Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI) - Ελλάδα


Η Ελλάς επί του παρόντος συμμετέχει στο σύστημα ECLI, με το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Επιπλέον, σε εθνικό επίπεδο, βρίσκεται στο προπαρασκευαστικό στάδιο για τη δημιουργία μιας ενιαίας βάσης δεδομένων στην οποία θα περιλαμβάνεται το σύνολο των εθνικών δικαστικών αποφάσεων.

Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων νομολογίας σε περιβάλλον web υπάρχουν:

Επιπλέον, υπάρχουν συνδρομητικές βάσεις δεδομένων, οι οποίες είναι ιδιωτικές, και η πρόσβαση σε αυτές γίνεται κατόπιν πληρωμής. Ενδεικτικά αναφέρουμε:


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/06/2018