäev, mis esitatakse vormis PPKKAA.
2.    Lahendi liiki tähistav lühend („U“ kohtuotsuse (Urteil), „B“ kohtumääruse (Beschluss) ja „G“ kohtuteate (Gerichtsbescheid) korral).
3.    Viitenumber.
4.    Alati: lisanumber (et eristada üksteisest mitut sama liiki lahendit, mis on tehtud sama kuupäeval ja millel on sama viitenumber; selline lisanumber on allpool esitatud näites „0“, mis paikneb ECLI lõpus).

Näide:
Liidu halduskohtus 17. aprillil 2002 viitenumbriga 9 CN 1.01 tehtud kohtuotsusel on järgmine ECLI:
ECLI:DE:BVerwG:2002:170402U9CN1.01.0

Liidu töökohus

Kohtu kindel kood on „BAG“.
Järgarv on neljaosaline ja need osad on üksteisest punktidega eraldatud.

1.    Lahendi tegemise täpne kuupäev, mis esitatakse vormis PPKKAA.
2.    Lahendi liiki tähistav lühend („B“ kohtumääruse (Beschluss) ja„U“ kohtuotsuse (Urteil) korral).
3.    Viitenumber.
4.    Alati: lisanumber (et eristada üksteisest mitut sama liiki lahendit, mis on tehtud sama kuupäeval ja millel on sama viitenumber; selline lisanumber on allpool esitatud näites „0“, mis paikneb ECLI lõpus).

Näide:
Liidu töökohtus 7. jaanuaril 2015 viitenumbriga 10 AZB 109/14 tehtud kohtumäärusel on järgmine ECLI:
ECLI:DE:BAG:2015:070115.B.10AZB109.14.0


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 30/08/2016

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Eesti


2018. aastast saab Eesti avalikustatud ja jõustunud kohtulahendeid otsida ECLI, Euroopa kohtulahendite tunnuse, alusel. Tunnust kasutades on võimalik kiiremini ja lihtsamalt leida Eesti kohtupraktikat. Samuti toetab ECLI kasutuselevõtmine avaandmete põhimõtete rakendamist. ECLI tähis on lisatud ka kohtulahendite metaandmete lehele, mis avaneb kohtulahendite otsingutulemustes.

ECLI tunnus on lisatud kõigile Riigikohtu lahenditele ning maa- ja ringkonnakohtute lahenditele  alates 2016. aasta teisest poolest.

ECLI tunnus antakse avalikustatud kohtulahenditele alates 2016 II poolest ning number koosneb viiest kooloniga eraldatud komponendist (näide: ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84)

ECLI – Euroopa kohtulahendi tunnus; EE – riigi tunnus; RK – kohtu tunnus; 2016 – avalikustamise aasta; 1.16.2798.84 (nt 1-16-2798/4) kohtuasja numbris „-“ ja „/“ märgid on asendatud punktidega ja lõppu on lisatud järjekorra kontrollnumber „.84“.

ECLI numbrit on võimalik kasutada ka URIna ja teha otsinguid järgmise loogika alusel.

…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE – kõik lahendid, millel on ECLI tunnus
…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE:RK:2016 – kõik 2016. aasta Riigikohtu lahendid
…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84 – konkreetne Riigikohtu lahend

Kohtutunnused on järgmised:

Riigikohus RK
Tallinna Ringkonnakohus TLRK
Tartu Ringkonnakohus TRRK
Tallinna Halduskohus TLHK
Tartu Halduskohus TRHK
Harju Maakohus HMK
Pärnu Maakohus PMK
Tartu Maakohus TMK
Viru Maakohus VMK


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 14/05/2019

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Iirimaa


Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Riiklik ECLI koordinaator on justiits- ja võrdõiguslikkuse ministeerium.

Riigikood

Iirimaa riigikood on: [IE]

Riikliku ECLI moodustamine

ECLI-t ei ole praegu võimalik üldsusele kättesaadava teabe põhjal moodustada. Arutelud ECLI konkreetse vormi üle alles käivad ja lõplikku vormi pole veel kindlaks määratud.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 05/04/2017

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Kreeka

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: kreeka keelon juba tõlgitud.


Kreeka ei osale ECLI (European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus) süsteemis.

Sellest hoolimata on meil praegu käimas kõigi riigisiseste kohtuotsuste ühtse andmebaasi loomise ettevalmistav etapp. Juba praegu on veebis mitu elektroonilist kohtulahendite andmebaasi:

1) Kreeka ülemkohtu andmebaas, mis sisaldab ainult ülemkohtu enda lahendeid:

Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.areiospagos.gr/

2) riiginõukogu andmebaas, mis sisaldab ainult riiginõukogu enda lahendeid:

Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.ste.gr/ste/faces/index.jsp

3) Ateena esimese astme halduskohtu andmebaas, mis sisaldab ainult esimese astme halduskohtu enda lahendeid:

(seda teenust saavad kasutada ainult autoriseeritud kasutajad)

Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.protodikeio-ath.gr/opencms_prot/opencms/ProtSite/

Olemas on ka abonendipõhised eraõiguslikud andmebaasid, mille kasutamine on tasuline. Näiteks:

1) Ateena advokatuuri andmebaas

Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.dsanet.gr/

2) ettevõtte Intracom Services eraõiguslik andmebaas

Lingil klikates avaneb uus akenhttp://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/nomos_frame.html


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 16/09/2016

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Hispaania


Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Riiklik ECLI koordinaator on CENDOJ (CENTRO DE DOCUMENTACION JUDICIAL – kohtudokumentide keskus), mis on Hispaania kohtute üldnõukogu juures tegutsev tehniline organ: Lingil klikates avaneb uus akencendoj.ecli@cgpj.es.

Riigikood

Hispaania riigikood on [ES]

Riikliku ECLI moodustamine

Hispaanias võeti ECLI kasutusele 2012. aasta novembris.

See oli võimalik sellepärast, et ECLI projekti algatamise ajal 27. oktoobril 2011 oli Hispaania kohtulahenditel juba olemas ametliku kohtupraktika andmebaasi (Repositorio Oficial de Jurisprudencia) riiklik kohtulahendi tunnus ROJ. Selle abil sai leida kõigi Hispaania kohtute (alates esimese astme kohtutest kuni ülekohtuni) tehtud kohtulahendeid.

Veebisaidi Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.poderjudicial.es/ kaudu pakume me kodanikele avatud juurdepääsu kõigi Hispaania kohtute tehtud otsustele. Nende otsuste arv andmebaasis on praegu kokku 5 600 000 ja see arv suureneb iga aastaga. Kohtunikele/vanemkohtunikele, prokuröridele ja kohtusekretäridele pakutakse otsingute tegemiseks eraldi keskkonda, mis sisaldab lisateavet ja linke põhiseaduskohtu (Tribunal Constitucional) ja Euroopa Kohtu kohtupraktika ning siseriiklike ja rahvusvaheliste õigusaktide ja -põhimõtete juurde: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.poderjudicial.es/.

Riiklikku kohtulahendi tunnust ROJ – CENDOJ ID-d – kasutatakse Hispaania kohtupraktika levitamise korral edasi kohtulahendite ametliku tunnusena ning ECLI-t kasutatakse Euroopa tasandil. Alates 2014. aastast on e-õiguskeskkonna portaalis sellepärast võimalik juurde pääseda 2 500 000-le ülemkohtu (Tribunal Supremo), riigikohtu (Audiencia Nacional), kõrgema astme kohtute (Tribunales Superiores de Justicia) ja provintsikohtute (Audiencias Provinciales) otsusele, aga ka esimese astme kohute (Primera Instancia) valitud otsustele, mis pakuvad õiguslikku huvi või millel on sotsiaalne mõju. Otsuste arv suureneb päev-päevalt, sest neid laaditakse süsteemi korrapäraselt üles. ECLI integreerimise protsess viidi Hispaanias edukalt lõpule ja nüüd osaleme partnerina BO-ECLI projektis.

Hispaanias moodustub ECLI järgmistest komponentidest:

 • „ECLI“;
 • riigikood: „ES“;
 • lahendi teinud kohtu kood: lühend, mis tähistab lahendi teinud kohut (vt peatükk „ECLI moodustamiseks kasutatavad kohtute koodid“);
 • kohtulahendi tegemise aasta;
 • järgarv, mis on Hispaanias riikliku kohtulahendi tunnuse ROJ järjenumber. See tähendab, et kui kohtuotsusele on määratud riiklik kohtulahendi tunnus, saab selle automaatselt üle võtta vastavasse ECLIsse;
 • lisatäht kohtumääruse (auto) korral; järjenumbri lõppu lisatakse täht „A“.

NÄITED

ROJ – riiklik kohtulahendi tunnus.

1) *Riigikohtu 30. mai 2014. aasta otsus. Kriminaalosakond, ROJ Lingil klikates avaneb uus akenSAN 2389/2014

Vastav ECLI on:

ECLI:ES:AN:2014:2389

2) *Kõrgema astme kohtu 15. aprilli 2011. aasta otsus. Castilla-Leóni autonoomse piirkonna Burgose apellatsioonikoda, ROJ STSJ CL 782/2011

Vastav ECLI on:

ECLI:ES:TSJCL:2011:782

Riigikohtu kriminaalosakonna 29. oktoobri 2015. aasta määrus, ROJ: ANN 199/2015

Vastav ECLI on:

ECLI:ES:AN:2015:199A

ECLI moodustamiseks kasutatavad kohtute koodid

Hispaanias on ECLI kohtu kood otsuse teinud kohtu nimetuse algustähtede lühend. Sama lühendit kasutatakse ka riikliku kohtulahendi tunnuse (ROJ) moodustamisel.

Lühend

Nimetus

---------------------

---------------------------------------------------------------

TS

Tribunal Supremo (ülemkohus)

AN

Audiencia Nacional (riigikohus)

TSJAND

Tribunal Superior de Justicia Andalucía (Andaluusia kõrgema astme kohus)

TSJAR

Tribunal Superior de Justicia Aragón (Aragóni kõrgema astme kohus)

TSJAS

Tribunal Superior de Justicia Asturias (Astuuria kõrgema astme kohus)

TSJBAL

Tribunal Superior de Justicia Baleares (Baleaaride kõrgema astme kohus)

TSJICAN

Tribunal Superior de Justicia Canarias (Kanaari saarte kõrgema astme kohus)

TSJCANT

Tribunal Superior de Justicia Cantabria (Kantaabria kõrgema astme kohus)

TSJCL

Tribunal Superior de Justicia Castilla y León (Castilla-Leóni kõrgema astme kohus)

TSJ CLM

Tribunal Superior de Justicia Castilla la Mancha (Castilla–La Mancha kõrgema astme kohus)

TSJCAT

Tribunal Superior de Justicia Cataluña (Kataloonia kõrgema astme kohus)

TSJCV

Tribunal Superior de Justicia Comunidad Valenciana (Valencia kõrgema astme kohus)

TSJEXT

Tribunal Superior de Justicia Extremadura (Extremadura kõrgema astme kohus)

TSJGAL

Tribunal Superior de Justicia Galicia (Galicia kõrgema astme kohus)

TSJLR

Tribunal Superior de Justicia La Rioja (La Rioja kõrgema astme kohus)

TSJMAD

Tribunal Superior de Justicia Madrid (Madridi kõrgema astme kohus)

TSJMU

Tribunal Superior de Justicia Murcia (Murcia kõrgema astme kohus)

TSJNAV

Tribunal Superior de Justicia Navarra (Navarra kõrgema astme kohus)

TSJPV

Tribunal Superior de Justicia País Vasco (Baskimaa kõrgema astme kohus)

TSJCE

Tribunal Superior de Justicia Ceuta (Ceuta kõrgema astme kohus)

TSJML

Tribunal Superior de Justicia Melilla (Melilla kõrgema astme kohus)

APVI

Audiencia Provincial Álava (Araba provintsikohus)

APAB

Audiencia Provincial Albacete (Albacete provintsikohus)

APA

Audiencia Provincial Alicante (Alicante provintsikohus)

APAL

Audiencia Provincial Almería (Almería provintsikohus)

APAV

Audiencia Provincial Ávila (Ávila provintsikohus)

APBA

Audiencia Provincial Badajoz (Badajozi provintsikohus)

APIB

Audiencia Provincial Baleares (Baleaaride provintsikohus)

APB

Audiencia Provincial Barcelona (Barcelona provintsikohus)

APBU

Audiencia Provincial Burgos (Burgose provintsikohus)

APCC

Audiencia Provincial Cáceres (Cácerese provintsikohus)

APCA

Audiencia Provincial Cádiz (Cádizi provintsikohus)

APCS

Audiencia Provincial Castellón (Castellóni provintsikohus)

APCR

Audiencia Provincial Ciudad Real (Ciudad Reali provintsikohus)

APCO

Audiencia Provincial Córdoba (Córdoba provintsikohus)

APC

Audiencia Provincial A Coruña (A Coruña provintsikohus)

APCU

Audiencia Provincial Cuenca (Cuenca provintsikohus)

APGI

Audiencia Provincial Girona (Girona provintsikohus)

APGR

Audiencia Provincial Granada (Granada provintsikohus)

APGU

Audiencia Provincial Guadalajara (Guadalajara provintsikohus)

APSS

Audiencia Provincial Guipúzcoa (Gipuzkoa provintsikohus)

APH

Audiencia Provincial Huelva (Huelva provintsikohus)

APHU

Audiencia Provincial Huesca (Huesca provintsikohus)

APJ

Audiencia Provincial Jaén (Jaéni provintsikohus)

APLE

Audiencia Provincial León (Leóni provintsikohus)

APL

Audiencia Provincial Lleida (Lleida provintsikohus)

APLO

Audiencia Provincial La Rioja (La Rioja provintsikohus)

APLU

Audiencia Provincial Lugo (Lugo provintsikohus)

APM

Audiencia Provincial Madrid (Madridi provintsikohus)

APMA

Audiencia Provincial Málaga (Málaga provintsikohus)

APMU

Audiencia Provincial Murcia (Murcia provintsikohus)

APNA

Audiencia Provincial Navarra (Navarra provintsikohus)

APOU

Audiencia Provincial Ourense (Ourense provintsikohus)

APO

Audiencia Provincial Asturias (Astuuria provintsikohus)

APP

Audiencia Provincial Palencia (Palencia provintsikohus)

APGC

Audiencia Provincial Las Palmas (Las Palmase provintsikohus)

APPO

Audiencia Provincial Pontevedra (Pontevedra provintsikohus)

APSA

Audiencia Provincial Salamanca (Salamanca provintsikohus)

APTF

Audiencia Provincial Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife provintsikohus)

APS

Audiencia Provincial Cantabria (Kantaabria provintsikohus)

APSG

Audiencia Provincial Segovia (Segovia provintsikohus)

APSE

Audiencia Provincial Sevilla (Sevilla provintsikohus)

APSO

Audiencia Provincial Soria (Soria provintsikohus)

APT

Audiencia Provincial Tarragona (Tarragona provintsikohus)

APTE

Audiencia Provincial Teruel (Terueli provintsikohus)

APTO

Audiencia Provincial Toledo (Toledo provintsikohus)

APV

Audiencia Provincial Valencia (Valencia provintsikohus)

APVA

Audiencia Provincial Valladolid (Valladolidi provintsikohus)

APBI

Audiencia Provincial Vizcaya (Biskaia provintsikohus)

APZA

Audiencia Provincial Zamora (Zamora provintsikohus)

APZ

Audiencia Provincial Zaragoza (Zaragoza provintsikohus)

APCE

Audiencia Provincial Ceuta (Ceuta provintsikohus)

APML

Audiencia Provincial Melilla (Melilla provintsikohus)

JPII

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción (esimese astme kohus ja eeluurimiskohus)

JPI

Juzgado de Primera Instancia (esimese astme kohus)

JI

Juzgado de Instrucción (eeluurimiskohus)

JSO

Juzgado de lo Social (töökohus)

JCA

Juzgado de lo Contencioso Administrativo (halduskohus)

JM

Juzgado de lo Mercantil (kaubanduskohus)

JVM

Juzgado de Violencia sobre la Mujer (naistevastase vägivalla kohus)

JP

Juzgado de lo Penal (kriminaalkohus)

JVP

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria (kohtuotsuse täitmise kohus)

JME

Juzgado de Menores (noorsookohus)

JF

Juzgado de Familia (perekonnakohus)


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 12/03/2019

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Prantsusmaa

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: prantsuse keelon juba tõlgitud.

Prantsusmaal on European Case Law Identifier’i rakendamine alles katseetapis.


Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus

Valitsuse peasekretariaat on määranud õigus- ja haldusteabe ameti (Direction de l’information légale et administrative (Lingil klikates avaneb uus akenDILA)) Prantsusmaa riiklikuks ECLI koordinaatoriks.

Riigikood

Prantsusmaa riigikood on: [FR]

Riikliku ECLI moodustamine

ECLI süsteemiga hõlmatud Prantsusmaa kõrgemad kohtud on järgmised:

 • põhiseadusnõukogu (Conseil constitutionnel);
 • kassatsioonikohus (Cour de cassation);
 • riiginõukogu (Conseil d'État).

Euroopa kohtulahendi tunnus koosneb viiest komponendist, millest kaks esimest on iga liikmesriigi puhul samad:

ECLI:FR:{ kohtu kood}:{otsuse tegemise aasta}:{ordinaalarv}

Igal nimetatud kohtul on oma kood ja ordinaalarvu moodustamise eeskirjad.

Otsuse tegemise aasta koosneb alati neljast numbrimärgist (AAAA vormis, näiteks 2012).

1. Põhiseadusnõukogu

Põhiseadusnõukogu kood on alati CC.

Euroopa kohtulahendi tunnuse üldvorm on seega:

ECLI:FR:CC:{otsuse tegemise aasta}:{ordinaalarv}

Ordinaalarv koosneb kahest osast, mida eraldab punkt:

 1. iga otsuseklassi või -liigi seerianumber (mis hakkab igal aastal jooksma uuesti numbrist 1);
 2. otsuse liik (DC, QPC, AN… tutvuge liikide loeteluga).

Näiteks:

reedel, 27. juulil 2012. aastal tehtud otsuse nr 2012-270 QPC Euroopa kohtulahendi tunnus oleks järgmine: ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC.

2. Kassatsioonikohus

Kassatsioonikohtu kood on alati CCASS.

Euroopa kohtulahendi tunnuse üldvorm on seega:

ECLI:FR:CCASS:{otsuse tegemise aasta}:{ordinaalarv}

Ordinaalarv koosneb kahest komponendist, mida ei eraldata.

 1. Kohtu kolleegiumi ECLI kood (kaks tähtnumbrilist märki vastavalt järgmises tabelis osutatule):

AP

Assemblée plénière (täiskogu)

AV

Avis (arvamus)

C1

Première chambre civile (esimene tsiviilkolleegium)

C2

Deuxième chambre civile (teine tsiviilkolleegium)

C3

Troisième chambre civile (kolmas tsiviilkolleegium)

CO

Chambre commerciale (kaubanduskolleegium)

CR

Chambre criminelle (kriminaalkolleegium)

MI

Chambre mixte (segakolleegium)

OR

Ordonnance du premier président (esimehe korraldus)

SO

Chambre sociale (sotsiaalkolleegium)

Koodi aluseks on kohtusisene haldusnumber, mis koosneb kaheksast märgist:

ühemärgiline kood kohtu kolleegiumi jaoks;

kaks märki otsuse tegemise aasta jaoks;

asjaomase kohtukolleegiumi aastapõhine viiekohaline seerianumber.

Näide: kassatsioonikohtu kriminaalkolleegiumi 27. veebruari 2013. aasta otsuse apellatsiooninumber on C1300710. Ordinaalarvu esimene osa on kriminaalkolleegiumi kood CR.

 1. Haldusnumbri viis viimast märki.

Toodud näite ordinaalarvu teine osa on 00710. Kokku panduna on kassatsioonikohtu kriminaalkolleegiumi 27. veebruari 2013. aasta otsuse apellatsiooninumbriga 12-81063 Euroopa kohtulahendi tunnus järgmine: ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. Riiginõukogu

Riiginõukogu kasutab koodi, mis osutab kohtu kolleegiumile: põhjale CE lisatakse ilma tühikuta järgnevalt esitatud tähekombinatsioon:

Assemblée (eesistujate assamblee)

CEASS

Ordonnance (määrus)

CEORD

Section du contentieux (vaidluste kolleegium)

CESEC

Sous‑section jugeant seule (üksi asja arutav alakolleegium)

CESJS

Sous‑sections réunies (koos asja arutavad alakolleegiumid)

CESSR

Koodi CE eraldi ei kasutata.

Euroopa kohtulahendi tunnuse üldvorm on seega:

ECLI:FR:CE…:{otsuse tegemise aasta}:{ordinaalarv}

Ordinaalarv koosneb kahest osast, mida eraldab punkt:

 1. otsuse rakendusnumber;
 2. otsuse tegemise kuupäev AAAAKKPP vormis.

Näide:

Euroopa kohtulahendi tunnus riiginõukogu 31. märtsi 2013. aasta otsuse nr 355099 puhul, mille on teinud kolmas ja kaheksas alakolleegium koos, oleks järgmine: ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 18/07/2017

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Horvaatia

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje horvaadi originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.


Horvaatia Vabariigi Ülemkohtus (Vrhovni sud Republike Hrvatske) peetavas ja ülemkohtu veebisaidi kaudu juurdepääsetavas Lingil klikates avaneb uus akenkohtulahendite andmebaasis ei ole ECLI numbrit kasutusele võetud. Arvestades, et ECLI süsteem on oluline ja tuleb kasutusele võtta kõigis ELi liikmesriikides, otsustasid Horvaatia Vabariigi Justiitsministeerium ja Horvaatia Vabariigi Ülemkohus esitada ECLI süsteemi kasutuselevõtuks pakkumuse õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi õigusprogrammi (2014–2020) raames.

Meil on väga hea meel, et Euroopa Komisjon kiitis selle projekti hiljuti ametlikult heaks ja et asume käesoleva aasta oktoobri alguses koos umbes kümne koostööpartneriga ECLI süsteemi juurutama.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 06/09/2016

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Itaalia


Riiklik ECLI koordinaator

Riiklikku ECLI koordinaatorit ei ole veel määratud. Praegu täidab koordinaatori ülesandeid justiitsministeeriumi automatiseeritud infosüsteemide peadirektoraat (DGSIA).

Riigikood

Itaalia riigikood on: [IT].

Riikliku ECLI moodustamine

Teemakohane tegevus on alles katsejärgus ja osana sellest koostatakse ECLI juurutamise ettepanekut. Täpsemalt koostatakse vastavalt ECLI standardis sätestatule kohtulahendi dokumentide ordinaalarvu moodustamise eeskirju, kasutades iga identifitseerimisnumbri unikaalsuse tagamiseks olemasolevaid metaandmeid.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 02/04/2019

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Küpros


Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Riiklik ECLI koordinaator on õigusväljaannete talitus – e-posti aadress: publicationsc@sc.judicial.gov.cy

Riigikood

Küprose riigikood on: [CY]

Riikliku ECLI moodustamine

Arutelud ECLI konkreetse vormi üle on käimas ja otsust lõpliku vormi kohta ei ole veel tehtud.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 03/02/2017

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Läti

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: läti keelon juba tõlgitud.


Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Riiklik ECLI koordinaator nimetatakse ECLI rakendamise käigus.

Riigikood

Läti riigikood on: [LV]

Riikliku ECLI moodustamine

ECLI rakendamine on praegu käsil.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 09/08/2017

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Leedu


Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Riiklik ECLI koordinaator on riiklik kohtute amet, L.Sapiegos gatvė 15, LT-10312 Vilnius, Leedu. Telefon: +370 5 266 29 81, e-posti aadress: Lingil klikates avaneb uus akeninfo@teismai.lt

Riigikood

Leedu riigikood on: [LT].

Riikliku ECLI moodustamine

Leedus ei ole ECLI veel kasutusele võetud.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 11/04/2019

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Luksemburg


Luksemburg uurib praegu võimalusi rakendada Euroopa kohtulahendite tunnused (European Case Law Identifier – ECLI).


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 20/12/2018

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Ungari


Ungaril ei ole praegu kavas ECLI-t kasutusele võtta.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 07/04/2017

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Malta


Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Riiklikud ECLI koordinaatorid on Malta kohtud (courts.justice@gov.mt).

Riigikood

Malta riigikood on: [MT]

Riikliku ECLI moodustamine

Maltas ei saa ECLI numbrit moodustada üldsusele kättesaadavate kohtulahendite numbrite põhjal. See moodustatakse automaatselt, kui kohtuotsus sisestatakse kohtuinfo süsteemi.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 05/12/2018

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Holland

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.


Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Riiklik ECLI koordinaator on kohtunõukogu (Raad voor de rechtspraak): Lingil klikates avaneb uus akenecliservice@rechtspraak.nl.

Riigikood

Madalmaade riigikood on: [NL]

Riikliku ECLI moodustamine

ECLI võeti Madalmaades kasutusele 28. juunil 2013. ECLI võib anda:

a)      kõikidele kohtuotsustele, mis avaldatakse Madalmaade kohtusüsteemi käsitleval veebisaidil: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.rechtspraak.nl/;

b)      kõikidele distsiplinaarotsustele, mis avaldatakse distsiplinaarkohtute veebisaidil: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.tuchtrecht.nl/;

c)      kõikidele kohtuotsustele, mida ei avaldata punktides a ja b nimetatud veebisaitidel, kuid mis avaldatakse väljaannetes või andmebaasides, ning nn avatud juurdepääsuga kohtuotsustele. Väljaannete toimetajad või andmebaaside haldajad, kes tahavad otsused registreerida, saavad seda teha eespool esitatud e-posti aadressil;

d)     kõikidele kohtuotsustele, mida säilitatakse kohtusüsteemi siseandmebaasis.

Sõltumata sellest, kas otsus avaldatakse ühel eespool nimetatud veebisaitidest, avaldatakse kõik Madalmaade ECLId Madalmaade kohtusüsteemi käsitleval veebisaidil Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.rechtspraak.nl/. ECLI-le lisatakse vähemalt järgmised andmed: otsuse teinud asutuse nimi, otsuse kuupäev ja kohtuasja number. Kui need on teada, lisatakse ka viited otsuse avaldamisele väljaannetes ja andmebaasides.

Madalmaade ECLI moodustatakse järgmiselt:

 • „ECLI”;
 • riigikood „NL”;
 • kohtukood – vt jaotis „ECLI kohtukoodid”;
 • kohtuotsuse tegemise aasta;
 • seerianumber, mille moodustamiseks on kaks võimalust:
  • enne 28. juunit 2013 anti igale Madalmaades avaldatud kohtuotsusele riiklik kohtuotsuse number (LJN, Landelijk JurisprudentieNummer). LJN moodustati alati kahest tähest ja neljast numbrist (nt AB1234). Järjepidevuse tagamiseks on LJN lisatud ECLI-le viienda osana;
  • pärast 28. juunit 2013 riiklikku kohtuotsuse numbrit enam ei anta. Kõikidel kohtuotsustel, millele on pärast nimetatud kuupäeva antud ECLI, on alanev seerianumber, mis moodustatakse ainult numbritest. Samas võib selline seerianumber olla ka otsustel, mis on tehtud enne 28. juunit 2013.

Tähtsaimad kohtukoodid

Madalmaades on palju madalama astme kohtuid. Allpool on esitatud tähtsaimate Madalmaade kohtute koodid.

1. jaauaril 2013 toimusid Madalmaade kohtukorralduses suured muudatused. Nende kohtute juures, mida pärast 1. jaanuari 2013 enam ei ole, on märge „tegevus lõpetatud”. 1. aprillil 2013 toimus veel üks muudatus. Ka nende kohtute juures, mille tegevus siis lõpetati, on märge „tegevus lõpetatud”.

Kõrgeima astme kohtud

HR

Hoge Raad (ülemkohus)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (peaprokurör)

RVS

Raad van State (kõrgeima astme halduskohus)

CRVB

Centrale Raad van Beroep (kõrgeima astme kohus sotsiaalasjades)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (kõrgeima astme kohus tööstus- ja kaubandusasjades)

Apellatsioonikohtud

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHARN

Gerechtshof Arnhem (tegevus lõpetatud)

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHLEE

Gerechtshof Leeuwarden (tegevus lõpetatud)

GHSGR

Gerechtshof 's-Gravenhage (tegevus lõpetatud)

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Esimese astme kohtud

RBALK

Rechtbank Alkmaar (tegevus lõpetatud)

RBALM

Rechtbank Almelo (tegevus lõpetatud)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBARN

Rechtbank Arnhem (tegevus lõpetatud)

RBASS

Rechtbank Assen (tegevus lõpetatud)

RBBRE

Rechtbank Breda (tegevus lõpetatud)

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBDOR

Rechtbank Dordrecht (tegevus lõpetatud)

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBGRO

Rechtbank Groningen (tegevus lõpetatud)

RBHAA

Rechtbank Haarlem (tegevus lõpetatud)

RBLEE

Rechtbank Leeuwarden (tegevus lõpetatud)

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMAA

Rechtbank Maastricht (tegevus lõpetatud)

RBMID

Rechtbank Middelburg (tegevus lõpetatud)

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBONE

Rechtbank Oost-Nederland (tegevus lõpetatud)

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROE

Rechtbank Roermond (tegevus lõpetatud)

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBSGR

Rechtbank 's-Gravenhage (tegevus lõpetatud)

RBSHE

Rechtbank 's-Hertogenbosch (tegevus lõpetatud)

RBUTR

Rechtbank Utrecht (tegevus lõpetatud)

RBZLY

Rechtbank Zwolle-Lelystad (tegevus lõpetatud)

RBZUT

Rechtbank Zutphen (tegevus lõpetatud)

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Kõikide kohtute koodid

Kõikide Madalmaade kohtute koodid tähestikulises järjekorras on esitatud lisasPDF(73 Kb)NL. Nende kohtute juures, mida enam ei ole, on märge „tegevus lõpetatud”.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 17/04/2018

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Austria

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelon juba tõlgitud.


Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Liidukantselei

e-valitsus – programmi- ja projektijuhtimine (osakond I/13)

Ballhausplatz 2

A-1014 Wien

Helmut Weichsel

Telefon: (+43 1) 53115 204211

Faks: (+43 1) 53109 204211

E-posti aadress: Lingil klikates avaneb uus akenhelmut.weichsel@bka.gv.at

Riigikood

Austria riigikood: [AT]

Riikliku ECLI loomine

Euroopa kohtulahendi tunnust kasutatakse järgmiste kohtute/ametiasutuste Lingil klikates avaneb uus akenotsuste internetis avaldamise korral:

 • põhiseaduskohus (Verfassungsgerichtshof),
 • ülemkohus (Oberster Gerichtshof) ja muud kohtud,
 • föderaalne halduskohus (Bundesverwaltungsgericht),
 • föderaalne finantskohus (Bundesfinanzgericht),
 • liidumaade halduskohtud (Landesverwaltungsgerichte),
 • andmekaitseamet.

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 28/04/2017

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Poola


Poolal ei ole praegu plaane seoses European Case Law Identifier’i kasutuselevõtuga.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 13/01/2017

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Rumeenia

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: rumeenia keelon juba tõlgitud.


Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Riiklikku ECLI koordinaatorit ei ole veel kindlaks määratud. Koordinaatori kindlaksmääramise korral esitatakse selle kohta teave.

Riigikood

Rumeenia riigikood on: [RO]

Riikliku ECLI moodustamine

ECLI moodustatakse põhimõtteliselt kohtuotsuse tegemise ajal, sest otsuse number on osa ECLI numbrist.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 06/05/2015

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Sloveenia


Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Sloveenia riiklik ECLI koordinaator on:

Sloveenia Vabariigi Ülemkohus (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

Registriosakond (Evidenčni oddelek)

Tavčarjeva 9,

SI-1000 Ljubljana

Sloveenia

E-posti kontaktaadress: Lingil klikates avaneb uus akenecli.vsrs@sodisce.si

Kontaktisik: Gregor Strojin

Riigikood

Sloveenia riigikood on: [SI]

Riikliku ECLI moodustamine

1. oktoobril 2011 võttis Sloveenia ECLI kasutusele Lingil klikates avaneb uus akenoma kohtute kohtupraktika andmebaasides avaldavate dokumentide lahutamatu osana. Kõigile uutele dokumentidele, mis sisestatakse kohtupraktika andmebaasidesse, lisatakse nüüd ECLI. Samuti lisatakse ECLI lähitulevikus kõigile uutele kohtuotsustele.

Kõik ECLI numbrid moodustatakse automaatselt olemasolevate andmete põhjal.

Kõiki teadaolevaid kohtupraktika eraõiguslikke väljaandjaid on ECLISt teavitatud ja suurem osa neist on avaldatud dokumentidele juba määranud ECLI numbri.

Kohtute tähised

VSRS: Sloveenia Vabariigi Ülemkohus (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

USRS: Sloveenia Vabariigi Konstitutsioonikohus (Ustavno sodišče Republike Slovenije)

VSCE: Celje kõrgem kohus (Višje sodišče v Celju)

VSKP: Koperi kõrgem kohus (Višje sodišče v Kopru)

VSLJ: Ljubljana kõrgem kohus (Višje sodišče v Ljubljani)

VSMB: Maribori kõrgem kohus (Višje sodišče v Mariboru)

UPRS: Sloveenia Vabariigi Halduskohus (Upravno sodišče Republike Slovenije)

VDSS: Kõrgem Töö- ja Sotsiaalkohus (Višje delovno in socialno sodišče)

Märkus: Kohtute tähised koosnevad neljast tähest. Osalevate kohtute loetelus on praegu esindatud üksnes apellatsioonikohtud ning Sloveenia Vabariigi Ülemkohus ja Konstitutsioonikohus, kelle otsused on juba avaldatud riiklikes kohtupraktika andmebaasides. Muud kohtud ja institutsioonid lisatakse loetellu lähemas tulevikus.

Otsuse tegemise aasta

Kasutatakse otsuse tegemise aasta numbrit (AAAA kirje).

Viitenumber:

ECLI ordinaalnumbri moodustamisel võetakse aluseks konkreetse kohtu tavaliselt kasutatav ordinaalnumber, nt II Ips 123/2005 (andmeväli: Odločba (= otsus)).

Muid sõnu (nt Sodba, Sklep jms), mis võivad samuti leiduda andmeväljal Odločba, ei käsitata tavapärase ordinaalnumbri osana ning need tuleb ECLI ordinaalnumbrit moodustades välja jätta / kustutada.

Tavapärases ordinaalnumbris sisalduv aastaarv moodustab ka ECLI ordinaalnumbri osa.

Kui tavapärased ordinaalnumbrid sisaldavad märke, näiteks sidekriipse, kaldkriipse või tühikuid, tuleb need ECLI numbris asendada punktiga (nt numbri II Ips 123/2005 asemel kirjutatakse II.Ips.123.2005, numbri I K 123456/2010 asemel I.K.123456/2010, jne).

ECLI ordinaalnumbri moodustamise üldeeskirjades võetakse arvesse allpool kirjeldatud erijuhtudel tehtavaid erandeid.

Erijuhud

A. Kui ühisotsuses on esitatud kaks või enam tavapärast ordinaalnumbrit, kasutatakse ECLI moodustamiseks ainult esimest ordinaalnumbrit. Sellisel juhul lisatakse ECLI ordinaalnumbri lõppu „.A“. Ülejäänud tavapärased ordinaalnumbrid leiab üles dokumendi metaandmete kaudu.

Näide:
Sodba II Ips 49/2008 ja II Ips 28/2011

ECLI number on sellisel juhul:
ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.49.2008.A


B: Kui otsuses kasutatakse ainult ühte tavapärast ordinaalnumbrit, ent otsus sarnaneb paljude muude otsustega, millel on eri ordinaalnumbrid, ei lisata kõnealuseid muid numbreid kohtupraktika andmebaasidesse. ECLI number moodustatakse esimese tavapärase ordinaalnumbri põhjal ja muudele viidatakse dokumendi metaandmetes fraasiga „sama nagu“. Ülejäänud tavapäraseid ordinaalnumbreid kasutatakse selleks, et moodustada ECLI numbrid, millega viidatakse andmebaasis sarnastele otsustele.

Näide:
Sodba VIII Ips 432/2009, sama nagu VIII Ips 50/2009 ja VIII Ips 448/2009, VIII Ips 28/2009
ECLI number on sellisel juhul:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.432.2009,

sama nagu:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.50.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.448.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.28.2009

Kasutajad, kes kasutavad otsinguks ühte neist numbritest, suunatakse sama dokumendi juurde.

 

C: Varem võis juhtuda, et sama kohtu tavapärast ordinaalnumbrit dubleeriti, sest kohtu tegevus toimus eraldi filiaalides ja puudus tsentraalne kohtuasjade haldamise süsteem (nt UPRS). Juhtumit haldav konkreetne filiaal on esitatud dokumendi metaandmetes. Sellisel juhul lisatakse ECLI ordinaalnumbri lõppu konkreetsele filiaalile osutav punktist ja tähest koosnev kombinatsioon, mis põhineb järgmisel liigitusel:

Celje: .C

Ljubljana: .L

Nova Gorica: .G

Maribor: .M


D: Mõnede kriminaalõigusega seotud dokumentide puhul ülemkohtu SOVSi andmebaasis kasutatakse andmeväljal „Odločba” kahte ordinaalnumbrit. Esimene kujutab endast ordinaalnumbrit -NN vormis ja teine on esitatud sulgudes ( ). Sellise topeltregistreerimise põhjuseks on kohtuasjade kahekordne registreerimine kriminaalasjade arvutipõhise haldussüsteemi juurutamise etapis.

Sellistel juhtudel kasutatakse ECLI numbri moodustamiseks ainult esimest tavapärast ordinaalnumbrit, milles lisatakse aastanumbri järele kohtuasja ordinaalnumber. Sulgudes esitatud teine ordinaalnumber jäetakse kõrvale ning see ei ole osa ECLI numbrist.

Näide:
Sodba I Ips 3248/2009-39 (I Ips 10/2010)
ECLI number on sellisel juhul:
ECLI:SI:VSRS:2009:I.IPS.3248.2009.39


E: Mõnel juhul kasutab üks kohus ühte ja sama tavapärast ordinaalnumbrit mitme dokumendi, näiteks ajutiste meetmete ja lõplike otsuste registreerimiseks. Sellisel juhul lisatakse otsustele ECLI ordinaalnumbri moodustamiseks spetsiaalne number. Esimene otsus (selle tegemise kuupäeva järgi) kannab harilikku numbrit. Järgmisele otsusele lisatakse „1“, sellest järgmisele otsusele „2“ jne. Sellised lisandid määratakse automaatselt dokumendi tegemise kuupäeva alusel.

Näide:
Sklep G 6/2011 (märkus: sama numbriga on registreeritud mitu dokumenti)

ECLI numbrid on sellisel juhul:
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.1
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.2

jne.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenSloveenia Vabariigi Ülemkohus (Vrhovno sodišče RS)

Sloveenia Vabariigi Konstitutsioonikohus (Ustavno sodišče RS)

Lingil klikates avaneb uus akenKohtulahendid (Sodna praksa)

Lingil klikates avaneb uus akenKohtulahendid (rakendusliidese ehk API kasutamiseks on vaja ülemkohtu luba)

Lingil klikates avaneb uus akenKonstitutsioonikohtu kohtulahendid (Sodna praksa Ustavnega sodišča RS)


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 02/11/2016

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Slovakkia


Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Riiklik ECLI koordinaator on Slovaki Vabariigi Justiitsministeeriumi informaatika- ja projektijuhtimise osakond; e-posti aadress: Lingil klikates avaneb uus akenecli@justice.sk

Riigikood

Slovaki Vabariigi riigikood on: [SK]

Riikliku ECLI moodustamine

ECLI moodustatakse otsuse tegemise ajal. ECLI on ainult nendel otsustel, mis on tehtud pärast 25. juulit 2011. Juhul kui enne 25. juulit 2011 on tehtud otsus, mille peale on esitatud apellatsioon pärast 25. juulit 2011, lisatakse sellele kohtuotsusele ning kõigile muudele kõnealuses toimikus esitatud kohtuotsustele ECLI.

Slovaki Vabariigi ECLI näide:

ECLI:SK:OSBA1:2011:0123456789.123

OSBA1 = kohtu kood

2011 = aasta

0123456789 = IČS (toimiku number)

123 = toimikus sisalduva kohtuotsuse järjenumber


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 29/05/2018

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Soome

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje soome keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Soomes on praegu käsil European Case Law Identifier’i kasutuselevõtmine kõikides Finlexi kohtupraktika andmebaasides (Finlex on riiklik õigusaktide andmepank).


Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Riiklik ECLI koordinaator on Soome Justiitsministeeriumi ametnik Aki Hietanen, e-posti aadress: finlex@om.fi

Riigikood

Soome riigikood on: [FI]

Riikliku ECLI moodustamine

Soomes on praegu käsil European Case Law Identifier’i kasutuselevõtmine õigusaktide andmepanga Finlexi kõikides kohtupraktika andmebaasides. Projekti alguses testiti ECLI kasutamist Soome ülemkohtu ja kõrgema halduskohtu lahendeid sisaldavates andmebaasides. Praegu kasutatakse ECLI-t ka apellatsioonikohtute, halduskohtute ja erikohtute andmebaasides. 2013. aastal lisatakse kohtuotsuste metaandmetele ECLI metaandmed. Finlexi kohtupraktika andmebaasides kasutatakse juba praegu Dublini tuumsete metaandmete algatuse (Dublin Core Metadata Initiative) metaandmeid.

ECLI võetakse kasutusele ka Finlexi andmebaasis „Kohtupraktika õiguskirjanduses” („Oikeuskäytäntö kirjallisuudessa“). Selles andmebaasis sisalduvad viited kohtupraktikale Soome õiguskirjanduses alates 1926. aastast. Kohtupraktika hõlmab näiteks Soome ülemkohtu, kõrgema halduskohtu ja apellatsioonikohtute ning Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Kohtu otsuseid.

Riikliku ECLI moodustamine

Ülemkohus: ECLI:FI:KKO:2011:43

Kõrgem halduskohus: ECLI:FI:KHO:2011:85

             – kohtuasjade kokkuvõtted (lühendatud tekst) ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Apellatsioonikohtud:

 • Helsingi apellatsioonikohus ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Ida-Soome apellatsioonikohus ECLI:FI:I-SHO:2011:4
 • Kouvola apellatsioonikohus ECLI:FI:KOUHO:2009:3
 • Rovaniemi apellatsioonikohus ECLI:FI:RHO:2010:8
 • Turu apellatsioonikohus ECLI:FI:THO:2011:2
 • Vasa apellatsioonikohus ECLI:FI:VHO:2011:7

Halduskohtud:

 • Helsingi halduskohus ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Hämeenlinna halduskohus ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Kouvola halduskohus ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Kuopio halduskohus ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Oulu halduskohus ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Rovaniemi halduskohus ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
 • Turu halduskohus ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Vasa halduskohus ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Ahvenamaa halduskohus ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Kindlustuskohus ECLI:FI:VAKO:2010:757

Töökohus ECLI:FI:TTO:2011:108

Turukohus ECLI:FI:MAO:2010:595

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenFinlex – riiklik õigusaktide andmepank


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 22/05/2018

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Rootsi


Rootsi ei ole veel valmis ECLI-t (European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus) kasutusele võtma.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 22/10/2015

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Inglismaa ja Wales


Lõplikku otsust Euroopa kohtulahendi tunnuse kasutuselevõtmise kohta veel tehtud ei ole ja Ühendkuningriik kaalub eri võimalusi.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 30/01/2017

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Põhja-Iirimaa


Ühendkuningriigil ei ole praegu kavas European Case Law Identifier’it (Euroopa kohtulahendi tunnust) kasutusele võtta.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 28/08/2018

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Šotimaa

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: prantsuse keelportugali keelon juba tõlgitud.


Ühendkuningriigil ei ole praegu kavas European Case Law Identifier’it (Euroopa kohtulahendi tunnust) kasutusele võtta.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 23/04/2019