Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI) - Estonija

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Estonija će od 2018. moći pretraživati sudsku praksu objavljenu i važeću na temelju ECLI-ja, europskog identifikatora sudske prakse. Upotrebom identifikatora estonska sudska praksa može se brže i lakše pronaći. Uvođenjem ECLI-ja podupire se i provedba načela otvorenih podataka. Simbol ECLI nalazi se i na stranici s metapodacima sudske prakse, koja će se pojaviti u rezultatima pretraživanja sudske prakse.

Oznaka ECLI dodana je svim odlukama Vrhovnog suda te okružnih i okružnih sudova od druge polovine 2016.

ECLI je dodijeljen objavljenoj sudskoj praksi u dijelu II. 2016., a broj se sastoji od pet komponenti odvojenih u kolonama (primjer: ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84)

ECLI – Europski identifikator sudske prakse; EE = identifikacijska oznaka zemlje; Identifikacijska oznaka suda OR-a; 2016. – godina objave; 1.16.2798,84 (npr. 1 – 16 – 27798/4) u slučaju brojka „–” i „/” zamjenjuju se točkama, a na kraju se dodaje kontrolna znamenka „.84”.

Broj ECLI-ja može se upotrebljavati i kao URI i pretraživati u skladu sa sljedećom logikom:

.../Pravosuđe/ECLI/ECLI:EE – sve odluke s ECLI identifikacijskom oznakom
.../presude/ecli/ECLI:EE:RK:2016 – sve presude Vrhovnog suda iz 2016
.../cases/ecli/ECLI:RK:2016:1.16.2798.84 – posebna odluka Vrhovnog suda

Značajke suda su sljedeće:

Okružni sud
u TallinnuOkružni sud u
Tartuu u
Tartuu TRRK Tallinn
Upravni sud TLHK Tartu
Upravni sud
Tartu TRHK
Harju Maakohus
HMK Pärnu County Court
PMK Tartu County
Court TMK Viru County
Court VMK


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 17/11/2020