Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Frankrike

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till franska är dock redan färdig.

Frankrike befinner sig fortfarande i en försöksfas när det gäller införandet av European Case Law Identifier (europeisk identifikationskod för rättspraxis – ECLI).


Nationell samordnare för ECLI (European Case Law Identifier)

Styrelsen för rättslig och administrativ information (Länken öppnas i ett nytt fönsterDILA) har utsetts till Frankrikes nationella samordnare för ECLI av regeringens generalsekretariat.

Landskod

Landskoden för Frankrike är [FR]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

De högsta rättsliga instanserna i Frankrike som berörs av ECLI är följande:

  • Författningsdomstolen (Conseil constitutionnel).
  • Högsta domstolen (Cour de cassation).
  • Högsta förvaltningsdomstolen (Conseil d’Etat).

ECLI består av fem delar varav de två första delarna är konstanta för varje medlemsstat:

ECLI:FR:{domstols_kod}:{år för avgörandet}:{löpnummer}

Varje domstol har antagit en domstolskod samt regler för hur löpnummer genereras.

Året för avgörandet anges alltid med fyra siffror (i formatet ÅÅÅÅ, t.ex. 2012).

1. Författningsdomstolen (Conseil constitutionnel).

Domstolskoden är alltid CC.

Den generiska formen för ECLI är alltså:

ECLI:FR:CC:{år för avgörandet}:{löpnummer}

Löpnumret består av två delar som separeras av en punkt:

  1. löpnummer för beslutstypen (ett nummer som varje år börjar med 1),
  2. beslutstyp (DC, QPC, AN… Länken öppnas i ett nytt fönsterse förteckning över beslutstyperna).

Exempel:

Beslut nr.° 2012-270 QPC av fredagen den 27 juli 2012 får ECLI-beteckningen ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC

2. Högsta domstolen (Cour de cassation).

Domstolskoden är alltid CCASS.

Den generiska formen för ECLI är alltså:

ECLI:FR:CCASS:{år för avgörandet}:{löpnummer}

Löpnumret består av två sammankopplade delar:

  1. En för ECLI-ändamål fastställd kod för domstolens sammansättning (två alfanumeriska tecken som anges i tabellen nedan):

AP

ASSEMBLEE PLENIERE (plenarsammanträde)

AV

AVIS (yttrande)

C1

PREMIERE CHAMBRE CIVILE (första tvistemålsavdelningen)

C2

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (andra tvistemålsavdelningen)

C3

TROISIEME CHAMBRE CIVILE (tredje tvistemålsavdelningen)

CO

CHAMBRE COMMERCIALE (avdelningen för handelsmål)

CR

CHAMBRE CRIMINELLE (brottmålsavdelningen)

MI

CHAMBRE MIXTE (blandad avdelning)

OR

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT (beslut av förste ordföranden)

SO

CHAMBRE SOCIALE (arbetsrättsliga avdelningen)

Denna kodning bygger på ett internt förvaltningsnummer som består av 8 tecken:

en kod anger domstolens sammansättning,

två siffror anger år för avgörandet,

fem siffror anger löpnumret för domstolens sammansättning det aktuella året.

Exempel: en dom från brottmålsavdelningen vid Cour de cassation av den 27 februari 2013 har överklagandenummer 12-81.063 och förvaltningsnummer C1300710. Den första delen av domens löpnummer är CR.

  1. De fem sista siffrorna i förvaltningsnumret:

I vårt exempel är den andra delen av löpnumret 00710. Sammantaget får den dom som meddelats av brottmålsavdelningen vid Cour de cassation den 27 februari 2013 med överklagandenummer 12-81063 ECLI-beteckningen ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. Högsta förvaltningsdomstolen (Conseil d’Etat).

Högsta förvaltningsdomstolen använder en domstolskod som identifierar domstolens sammansättning där roten CE sammankopplas med flera bokstäver enligt nedan:

Assemblée (sammanträde)

CEASS

Ordonnance (ensamdomare)

CEORD

Section du contentieux (avdelningen för tvister)

CESEC

Sous-section jugeant seule (underavdelning som dömer självständigt)

CESJS

Sous-sections reunies (förenade underavdelningar)

CESSR

Koden CE används inte fristående.

Den generiska formen är alltså:

ECLI:FR:CE...:{år för avgörandet}:{löpnummer}

Löpnumret består också av två delar som separeras av en punkt:

  1. avgörandets söknummer,
  2. datum för avgörandet i formatet ÅÅÅÅMMDD.

Exempel:

Avgörande nr 355099 av den 1 mars 2013 från de förenade underavdelningarna 3 och 8 vid Conseil d'État får ECLI-beteckningen ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 18/07/2017