Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Slovinsko


Národný koordinátor ECLI (európskeho identifikátora judikatúry)

Národným koordinátorom pre Slovinsko je:

Najvyšší súd Slovinskej republiky

Oddelenie registra,

Tavčarjeva 9,

SI-1000 Ľubľana

Slovinsko

Kontaktný email: Odkaz sa zobrazí v novom okneecli.vsrs@sodisce.si

Kontaktná osoba: Gregor Strojin

Kód krajiny

Kód krajiny pre Slovinsko je: [SI]

Vytvorenie národného kódu ECLI

Slovinsko 1. októbra 2011 zaviedlo kód ECLI ako súčasť všetkých existujúcich dokumentov uverejnených v Odkaz sa zobrazí v novom oknedatabázach judikatúry svojich súdov. Kód ECLI sa takisto prideľuje všetkým novým dokumentom, ktoré sa zaznamenávajú do databáz judikatúry. Tento kód bude v blízkej budúcnosti aj súčasťou všetkých nových súdnych rozhodnutí.

Všetky kódy ECLI sa vytvárajú automaticky na základe existujúcich údajov.

Všetci známi súkromní vydavatelia dokumentov judikatúry boli informovaní o kóde ECLI a väčšina z nich už priradila kód ECLI uverejneným dokumentom.

Kódy súdov:

VSRS: Najvyšší súd Slovinskej republiky (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

USRS: Ústavný súd Slovinskej republiky (Ustavno sodišče Republike Slovenije)

VSCE: Vyšší súd v Celje (Višje sodišče v Celju)

VSKP: Vyšší súd v Koperi (Višje sodišče v Kopru)

VSLJ: Vyšší súd v Ľubľane (Višje sodišče v Ljubljani)

VSMB: Vyšší súd v Maribore (Višje sodišče v Mariboru)

UPRS: Správny súd Slovinskej republiky (Upravno sodišče Republike Slovenije)

VDSS: Vyšší súd pre pracovné a sociálne veci (Višje delovno in socialno sodišče)

Poznámka: kódy súdov pozostávajú zo štyroch písmen. Do zoznamu zúčastnených súdov sú v súčasnosti zaradené len odvolacie súdy, Najvyšší súd a Ústavný súd Slovinskej republiky, ktorých rozhodnutia sú už uverejnené vo vnútroštátnych databázach judikatúry. Ostatné súdy a inštitúcie budú pridané v blízkej budúcnosti.

Rok prijatia rozhodnutia:

Použije sa rok, v ktorom bolo rozhodnutie vydané (údaj RRRR).

Referenčné číslo:

Štandardné poradové číslo (ďalej len „RON“; napr. II Ips 123/2005) príslušného súdu [dátové pole: Odločba (= rozhodnutie)] sa používa ako základ pre vytvorenie poradového čísla kódu ECLI (ďalej len „EON“).

Iné slová (napr. Sodba, Sklep a pod.), ktoré môžu byť súčasťou poľa Odločba, sa nepovažujú za súčasť RON a pri vytváraní EON sa vynechajú/zmažú.

Rok, ktorý je súčasťou RON, zostáva súčasťou nového EON.

Keďže štandardné poradové čísla zahŕňajú znaky ako pomlčky, lomky alebo prázdne miesta, každý z nich sa v rámci formátu kódu ECLI nahrádza bodkou (napr. II Ips 123/2005 sa zmení na II.Ips.123.2005; I K 123456/2010 sa zmení na I.K.123456.2010 a pod.).

Všeobecné pravidlá pre EON podliehajú výnimkám vymedzeným v týchto osobitných prípadoch .

Osobitné prípady:

A: Keď sa pri jednom spoločnom rozhodnutí uvádzajú dve alebo viac RON, na vytvorenie kódu ECLI sa použije len prvé RON. V takýchto prípadoch sa na koniec EON pridá „.A“. Ostatné RON sú dostupné cez metaúdaje dokumentu.

Príklad:
Sodba II Ips 49/2008 a II Ips 28/2011

ECLI je:
ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.49.2008.A

 

B: Keď sa pri rozhodnutí používa len jeden RON, ktorý je podobný v prípade niekoľkých iných rozhodnutí s inými RON, tieto ďalšie rozhodnutia neboli do databázy judikatúry pridané. Prvý RON sa použije na vytvorenie kódu ECLI a ostatné sa v metaúdajoch označia ako „rovnaké“. Zvyšné RON sa použijú na vytvorenie kódov ECLI, v prípade ktorých sa v databáze uvedie, že sa vzťahujú na podobné rozhodnutia.

Príklad:
Sodba VIII Ips 432/2009, rovnaké ako v prípade: VIII Ips 50/2009 a VIII Ips 448/2009, VIII Ips 28/2009

ECLI je:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.432.2009,

Rovnaké ako v prípade:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.50.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.448.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.28.2009

Používatelia, ktorí hľadajú ktorékoľvek z uvedených ECLI, budú nasmerovaní k rovnakému dokumentu.

 

C: V minulosti sa objavili prípady, keď RON toho istého súdu mohlo byť zdvojené, pretože sa inštitúcia prevádzkovala z rôznych pobočiek a nemala centralizovaný systém riadenia prípadov (napr. UPRS). Presná pobočka je uvedená v metaúdajoch dokumentu. V takýchto prípadoch sa na koniec EON pridá kombinácia „.písmeno“, ktorá predstavuje pobočku:

Celje: .C

Ľubľana: .L

Nova Gorica: .G

Maribor: .M

 

D: Niektoré dokumenty z oblasti trestného práva v databáze SOVS Najvyššieho súdu používajú v poli „Odločba“ dva kódy RON. V prvom z nich je použitá radovú číslovku (v podobe -NN) a druhý je uvedený v zátvorkách ( ). Dôvodom je dvojitá registrácia prípadov počas prechodnej fázy zavádzania digitalizovaného systému správy trestnoprávnych prípadov.

V týchto prípadoch sa na vytvorenie kódu ECLI použije iba prvý RON, ku ktorému sa po danom roku pridelí poradové číslo prípadu. Druhý RON uvedený v zátvorkách sa zruší a nepredstavuje súčasť ECLI.

Príklad:
Sodba I Ips 3248/2009-39 (I Ips 10/2010)

ECLI je:
ECLI:SI:VSRS:2009:I.IPS.3248.2009.39

 

E: V niektorých prípadoch existuje niekoľko dokumentov toho istého súdu, ktoré majú rovnaký RON, napríklad predbežné opatrenia a konečné rozhodnutia. V niektorých prípadoch sa na účely vytvorenia kódu EON pridáva číslo. Prvé rozhodnutie (podľa dátumu vydania) neobsahuje číselný dodatok. K ďalšiemu je priradený dodatok „.1“, k nasledujúcemu „.2“ atď. Dodatky sa priraďujú automaticky na základe dátumu, keď bol dokument vydaný.

Príklad:
Sklep G 6/2011 (poznámka: opakovaný vo viacerých dokumentoch)

ECLI sú:
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.1
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.2

atď.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší súd Slovinskej republiky (Vrhovno sodišče RS)

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚstavný súd Slovinskej republiky (Ustavno sodišče RS)

Odkaz sa zobrazí v novom okneJudikatúra (Sodna praksa)

Odkaz sa zobrazí v novom okneJudikatúra (na použitie rozhrania aplikačného programu (API) sa vyžaduje povolenie Najvyššieho súdu)

Odkaz sa zobrazí v novom okneJudikatúra Ústavného súdu (Sodna praksa Ustavnega sodišča RS)


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 01/12/2020