Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Słowenia


Krajowy koordynator ds. ECLI

Krajowym koordynatorem ds. ECLI Słowenii jest:

Sąd Najwyższy Republiki Słowenii (Vrhovno sodisce Republike Slovenije)

Kancelaria Sądu (Evidenčni oddelek)

Tavčarjeva 9

SI-1000 Lublana

Słowenia

E-mail: Link otworzy się w nowym oknieecli.vsrs@sodisce.si

Osoba do kontaktów: Gregor Strojin

Kod państwa

Kodem państwa Słowenii jest: [SI]

Wygenerowanie krajowego ECLI

W dniu 1 października 2011 r. Słowenia wprowadziła ECLI (europejską sygnaturę orzecznictwa) jako integralny element wszystkich istniejących dokumentów włączonych do Link otworzy się w nowym okniebaz danych orzecznictwa sądowego. Wszystkim nowym dokumentom, które są wprowadzane do baz danych orzecznictwa sądowego, także nadaje się ECLI. W bliskiej przyszłości ECLI będzie nadawane również wszystkim nowym orzeczeniom.

Wszystkie sygnatury ECLI będą tworzone automatyczne na podstawie istniejących danych.

Wszyscy znani prywatni publikatorzy orzecznictwa zostali poinformowani o ECLI i większość z nich opatrzyła już opublikowane dokumenty europejską sygnaturą orzecznictwa.

Kody sądów:

VSRS: Sąd Najwyższy Republiki Słowenii (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

USRS: Trybunał Konstytucyjny Republiki Słowenii (Ustavno sodišče Republike Slovenije)

VSCE: Sąd Apelacyjny w Celje (Višje sodišče v Celju)

VSKP: Sąd Apelacyjny w Koprze (Višje sodišče v Kopru)

VSLJ: Sąd Apelacyjny w Lublanie (Višje sodišče v Ljubljani)

VSMB: Sąd Apelacyjny w Mariborze (Višje sodišče v Mariboru)

UPRS: Sąd Administracyjny Republiki Słowenii (Upravno sodišče Republike Slovenije)

VDSS: Sąd Apelacyjny ds. Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Višje delovno in socialno sodišče)

Uwaga: Kody sądów składają się z czterech liter. Wykaz sądów, które uczestniczą w projekcie, zawiera obecnie wyłącznie sądy apelacyjne, Sąd Najwyższy oraz Trybunał Konstytucyjny, których orzeczenia są już publikowane w krajowych bazach danych orzecznictwa. Inne sądy i instytucje zostaną dodane do baz w bliskiej przyszłości.

Rok wydania orzeczenia:

Rok, w którym zostało wydane orzeczenie (zapis YYYY).

Liczba porządkowa:

Zwykła liczba porządkowa (zwana dalej: ZLP); np. II Ips 123/2005) danego sądu (pole danych: Odločba (=orzeczenie)) jest stosowana jako podstawa liczby porządkowej ECLI (zwanej dalej ELP).

Inne słowa (np. Sodba, Sklep itp.), które mogą być częścią pola Odločba nie są uznawane za element ZLP i mogą być pominięte/usunięte przy konstruowaniu ELP.

Rok, który stanowi część ZLP, pozostaje częścią nowej ELP.

Ze względu na to, że zwykłe liczby porządkowe zawierają takie znaki jak myślniki, ukośniki lub spacje, w ramach formatu ECLI należy zastąpić każdy z nich znakiem kropki (np. II Ips 123/2005 staje się II.Ips.123.2005; I K 123456/2010 staje się I.K.123456.2010; itp.).

Od ogólnych zasad dotyczących ELP istnieją jednak wyjątki opisane poniżej.

Szczególne przypadki:

A: W przypadku gdy jedno orzeczenie łączne zostało opatrzone jedną lub więcej ZLP, wyłącznie pierwsza ZLP będzie wykorzystana do stworzenia ECLI. W takich przypadkach na końcu ELP należy dodać „.A”. Na podstawie metadanych dokumentu można uzyskać dostęp do innych ZLP.

Przykład:
Sodba II Ips 49/2008 i II Ips 28/2011

ECLI jest następujące:
ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.49.2008.A


B: W przypadku gdy orzeczeniu nadano wyłącznie jedną ZLP, przy czym orzeczenie to jest podobne do pewnej liczby innych orzeczeń z różnymi ZLP, te inne orzeczenia nie zostaną dodane do bazy danych orzecznictwa. Pierwsza ZLP zostanie wykorzystana do stworzenia ECLI, inne wymienia się w metadanych jako „takie same”. Pozostałe ZLP są wykorzystywane do stworzenia europejskich sygnatur orzecznictwa, które zostaną wykazane w bazie danych jako powiązane z podobnymi orzeczeniami.

Przykład:
Sodba VIII Ips 432/2009, takie same jak VIII Ips 50/2009 i VIII Ips 448/2009, VIII Ips 28/2009

ECLI jest następujące:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.432.2009

takie same:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.50.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.448.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.28.2009

Użytkownicy poszukujący każdego z tych ECLI zostaną skierowani do tego samego dokumentu.

 

C: W przeszłości mogło dojść do sytuacji, w których ZLP tego samego sądu mogła zostać zdublowana, ponieważ instytucja działała poprzez różne jednostki i nie miała scentralizowanego systemu zarządzania orzeczeniami (np. UPRS). Określona jednostka jest zidentyfikowana w metadanych dokumentu. W takich przypadkach na końcu ELP dodaje się kombinację „.litera“ odzwierciedlającą jednostkę, na podstawie następującej klasyfikacji:

Celje: „.C”

Lublana: „.L”

Nova Gorica: „.G”

Maribor: „.M”


D: Niektóre wyroki skazujące (prawo karne) w bazie danych SOVS Sądu Najwyższego Słowenii mają dwie ZLP w polu „Odločba”. Pierwsza obejmuje liczbę porządkową (w formacie -NN), podczas gdy druga jest wpisana w nawiasie (). Spowodowane jest to podwójnym rejestrowaniem spraw w przejściowym okresie wprowadzania zinformatyzowanego systemu zarządzania sprawami karnymi.

W tych przypadkach jedynie pierwsza ZLP jest wykorzystywana do stworzenia ECLI, w której liczba porządkowa sprawy jest wstawiana po roku. Drugą ZLP wymienioną w nawiasie się pomija i nie odzwierciedla się jej jako części ECLI.

Przykład:
Sodba I Ips 3248/2009-39 (I Ips 10/2010)

ECLI jest następujące:
ECLI:SI:VSRS:2009:I.IPS.3248.2009.39


E: W niektórych przypadkach w obiegu są dokumenty tego samego sądu, którym nadano tę samą ZLP, na przykład postanowienia dotyczące zabezpieczenia powództwa i ostateczny wyrok. W takich przypadkach, aby utworzyć ELP, dodaje się cyfrę. Pierwsze orzeczenie (wg daty wydania) nie ma uzupełnienia numerycznego. Następne otrzymuje uzupełnienie numeryczne w postaci „.1”, a następujące po nim „.2”. Uzupełnienia są przypisywane automatycznie na podstawie daty wydania dokumentu.

Przykład:
Sklep G 6/2011 (uwaga: powielone w szeregu dokumentów)

ECLI są następujące:
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.1
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.2

itp.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieSąd Najwyższy Republiki Słowenii (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

Link otworzy się w nowym oknieTrybunał Konstytucyjny Republiki Słowenii (Ustavno sodišče Republike Slovenije)

Link otworzy się w nowym oknieOrzecznictwo (Sodna praksa)

Link otworzy się w nowym oknieOrzecznictwo (Aby skorzystać z interfejsu aplikacji (API), wymagane jest zezwolenie Sądu Najwyższego.)

Link otworzy się w nowym oknieOrzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (Sodna praksa Ustavnega sodišča RS)


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 01/12/2020