Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Det europeiska systemet för identifikation av rättspraxis (ECLI) har utvecklats för att underlätta korrekt och otvetydig hänvisning till domar från domstolar på såväl europeisk som nationell nivå. En uppsättning enhetliga metadata kommer att ge bättre möjligheter att söka efter rättspraxis.


Innan ECLI fanns var det både svårt och tidsödande att hitta rättspraxis. Ta till exempel ett fall där en dom från högsta domstolen i medlemsstat A skulle vara av intresse för en viss juridisk diskussion. Domen registrerades i olika nationella och gränsöverskridande databaser för rättspraxis, men varje databas hade sin egen identifikationskod för denna. Alla dessa identifikationskoder – om de överhuvud taget är kända – måste anges för att den som läser hänvisningen ska kunna hitta rättsfallet i den databas han eller hon väljer att söka i. Olika hänvisningsregler och hänvisningsstilar komplicerar sökningen ytterligare. Vidare skulle användarna vara tvungna att gå till alla databaserna för att ta reda på om denna dom från högsta instans fanns tillgänglig – som referat, i översättning eller kommenterad. Med ECLI-systemet räcker det med en sökning via ett sökgränssnitt med hjälp av endast en identifikationskod för att hitta alla ställen där domen omnämns i alla berörda databaser på nationell och gränsöverskridande nivå.

Att lätt kunna få tillgång till domstolsavgöranden från andra medlemsstater blir av allt större betydelse när det gäller att stärka de nationella domstolarnas roll i arbetet med att tillämpa och kontrollera efterlevnaden av EU-rätten. Möjligheterna att söka efter och hänvisa till avgöranden från andra medlemsstater begränsas avsevärt genom skillnader mellan de nationella systemen för identifiering av rättspraxis, hänvisningsreglerna och de tekniska fält som beskriver vad som kännetecknar en dom.

För att lösa dessa problem och underlätta tillgång och hänvisning till nationell, utländsk och europeisk rättspraxis uppmanade Europeiska unionens råd medlemsstaterna och EU:s institutioner att införa det europeiska systemet för identifiering av rättspraxis och en minimiuppsättning av enhetliga metadata för rättspraxis.

ECLI:s viktigaste egenskaper

ECLI är en enhetlig identifikator med samma igenkännbara format för domstolar i medlemsstaterna och domstolar på EU-nivå. Det har fem obligatoriska inslag, nämligen:

 • beteckningen ”ECLI” för att visa att det är fråga om en identifikator för europeisk rättspraxis,
 • landskoden,
 • koden för den domstol som meddelat domen i fråga,
 • året då domen meddelades, och
 • ett ordningsnummer, med upp till 25 alfanumeriska tecken, i ett format som varje medlemsstat själv beslutar om; punkter får användas, men inga andra skiljetecken.

De olika delarna avskiljs med hjälp av kolon. Ett (påhittat) exempel på en ECLI-kod skulle kunna vara:

ECLI:NL:HR:2009:384425, vilket skulle motsvara avgörande 384425 från högsta domstolen (”HR”) i Nederländerna (”NL”) från år 2009.

Metadata

För att göra det lättare att förstå och hitta rättspraxis bör varje handling som omnämner en dom vara försedd med en uppsättning metadata på det sätt som beskrivs i denna punkt. Dessa metadata bör anges i enlighet med de standarder som fastställs iLänken öppnas i ett nytt fönsterDublin Core Metadata Initiative.

ILänken öppnas i ett nytt fönsterrådets slutsatser om ECLI ges en beskrivning av vilka metadata som kan användas.

ECLI-samordnare

Varje medlemsstat som använder ECLI måste utse en statlig eller rättslig organisation som nationell ECLI-samordnare. Den nationella ECLI-samordnaren ansvarar för att upprätta förteckningen över koder för de deltagande domstolarna samt för att offentliggöra riktlinjer för utformningen av ordningsnummer och all annan information som är av relevans för ECLI-systemets funktion. ECLI-samordnare för EU är Europeiska unionens domstol.

Varje medlemsstat bestämmer själv om, och i så fall i vilken utsträckning, den ska använda ECLI-systemet, till exempel om den ska tillämpa systemet retroaktivt på äldre uppgifter, eller vilka domstolar som ska omfattas (bara domstolar i högsta instans, alla domstolar etc.).

Europeisk och internationell dimension

Om du klickar på flaggorna som betecknas med EU respektive INT till höger hittar du information om EU-domstolens och Europeiska patentverkets genomförande av ECLI-systemet.

I enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterrådets slutsatser har Europeiska kommissionen utvecklat en flerspråkig sökmotor för ECLI som gör det möjligt för användarna att hitta rättsliga avgöranden som lagrats i databaser hos de aktörer som har genomfört ECLI-standarden och gett oss tillgång till sina uppgifter.

Dessutom finns en ECLI-nyckel tillgänglig på https://e-justice.europa.eu/ecli/ – när ECLI skrivs enligt detta mönster kommer relevanta ECLI-metadata att visas (om de finns tillgängliga). Som exempel skulle https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:NL:HR:2016:764 omedelbart visa metadata för avgörandet ECLI:NL:HR:2016:764.

Medlemsstaternas sidor

På medlemsstaternas sidor hittar du information om följande:

 • Huruvida en medlemsstat redan har infört ECLI och metadata.
 • Om inte: när den planerar att göra det.
 • Om ja: information om domstolskoder, formateringsregler, metadata m.m.
 • Den nationella ECLI-samordnaren.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 08/05/2019

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - EU-länder

Europeiska unionens domstol (Länken öppnas i ett nytt fönsterECLI-Coordinator@curia.europa.eu) är samordnare för ECLI för unionens jurisdiktioner.


Landskod

Landskoden för Europeiska unionens domstol, som utgör det andra elementet i ECLI-numret, är: [EU]

ECLI-numrets sammansättning

ECLI-komponenter som används för att identifiera domar från Europeiska unionens domstol:

 • ECLI-nummer
 • Landskod: EU
 • Domstolskod:

C=Domstolen

T=Tribunalen

F=Personaldomstolen

 • Året då domen meddelats (format ÅÅÅÅ)
 • Ordningsnummer sammansatt av följande:

Beslutets löpnummer per jurisdiktion per år

Exempel:

ECLI:EU:C:1998:27, vilket motsvarar domstolens 27:e dokument med ECLI 1998

ECLI:EU:T:2012:426, vilket motsvarar tribunalens 426:e dokument med ECLI 2012

ECLI:EU:F:2010:80, vilket motsvarar personaldomstolens 80:e dokument med ECLI 2010

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterEUR-Lex

Länken öppnas i ett nytt fönsterCuria


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 18/01/2019

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Internationellt

Europeiska patentverket


Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska patentverket (EPO) erbjuder uppfinnare ett enhetligt ansökningsförfarande för att söka patentskydd i upp till 40 europeiska länder. Europeiska patentverket är den verkställande grenen av Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska patentorganisationen, och står under tillsyn av förvaltningsrådet.

Samordningen av ECLI-frågor sköts inom Europeiska patentverket av Länken öppnas i ett nytt fönsterPublikationsavdelningen.

Postadress

Postfach 90
1031 Wien
Österrike

Besöksadress

Rennweg 12
1030 Wien
Österrike

Landskod

Landskoden för Europeiska patentverket, som utgör det andra elementet i ECLI-numret, är: [EP]

Det nationella ECLI-numrets sammansättning

ECLI-komponenter som ska användas för att identifiera avgöranden från Europeiska patentverkets överklagandenämnder:

 • ECLI-nummer
 • Landskod: EP
 • Domstolskod: BA (BA=Europeiska patentverkets överklagandenämnder)
 • Året då avgörandet meddelats (format ÅÅÅÅ)
 • Ordningsnummer sammansatt av följande:

  Avgörandets ärendenummer (ursprungligt målnummer minus snedstreck). Sammansatt av 7 siffror --> 1 siffra (kod för avgörandetyp) + 4 siffror (avgörandets ordningsnummer) + 2 siffror (de två sista siffrorna i årtalet)

  Koder för de olika typerna av avgöranden vid EPO:
  • D: Överklagandenämnden för disciplinärenden
  • G: Stora överklagandenämnden för disciplinärenden
  • J:  Överklagandenämnden för disciplinärenden
  • T: Överklagandenämnderna för tekniska frågor
  • W: Avgöranden i protestärenden
  • R: Avgöranden om prövningsansökningar

En punkt

Datum för avgörandet (format DDMMÅÅÅÅ)

Exempel:

ECLI:EP:BA:2002:D000300.20020503

EP=Europeiska patentverket

BA=Europeiska patentverkets överklagandenämnder

2002=året då avgörandet meddelats (exempel)

D000300= D0003/00 (avgörandets ärendenummer)

20020503=2002.05.03 (avgörandedatum)

Användning av ECLI

ECLI används uteslutande för att identifiera beslut från Europeiska patentverkets besvärskammare:

Sökning med hjälp av ECLI möjliggörs genom beslut i Europeiska patentverkets besvärskammare (se nedanstående länk).

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterDatabas för avgöranden som meddelats av Europeiska patentverkets överklagandenämnder

Länken öppnas i ett nytt fönsterÖverklagandenämndernas rättspraxis

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska patentregistret


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 20/05/2019

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Belgien

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till franskanederländska är dock redan färdig.


För närvarande är det belgiska systemet ännu inte anpassat till ECLI-systemet.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 06/08/2019

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Bulgarien

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till bulgariska är dock redan färdig.


Nationell samordnare för ECLI (European Case Law Identifier)

Den nationella ECLI-samordnaren är

Högsta rättsliga rådet - Vissh sadeben savet (VSS)

Ul. Saborna 9

Sofia 1000

I väntan på att det skapas en allmän e-postadress kan uppgifter skickas till:

Martin Velichkov, Länken öppnas i ett nytt fönstermartin.velichkov@mail.bg, tfn + 359 2 930 49 43

Valeri Mihaylov, Länken öppnas i ett nytt fönstervalery@abv.bg, tfn + 359 2 930 49 36

Landskod

Landskoden för Bulgarien är: [BG]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

Det högsta rättsliga rådet har infört en mall för domstolswebbplatser. Den omfattar en avdelning för domstolsavgöranden som ska offentliggöras i enlighet med lagen om skydd av personuppgifter (Zakon za zashtita na lichnite danni). Det högsta rättsliga rådet har även godkänt att domstolsavgöranden offentliggörs via ett centraliserat webb-baserat gränssnitt.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 17/12/2018

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Tjeckien

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tjeckiska är dock redan färdig.


Nationell ECLI-koordinator

Tjeckiens högsta domstol

Burešova 571/20, Brno - Veveří, PSČ 657 37

Tjeckien

Tfn: +420 541 593 111

Fax.: +420 541 213 493

Data Box ID: kccaa9t

e-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterpodatelna@nsoud.cz (ange ärende: ECLI)

webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.nsoud.cz/

Kontaktperson: JUDr. Michal Malaník

Det nationella ECLI-numrets sammansättning (ECLI-syntax)

Den europeiska identifikationskoden för rättspraxis (ECLI) infördes i Tjeckien i april 2012 för att beteckna avgöranden från Högsta domstolen. Från mars 2014 används den även för att beteckna avgöranden från författningsdomstolen. Avgöranden från dessa domstolar är sökbara med hjälp av ECLI-numret på domstolens webbplats (avgöranden från Högsta domstolen på adress Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.nsoud.cz/ och avgöranden från författningsdomstolen på adress Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx).

Landskod

Tjeckien har landskoden [CZ]

Domstolskoder

[NS]: Nejvyšší soud (Tjeckiens högsta domstol).

[US]: Ústavní soud (Tjeckiens författningsdomstol).

Exempel på ECLI-identifikationskod för tjeckiska domstolsavgöranden

ECLI:CZ:NS:2012:aktbeteckning.1

[CZ] landskod (CZ för Tjeckien),

[NS] är koden för den domstol som meddelade avgörandet (NS för Högsta domstolen),

[2012] anger vilket år avgörandet meddelades,

[aktbeteckning] innehåller inte mellanslag eller snedstreck; dessa ersätts med punkter,

siffran [1] är löpnummer för avgöranden med samma aktbeteckningar. Genom att löpnumret medtas undviker man att samma ECLI-nummer används för att beteckna fler än ett avgörande från en domstol samma år.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.nsoud.cz/

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 13/05/2019

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Danmark


Nationell samordnare för ECLI (European Case Law Identifier)

Domstolsstyrelsen
St. Kongensgade 1-2
1264 København K.
Tfn: 70 10 33 22
Länken öppnas i ett nytt fönsterpost@domstolsstyrelsen.dk

Landskod

Landskoden för Danmark är: [DK]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

Information kommer att tillhandahållas senare.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 24/10/2019

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Tyskland

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyska är dock redan färdig.


Nationell samordnare för ECLI (European Case Law Identifier)

ECLI-samordnare för Tyskland:

Bundesamt für Justiz
Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes (CC-RIS)
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Tyskland

+49 228 410 5801
E-post: Länken öppnas i ett nytt fönstercc-ris@bfj.bund.de
Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.bundesjustizamt.de

Landskod

ECLI-landskoden för Tyskland: [DE]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

På förbundsnivå planerar alla förbundsdomstolar att införa European Case Law Identifier (ECLI). Delstatsdomstolarna kommer sannolikt att införa ECLI senare.

För närvarande har förbundsförfattningsdomstolen, förbundsförvaltningsdomstolen samt förbundsarbetsdomstolen infört ECLI i sina databaser över avgöranden. För alla avgöranden som offentliggörs på respektive webbplatser kommer ECLI att anges, För närmare upplysningar:

ECLI-identifikatorns första inslag är medlemsstatens beteckning:

ECLI:DE:[domstolskod]:[år då avgörandet meddelades]:[löpnummer]

Varje domstol har tilldeltas en domstolskod och har egna regler för hur löpnumret ska genereras. Det år avgörandet meddelades uttrycks i princip som en fyrsiffrig talföljd (format ÅÅÅÅ, t.ex. 2015).

Förbundsförfattningsdomstolen (Bundesverfassungsgericht)

Domstolskoden är ”BVerfG”.
Löpnumret består av fyra eller – om en ytterligare särskiljande siffra behövs – fem siffror, med en punkt mellan tredje och fjärde samt fjärde och femte siffran:

1.   Typ av förfarande:

b    Fastställande att en part är författningsvidrig (Feststellung der Verfassungswidrigkeit von Parteien)
c    Överklagande av beslut i valtvist (Wahlprüfungsbeschwerden)
e    Förfarande vid tvist mellan organ (Organstreitverfahren)
f    Abstrakt prövning av rättsakter (Abstrakte Normenkontrolle)
g    Tvister mellan förbundsstaten och delstater (Länder-Streitigkeiten)
h    Andra tvister mellan förbundsstaten och delstater (Andere Streitigkeiten zwischen Bund und Ländern)
k    Tvister rörande delstaters författningar (Landesverfassungsstreitigkeiten)
l     Materiell prövning av rättsakter (Konkrete Normenkontrolle)
m   Överprövning av folkrätt som federal rätt (Überprüfung von Völkerrecht als Bundesrecht)
n    Tolkning av grundlag efter hänskjutande av delstats författningsdomstol (Auslegung des Grundgesetzes nach landesverfassungsgerichtlicher Vorlage)
p    Andra beslut som förelagts den genom förbundslag (Anderweitig zugewiesene Entscheidungen durch Bundesgesetz)
q    Interimistiska beslut (Einstweilige Anordnungen)
r    Författningsbesvär (Verfassungsbeschwerden)
up  Plenarbeslut (Plenarentscheidungen)
vb  Dröjsmålsbesvär (Verzögerungsbeschwerden)

2.    Förkortningar för dömande sammansättningar: ”k” för Kammer- eller ”s” för Senatsentscheidung (dock ej för ”Plenarsachen” och ”Verzögerungsbeschwerden” – för vilka sammansättningen anges ”implicit” genom förkortningarna ”up” och ”vb”),
3.    Datum för avgörandet i format ÅÅÅÅMMDD.
4.    Eventuellt: ytterligare särskiljande siffra (a-z) – behövs som avgränsning vid avgöranden med samma beslutsdatum/aktbeteckning (exempelvis förlängning av interimistiska beslut + avgörande i sakfrågan med datum/aktbeteckning som är identiska).
5.    Aktbeteckning:

Exempel:
Beslut av den 21 januari 2015 med aktbeteckning 2 BvR 1856/13 motsvarar ECLI-identifikatorn:
ECLI:DE:BVerfG:2015:rk20150121.2bvr185613

Förbundsförvaltningsdomstolen (Bundesverwaltungsgericht)

Domstolskoden är ”BVerwG”.
Löpnumret består av fyra siffror, med en punkt mellan andra och tredje samt tredje och fjärde siffran:

1.    Exakt datum för avgörandet i format DDMMÅÅ
2.    Förkortning för typ av avgörande (”U” för Urteil, ”B” för Beschluss, ”G” för Gerichtsbescheid),
3.    Aktbeteckning samt
4.    alltid: ytterligare särskiljande siffror (används som avgränsning om det finns flera dokument av samma avgörandetyp på samma dag med samma aktbeteckning, exempelvis ”0”).

Exempel:
Förbundsförvaltningsdomstolens dom av den 17 april 2002 med aktbeteckning 9 CN 1.01 motsvarar ECLI-identifikatorn:
ECLI:DE:BVerwG:2002:170402U9CN1.01.0

Förbundsarbetsdomstolen (Bundesarbeitsgericht)

Domstolskoden är ”BAG”.
Ordningsnumret består av fyra siffor avdelade med punkter:

1.    Exakt datum för avgörandet i format DDMMÅÅ
2.    Förkortning för typ av avgörande (”B” för Beschluss, ”U” för Urteil)
3.    Aktbeteckning samt
4.    alltid: ytterligare särskiljande siffror (används som avgränsning om det finns flera dokument av samma avgörandetyp på samma dag med samma aktbeteckning, exempelvis ”0”).

Exempel:
Förbundsarbetsdomstolens beslut av den 7 januari 2015 med aktbeteckning 10 AZB 109/14 motsvarar ECLI-identifikatorn:
ECLI:DE:BAG:2015:070115.B.10AZB109.14.0


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 29/08/2019

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Estland

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på estniska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.


Estland förbereder införandet av ECLI för rättspraxis som offentliggörs i Estlands officiella tidning (Riigi Teataja).


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 14/05/2019

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Irland


Nationell samordnare för ECLI, European Case Law Identifier (europeisk identifikationskod för rättspraxis)

Den nationella samordnaren för ECLI är justitie- och jämställdhetsministeriet.

Landskod

Landskoden för Irland är: [IE]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

Det är för närvarande inte möjligt att skapa en ECLI baserad på offentligt tillgänglig information. Hur ECLI ska utformas mer exakt har ännu inte fastställts slutgiltigt.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 18/11/2019

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Grekland

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.


Grekland deltar inte i ECLI-systemet.

Vi håller dock på att förbereda oss på att inrätta en samlad databas som ska innehålla alla inhemska domstolsavgöranden. Det finns redan flera elektroniska databaser med rättspraxis på nätet som rör

1) Greklands högsta domstol, som endast innehåller domstolens egna avgöranden,

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.areiospagos.gr/

2) Statsrådets (högsta förvaltningsdomstol) databas, som endast innehåller domstolens egna avgöranden,

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.ste.gr/ste/faces/index.jsp

3) Atens förvaltningsdomstols (första instans) databas, som endast innehåller domstolens egna avgöranden.

(tjänsten är endast tillgänglig för certifierade användare)

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.protodikeio-ath.gr/opencms_prot/opencms/ProtSite/

Det finns också privata databaser som man kan få tillgång till mot betalning, exempelvis följande:

1) Atens advokatsamfunds databas:

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.dsanet.gr/

2) Företaget Intracom Services databas:

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/nomos_frame.html


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 19/09/2016

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Spanien


Nationell samordnare för ECLI (European Case Law Identifier)

Nationell samordnare för ECLI är CENDOJ, Centrum för domstolsdokumentation (Centro de documentación judicial), det tekniska organet för de spanska domstolarnas allmänna råd (Consejo general del poder judicial de España): Länken öppnas i ett nytt fönstercendoj.ecli@cgpj.es.

Landskod

Spaniens landskod är: [ES]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

ECLI infördes i Spanien i november 2012.

Detta var möjligt eftersom den spanska rättspraxisen redan sedan starten på ECLI-projektet den 27 oktober 2011 funnits tillgänglig genom ett officiellt arkiv för rättspraxis, kallat ROJ (Repositorio Oficial de Jurisprudencia). I arkivet finns alla domar som meddelats av spanska rättsliga myndigheter, från domstolarna i första instans (Juzgados de primera Instancia) till högsta domstolen (Tribunal Supremo).

Genom webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.poderjudicial.es/ har allmänheten fri tillgång till domar som meddelats av de spanska domstolarna, för närvarande totalt 5 600 000 domar som ökar i antal varje år. I en begränsad miljö har domare, åklagare och justitiesekreterare (Secretarios Judiciales) tillgång till ytterligare tjänster och länkar till rättspraxis från författningsdomstolen (Tribunal Constitucional) och Europeiska unionens domstol samt till nationell och internationell lagstiftning och doktrin: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.poderjudicial.es/.

För närvarande behålls ROJ, den identifieringskod som används av CENDOJ på nationell nivå, parallellt med ECLI på europanivå. Alltså fanns det via e-juridikportalen år 2014 tillgång till 2 500 000 domar från högsta domstolen (Tribunal Supremo), den nationella förvaltnings- och brottmålsdomstolen (Audiencia Nacional), högsta domstolar i Spaniens autonoma regioner (Tribunales Superiores de Justicia) och provinsdomstolar (Audiencias Provinciales), samt ett urval domar från domstolar i första instans som är av juridiskt intresse eller samhällelig betydelse. Antalet ökar dagligen i takt med att domarna laddas upp till systemet. Integreringen av ECLI har framgångsrikt genomförts i Spanien som för närvarande deltar i BO-ECLI-projektet.

Spaniens ECLI består av följande delar:

 • ”ECLI”.
 • Landskod: ”ES”.
 • Domstolskod: Förkortning som anger den domstol som meddelat domen. – se avsnitt ”Domstolskoder i ECLI”.
 • Årtal för domen.
 • Ett serienummer som i Spaniens fall överensstämmer med ordningsnumret i den nationella identifieringskoden ROJ, vilket gör att när en dom väl har tilldelats ett serienummer i ROJ kan den automatiskt tilldelas motsvarande ECLI.
 • För vissa typer av beslut (av typen ”Auto”) läggs dessutom bokstaven A till efter ordningsnumret.

EXEMPEL:

Där ROJ är den nationella koden för identifiering av rättspraxis.

1) *Dom av den 30 maj 2014 i Audiencia Nacional. Brottmålsavdelningen, med ROJ-kod: Länken öppnas i ett nytt fönsterSAN 2389/2014

* Detta motsvaras i ECLI av:

ECLI:ES:AN:2014:2389

2) *Dom av den 15 april 2011, i Tribunal Superior de Justicia. Avdelningen för tvistemål i Burgos i den autonoma regionen Castilla y León, med ROJ-kod: STSJ CL 782/2011

* Detta motsvaras i ECLI av:

ECLI:ES:TSJCL:2011:782

3) *Auto av den 29 oktober 2015, i Audiencia Nacional, brottsmålsavdelningen, med ROJ-kod: ANN 199/2015

* Detta motsvaras i ECLI av:

ECLI:ES:AN:2015:199A

Domstolskoder i ECLI

I Spanien utgörs domstolskoden till ECLI av en förkortning för den rättsliga myndighet som meddelat domen och överensstämmer med den kod som används i domens nationella identifieringskod ROJ.

FÖRKORTNING

NAMN

---------------------

---------------------------------------------------------------

TS

Tribunal Supremo (högsta domstolen)

AN

Audiencia Nacional (nationella förvaltnings- och brottmålsdomstolen)

TSJAND

Tribunal Superior de Justicia Andalucía (högsta domstolen i Andalusien)

TSJAR

Tribunal Superior de Justicia Aragón (högsta domstolen i Aragonien)

TSJAS

Tribunal Superior de Justicia Asturias (högsta domstolen i Asturien)

TSJBAL

Tribunal Superior de Justicia Baleares (högsta domstolen på Balearerna)

TSJICAN

Tribunal Superior de Justicia Canarias (högsta domstolen på Kanarieöarna)

TSJCANT

Tribunal Superior de Justicia Cantabria (högsta domstolen i Kantabrien)

TSJCL

Tribunal Superior de Justicia Castilla y León (högsta domstolen i Kastilien-León)

TSJ CLM

Tribunal Superior de Justicia Castilla la Mancha (högsta domstolen i Kastilien-La Mancha)

TSJCAT

Tribunal Superior de Justicia Cataluña (högsta domstolen i Katalonien)

TSJCV

Tribunal Superior de Justicia Comunidad Valenciana (högsta domstolen i Valencia)

TSJEXT

Tribunal Superior de Justicia Extremadura (högsta domstolen i Extremadura)

TSJGAL

Tribunal Superior de Justicia Galicia (högsta domstolen i Galicien)

TSJLR

Tribunal Superior de Justicia La Rioja (högsta domstolen i La Rioja)

TSJMAD

Tribunal Superior de Justicia Madrid (högsta domstolen i Madrid)

TSJMU

Tribunal Superior de Justicia Murcia (högsta domstolen i Murcia)

TSJNAV

Tribunal Superior de Justicia Navarra (högsta domstolen i Navarra)

TSJPV

Tribunal Superior de Justicia País Vasco (högsta domstolen i Baskien)

TSJCE

Tribunal Superior de Justicia Ceuta (högsta domstolen i Ceuta)

TSJML

Tribunal Superior de Justicia Melilla (högsta domstolen i Melilla)

APVI

Audiencia Provincial Álava (provinsdomstolen i Álava)

APAB

Audiencia Provincial Albacete (provinsdomstolen i Albacete)

APA

Audiencia Provincial Alicante (provinsdomstolen i Alicante)

APAL

Audiencia Provincial Almería (provinsdomstolen i Almería)

APAV

Audiencia Provincial Ávila (provinsdomstolen i Ávila)

APBA

Audiencia Provincial Badajoz (provinsdomstolen i Badajoz)

APIB

Audiencia Provincial Baleares (provinsdomstolen på Balearerna)

APB

Audiencia Provincial Barcelona (provinsdomstolen i Barcelona)

APBU

Audiencia Provincial Burgos (provinsdomstolen i Burgos)

APCC

Audiencia Provincial Cáceres (provinsdomstolen i Cáceres)

APCA

Audiencia Provincial Cádiz (provinsdomstolen i Cádiz)

APCS

Audiencia Provincial Castellón (provinsdomstolen i Castellón)

APCR

Audiencia Provincial Ciudad Real (provinsdomstolen i Ciudad Real)

APCO

Audiencia Provincial Córdoba (provinsdomstolen i Córdoba)

APC

Audiencia Provincial A Coruña (provinsdomstolen i A Coruña)

APCU

Audiencia Provincial Cuenca (provinsdomstolen i Cuenca)

APGI

Audiencia Provincial Girona (provinsdomstolen i Girona)

APGR

Audiencia Provincial Granada (provinsdomstolen i Granada)

APGU

Audiencia Provincial Guadalajara (provinsdomstolen i Guadalajara)

APSS

Audiencia Provincial Guipúzcoa (provinsdomstolen i Guipúzcoa)

APH

Audiencia Provincial Huelva (provinsdomstolen i Huelva)

APHU

Audiencia Provincial Huesca (provinsdomstolen i Huesca)

APJ

Audiencia Provincial Jaén (provinsdomstolen i Jaén)

APLE

Audiencia Provincial León (provinsdomstolen i León)

APL

Audiencia Provincial Lleida (provinsdomstolen i Lleida)

APLO

Audiencia Provincial La Rioja (provinsdomstolen i La Rioja)

APLU

Audiencia Provincial Lugo (provinsdomstolen i Lugo)

APM

Audiencia Provincial Madrid (provinsdomstolen i Madrid)

APMA

Audiencia Provincial Málaga (provinsdomstolen i Málaga)

APMU

Audiencia Provincial Murcia (provinsdomstolen i Murcia)

APNA

Audiencia Provincial Navarra (provinsdomstolen i Navarra)

APOU

Audiencia Provincial Ourense (provinsdomstolen i Ourense)

APO

Audiencia Provincial Asturias (provinsdomstolen i Asturias)

APP

Audiencia Provincial Palencia (provinsdomstolen i Palencia)

APGC

Audiencia Provincial Las Palmas (provinsdomstolen i Las Palmas)

APPO

Audiencia Provincial Pontevedra (provinsdomstolen i Pontevedra)

APSA

Audiencia Provincial Salamanca (provinsdomstolen i Salamanca)

APTF

Audiencia Provincial Santa Cruz de Tenerife (provinsdomstolen i Santa Cruz de Tenerife)

APS

Audiencia Provincial Cantabria (provinsdomstolen i Kantabrien)

APSG

Audiencia Provincial Segovia (provinsdomstolen i Segovia)

APSE

Audiencia Provincial Sevilla (provinsdomstolen i Sevilla)

APSO

Audiencia Provincial Soria (provinsdomstolen i Soria)

APT

Audiencia Provincial Tarragona (provinsdomstolen i Tarragona)

APTE

Audiencia Provincial Teruel (provinsdomstolen i Teruel)

APTO

Audiencia Provincial Toledo (provinsdomstolen i Toledo)

APV

Audiencia Provincial Valencia (provinsdomstolen i Valencia)

APVA

Audiencia Provincial Valladolid (provinsdomstolen i Valladolid)

APBI

Audiencia Provincial Vizcaya (provinsdomstolen i Vizcaya)

APZA

Audiencia Provincial Zamora (provinsdomstolen i Zamora)

APZ

Audiencia Provincial Zaragoza (provinsdomstolen i Zaragoza)

APCE

Audiencia Provincial Ceuta (provinsdomstolen i Ceuta)

APML

Audiencia Provincial Melilla (provinsdomstolen i Melilla)

JPII

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción (förstainstansrätt och förundersökningsdomstol)

JPI

Juzgado de Primera Instancia (förstainstansrätt)

JI

Juzgado de Instrucción (förundersökningsdomstol)

JSO

Juzgado de lo Social (arbetsdomstol)

JCA

Juzgado de lo Contencioso Administrativo (förvaltningsdomstol)

JM

Juzgado de lo Mercantil (handelsdomstol)

JVM

Juzgado de Violencia sobre la Mujer (domstol för mål om våld mot kvinnor)

JP

Juzgado de lo Penal (brottmålsdomstol)

JVP

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria (domstol med ansvar för fångars välfärd och övervakning)

JME

Juzgado de Menores (ungdomsdomstol)

JF

Juzgado de Familia (familjedomstol)


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 12/03/2019

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Frankrike

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till franska är dock redan färdig.

Frankrike befinner sig fortfarande i en försöksfas när det gäller införandet av European Case Law Identifier (europeisk identifikationskod för rättspraxis – ECLI).


Nationell samordnare för ECLI (European Case Law Identifier)

Styrelsen för rättslig och administrativ information (Länken öppnas i ett nytt fönsterDILA) har utsetts till Frankrikes nationella samordnare för ECLI av regeringens generalsekretariat.

Landskod

Landskoden för Frankrike är [FR]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

De högsta rättsliga instanserna i Frankrike som berörs av ECLI är följande:

 • Författningsdomstolen (Conseil constitutionnel).
 • Högsta domstolen (Cour de cassation).
 • Högsta förvaltningsdomstolen (Conseil d’Etat).

ECLI består av fem delar varav de två första delarna är konstanta för varje medlemsstat:

ECLI:FR:{domstols_kod}:{år för avgörandet}:{löpnummer}

Varje domstol har antagit en domstolskod samt regler för hur löpnummer genereras.

Året för avgörandet anges alltid med fyra siffror (i formatet ÅÅÅÅ, t.ex. 2012).

1. Författningsdomstolen (Conseil constitutionnel).

Domstolskoden är alltid CC.

Den generiska formen för ECLI är alltså:

ECLI:FR:CC:{år för avgörandet}:{löpnummer}

Löpnumret består av två delar som separeras av en punkt:

 1. löpnummer för beslutstypen (ett nummer som varje år börjar med 1),
 2. beslutstyp (DC, QPC, AN… Länken öppnas i ett nytt fönsterse förteckning över beslutstyperna).

Exempel:

Beslut nr.° 2012-270 QPC av fredagen den 27 juli 2012 får ECLI-beteckningen ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC

2. Högsta domstolen (Cour de cassation).

Domstolskoden är alltid CCASS.

Den generiska formen för ECLI är alltså:

ECLI:FR:CCASS:{år för avgörandet}:{löpnummer}

Löpnumret består av två sammankopplade delar:

 1. En för ECLI-ändamål fastställd kod för domstolens sammansättning (två alfanumeriska tecken som anges i tabellen nedan):

AP

ASSEMBLEE PLENIERE (plenarsammanträde)

AV

AVIS (yttrande)

C1

PREMIERE CHAMBRE CIVILE (första tvistemålsavdelningen)

C2

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (andra tvistemålsavdelningen)

C3

TROISIEME CHAMBRE CIVILE (tredje tvistemålsavdelningen)

CO

CHAMBRE COMMERCIALE (avdelningen för handelsmål)

CR

CHAMBRE CRIMINELLE (brottmålsavdelningen)

MI

CHAMBRE MIXTE (blandad avdelning)

OR

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT (beslut av förste ordföranden)

SO

CHAMBRE SOCIALE (arbetsrättsliga avdelningen)

Denna kodning bygger på ett internt förvaltningsnummer som består av 8 tecken:

en kod anger domstolens sammansättning,

två siffror anger år för avgörandet,

fem siffror anger löpnumret för domstolens sammansättning det aktuella året.

Exempel: en dom från brottmålsavdelningen vid Cour de cassation av den 27 februari 2013 har överklagandenummer 12-81.063 och förvaltningsnummer C1300710. Den första delen av domens löpnummer är CR.

 1. De fem sista siffrorna i förvaltningsnumret:

I vårt exempel är den andra delen av löpnumret 00710. Sammantaget får den dom som meddelats av brottmålsavdelningen vid Cour de cassation den 27 februari 2013 med överklagandenummer 12-81063 ECLI-beteckningen ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. Högsta förvaltningsdomstolen (Conseil d’Etat).

Högsta förvaltningsdomstolen använder en domstolskod som identifierar domstolens sammansättning där roten CE sammankopplas med flera bokstäver enligt nedan:

Assemblée (sammanträde)

CEASS

Ordonnance (ensamdomare)

CEORD

Section du contentieux (avdelningen för tvister)

CESEC

Sous-section jugeant seule (underavdelning som dömer självständigt)

CESJS

Sous-sections reunies (förenade underavdelningar)

CESSR

Koden CE används inte fristående.

Den generiska formen är alltså:

ECLI:FR:CE...:{år för avgörandet}:{löpnummer}

Löpnumret består också av två delar som separeras av en punkt:

 1. avgörandets söknummer,
 2. datum för avgörandet i formatet ÅÅÅÅMMDD.

Exempel:

Avgörande nr 355099 av den 1 mars 2013 från de förenade underavdelningarna 3 och 8 vid Conseil d'État får ECLI-beteckningen ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 18/07/2017

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Kroatien

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på kroatiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.


I Republiken Kroatien har ECLI inte införts i denLänken öppnas i ett nytt fönsterdatabas över domstolsbeslut som förs vid Republiken Kroatiens högsta domstol och är tillgänglig på dess webbplats. Med tanke på vikten och behovet av att införa ECLI-systemet i alla EU-medlemsstater beslutade därför Kroatiens justitieministerium och högsta domstol att lämna in ett projektförslag om genomförande av ECLI-systemet inom ramen för programmet Rättsliga frågor 2014–2020.

Det är med stor glädje som vi kan konstatera att Europeiska kommissionen formellt har godkänt projektet och att vi, tillsammans med ytterligare ett tiotal projektpartner, ska börja införa ECLI-systemet i början av oktober i år.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 06/09/2016

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Italien


Nationell samordnare för ECLI

Någon nationell samordnare för ECLI har ännu inte utsetts. För närvarande sköts samordningen av justitieministeriet, generaldirektoratet för automatiserade datorapplikationer (Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati).

Landskod

Landskoden för Italien är: [IT].

Uppbyggnaden av nationella ECLI

Inom ramen för den pågående pilotverksamheten håller ett förslag om införande av ECLI på att utarbetas. Regler om ordningsnummer för klassificering av praxis enligt ECLI-normen håller på att utarbetas utifrån en uppsättning tillgängliga metadata, så att hänvisningarna blir unika.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 02/04/2019

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Cypern


Nationell samordnare för ECLI (European Case Law Identifier)

Den nationella samordnaren för ECLI är departementet för rättsliga publikationer – e-post: publicationsc@sc.judicial.gov.cy

Landskod

Landskoden för Cypern är: [CY]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

Den exakta utformningen av ECLI är fortfarande under övervägande, och något slutligt beslut har ännu inte fattats.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 23/07/2019

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Lettland

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.


Nationell samordnare för ECLI, European Case Law Identifier (europeisk identifikationskod för rättspraxis)

Den nationella ECLI-samordnaren kommer att utses i samband med genomförandet av ECLI.

Landskod

Landskoden för Lettland är: [LV]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

Införandet av ECLI pågår.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 09/08/2017

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Litauen


Nationell samordnare för ECLI, European Case Law Identifier (europeisk identifikationskod för rättspraxis)

Den nationella ECLI-samordnaren är den litauiska domstolsförvaltningen, L.Sapiegos st. 15, LT-10312 Vilnius, Litauen. Tfn +370 5 266 29 81, e-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterinfo@teismai.lt

Landskod

Landskoden för Litauen är: [LT]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

ECLI används ännu inte i Litauen.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 11/04/2019

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Luxemburg


Luxemburg undersöker för närvarande möjligheterna att införa ECLI (European Case Law Identifier).


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 20/12/2018

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Ungern


I Ungern finns för närvarande inga planer på att införa ECLI (European Case Law Identifier).


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 07/04/2017

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Malta


Nationell samordnare för ECLI (European Case Law Identifier)

Den nationella samordnaren för ECLI är Maltas domstolar (courts.justice@gov.mt).

Landskod

Landskoden för Malta är: [MT]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

I Malta är det inte möjligt att ställa samman ECLI-numret på grundval av offentligt tillgängliga uppgifter om domar. Det genereras automatiskt när domen förs in i domstolarnas register.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 05/12/2018

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Nederländerna

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.


Nationell samordnare för ECLI, European Case Law Identifier (europeisk identifikationskod för rättspraxis)

Den nationella ECLI-samordnaren är domstolarnas råd (Raad voor de rechtspraak): Länken öppnas i ett nytt fönsterecliservice@rechtspraak.nl

Landskod

Landskoden för Nederländerna är: [NL]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

ECLI infördes i Nederländerna den 28 juni 2013. En ECLI kan tilldelas

a) alla domar som offentliggörs på domstolarnas råds hemsida: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.rechtspraak.nl/,

b) alla beslut i disciplinärenden som offentliggörs på webbplatsen för de gemensamma disciplininstanserna: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.tuchtrecht.nl/,

c) alla rättsliga avgöranden som inte offentliggörs på någon av webbplatserna under a) eller b), men som offentliggörs i tidskrifter och databaser, och rättsliga avgöranden som publiceras kommersiellt som open access. Tidskriftsredaktioner eller databasadministratörer som vill registrera ”sina” beslut, kan anmäla sig på ovan angivna e-postadress,

d) alla rättsliga avgöranden som finns lagrade i en intern databas hos domstolarnas råd.

Oavsett om själva avgörandet offentliggörs på någon av de ovannämnda webbplatserna återfinns alla nederländska ECLI på webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.rechtspraak.nl/, tillsammans med åtminstone namnet på den instans som meddelat avgörandet, dagen då avgörandet meddelades och målnummer. Dessutom anges publikationsnummer för eventuella referat av avgörandet i tidskrifter eller databaser, förutsatt att sådana uppgifter finns tillgängliga.

Nederländska ECLI är uppbyggda av

 • ”ECLI”,
 • landskoden ”NL”,
 • domstolskoden – se under rubriken ”ECLI-domstolskoder”,
 • det år som avgörandet meddelades,
 • ett serienummer – det finns två förekommande format:
  • Före den 28 juni 2013 erhöll i stort alla avgöranden som offentliggjordes i Nederländerna ett ”LJN” (Landelijk JurisprudentieNummer eller nationellt målnummer). LJN bestod alltid av två bokstäver och fyra siffror, exempelvis: ”AB1234”. För konsekvensens skull har detta LJN överförts och utgör nu det femte ledet av ECLI-koden.
  • Efter den 28 juni 2013 tilldelades inga fler LJN. Alla rättsliga avgöranden som erhåller en ECLI efter detta datum har ett serienummer (i stigande ordning) som uteslutande består av siffror. Detta kan även gälla avgöranden som meddelats före den 28 juni 2013.

De viktigaste domstolskoderna

I Nederländerna finns ett stort antal domstolskoder. Koderna för de viktigaste nederländska domstolarna återfinns i nedanstående förteckning.

Den 1 januari 2013 förändrades domstolsorganisationen i Nederländerna på ett betydande sätt. Domstolar som lades ned den 1 januari 2013 betecknas med ”nedlagd” (opgeheven). Den 1 april 2013 inträffade ytterligare en förändring. De domstolar som inte längre finns efter detta datum betecknas också de med ”nedlagd”.

Domstolar i högsta instans

HR

Hoge Raad

PHR

Parket bij de Hoge Raad (advocaat-generaal)

RVS

Raad van State

CRVB

Centrale Raad van Beroep

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Appellationsdomstolar

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHARN

Gerechtshof Arnhem (nedlagd)

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHLEE

Gerechtshof Leeuwarden (nedlagd)

GHSGR

Gerechtshof 's-Gravenhage (nedlagd)

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Domstolar

RBALK

Rechtbank Alkmaar (nedlagd)

RBALM

Rechtbank Almelo (nedlagd)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBARN

Rechtbank Arnhem (nedlagd)

RBASS

Rechtbank Assen (nedlagd)

RBBRE

Rechtbank Breda (nedlagd)

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBDOR

Rechtbank Dordrecht (nedlagd)

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBGRO

Rechtbank Groningen (nedlagd)

RBHAA

Rechtbank Haarlem (nedlagd)

RBLEE

Rechtbank Leeuwarden (nedlagd)

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMAA

Rechtbank Maastricht (nedlagd)

RBMID

Rechtbank Middelburg (nedlagd)

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBONE

Rechtbank Oost-Nederland (nedlagd)

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROE

Rechtbank Roermond (nedlagd)

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBSGR

Rechtbank 's-Gravenhage (nedlagd)

RBSHE

Rechtbank 's-Hertogenbosch (nedlagd)

RBUTR

Rechtbank Utrecht (nedlagd)

RBZLY

Rechtbank Zwolle-Lelystad (nedlagd)

RBZUT

Rechtbank Zutphen (nedlagd)

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Samtliga domstolskoder

En fullsständig förteckning över alla nederländska domstolskoder i alfabetisk ordning återfinns i bilaganPDF(73 Kb)NL. Instanser som inte längre finns betecknas med ”nedlagd”.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 17/04/2018

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Österrike

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyska är dock redan färdig.


Nationell samordnare för ECLI (European Case Law Identifier)

Bundeskanzleramt (förbundskanslerns kansli)

e-Government – Programm- und Projektmanagement (e-förvaltning – program- och projektförvaltning) (Abt. I/13)

Ballhausplatz 2

1014 Wien, Österrike

Helmut Weichsel

Tfn +43 1 53115/204211

Fax: +43 1 53109/204211

E-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönsterhelmut.weichsel@bka.gv.at

Landskod

ECLI-landskod för Österrike: [AT]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

ECLI används när beslut från följande domstolar och myndigheter läggs ut Länken öppnas i ett nytt fönsterpå nätet:

 • Författningsdomstolen (Verfassungsgerichtshof)
 • Högsta domstolen och andra domstolar (Oberster Gerichtshof und andere Gerichte)
 • Högsta förvaltningsdomstolen (Bundesverwaltungsgericht)
 • Högsta skattedomstolen (Bundesfinanzgericht)
 • Delstaternas förvaltningsdomstolar (Landesverwaltungsgerichte)
 • Dataskyddsmyndigheten (Datenschutzbehörde)

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 28/04/2017

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Polen


Polen har för närvarande inga planer när det gäller införandet av  European Case Law Identifier (europeisk identifikationskod för rättspraxis – ECLI).


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 13/01/2017

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Rumänien

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till rumänska är dock redan färdig.


Nationell samordnare för ECLI (European Case Law Identifier)

Den nationella ECLI-samordnaren har ännu inte utsetts. Informationen kommer att uppdateras.

Landskod

Landskoden för Rumänien är: [RO]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

I princip skapas ECLI-numret när domen meddelas, eftersom domens nummer är en del av ECLI-numret.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 06/05/2015

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Slovenien


Nationell samordnare för ECLI

Nationell samordnare för ECLI i Slovenien är

Republiken Sloveniens högsta domstol

Registeravdelningen,

Tavčarjeva 9,

SI-1000 Ljubljana

Slovenien

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterecli.vsrs@sodisce.si

Kontaktperson: Gregor Strojin

Landskod

Landskoden för Slovenien är: [SI]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

Den 1 oktober 2011 införde Slovenien ECLI-systemet som en integrerad del av alla handlingar som offentliggörs i Länken öppnas i ett nytt fönsterdomstolarnas dababaser över rättspraxis. Alla nya handlingar som förs in i databaserna för rättspraxis förses med ECLI-kod. Inom en nära framtid kommer även alla nya domstolsavgöranden att förses med en ECLI-kod.

Alla ECLI-koder skapas automatiskt på grundval av befintliga data.

Alla kända privata utgivare av rättsfallshandlingar har informerats om ECLI och de flesta har redan försett offentliggjorda dokument med ECLI-koder.

Domstolskoder:

VSRS: Republiken Sloveniens högsta domstol (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

USRS: Republiken Sloveniens författningsdomstol (Ustavno sodišče Republike Slovenije)

VSCE: Överrätten i Celje (Višje sodišče v Celju)

VSKP: Överrätten i Koper (Višje sodišče v Kopru)

VSLJ: Överrätten i Ljubljana (Višje sodišče v Ljubljani)

VSMB: Överrätten i Maribor (Višje sodišče v Maribor)

UPRS: Republiken Sloveniens förvaltningsdomstol (Upravno sodišče Republike Slovenije)

VDSS: Högre arbets- och socialdomstolen (Višje delovno in socialno sodišče)

Anm.: Domstolskoderna består av fyra bokstäver. Förteckningen över deltagande domstolar omfattar för närvarande endast appellationsdomstolar samt Republiken Sloveniens högsta domstol respektive författningsdomstol, vars avgöranden redan offentliggörs i nationella databaser med rättspraxis. Andra domstolar och institutioner kommer att läggas till inom en nära framtid.

År:

Det år då avgörandet meddelades (ÅÅÅÅ-format).

Referensnummer:

Det allmänna ordningsnumret (regular ordinal number, nedan kallat RON), t.ex. II Ips 123/2005, för en viss domstol (datafält: Odločba (=avgörande)) används som underlag för att bilda ECLI -ordningsnumret (nedan kallat EON).

Andra ord (t.ex. Sodba, Sklep osv) som kan ingå i fältet Odločba anses inte utgöra en del av RON och ska utelämnas/strykas vid genereringen av EON.

Årtalet, som ingår i RON, förblir en del av det nya EON.

Eftersom allmänna ordningsnummer inbegriper tecken som tankstreck, snedstreck eller mellanslag, ska vart och ett av dessa ersättas med en punkt i ECLI-formatet (t.ex. II Ips 123/2005 blir II.Ips.123.2005 medan I K 123456/2010 blir I.K.123456/2010 osv.).

De generella reglerna om EON omfattas av undantag som anges under rubriken ”Specialfall” nedan.

Specialfall:

A: Om ett avgörande (vid förenade mål) har två eller flera ordningsnummer (RON), används endast det första för att bilda ECLI-koden. I sådana fall ska ”A” tillfogas i slutet av EON. Det går att få tillgång till andra RON genom dokumentets metadata.

Exempel:
Sodba II lps 49/2008 och II Ips 28/2011

I detta fall blir ECLI-koden:
ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.49.2008.A

 

B: Om ett avgörande endast har ett RON, men detta RON liknar de RON som tilldelats ett antal andra avgöranden, har RON för dessa andra avgöranden inte införts i databaserna över rättspraxis. Det första RON används för att skapa ECLI-koden, och de övriga anges som ”samma som” i metadata. Återstående RON används för att skapa ECLI-koder som i databasen anges ha anknytning till liknande avgöranden.

Exempel:
Sodba VIII Ips 432/2009, samma som VIII Ips 50/2009 och VIII Ips 448/2009, VIII Ips 28/2009

I detta fall blir ECLI-koden:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.432.2009

samma som:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.50.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.448.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.28.2009

Användare som söker på någon av dessa ECLI-koder kommer att få träff på samma dokument.

 

C: Tidigare fanns det tillfällen där RON från samma domstol kunde användas flera gånger, på grund av att institutionen bedrev verksamhet vid flera olika filialer och saknade ett centralt system för målförvaltning (t.ex. Republiken Sloveniens förvaltningsdomstol). Exakt vilken filial det rör sig om framgår av ett dokuments metadata. I sådana fall ska det i slutet av EON tillfogas en ”.bokstavskombination” som står för filialen utifrån följande klassificering:

Celje: .C

Ljubljana: .L

Nova Gorica: .G

Maribor: .M


D: Vissa straffrättsliga dokument i högsta domstolens databas SOVS har två RON i fältet ”Odločba”. Det första använder ordningsnumret (-NN), medan det andra inkluderas inom parentes ( ). Skälet till detta är att mål övergångsvis registreras dubbelt i samband med införandet av ett datoriserat system för hantering av brottmål.

I dessa fall används endast det första RON för att skapa ECLI-koden, till vilket ordningsnumret läggs efter året. Det andra RON som anges inom parentes tas bort och utgör inte en del av ECLI-koden.

Exempel:
Sodba I Ips 3248/2009-39 (I Ips 10/2010)

I detta fall blir ECLI-koden:
ECLI:SI:VSRS:2009:I.IPS.3248.2009.39

 

E: Ibland har flera dokument från samma domstol, till exempel interimistiska åtgärder och slutliga avgöranden, försetts med samma RON. I sådana fall läggs ett nummer till för att skapa EON. Det första avgörandet (efter det datum då domen meddelades) saknar numeriskt tillägg. Nästa avgörande får tillägget ”.1”, det påföljande ”.2” osv. Dessa tillägg fördelas automatiskt enligt dokumentets utfärdandedatum.

Exempel:
Sklep G 6/2011 (anm.: förekommer i flera dokument)

I detta fall blir ECLI-koderna:
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.1
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.2

osv.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterRepubliken Sloveniens högsta domstol (Vrhovno sodišče RS)

Länken öppnas i ett nytt fönsterRepubliken Sloveniens författningsdomstol (Ustavno sodišče RS)

Länken öppnas i ett nytt fönsterRättspraxis (Sodna praksa)

Länken öppnas i ett nytt fönsterRättspraxis (Högsta domstolens tillstånd krävs för att använda gränssnittet för tillämpningsprogram (API))

Länken öppnas i ett nytt fönsterFörfattningsdomstolens rättspraxis (Sodna praksa Ustavnega sodišča RS)


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 02/11/2016

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Slovakien


Nationell samordnare för ECLI (European Case Law Identifier)

Den nationella samordnaren för ECLI är det slovakiska justitieministeriets avdelning för informationsteknik och projektledning – e-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterecli@justice.sk

Landskod

Landskoden för Republiken Slovakien är: [SK]

Uppbyggnaden av nationella ECLI-koden

En ECLI-kod genereras när ett domstolsavgörande meddelas. Endast avgöranden som meddelats efter den 25 juli 2011 ges ett ECLI-nummer. Om ett avgörande som meddelats före den 25 juli 2011 överklagats efter den 25 juli 2011, ges detta avgörande och alla andra avgöranden i den akten en ECLI-kod.

Exempel på en ECLI-kod för Republiken Slovakien:

ECLI:SK:OSBA1:2011:0123456789.123

OSBA1 = förkortning för domstolen

2011 = år

0123456789 = IČS (aktens identifieringsnummer)

123 = serienummer för avgörandet i akten


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 01/07/2019

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Finland

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på finska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Finland genomför för närvarande ECLI (European Case Law Identifier) i alla databaser som innehåller rättspraxis i Finlex, statens författningsdatabas.


Nationell samordnare för ECLI

Den nationella samordnaren för ECLI är Aki Hietanen, justitieministeriet, Finland, e-post: finlex@om.fi

Landskod

Landskoden för Finland är: [FI]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

Finland genomför för närvarande ECLI (European Case Law Identifier) i alla databaser som innehåller rättspraxis i Finlex, statens författningsdatabas. Projektet inleddes med försök att använda ECLI i den finska högsta domstolens och den finska högsta förvaltningsdomstolens databaser. För närvarande använder även databaserna för hovrätterna, förvaltningsdomstolarna och specialdomstolarna ECLI-identifikatorn. Under 2013 kommer metadata i domstolsavgörandena att kompletteras med ECLI-metadata. De databaser i Finlex som innehåller rättspraxis använder redan nu metadata från Dublin Core Metadata Initiative.

ECLI-identifikatorn kommer också att användas i Finlex-databasen ”Rättspraxis i litteraturen”. Denna databas innehåller hänvisningar till rättspraxis i finsk juridisk litteratur från 1926 och framåt. Rättspraxisen utgörs av avgöranden som meddelats av till exempel Finlands högsta domstol, högsta förvaltningsdomstolen, hovrätterna, Europadomstolen för mänskliga rättigheter och EU-domstolen.

Uppbyggnaden av nationella ECLI

Högsta domstolen: ECLI:FI:KKO:2011:43

Högsta förvaltningsdomstolen: ECLI:FI:KHO:2011:85

             - för rättsfallsreferat (ej fulltext) ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Hovrätterna:

 • Helsingfors hovrätt ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Östra Finlands hovrätt ECLI:FI:I-SHO:2011:4
 • Kouvola hovrätt ECLI:FI:KOUHO:2009:3
 • Rovaniemi hovrätt ECLI:FI:RHO:2010:8
 • Åbo hovrätt ECLI:FI:THO:2011:2
 • Vasa hovrätt ECLI:FI:VHO:2011: 7

Förvaltningsdomstolar:

 • Helsingfors förvaltningsdomstol ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Tavastehus förvaltningsdomstol ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Kouvola förvaltningsdomstol ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Kuopio förvaltningsdomstol ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Uleåborgs förvaltningsdomstol ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Rovaniemi förvaltningsdomstol ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
 • Åbo förvaltningsdomstol ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Vasa förvaltningsdomstol ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Ålands förvaltningsdomstol ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Försäkringsdomstolen ECLI:FI:VAKO:2010:757

Arbetsdomstolen ECLI:FI:TTO:2011:108

Marknadsdomstolen ECLI:FI:MAO:2010:595

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterFinlex – statens författningsdatabas


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 30/06/2019

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Sverige


Sverige har i nuläget inga möjligheter att införa ECLI (European Case Law Identifier).


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 22/10/2015

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - England och Wales


Storbritannien överväger olika åtgärder, och något slutligt beslut om ECLI (European Case Law Identifier) har ännu inte fattats.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 30/01/2017

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Nordirland


Det har inte fattats något slutligt beslut om huruvida Storbritannien ska införa ECLI (European Case Law Identifier), men landet överväger olika alternativ.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 13/09/2019

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Skottland

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till franskaportugisiska är dock redan färdig.


Storbritannien har för närvarande inga planer på att införa ECLI (European Case Law Identifier).


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 23/04/2019