De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI)

De Europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) is ontwikkeld ter vergemakkelijking van het correct en ondubbelzinnig aanhalen van uitspraken van Europese en nationale rechtbanken. Dankzij een set uniforme metagegevens zullen de zoekmogelijkheden voor jurisprudentie worden verbeterd.


Voordat de ECLI in het leven werd geroepen was het moeilijk en tijdrovend om relevante jurisprudentie te vinden. Neem bijvoorbeeld een zaak waarvan men wist dat een uitspraak van het Hooggerechtshof van lidstaat A van belang was voor een bepaald juridisch debat. De zaak was geregistreerd in uiteenlopende nationale en grensoverschrijdende jurisprudentiële databanken, maar in elke databank had de uitspraak een andere identificatiecode. Al deze identificatiecodes – zo die al bekend waren – moesten worden vermeld om lezers van de aanhaling in staat te stellen de zaak terug te vinden in de databank van hun voorkeur. Verschillen in aanhalingsregels en -stijlen maakten het zoeken nog ingewikkelder. Bovendien moesten gebruikers alle databanken raadplegen om te weten of deze zaak van het Hooggerechtshof beschikbaar was – samengevat, vertaald of geannoteerd. Met het ECLI-systeem is één zoekactie via één zoekinterface met één enkele identificatiecode voldoende om alle vermeldingen van de uitspraak in alle deelnemende nationale en grensoverschrijdende databanken te vinden.

Gemakkelijke toegang tot rechterlijke beslissingen van andere lidstaten is van toenemend belang voor het versterken van de rol van de nationale rechter bij het toepassen en handhaven van het EU-recht. Het zoeken naar en aanhalen van uitspraken uit andere lidstaten wordt ernstig belemmerd door verschillen in nationale identificatiesystemen voor jurisprudentie, aanhalingsregels en technische velden waarin de kenmerken van een uitspraak worden beschreven.

Om deze verschillen te boven te komen en de toegang tot – en het aanhalen van – nationale, buitenlandse en Europese jurisprudentie te vergemakkelijken, heeft de Europese Unie de lidstaten en de EU-instellingen aanbevolen de Europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) in te voeren, alsmede een minimumaantal uniforme metagegevens betreffende jurisprudentie.

Voornaamste kenmerken van de ECLI

De ECLI is een uniforme identificatiecode die voor alle lidstaten en EU-rechtbanken hetzelfde herkenbare formaat heeft. De code is opgebouwd uit vijf verplichte onderdelen:

 • de afkorting ‘ECLI’: om aan te geven dat de identificatiecode een Europese identificatiecode voor jurisprudentie is;
 • de landencode;
 • de code van de rechtbank die de beslissing heeft gegeven;
 • het jaar van de beslissing;
 • een rangtelwoord van ten hoogste 25 alfanumerieke tekens, in een formaat dat elke lidstaat zelf bepaalt. Het rangtelwoord mag puntjes, maar geen andere leestekens bevatten.

De onderdelen worden gescheiden door een dubbelepunt. Een (fictief) voorbeeld van een ECLI zou er zo uit kunnen zien:

ECLI:NL:HR:2009:384425 – beslissing 384425 van de Hoge Raad ("HR") van Nederland ("NL") uit het jaar 2009.

Metagegevens

Ten behoeve van de begrijpelijkheid en het gemak bij het opzoeken, moeten in elk document dat een rechterlijke beslissing bevat, een aantal metagegevens zijn vermeld, zoals beschreven in deze paragraaf. Deze metagegevens moeten zijn beschreven volgens de normen die zijn bepaald in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Dublin Core Metadata Initiative.

De link wordt in een nieuw venster geopend.De Raadsconclusies betreffende de ECLI geven een beschrijving van de metagegevens die kunnen worden gebruikt.

ECLI-coördinator

Elke lidstaat die gebruikmaakt van de ECLI moet bij de uitvoerende of rechterlijke macht een nationale ECLI-coördinator aanwijzen. De nationale ECLI-coördinator bepaalt welke rechtbanken een code kunnen krijgen, maakt de wijze bekend waarop het rangtelwoord is samengesteld, en verstrekt alle overige informatie die relevant is voor het functioneren van het ECLI-systeem. Het Hof van Justitie van de Europese Unie is de ECLI-coördinator voor de EU.

Elke lidstaat beslist of, en in hoeverre, hij gebruikmaakt van het ECLI-systeem, bv. het al dan niet met terugwerkende kracht toepassen ervan op zaken uit het verleden of het aantal deelnemende rechtbanken, bijvoorbeeld alleen op het niveau van het hooggerechtshof of alle rechtbanken, enz.

Europese en internationale dimensie

Door te klikken op de internationale en EU-vlaggetjes aan de rechterkant, kunt u informatie vinden over de toepassing van ECLI door het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Europees Octrooibureau.

Overeenkomstig de De link wordt in een nieuw venster geopend.Raadsconclusies heeft de Europese Commissie een meertalige ECLI-zoekmachine ontwikkeld waarmee gebruikers rechterlijke beslissingen kunnen vinden in de databanken van de jurisprudentie-uitgevers die de ECLI-standaard toepassen en ons toegang tot hun gegevens hebben verleend.

Er is ook een ECLI-resolver beschikbaar op https://e-justice.europa.eu/ecli/ — elke ECLI die na dit pad wordt ingevuld, leidt tot de relevante ECLI-metagegevens (indien beschikbaar). https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:NL:HR:2016:764 zou bijvoorbeeld direct de metagegevens van beslissing ECLI:NL:HR:2016:764 laten zien.

Lidstaatpagina's

Op de lidstaatpagina's kunt u informatie vinden over:

 • de vraag of de lidstaat al ECLI- en metagegevens heeft ingevoerd;
 • zo nee: over de vraag of de lidstaat dit wel van plan is;
 • zo ja: informatie over rechtbankcodes, opmaakregels, metagegevens enz.;
 • de nationale ECLI-coördinator.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 08/05/2019

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) - Europese Unie

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (De link wordt in een nieuw venster geopend.ECLI-Coordinator@curia.europa.eu) is de ECLI-coördinator voor de Unierechters.


Landencode

De "landencode" die voor het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt gebruikt in het tweede onderdeel van de ECLI is: [EU]

Opbouw van ECLI

Onderdelen van ECLI ter aanduiding van beslissingen van het Hof van Justitie van de Europese Unie:

 • ECLI-afkorting
 • Landencode: EU
 • Rechtbankcode:

C = Hof van Justitie

T = Gerecht

F = Gerecht voor ambtenarenzaken

 • Het jaar van de beslissing (format JJJJ)
 • Rangtelwoord bestaande uit:

het serienummer van de beslissing per rechterlijke instantie per jaar

Voorbeelden:

ECLI:EU:C:1998:27 is het 27e document van het Hof van Justitie met een ECLI in 1998

ECLI:EU:T:2012:426 is het 426e document van het Gerecht met een ECLI in 2012

ECLI:EU:F:2010:80 is het 80e document van het Gerecht voor ambtenarenzaken met een ECLI in 2010

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.EUR-Lex

De link wordt in een nieuw venster geopend.Curia


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 18/01/2019

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) - Internationaal

Europees Octrooibureau


De link wordt in een nieuw venster geopend.Het Europees Octrooibureau (EOB) biedt uitvinders een uniforme aanvraagprocedure waarmee zij hun octrooi kunnen beschermen in wel 40 Europese landen. Het bureau, waarop toezicht wordt gehouden door de raad van bestuur, is het uitvoerend orgaan van De link wordt in een nieuw venster geopend.de Europese Octrooiorganisatie.

De coördinatie van ECLI voor het Europees Octrooibureau wordt uitgevoerd door de De link wordt in een nieuw venster geopend.Afdeling Publicaties.

Postadres

Postfach 90
1031 Wien
Österreich

Adres

Rennweg 12
1030 Wien
Österreich

Landencode

Voor het Europees Octrooibureau wordt in het tweede onderdeel van de ECLI de volgende landencode gebruikt: [EP]

Opbouw van nationale ECLI

Onderdelen van de ECLI ter aanduiding van besluiten van de kamers van beroep van het Europees Octrooibureau:

 • ECLI-afkorting
 • Landencode: EP
 • Rechtbankcode: BA (BA = Boards of Appeal, kamers van beroep van het Europees Octrooibureau)
 • Het jaar van het besluit (format JJJJ)
 • Rangtelwoord bestaande uit:

  zaaknummer van het besluit (oorspronkelijk zaaknummer zonder slash). Bestaat uit 7 tekens --> 1 letter (soort besluit) + 4 cijfers (oorspronkelijk zaaknummer) + 2 cijfers (laatste twee cijfers van het jaar van indiening)

  Codes van de soorten besluiten bij het EOB:
  • D: de Disciplinaire Kamer van Beroep
  • G: de Grote Kamer van Beroep
  • J: de Juridische Kamer van Beroep
  • T: de Technische Kamer van Beroep
  • W: besluiten in zaken waarin protest is aangetekend
  • R: besluiten over verzoeken om herziening

Een punt

Datum van het besluit (format JJJJMMDD)

Voorbeeld:

ECLI:EP:BA:2002:D000300.20020503

EP = Europees Octrooibureau

BA = Boards of Appeal, kamers van beroep van het Europees Octrooibureau

2002 = jaar waarin het besluit is gegeven (voorbeeld)

D000300= D0003/00 (zaaknummer van het besluit)

20020503 = 2002.05.03 (datum van het besluit)

Gebruik van ECLI

ECLI wordt gebruikt ter unieke aanduiding van besluiten van de kamers van beroep van het Europees Octrooibureau.

Het zoeken op ECLI wordt mogelijk gemaakt via de database van besluiten van de kamers van beroep van het EOB (zie onderstaande link).

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Database van besluiten van de kamers van beroep van het EOB

De link wordt in een nieuw venster geopend.Jurisprudentie van de kamers van beroep

De link wordt in een nieuw venster geopend.Europees octrooiregister


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 20/05/2019

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) - België


Nationale ECLI-coördinator:

De ECLI-coördinator voor België is de Federale Overheidsdienst Justitie, centrale diensten (De link wordt in een nieuw venster geopend.https://justitie.belgium.be/nl/contact/eerstelijnscontact/fod_justitie ) te contacteren op De link wordt in een nieuw venster geopend.info@just.fgov.be

Landcode

ECLI-landcode voor België: [BE]

Opbouw van de nationale ECLI

ECLI is in de maand oktober 2017 ingevoerd. De rechtspraak van :

 • het Hof van Cassatie,
 • de hoven van beroep,
 • de arbeidshoven
 • de rechtbanken van eerste aanleg,
 • de rechtbanken van koophandel
 • de arbeidsrechtbanken

die in de De link wordt in een nieuw venster geopend.rechtspraakdatabank Jure-juridat werd opgenomen, kan ook via de Europese ECLI-zoekmotor worden gevonden.

ECLI is als volgt opgebouwd: ECLI:BE:[rechtbankcode]:[jaar van beslissing]:[unieke sleutel]

De unieke sleutel is als volgt opgebouwd:

Eerst een code met het type beslissing, gevolgd door een punt:
ARR. voor vonnis/arrest;
CONC. voor conclusie;
DEC. voor rechterlijke beslissing;
ORD. voor beschikking;
AVIS. voor advies.

Vervolgens een cijfercode bestaande uit de JJJJMMDD (jaar-maand-dag), gevolgd door een punt en een volgnummer.

De volledige ECLI van een arrest van het Hof van Cassatie ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160902.4

De gerechtscodes

België kent een groot aantal gerechtscodes. De codes van de Belgische gerechten staan in bijgaande tabel PDF(275 Kb)nl.

Op 1 april 2014 is het gerechtelijk landschap in België hertekend. De tabel vermeldt zowel de naam van de gerechten vóór als na 1 april 2014.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 06/08/2019

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) - Bulgarije

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Bulgaars


Nationale ECLI-coördinator

De nationale ECLI-coördinator is:

Hoge Raad voor de rechtspraak – Vissh sadeben savet (VSS)

Ul. Saborna 9

Sofia 1000

In afwachting van de oprichting van een speciaal e-mailadres kan informatie worden verzonden naar:

Martin Velichkov, De link wordt in een nieuw venster geopend.martin.velichkov@mail.bg , tel.: + 359 2 930 49 43

Valeri Mihaylov, De link wordt in een nieuw venster geopend.valery@abv.bg , tel.: + 359 2 930 49 36

Landencode

De landencode van Bulgarije is: [BG]

Opbouw van een nationale ECLI

De Hoge Raad voor de rechtspraak heeft een model aangenomen voor websites van rechtbanken die ook een gedeelte omvat voor gerechtelijke beslissingen, die moeten worden gepubliceerd overeenkomstig de Bulgaarse wet inzake gegevensbescherming (Zakon za zashtita na lichnite danni). De Hoge Raad voor de rechtspraak heeft ook goedkeuring verleend voor de bekendmaking van gerechtelijke beslissingen via een gecentraliseerde webgebaseerde interface.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 17/12/2018

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) - Tsjechië

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Tsjechisch


Nationale ECLI-coördinator

Hooggerechtshof (Nejvyšší soud)

Burešova 571/20, Brno - Veveří, postcode: 657 37

Tsjechische Republiek

Tel.: +420 541 593 111

Fax: +420 541 213 493

Data box: kccaa9t

e-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.podatelna@nsoud.cz (verwijs in de onderwerpregel naar ECLI)

website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.nsoud.cz/

Contactpersoon: JUDr. Michal Malaník

Structuur van de nationale ECLI (ECLI-syntax)

De ECLI-identificatiecode is in april 2012 ingevoerd in de Tsjechische Republiek ter identificatie van arresten van het Hooggerechtshof (Nejvyšší soud). Sinds maart 2014 wordt ECLI ook gebruikt voor de identificatie van arresten van het Grondwettelijk Hof (Ústavní soud). Arresten van deze gerechten kunnen op de desbetreffende websites worden opgezocht met behulp van de ECLI-identificatiecode (arresten van het Hooggerechtshof op De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.nsoud.cz/ en van het Grondwettelijk Hof op De link wordt in een nieuw venster geopend.http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx).

Landencode

[CZ]: Landencode van de Tsjechische Republiek.

Codes van de gerechten

[NS]: Nejvyšší soud (Hooggerechtshof van de Tsjechische Republiek).

[US]: Ústavní soud (Grondwettelijk Hof van de Tsjechische Republiek).

Voorbeeld van de ECLI-identificatiecode voor Tsjechische rechterlijke beslissingen

ECLI:CZ:NS:2012:spisová značka.1

[CZ] landencode (CZ voor de Tsjechische Republiek);

[NS] is de code van het gerecht dat de beslissing heeft gegeven (NS voor het Hooggerechtshof);

[2012] is het jaar waarin de beslissing is gegeven;

[spisová značka] (zaaknummer) bevat geen spaties of schuine strepen (/); deze worden vervangen door een punt;

nummer [1] is het volgnummer van een arrest met hetzelfde zaaknummer. Opneming van het volgnummer zorgt ervoor dat eenzelfde ECLI-identificatiecode niet wordt gebruikt ter aanduiding van meer dan een arrest van een gerecht in hetzelfde jaar.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.nsoud.cz/

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 13/05/2019

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) - Denemarken


Nationale ECLI-coördinator

De beheersdienst van hoven en rechtbanken (Domstolsstyrelsen)
St. Kongensgade 1-2
1264 København K.
Tel.: 70 10 33 22
De link wordt in een nieuw venster geopend.post@domstolsstyrelsen.dk

Landencode

De ECLI-landencode van Denemarken is: [DK]

Opbouw van de nationale ECLI

Op een nader te bepalen tijdstip zal verdere Informatie worden verstrekt.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 13/06/2018

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) - Duitsland

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Duits


Nationale ECLI-coördinator

De ECLI-coördinator voor Duitsland is:

Bundesamt für Justiz (federaal ministerie van Justitie)
Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes (CC-RIS) (Federaal kenniscentrum - juridisch informatiesysteem)
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Deutschland

+49 228 410 5801
E-Mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.cc-ris@bfj.bund.de
De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.bundesjustizamt.de

Landcode

ECLI-landcode voor Duitsland: [DE]

Opbouw van de nationale ECLI

Op federaal niveau zijn alle rechterlijke instanties voornemens de Europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) in te voeren. De rechterlijke instanties van de Länder (deelstaten) zullen ECLI naar verwachting later invoeren.

Momenteel hebben het Bundesverfassungsgericht (het Federale Constitutionele Hof), het Bundesverwaltungsgericht (de hoogste federale bestuursrechter) en het Bundesarbeitsgericht (de hoogste federale arbeidsrechter) ECLI ingevoerd in hun databanken met beslissingen. Alle beslissingen die op de websites van die rechterlijke instanties worden gepubliceerd krijgen sinds de invoering van ECLI een ECLI-nummer. Het gaat om de volgende websites:

ECLI telt vijf onderdelen waarvan de eerste twee de code van de lidstaat zijn:

ECLI:DE:[code van de rechterlijke instantie]:[jaar van de beslissing]:[volgnummer]

Voor elke rechterlijke instantie is er een code en zijn er specifieke regels om een volgnummer te genereren. In de regel wordt het jaar van de beslissing gecodeerd als een geheel van vier cijfers (JJJJ, bv. 2015).

Bundesverfassungsgericht

De code van de rechterlijke instantie is steeds "BVerfG".
Het volgnummer bestaat uit vier of - voor zover een extra onderscheidend nummer is vereist - vijf delen, waarbij het derde en vierde deel alsook het vierde en vijfde deel door een punt worden gescheiden.

1.   Type procedure:

b    Vaststelling dat een partij ongrondwettig is
c    Beroep tegen een beslissing over een verkiezingsgeschil
e    Procedure over de beslechting van een geschil tussen constitutionele instanties
f    Juridische toetsing in abstracto
g    Geschillen tussen federale instanties en instanties van de Länder
h    Andere geschillen tussen federale instanties en instanties van de Länder
k    Geschillen over de grondwet van een Land
l     Juridische toetsing in concreto
m   Toetsing van internationaal recht als federaal recht
n    Uitlegging van de fundamentele wetgeving na verwijzing door het constitutioneel hof van een Land
p    Beslissingen over andere aangelegenheden die door de federale wetgeving aan het Hof zijn toegewezen
q    Voorlopige maatregelen
r    Constitutionele beroepen
up  Beslissingen van het Hof in voltallige zitting
vb  Beroepen inzake vertraging bij justitie

2.    Afkorting voor rechtsprekende formaties: k voor beslissingen van een kamer of s voor beslissingen van een senaat (niet voor beslissingen in voltallige zitting en voor beroepen inzake vertraging bij justitie - dan wordt de rechtsprekende formatie "impliciet" aangegeven door de afkortingen "up" en "vb").
3.    Exacte datum van de beslissing volgens het format JJJJMMDD.
4.    Facultatief: een extra onderscheidend nummer (a-z) - is vereist voor beslissingen met dezelfde datum en hetzelfde referentienummer (voorbeeld: verlenging van voorlopige maatregelen + beslissing ten gronde met dezelfde datum/hetzelfde referentienummer).
5.    Referentienummer.

Voorbeeld:
de beslissing van 21 januari 2015 met referentienummer 2 BvR 1856/13 heeft de volgende ECLI:
ECLI:DE:BVerfG:2015:rk20150121.2bvr185613

Bundesverwaltungsgericht

De code van de rechterlijke instantie is steeds "BVerwG".
Het volgnummer bestaat uit vier delen, waarbij het tweede en derde deel alsook het derde en vierde deel door een punt worden gescheiden.

1.    Exacte datum van de beslissing volgens het format JJJJMMDD.
2.    Afkorting voor het type beslissing ("U" voor Urteil (arrest), "B" voor Beschluss (besluit), "G" voor Gerichtsbescheid (beschikking)).
3.    Referentienummer.
4.    Telkens: een extra onderscheidend nummer (heeft als doel een onderscheid te maken tussen verschillende documenten die betrekking hebben op hetzelfde type beslissing met dezelfde datum en hetzelfde referentienummer, bv. "0").

Voorbeeld:
de beslissing van het Bundesverwaltungsgericht van 17 april 2002 met referentienummer 9 CN 1.01 heeft de volgende ECLI:
ECLI:DE:BVerwG:2002:170402U9CN1.01.0

Bundesarbeitsgericht

De code van de rechterlijke instantie is steeds "BAG".
Het volgnummer bestaat uit vier delen, die door punten worden gescheiden.

1.    Exacte datum van de beslissing volgens het format JJJJMMDD.
2.    Afkorting voor het type beslissing ("B" voor Beschluss (besluit), "U" voor Urteil (arrest)).
3.    Referentienummer.
4.    Telkens een extra onderscheidend nummer (heeft als doel een onderscheid te maken tussen verschillende documenten die betrekking hebben op hetzelfde type beslissing met dezelfde datum en hetzelfde referentienummer, bv. "0").

Voorbeeld:
de beslissing van het Bundesarbeitsgericht van 7 januari 2015 met referentienummer 10 AZB 109/14 heeft de volgende ECLI:
ECLI:DE:BAG:2015:070115.B.10AZB109.14.0


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 31/08/2016

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) - Estland

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.


Estland is bezig met de voorbereiding van de invoering van de ECLI voor uitspraken die in het staatsblad (Riigi Teataja) zijn gepubliceerd.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 14/05/2019

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) - Ierland


Nationale ECLI-coördinator

De nationale ECLI-coördinator is het ministerie van Justitie en Gelijke kansen.

Landencode

De landencode van Ierland is: [IE]

Opbouw van de nationale ECLI

Het is op dit moment nog niet mogelijk een ECLI samen te stellen op basis van bestaande, voor het publiek toegankelijke informatie. Over de exacte vorm van de ECLI wordt nog nagedacht.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 05/04/2017

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) - Griekenland

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.


Griekenland neemt niet deel aan het ECLI-systeem.

We zijn momenteel echter bezig met het voorbereiden van de oprichting van een gemeenschappelijke databank die alle Griekse gerechtelijke uitspraken omvat. Er zijn al diverse digitale jurisprudentiedatabanken beschikbaar op het internet, die betrekking hebben op:

1) het Grieks Hooggerechtshof; bevat alleen de eigen jurisprudentie:

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.areiospagos.gr/

2) de Raad van State; bevat alleen de eigen jurisprudentie:

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.ste.gr/ste/faces/index.jsp

3) de Administratieve rechtbank van eerste aanleg te Athene; bevat alleen de eigen jurisprudentie:

(deze dienst is alleen beschikbaar voor geautoriseerde gebruikers)

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.protodikeio-ath.gr/opencms_prot/opencms/ProtSite/

Er zijn ook private databanken waarvoor een betaald abonnement is vereist. Bijvoorbeeld:

1) de databank van de orde van advocaten van Athene

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.dsanet.gr/

2) de databank van het bedrijf Intracom Services (privaat)

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/nomos_frame.html


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 16/09/2016

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) - Spanje


Nationale ECLI-coördinator

De nationale ECLI-coördinator is CENDOJ (CENTRO DE DOCUMENTACION JUDICIAL), het gerechtelijk documentatiecentrum, een technisch orgaan van de Algemene Raad voor de Rechterlijke macht: De link wordt in een nieuw venster geopend.cendoj.ecli@cgpj.es.

Landencode

De landencode van Spanje is [ES]

Opbouw van de nationale ECLI

De ECLI werd in november 2012 in Spanje ingevoerd.

Dit was mogelijk omdat Spanje bij de start van het ECLI-project op 27 oktober 2011 al beschikte over een nationale identificatiecode voor de rechtspraak van alle Spaanse rechters, van de rechtbanken van eerste aanleg tot het Hooggerechtshof: de ROJ (Repositorio Oficial de Jurisprudencia).

Via de website De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.poderjudicial.es/ hebben alle burgers vrij toegang tot in totaal 5 600 000 uitspraken, van alle Spaanse gerechten, een aantal dat elk jaar groter wordt. Rechters, aanklagers en griffiers hebben daarnaast in een omgeving met beperkte toegangsvoorwaarden via extra functies en hyperlinks toegang tot de rechtspraak van het Constitutioneel Hof (Tribunal Constitucional) en het Europees Hof van Justitie, alsook tot nationale en internationale wetgeving en jurisprudentie: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.poderjudicial.es/.

We handhaven voorlopig de door het Cendoj gebruikte identificatiecode, de ROJ, als de nationale identificatiecode, omdat het Cendoj het officiële orgaan voor de publicatie van Spaanse jurisprudentie is, en gebruiken de ECLI op Europees niveau. Per 2014 zijn via het Europees e-justitieportaal 2 500 000 beslissingen toegankelijk gemaakt van het Hooggerechtshof (Tribunal Supremo), het nationaal gerechtshof (Audiencia Nacional), de gerechtshoven van de autonome regio’s (Tribunales Superiores de Justicia) en de provinciale gerechtshoven (Audiencias Provinciales), alsook een selectie van uitspraken van de rechtbanken van eerste aanleg (Primera Instancia) die juridisch interessant of maatschappelijk relevant zijn. Dit aantal neemt elke dag toe, naarmate meer beslissingen worden geüpload. Het ECLI-systeem is in Spanje succesvol geïntegreerd. Momenteel nemen we als partner deel aan het BO-ECLI-project.

Een ECLI bestaat in Spanje uit de volgende velden:

 • ‘ECLI’.
 • De landencode: ‘ES’.
 • De gerechtscode: een acroniem waarmee het gerecht wordt aangeduid dat de uitspraak heeft gedaan. Zie de paragraaf ‘ECLI-gerechtscodes’.
 • Het jaar waarin de uitspraak is gedaan.
 • Een reeksnummer, wat in het geval van Spanje het volgnummer van de nationale identificatiecode ROJ is. Dit betekent dat zodra aan een uitspraak een ROJ is toegewezen, ook automatisch de overeenkomstige ECLI kan worden toegewezen.
 • In het geval van beschikkingen (Autos) wordt na het volgnummer de letter ‘A’ toegevoegd.

VOORBEELDEN

Bij onderstaande voorbeelden is de ROJ de nationale identificatiecode.

1) *Arrest van de strafkamer van de Audiencia Nacional van 30 mei 2014, waaraan de volgende ROJ is toegewezen: De link wordt in een nieuw venster geopend.SAN 2389/2014.

De overeenkomstige ECLI is:

ECLI:ES:AN:2014:2389

2) *Arrest van de kamer van beroep van het Tribunal Superior de Justicia van de autonome regio Castilië en León, gevestigd in Burgos, van 15 april 2011, waaraan de volgende ROJ is toegewezen: STSJ CL 782/2011

De overeenkomstige ECLI is:

ECLI:ES:TSJCL:2011:782

Beschikking van de strafkamer van de Audiencia Nacional van 29 oktober 2015, waaraan de volgende ROJ is toegewezen: ANN 199/2015

De overeenkomstige ECLI is:

ECLI:ES:AN:2015:199A

ECLI-gerechtscodes:

De gerechtscode voor de ECLI wordt in Spanje weergegeven door middel van het acroniem van het gerecht dat de uitspraak heeft gedaan en komt overeen met het gerechtsacroniem dat in de ROJ wordt gebruikt.

ACRONIEM

NAAM

---------------------

---------------------------------------------------------------

TS

Hooggerechtshof

AN

Nationaal gerechtshof

TSJAND

Gerechtshof van de autonome regio Andalusië

TSJAR

Gerechtshof van de autonome regio Aragón

TSJAS

Gerechtshof van de autonome regio Asturië

TSJBAL

Gerechtshof van de autonome regio Balearen

TSJICAN

Gerechtshof van de autonome regio Canarische Eilanden

TSJCANT

Gerechtshof van de autonome regio Cantabrië

TSJCL

Gerechtshof van de autonome regio Castilië en León

TSJ CLM

Gerechtshof van de autonome regio Castilië-La Mancha

TSJCAT

Gerechtshof van de autonome regio Catalonië

TSJCV

Gerechtshof van de autonome regio Valencia

TSJEXT

Gerechtshof van de autonome regio Extremadura

TSJGAL

Gerechtshof van de autonome regio Galicië

TSJLR

Gerechtshof van de autonome regio La Rioja

TSJMAD

Gerechtshof van de autonome regio Madrid

TSJMU

Gerechtshof van de autonome regio Murcia

TSJNAV

Gerechtshof van de autonome regio Navarra

TSJPV

Gerechtshof van de autonome regio Baskenland

TSJCE

Gerechtshof van de autonome regio Ceuta

TSJML

Gerechtshof van de autonome regio Melilla

APVI

Provinciaal gerechtshof te Álava

APAB

Provinciaal gerechtshof te Albacete

APA

Provinciaal gerechtshof te Alicante

APAL

Provinciaal gerechtshof te Almería

APAV

Provinciaal gerechtshof te Ávila

APBA

Provinciaal gerechtshof te Badajoz

APIB

Provinciaal gerechtshof op de Balearen

APB

Provinciaal gerechtshof te Barcelona

APBU

Provinciaal gerechtshof te Burgos

APCC

Provinciaal gerechtshof te Cáceres

APCA

Provinciaal gerechtshof te Cádiz

APCS

Provinciaal gerechtshof te Castellón

APCR

Provinciaal gerechtshof te Ciudad Real

APCO

Provinciaal gerechtshof te Córdoba

APC

Provinciaal gerechtshof te Coruña

APCU

Provinciaal gerechtshof te Cuenca

APGI

Provinciaal gerechtshof te Girona

APGR

Provinciaal gerechtshof te Granada

APGU

Provinciaal gerechtshof te Guadalajara

APSS

Provinciaal gerechtshof te Guipúzcoa

APH

Provinciaal gerechtshof te Huelva

APHU

Provinciaal gerechtshof te Huesca

APJ

Provinciaal gerechtshof te Jaén

APLE

Provinciaal gerechtshof te León

APL

Provinciaal gerechtshof te Lleida

APLO

Provinciaal gerechtshof te La Rioja

APLU

Provinciaal gerechtshof te Lugo

APM

Provinciaal gerechtshof te Madrid

APMA

Provinciaal gerechtshof te Málaga

APMU

Provinciaal gerechtshof te Murcia

APNA

Provinciaal gerechtshof te Navarra

APOU

Provinciaal gerechtshof te Ourense

APO

Provinciaal gerechtshof te Asturië

APP

Provinciaal gerechtshof te Palencia

APGC

Provinciaal gerechtshof te Las Palmas

APPO

Provinciaal gerechtshof te Pontevedra

APSA

Provinciaal gerechtshof te Salamanca

APTF

Provincial Court te Santa Cruz de Tenerife

APS

Provinciaal gerechtshof te Cantabrië

APSG

Provinciaal gerechtshof te Segovia

APSE

Provinciaal gerechtshof te Sevilla

APSO

Provinciaal gerechtshof te Soria

APT

Provinciaal gerechtshof te Tarragona

APTE

Provinciaal gerechtshof te Teruel

APTO

Provinciaal gerechtshof te Toledo

APV

Provinciaal gerechtshof te Valencia

APVA

Provinciaal gerechtshof te Valladolid

APBI

Provinciaal gerechtshof te Vizcaya

APZA

Provinciaal gerechtshof te Zamora

APZ

Provinciaal gerechtshof te Zaragoza

APCE

Provinciaal gerechtshof te Ceuta

APML

Provinciaal gerechtshof te Melilla

JPII

Rechtbank van eerste aanleg en instructie

JPI

Rechtbank van eerste aanleg

JI

Rechtbank van instructie

JSO

Rechtbank sociale zaken

JCA

Administratieve rechtbank

JM

Handelsrechtbank

JVM

Rechtbank voor de behandeling van geweldsmisdrijven tegen vrouwen

JP

Strafrechtbank

JVP

Rechtbank van toezicht op het gevangeniswezen

JME

Jeugdrechtbank

JF

Familierechtbank


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 12/03/2019

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) - Frankrijk

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Frans

In Frankrijk verkeert de implementatie van de Europese identificatiecode voor jurisprudentie (European Case Law Identifier) nog in het experimentele stadium.


Nationale ECLI-coördinator

De directie Juridische en bestuurlijke informatie (De link wordt in een nieuw venster geopend.DILA) is door het secretariaat-generaal van de regering aangewezen als nationale ECLI-coördinator voor Frankrijk.

Code lidstaat

De landencode van Frankrijk is: [FR]

Opbouw van de nationale ECLI

ECLI heeft betrekking op de volgende Franse hogere rechtscolleges:

 • de Grondwettelijke Raad (Conseil constitutionnel);
 • het Hof van Cassatie (Cour de cassation);
 • de Raad van State (Conseil d'Etat).

ECLI telt vijf onderdelen waarvan de twee eerste constant zijn voor een lidstaat:

ECLI:FR:{rechtbankcode}:{jaar van de beslissing}:{rangtelwoord}

Elke rechterlijke instantie heeft haar rechtbankcode vastgesteld en de regels om een rangtelwoord te creëren.

Het jaar van de beslissing wordt altijd uitgedrukt in 4 cijfers (formaat AAAA, bijvoorbeeld 2012)

1. De Grondwettelijke Raad

De rechtbankcode is altijd CC.

De generieke vorm van ECLI is dus:

ECLI:FR:CC:{jaar van de beslissing}:{rangtelwoord}

Het rangtelwoord bestaat uit twee delen die door een punt worden gescheiden:

 1. het serienummer van het soort beslissing (nummer dat ieder jaar opnieuw bij 1 begint);
 2. het soort beslissing (DC, QPC, AN… De link wordt in een nieuw venster geopend.zie de lijst van soorten

Bijvoorbeeld:

de beslissing van vrijdag 27 juli 2012 nr. 2012-270 QPC heeft als ECLI ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC

2. Het Hof van Cassatie

De rechtbankcode is altijd CCASS.

De generieke vorm van ECLI is dus:

ECLI:FR:CCASS:{jaar van de beslissing}:{rangtelwoord}

Het rangtelwoord bestaat uit twee aaneengeschakelde elementen:

 1. een voor ECLI vastgestelde codificatie van de rechtsprekende formatie (twee alfanumerieke tekens die op grond van onderstaande tabel worden bepaald):

AP

ASSEMBLEE PLENIERE (voltallige zitting)

AV

AVIS (advies)

C1

PREMIERE CHAMBRE CIVILE (eerste civiele kamer)

C2

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (tweede civiele kamer)

C3

TROISIEME CHAMBRE CIVILE (derde civiele kamer)

CO

CHAMBRE COMMERCIALE (handelskamer)

CR

CHAMBRE CRIMINELLE (strafkamer)

MI

CHAMBRE MIXTE (gemengde kamer)

OR

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT (beschikking van de eerste voorzitter)

SO

CHAMBRE SOCIALE (sociale kamer)

Deze codificatie is gebaseerd op het gebruik van een intern identificatienummer dat is samengesteld uit 8 tekens:

op één teken, een code om de rechtsprekende formatie aan te duiden;

op twee numerieke tekens, het jaar van de beslissing;

op vijf numerieke tekens, het serienummer van het jaar voor de betrokken formatie.

Bijvoorbeeld: arrest van het Hof van Cassatie, strafkamer, van 27 februari 2013, heeft als beroepnummer 12-81.063 en als identificatienummer C1300710. Deel 1/ van het rangtelwoord van dit arrest zal bestaan uit "CR", wat staat voor strafkamer.

 1. de 5 laatste numerieke tekens van het identificatienummer.

In ons voorbeeld is deel 2/ van het rangtelwoord 00710. Het arrest dat op 27 februari 2013 door de strafkamer van het Hof van Cassatie is gewezen, onder het beroepnummer 12-81063, heeft als ECLI: ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. De Raad van State

De Raad van State gebruikt een rechtbankcode die de rechtsprekende formatie weergeeft: de basis CE wordt als volgt aangevuld met verscheidene letters:

Assemblée (vergadering)

CEASS

Ordonnance (beschikking)

CEORD

Section du contentieux (afdeling contentieux)

CESEC

Sous-section jugeantseule (enkelvoudige onderafdeling

CESJS

Sous-sections reunies (verenigde onderafdelingen)

CESSR

De code CE zonder meer wordt nooit gebruikt.

De generieke vorm is dus:

ECLI:FR:CE...:{jaar van de beslissing}:{rangtelwoord}

Ook hier bestaat het rangtelwoord uit twee delen die door een punt worden gescheiden:

 1. het nummer van het verzoekschrift dat tot de beslissing heeft geleid;
 2. de datum van voorlezing van de beslissing in het formaat AAAAMMJJ.

Bijvoorbeeld:

Beslissing van de Raad van State nr. 355099, gegeven door de verenigde onderafdelingen 3 en 8, van 1 maart 2013 heeft als ECLI : ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 18/07/2017

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) - Kroatië

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Kroatisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.


In Kroatië is de ECLI nog niet ingevoerd in de De link wordt in een nieuw venster geopend.jurisprudentiedatabank van het Hooggerechtshof (Vrhovni sud Republike Hrvatske), die toegankelijk is via de website van dat hof. Gezien het belang van het ECLI-systeem en de noodzaak van de invoering ervan in alle lidstaten, hebben het ministerie van Justitie en het Hooggerechtshof besloten om een aanbesteding te houden voor de invoering van dit systeem in het kader van het programma ‘Justitie’ 2014-2020 van het directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken van de Europese Commissie.

Het is ons een groot genoegen te kunnen meedelen dat bovengenoemd project voor de invoering van het ECLI-systeem recentelijk officieel door de Europese Commissie is goedgekeurd en wij begin oktober van dit jaar, samen met ongeveer tien projectpartners, met de invoering zullen beginnen.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 06/09/2016

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) - Italië


Nationale ECLI-coördinator

Er is nog geen nationale ECLI-coördinator aangewezen. Voorlopig is het directoraat-generaal Geautomatiseerde informatiesystemen (DGSIA) van het ministerie van Justitie waarnemend coördinator.

Landencode

De landencode van Italië is: [IT].

Opbouw van de nationale ECLI

Als onderdeel van de activiteiten van het huidige proefproject wordt thans een voorstel voorbereid ter invoering van de ECLI. Het gaat met name om regels over de samenstelling van het volgnummer van jurisprudentiële documenten, zoals voorgeschreven in de ECLI-norm, door gebruik te maken van een reeks metagegevens om ervoor te zorgen dat elk identificatienummer uniek is.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 02/04/2019

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) - Cyprus


Nationale ECLI-coördinator

De nationale ECLI-coördinator is de Afdeling juridische publicaties van het ministerie van Justitie en Openbare orde – e-mail: publicationsc@sc.judicial.gov.cy

Landencode

De landencode van Cyprus is: [CY]

Opbouw van de nationale ECLI

Over het exacte format van de ECLI wordt nog nagedacht; de besluitvorming hierover is nog niet afgerond.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 23/07/2019

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) - Letland

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Lets


Nationale ECLI-coördinator

De nationale ECLI-coördinator zal bij de implementatie van de ECLI worden aangewezen.

Landencode

De landencode van Letland is: [LV]

Opbouw van de nationale ECLI

De implementatie van de ECLI is in volle gang.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 09/08/2017

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) - Litouwen


Nationale ECLI-coördinator

De nationale ECLI-coördinator is de Nationale Administratie Justitie, L.Sapiegos gatvė 15, LT-10312 Vilnius, Litouwen. Telefoon: +370 5 266 29 81, e-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.info@teismai.lt.

Landencode

De landencode van Litouwen is: [LT].

Opbouw van de nationale ECLI

De ECLI wordt nog niet gebruikt in Litouwen.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 11/04/2019

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) - Luxemburg


Luxemburg gaat momenteel na of het mogelijk is de Europese identificatiecode voor jurisprudentie (European Case Law Identifier – ECLI) in te voeren.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 20/12/2018

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) - Hongarije


In Hongarije bestaan momenteel geen plannen voor de invoering van ECLI.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 07/04/2017

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) - Malta


Nationale ECLI-coördinator

De nationale ECLI-coördinator is Courts of Malta, de rechterlijke organisatie van Malta (courts.justice@gov.mt).

Landencode

De landencode van Malta is: [MT]

Opbouw van de nationale ECLI

In Malta kan het ECLI-nummer niet worden samengesteld op basis van openbaar toegankelijke uitspraken in zaken. Het wordt automatisch gegenereerd wanneer de gegevens van de uitspraak in kwestie worden ingevoerd in het gerechtelijk systeem.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 05/12/2018

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) - Nederland


Nationale ECLI-coördinator

De nationale ECLI-coördinator is de Raad voor de rechtspraak. U kunt de beheerder bereiken op: De link wordt in een nieuw venster geopend.kennissystemen@rechtspraak.nl

Landencode

De landencode van Nederland is: [NL]

Opbouw van de nationale ECLI

ECLI is in Nederland ingevoerd op 28 juni 2013. Een ECLI kan worden toegekend aan:

a)      alle rechterlijke uitspraken die worden gepubliceerd op de website van de rechtspraak: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.rechtspraak.nl/;

b)      alle tuchtrechtelijke uitspraken die worden gepubliceerd op de website van de gezamenlijke tuchtrechtelijke instanties: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.tuchtrecht.nl/

c)      alle rechterlijke uitspraken die niet worden gepubliceerd op de onder a) en b) genoemde websites, maar wel worden gepubliceerd in tijdschriften of databanken, zowel commercieel als 'open access'. Redacties van tijdschriften of beheerders van databanken die hun uitspraken willen registreren, kunnen zich aanmelden op bovenvermeld e-mailadres.

d)      alle rechterlijke uitspraken die zijn opgenomen in een interne databank van de rechtspraak.

Ongeacht of een uitspraak is gepubliceerd op de genoemde twee websites, zijn alle Nederlandse ECLI’s, tezamen met ten minste de naam van de uitsprekende instantie, de uitspraakdatum en het zaaknummer, te vinden op

Hoogste gerechten

HR

Hoge Raad

PHR

Parket bij de Hoge Raad (advocaat-generaal)

RVS

Raad van State

CRVB

Centrale Raad van Beroep

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Appelgerechten

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHARN

Gerechtshof Arnhem (opgeheven)

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHLEE

Gerechtshof Leeuwarden (opgeheven)

GHSGR

Gerechtshof 's-Gravenhage (opgeheven)

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Rechtbanken

RBALK

Rechtbank Alkmaar (opgeheven)

RBALM

Rechtbank Almelo (opgeheven)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBARN

Rechtbank Arnhem (opgeheven)

RBASS

Rechtbank Assen (opgeheven)

RBBRE

Rechtbank Breda (opgeheven)

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBDOR

Rechtbank Dordrecht (opgeheven)

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBGRO

Rechtbank Groningen (opgeheven)

RBHAA

Rechtbank Haarlem (opgeheven)

RBLEE

Rechtbank Leeuwarden (opgeheven)

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMAA

Rechtbank Maastricht (opgeheven)

RBMID

Rechtbank Middelburg (opgeheven)

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBONE

Rechtbank Oost-Nederland (opgeheven)

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROE

Rechtbank Roermond (opgeheven)

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBSGR

Rechtbank 's-Gravenhage (opgeheven)

RBSHE

Rechtbank 's-Hertogenbosch (opgeheven)

RBUTR

Rechtbank Utrecht (opgeheven)

RBZLY

Rechtbank Zwolle-Lelystad (opgeheven)

RBZUT

Rechtbank Zutphen (opgeheven)

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Indien bekend worden daarbij ook de publicatienummers van de uitspraak in tijdschriften of databanken getoond.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Nederlandse ECLI’s zijn als volgt opgebouwd:

 • ‘ECLI’;
 • De landcode ‘NL’;
 • De gerechtscode, zie hiervoor de informatie onder het kopje ‘ECLI-gerechtscodes’;
 • Het jaar van uitspraak;
 • Een volgnummer. Hervoor bestaan twee mogelijkheden.
  • Voor 28 juni 2013 kregen vrijwel alle in Nederland gepubliceerde uitspraken een ‘LJN’ (‘Landelijk JurisprudentieNummer’). Dit LJN bestond altijd uit twee letters en vier cijfers, bijvoorbeeld: ‘AB1234’. Om redenen van persistentie is dit LJN overgenomen naar het vijfde deel van de ECLI-code.
  • Sinds 28 juni 2013 worden geen LJN’s meer toegekend. Alle uitspraken die na deze datum een ECLI krijgen, hebben een oplopend volgnummer, uitsluitend bestaande uit cijfers. Dit kan ook uitspraken betreffen die zijn gedaan vóór 28 juni 2013.

De belangrijkste gerechtscodes

Nederland kent een groot aantal gerechtscodes. De codes van de belangrijkste Nederlandse gerechten staan in onderstaande tabel.

Op 1 januari 2013 is de rechterlijke indeling in Nederland ingrijpend gewijzigd. Bij de gerechten die per 1 januari 2013 niet meer bestaan is vermeld ‘opgeheven’. Op 1 april 2013 heeft een aanvullende wijziging plaatsgevonden. Ook bij de gerechten welke per die datum niet meer bestaan, is vermeld 'opgeheven'.

Alle gerechtscodes

Een volledige lijst met alle Nederlandse gerechtscodes, op alfabetische volgorde, is opgenomen in de bijlagePDF(56 Kb)nl. Bij instanties die niet meer bestaan staat vermeld: ‘opgeheven’.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 05/02/2019

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) - Oostenrijk

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Duits


Nationale ECLI-coördinator

Bondskanselarij

‘e-Government’ - Programma- en projectbeheer (dienst I/13)

Ballhausplatz 2

A-1014 Wenen

Helmut Weichsel

Tel.: (+43 1) 53115/204211

Faxnr.: (+43 1) 53109/204211

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.helmut.weichsel@bka.gv.at

Landencode

De ECLI-landencode voor Oostenrijk is [AT]

Opbouw van de nationale ECLI

Beslissingen van de volgende rechtbanken en overheidsinstanties krijgen bij De link wordt in een nieuw venster geopend.publicatie op het internet een ECLI.

 • Constitutioneel Hof (Verfassungsgerichtshof)
 • Hooggerechtshof (Oberster Gerichtshof) en andere gerechten
 • Federale administratieve rechtbank (Bundesverwaltungsgericht)
 • Federale belastingrechtbank (Bundesfinanzgericht)
 • Regionale administratieve rechtbanken (Landesverwaltungsgerichte)
 • Gegevensbeschermingsautoriteit (Datenschutzbehörde)

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 28/04/2017

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) - Polen


In Polen bestaan vooralsnog geen plannen voor de invoering van de Europese identificatiecode voor jurisprudentie (European Case Law Identifier).


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 13/01/2017

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) - Roemenië

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Roemeens


Nationale ECLI-coördinator

Er is nog geen nationale ECLI-coördinator aangewezen. Zodra daar aanleiding toe is, zal hierover nieuwe informatie worden verstrekt.

Landencode

De landencode van Roemenië is: [RO]

Opbouw van de nationale ECLI

In principe zal de ECLI worden gegenereerd zodra de uitspraak in kwestie wordt gedaan, daar het uitspraaknummer deel uitmaakt van de ECLI.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 06/05/2015

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) - Slovenië


Nationale ECLI-coördinator

De nationale ECLI-coördinator voor Slovenië is:

Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië

Afdeling Registers,

Tavčarjeva 9,

SI-1000 Ljubljana

Slovenië

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.ecli.vsrs@sodisce.si

Contactpersoon: Gregor Strojin

Landencode

De landencode van Slovenië is [SI]

Opbouw van de nationale ECLI

Op 1 oktober 2011 heeft Slovenië de ECLI ingevoerd als een integrerend onderdeel van alle bestaande documenten die zijn gepubliceerd in de De link wordt in een nieuw venster geopend.jurisprudentiedatabanken van de Sloveense rechtbanken. Alle nieuwe documenten die in de jurisprudentiedatabanken worden ingevoerd, krijgen ook een ECLI. De ECLI zal in de nabije toekomst ook in alle nieuwe rechterlijke beslissingen worden opgenomen.

Alle ECLI’s worden automatisch aangemaakt op basis van de bestaande gegevens.

Alle bekende particuliere uitgevers van jurisprudentie zijn geïnformeerd over de ECLI. De meeste van hen hebben al een ECLI aan gepubliceerde documenten toegewezen.

Rechtbankcodes

VSRS: Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

USRS: Constitutioneel Hof van de Republiek Slovenië (Ustavno sodišče Republike Slovenije)

VSCE: Gerechtshof in Celje (Višje sodišče v Celju)

VSKP: Gerechtshof in Koper (Višje sodišče v Kopru)

VSLJ: Gerechtshof in Ljubljana (Višje sodišče v Ljubljani)

VSMB: Gerechtshof in Maribor (Višje sodišče v Mariboru)

UPRS: De administratieve rechtbank van de Republiek Slovenië (Upravno sodišče Republike Slovenije)

VDSS: Gerechtshof voor arbeidszaken en sociale zaken (Višje delovno in socialno sodišče)

Noot: gerechtscodes bestaan uit vier letters. De lijst van deelnemende rechtbanken betreft momenteel alleen de hoven van beroep, het Hooggerechtshof en het Constitutioneel Hof, waarvan de beslissingen al zijn gepubliceerd in nationale jurisprudentiedatabanken. Andere rechtbanken en instellingen zullen in de nabije toekomst volgen.

Jaar van de beslissing

Het jaar waarin de beslissing is gegeven (YYYY).

Referentienummer

Het reguliere volgnummer (hierna: RON, bv. II Ips 123/2005) van een bepaalde rechtbank (dataveld: Odločba (= beslissing)) wordt gebruikt als basis voor de vorming van het ECLI-volgnummer (hierna: EON).

Andere woorden (bv. Sodba, Sklep enz.) die deel kunnen uitmaken van het veld Odločba worden niet beschouwd als onderdeel van RON en moeten worden weggelaten/geschrapt bij de vorming van EON.

Het jaar, dat onderdeel is van RON, maakt ook deel uit van het nieuwe EON.

Aangezien reguliere volgnummers ook tekens als gedachtestreepjes, schuine strepen of spaties bevatten, moet elk daarvan worden vervangen door een punt volgens het ECLI-format (bv. II Ips 123/2005 wordt II.Ips.123.2005; I K 123456/2010 wordt I.K.123456.2010 enz.).

Op de algemene regels voor EON zijn er uitzonderingen, die zijn omschreven in de onderstaande bijzondere gevallen.

Bijzondere gevallen

A: Wanneer een gezamenlijke beslissing twee of meer RON’s heeft, wordt alleen het eerste RON gebruikt voor de vorming van de ECLI. In dergelijke gevallen moet aan het eind van EON ‘.A’ worden toegevoegd. Andere RON’s zijn toegankelijk via documentmetadata.

Voorbeeld:
Sodba II Ips 49/2008 en II Ips 28/2011

de ECLI is dan:
ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.49.2008.A


B: Wanneer voor een beslissing slechts een RON wordt gebruikt en die beslissing lijkt op een aantal andere beslissingen met andere RON’s, worden de andere RON’s niet in de jurisprudentiedatabanken opgenomen. Het eerste RON wordt gebruikt voor de aanmaak van de ECLI en de andere worden gelabeld als ‘hetzelfde als’ in de metadata. De resterende RON’s worden gebruikt voor de aanmaak van ECLI’s die in de databank zijn opgenomen als betrekking hebbend op soortgelijke beslissingen.

Voorbeeld:
Sodba VIII Ips 432/2009, hetzelfde als VIII Ips 50/2009 en VIII Ips 448/2009, VIII Ips 28/2009

de ECLI is dan:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.432.2009

hetzelfde als:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.50.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.448.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.28.2009

Gebruikers die een van deze ECLI’s ingeven, zullen naar hetzelfde document worden geleid.

 

C: In het verleden waren er gevallen waarin het RON van dezelfde rechtbank gedupliceerd kon worden, omdat de instelling binnen meerdere filialen op verschillende locaties actief was en geen centraal systeem had voor zaakbeheer (bv. UPRS). Het precieze filiaal wordt aangegeven in de metadata van een document. In dergelijke gevallen moet aan het eind van EON een ‘.letter’-combinatie worden toegevoegd ter aanduiding van het filiaal, en wel als volgt:

Celje: .C

Ljubljana: .L

Nova Gorica: .G

Maribor: .M


D: Voor een aantal strafrechtelijke documenten (strafrecht) in de SOVS-databank van het Hooggerechtshof worden twee RON’s gebruikt in het veld ‘Odločba’. Het eerste RON gebruikt het volgnummer (in de vorm -NN), terwijl het andere tussen haakjes wordt geplaatst ( ). De reden hiervoor is een dubbele registratie van zaken tijdens een overgangsfase. Later zal een geautomatiseerd systeem voor het beheer van strafdossiers worden ingevoerd.

Voor deze dossiers wordt alleen het eerste RON gebruikt voor het aanmaken van de ECLI, waaraan, na het jaartal, het volgnummer wordt toegevoegd. Het andere RON tussen de haakjes wordt verwijderd en maakt geen deel uit van de ECLI.

Voorbeeld:
Sodba I Ips 3248/2009-39 (I Ips 10/2010)

de ECLI is dan:
ECLI:SI:VSRS:2009:I.IPS.3248.2009.39


E: Soms wordt hetzelfde RON gebruikt voor meerdere documenten van dezelfde rechtbank, bv. voor voorlopige maatregelen en eindbeslissingen. In die gevallen wordt een nummer toegevoegd om EON aan te maken. De eerste beslissing (afhankelijk van de datum van uitvaardiging) heeft geen numeriek addendum. De volgende beslissing krijgt het addendum ‘.1’, de volgende ‘.2’, enz. Addenda worden automatisch toegewezen afhankelijk van de datum waarop het document is uitgevaardigd.

Voorbeeld:
Sklep G 6/2011 (noot: gebruikt in meerdere documenten)

de ECLI’s zijn dan:
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.1
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.2

enz.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië (Vrhovno sodišče RS)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Constitutioneel Hof van de Republiek Slovenië (Ustavno sodišče RS)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Jurisprudentie (Sodna praksa)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Jurisprudentie (voor gebruik van de applicatieprogramma-interface (API) is toestemming van het Hooggerechtshof nodig)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Jurisprudentie van het Constitutioneel Hof (Sodna praksa Ustavnega sodišča RS)


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 02/11/2016

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) - Slowakije


Nationale ECLI-coördinator

De nationale ECLI-coördinator is de Afdeling informatica en projectbeheer van het ministerie van Justitie – e-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.ecli@justice.sk

Landencode

De landencode van de Slowaakse Republiek is [SK]

Opbouw van de nationale ECLI

Een ECLI wordt gegenereerd op het moment dat een uitspraak wordt gegeven. Alleen uitspraken van na 25 juli 2011 krijgen een ECLI. Vóór 25 juli 2011 gedane uitspraken waartegen na 25 juli 2011 beroep is ingesteld, krijgen echter ook een ECLI, evenals alle andere uitspraken in het desbetreffende zaakdossier.

Voorbeeld van een ECLI voor de Slowaakse Republiek:

ECLI:SK:OSBA1:2011:0123456789.123

OSBA1 = gerechtscode

2011 = jaar

0123456789 = IČS (zaaknummer)

123 = reeksnummer van de uitspraak in de zaak


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 01/07/2019

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) - Finland

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Fins) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Finland is momenteel bezig met de implementatie van de Europese identificatiecode voor jurisprudentie (European Case Law Identifier) in alle jurisprudentiedatabanken van Finlex, de nationale juridische databank.


Nationale ECLI-coördinator

De nationale ECLI-coördinator is Aki Hietanen, ministerie van Justitie, Finland, e-mail: finlex@om.fi

Landencode

De landencode van Finland is: [FI]

Opbouw van de nationale ECLI

Finland is momenteel bezig met de implementatie van de European Case Law Identifier in alle jurisprudentiedatabanken in Finlex, de nationale juridische databank. Het project ging van start met tests van het gebruik van ECLI in de jurisprudentiedatabanken van het Finse Hooggerechtshof en het Administratieve Hooggerechtshof. Momenteel maken ook de databanken van de hoven van beroep, de administratieve rechtbanken en de bijzondere rechtbanken gebruik van de ECLI. In 2013 zullen de metadata van de uitspraken worden uitgebreid met ECLI-metadata. De jurisprudentiedatabanken van Finlex maken nu al gebruik van metadata van het Dublin Core Metadata Initiative.

De ECLI zal ook worden gebruikt in de Finlex-databank “Case Law in Legal Literature” (jurisprudentie in de rechtsliteratuur). De databank bevat verwijzingen naar jurisprudentie in de Finse rechtsliteratuur sinds 1926. De jurisprudentie bestaat uit uitspraken van bv. het Finse Hooggerechtshof, het Administratieve Hooggerechtshof, de hoven van beroep, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Opbouw van de nationale ECLI

Hooggerechtshof: ECLI:FI:KKO:2011:43

Administratieve Hooggerechtshof: ECLI:FI:KHO:2011:85

             - voor samenvattingen van zaken (geen volledige tekst) ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Hoven van beroep:

 • Hof van beroep Helsinki ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Hof van beroep Oost-Finland (Itä-Suomi) ECLI:FI:I-SHO:2011:4
 • Hof van beroep Kouvola ECLI:FI:KOUHO:2009:3
 • Hof van beroep Rovaniemi ECLI:FI:RHO:2010:8
 •  Hof van beroep Turku ECLI:FI:THO:2011:2
 •  Hof van beroep Vaasa ECLI:FI:VHO:2011:7

Administratieve rechtbanken:

 • Administratieve rechtbank Helsinki ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Administratieve rechtbank Hämeenlinna ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Administratieve rechtbank Kouvola ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Administratieve rechtbank Kuopio ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Administratieve rechtbank Oulu ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Administratieve rechtbank Rovaniemi ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
 • Administratieve rechtbank Turku ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Administratieve rechtbank Vaasa ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Administratieve rechtbank Åland ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Rechtbank voor verzekeringszaken ECLI:FI:VAKO:2010:757

Rechtbank voor arbeidszaken ECLI:FI:TTO:2011:108

Rechtbank voor marktaangelegenheden ECLI:FI:MAO:2010:595

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Finlex – nationale juridische databank


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 30/06/2019

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) - Zweden


Zweden is nog niet zover dat het ECLI nu al kan implementeren.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 22/10/2015

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) - Engeland en Wales


Er is nog geen definitieve beslissing genomen over de invoering van de Europese identificatiecode voor jurisprudentie (European Case Law Identifier) en het Verenigd Koninkrijk beoordeelt momenteel wat de opties zijn.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 30/01/2017

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) - Noord-Ierland


In het Verenigd Koninkrijk bestaan momenteel geen plannen voor de invoering van de Europese identificatiecode voor jurisprudentie (European Case Law Identifier).


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 28/08/2018

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) - Schotland

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: FransPortugees


In het Verenigd Koninkrijk bestaan momenteel geen plannen voor de invoering van de Europese identificatiecode voor jurisprudentie (European Case Law Identifier).


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 23/04/2019