Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Česká republika

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: čeština.


Vnútroštátny (národný) koordinátor ECLI

Nejvyšší soud

Burešova 571/20, Brno – Veveří, PSČ 657 37

Česká republika

Telefón: +420 541 593 111

Fax: +420 541 213 493

Identifikátor dátovej schránky: kccaa9t

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknepodatelna@nsoud.cz (uvádzajte predmet: ECLI)

Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.nsoud.cz/

Kontaktná osoba: JUDr. Michal Malaník

Vytváranie vnútroštátneho identifikátora ECLI (syntax ECLI)

Identifikátor ECLI bol zatiaľ zavedený v Českej republike na označovanie súdnych rozhodnutí „Nejvyššího soudu“, a to od apríla 2012, a od marca 2014 sa pomocou tohto identifikátora označujú aj rozhodnutia „Ústavního soudu“. Rozhodnutia týchto súdov sa pomocou identifikátora ECLI dajú vyhľadať na webových stránkach súdov (rozhodnutia „Nejvyššího soudu“ na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.nsoud.cz/ a rozhodnutia „Ústavního soudu“ na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx).

Kód krajiny

[CZ]: kód krajiny pre Českú republiku.

Kódy súdov

[NS]: „Nejvyšší soud“ (Najvyšší súd Českej republiky).

[US]: „Ústavní soud“ (Ústavný súd Českej republiky).

Príklad identifikátora ECLI v prípade rozhodnutia českého súdu

ECLI:CZ:NS:2012:číslo spisu.1

[CZ] kód krajiny (CZ pre Českú republiku);

[NS] je skratka (kód) súdu, ktorý rozhodnutie vydal (NS pre „Nejvyšší soud“);

[2012] označuje rok vydania rozhodnutia;

[číslo spisu] sa uvádza bez medzier a lomky, ktoré sa nahrádzajú bodkami;

číslo [1] je poradové číslo rozhodnutia v prípade rovnakého čísla spisu. Použitím tohto poradového čísla sa predíde tomu, aby v rámci jedného súdu bolo v jednom roku označené rovnakým identifikátorom ECLI niekoľko rozhodnutí.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.nsoud.cz/

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 13/05/2019