Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot asetuksesta N:o 805/2004 ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet


Yleisiä tietoja

Euroopan parlamentin ja neuvoston Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetus (EY) N:o 805/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta

Asetusta sovelletaan kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä Tanskaa lukuun ottamatta.

Siinä poistetaan tiettyjen ehtojen mukaisesti kaikki välivaiheen toimenpiteet jäsenvaltiossa, jossa täytäntöönpanoa haetaan, ja joita on tarvittu tähän asti muissa jäsenvaltioissa tehdyissä päätöksissä, kun velan luonne tai laajuus on todistettavasti jätetty riitauttamatta. Nämä ehdot koskevat lähinnä asiakirjapalvelua yksipuolisten tuomioiden tapauksessa. Eksekvatuurimenettelyn poistamisen ansiosta velkojat voivat saada nopean ja tehokkaan täytäntöönpanon ulkomailla ilman, että sen jäsenvaltion, jossa täytäntöönpanoa sovelletaan, tuomioistuinten tarvitsee osallistua aikaavieviin ja kalliisiin muodollisuuksiin.

Asetuksessa on kuusi vakiolomaketta.

Euroopan oikeusportaalissa on lisätietoa asetuksen soveltamisesta sekä lomakkeiden täyttämistä helpottava työkalu.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Linkkejä

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Käsikirja Eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta annetun asetuksen soveltamista vartenPDF(1127 Kb)fi

Linkki avautuu uuteen ikkunaanARKISTOITU: Euroopan siviilioikeudellinen atlas (sivusto suljettu 30.9.2017)


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 19/02/2019

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste - Belgia


1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen oikaisua tai peruuttamista asetuksen 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti on haettava todistuksen antaneen lainkäyttöelimen päälliköltä. Jos kyseessä on virallisen asiakirjan vahvistava todistus, hakemus on osoitettava todistuksen antaneelle notaarille. Jos lainkäyttöelimen päällikkö tai notaari päättää oikaista tai peruuttaa todistuksen, todistuksesta tulee tehoton. Kun asiavirhe on korjattu (oikaisumenettely) tai kun lainkäyttöelimen päällikkö tai notaari katsoo, että asetuksen kaikki vaatimukset ovat täyttyneet (peruuttamismenettely), annetaan uusi eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistamista koskeva todistus, joka korvaa aiemman todistuksen.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Belgian lainsäädännössä säädetään useista erilaisissa tilanteissa sovellettavista muutoksenhakukeinoista, joilla voidaan hakea päätöksen tutkimista uudelleen:

- Oikeudenkäyntilain (Code Judiciaire) 1051 §:n nojalla tuomioon voidaan hakea muutosta kuukauden kuluessa sen tiedoksiantamisesta (signification) tai tietyissä tapauksissa siitä kun se on julkistettu oikeudenkäyntilain 792 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti (notification). Tämä koskee tuomioita, jotka on annettu kontradiktorisessa menettelyssä, ja vastaajan poissa ollessa annettuja tuomioita.

Oikeudenkäyntilain 1048 §:n nojalla vastaajan poissa ollessa annettua tuomiota voidaan vastustaa kuukauden kuluessa sen tiedoksiantamisesta (signification) tai tietyissä tapauksissa siitä kun se on julkistettu (notification) oikeudenkäyntilain 792 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti.

Kun kyseessä on lainvoiman saanut tuomio, jonka on antanut siviilituomioistuin tai rikostuomioistuin siviiliasiassa, voidaan tietyissä oikeudenkäyntilain 1133 §:ssä säädetyissä tilanteissa hakea tuomionpurkua ylimääräisellä muutoksenhaulla (requête civile) kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hakemuksen perusteena oleva seikka on tullut ilmi.

Muutoksenhakua, tuomion vastustamista tai tuomionpurkua koskevia määräaikoja sovelletaan

- ellei pakottavissa ylikansallisissa ja kansainvälisissä säännöksissä vahvistetuista määräajoista muuta johdu;

- rajoittamatta oikeudenkäyntilain 50 §:ssä säädettyä mahdollisuutta pidentää määräaikaa tietyissä laissa säädetyissä tilanteissa;

rajoittamatta mahdollisuutta soveltaa Belgian kassaatiotuomioistuimen useaan otteeseen vahvistamaa yleistä oikeusperiaatetta, jonka mukaan tietyn toimen toteuttamista varten asetettua määräaikaa voidaan jatkaa osapuolen hyväksi vain jos määräajan noudattaminen ei ollut mahdollista ylivoimaisen esteen vuoksi.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Tuomiosta ja eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavasta todistuksesta otettuihin jäljennöksiin on asetuksen 20 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla liitettävä mukaan todistuksesta tehty käännös. Käännös on laadittava täytäntöönpanopaikkakunnan virallisella kielellä eli hollanniksi, ranskaksi tai saksaksi.

Luettelo kulloinkin hyväksytyistä kielistä on oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa annetun asetuksen (EY) N:o 1348/2000 mukaisessa käsikirjassa, joka sisältää tiedot vastaanottavista viranomaisista (Euroopan siviilioikeudellinen atlas).

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Belgiassa asetuksen 25 artiklan mukaisesti nimetty viranomainen on sen virallisen asiakirjan laatinut notaari, jonka osalta eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavaa todistusta on haettu.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 25/10/2017

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste - Bulgaria


1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Ensimmäisen asteen tuomioistuin voi asiaa tutkittuaan oikaista tai peruuttaa riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen (siviiliprosessilain 619 §:n 4 momentti).

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Velallinen voi esittää asetuksen 19 artiklan mukaisesti korkeimmalle kassaatiotuomioistuimelle hakemuksen asianomaisen tuomion tutkimiseksi uudelleen. Tuomioistuin tutkii hakemuksen siviiliprosessilain 24 luvun (voimassa olevien päätösten kumoaminen) mukaisesti.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Bulgarian tasavalta nimeää bulgarian kielen.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Toimivaltainen viranomainen on tuomioistuin, jonka alueella virallinen asiakirja on annettu (siviiliprosessilain 619 §:n 1 momentti).


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 15/01/2019

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste - Tšekki


1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Tšekin piirituomioistuimet (okresní soud) noudattavat riita-asioiden oikeudenkäyntilain nro 99/1963 (občanský soudní řád), sellaisena kuin se on muutettuna, 167 pykälää.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Tšekin piirituomioistuimet (okresní soud) noudattavat riita-asioiden oikeudenkäyntilain nro 99/1963 (občanský soudní řád), sellaisena kuin se on muutettuna, 201–243 pykälää.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Tšekki

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Piirituomioistuimet (okresní soud).


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 21/08/2018

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste - Saksa


1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Siviiliprosessilakiin (ZPO) on lisätty seuraavat säännökset lailla riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 805/2004 saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä (jäljempänä ’laki eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä’):

”1081 §

Oikaisu ja peruuttaminen

(1)          Asetuksen (EY) N:o 805/2004 10 artiklan 1 kohdan mukainen hakemus tuomioistuimen antaman todistuksen oikaisemisesta tai peruuttamisesta on tehtävä todistuksen antaneelle tuomioistuimelle. Kyseinen tuomioistuin ratkaisee hakemuksen. Notaarin tai hallintoviranomaisen vahvistaman todistuksen oikaisua tai peruuttamista koskeva hakemus on esitettävä todistuksen antajalle. Notaarin tai hallintoviranomaisen on viipymättä toimitettava hakemus sijaintipaikkakuntansa alemman oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

(2)          Velallisella on kuukausi aikaa hakea todistuksen peruuttamista. Jos todistus on annettava tiedoksi ulkomaille, määräaika on poikkeuksellisesti kaksi kuukautta. Määräaika alkaa kulua todistuksen tiedoksiannosta mutta kuitenkin vasta sitten kun tuomio, johon todistus liittyy, on annettu tiedoksi. Peruuttamishakemuksessa on esitettävä perustelut sille, miksi täytäntöönpanoperuste on annettu ilmeisen virheellisin perustein.

(3)          Lain 319 §:n 2 ja 3 momenttia sovelletaan soveltuvin osin oikaisuun ja peruuttamiseen.”

Siviiliprosessilain 319 §:n 2 ja 3 momentti kuuluvat seuraavasti:

”319 §

Tuomioiden oikaisu

(1) ...

(2)          Oikaisupäätös kirjataan tuomioon ja tuomiosta tehtäviin jäljennöksiin. Jos oikaisupäätös tehdään 130 b §:ssä tarkoitetussa muodossa, se on tallennettava erilliseen sähköiseen asiakirjaan. Tämä asiakirja on liitettävä erottamattomasti päätökseen.

(3)          Oikaisuhakemuksen hylkäävään päätökseen ei voi hakea muutosta. Oikaisun hyväksymispäätökseen voi hakea muutosta.”

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Siviiliprosessia koskevan voimassa olevan Saksan lainsäädännön mukaan velallisella on yleinen oikeus – ei ainoastaan asetuksen (EY) N:o 805/2004 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa poikkeustapauksissa – hakea tuomion uudelleentutkimista tuomion vastustamatta jättämisen tai vastustamisen viivästymisen vuoksi (vrt. asetuksen (EY) N:o 805/2004 19 artiklan 2 kohta).

a)    Yksipuoliset tuomiot ja täytäntöönpanoperusteet.

Velallinen voi siviiliprosessilain 338 §:n mukaan hakea yksipuolisen tuomion kumoamista. Samaan tapaan voidaan hakea myös maksusuoritusmääräysmenettelyn yhteydessä tehdyn täytäntöönpanomääräyksen kumoamista (vrt. siviiliprosessilain 700 § luettuna yhdessä 338 §:n kanssa). Kumoamishakemus esitetään kirjallisesti pääasiaa käsittelevälle tuomioistuimelle. Lain mukaan hakemus on tehtävä kahden viikon kuluessa tuomion tai määräyksen antamisesta tiedoksi. Jos hakemus voidaan ottaa tutkittavaksi, asia palautuu vaiheeseen, jossa se oli ennen yksipuolisen tuomion antamista. Hakemuksen tutkittavaksi ottamiseen eivät vaikuta ne syyt, joiden vuoksi velallinen ei vastustanut vaatimusta tai jätti saapumatta istuntoon.

Jos asetuksen (EY) N:o 805/2004 19 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ei ole kyse ainoastaan siitä, että haastehakemusta tai vastaavaa asiakirjaa tai kutsua saapua oikeuden istuntoon ei ole annettu asianmukaisesti tiedoksi, vaan myös tuomion tiedoksiannossa on puutteita – jos esimerkiksi molemmat tiedoksiannot tehtiin osoitteeseen, jossa velallinen ei ole enää pitkään aikaan asunut – sovelletaan seuraavaa: jos ei voida todistaa, että yksipuolinen tuomio tai täytäntöönpanoperuste annettiin asianmukaisesti tiedoksi, tai jos tiedoksiannon on tehnyt mitättömäksi olennaisten tiedoksiantoa koskevien sääntöjen rikkominen, hakemukselle asetettu kahden viikon määräaika alkaa kulua vasta siitä, kun velallinen tosiasiallisesti sai tiedon yksipuolisesta tuomiosta tai täytäntöönpanoperusteesta. Velallisella on siis vielä oikeus hakea tuomion kumoamista.

Asetuksen (EY) N:o 805/2004 19 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa – eli jos tiedoksianto on tapahtunut asianmukaisesti mutta velallinen ei ole voinut vastustaa vaatimusta ylivoimaisen esteen tai hänestä riippumattomien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi – sovelletaan seuraavaa: jos este poistetaan hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämiselle asetetun määräajan päättymistä, velallinen voi turvautua tavanomaiseen menettelyyn eli hakea tuomion kumoamista edellä kuvaillulla tavalla. Jos velallinen ei esimerkiksi ole voinut saapua oikeuden istuntoon liikenneonnettomuuden vuoksi, hänen pitäisi tavanomaisesti kuitenkin pystyä hakemaan takaisinsaantia kahden viikon kuluessa tuomion tiedoksiannosta joko itse tai asiamiehensä välityksellä. Jos este on edelleen olemassa hakemukselle asetetun määräajan päätyttyä, velallinen voi hakea takaisinsaantia siviiliprosessilain 233 §:n nojalla. Nämä säännökset eivät rajoitu ylivoimaisiin esteisiin, vaan niiden nojalla voidaan hakea takaisinsaantia, jos velallinen ei ole voinut noudattaa lakisääteistä määräaikaa (tai muita erityisiä määräaikoja) hänestä riippumattomista syistä. Takaisinsaantihakemus on jätettävä kahden viikon kuluessa siitä päivästä, jona este on poistettu. Tällaista hakemusta ei kuitenkaan voida enää tehdä sen jälkeen, kun vuosi on kulunut alkuperäisen määräajan päättymistä. Hakemuksen ratkaisee se tuomioistuin, jonka toimivaltaan takaisinsaantihakemuksen ratkaiseminen kuuluu, eli pääasiaa käsittelevä tuomioistuin. Myös tämä hakemus on jätettävä kahden viikon määräajan kuluessa.

Jos velallinen on jättänyt tutkittavissa olevan takaisinsaantihakemuksen, mutta ei saavu seuraavaankaan oikeuden istuntoon, yksipuoliseen tuomioon, jolla hakemus on hylätty, ei enää voi hakea muutosta (vrt. siviiliprosessilain 345 §). Velallisella on kuitenkin tällöin rajoitettu muutoksenhakuoikeus. Siviiliprosessilain 514 §:n 2 momentin mukaan velallinen voi muutoksenhaussa vedota siihen, että oikeuteen saapumatta jättäminen ei johtunut hänen laiminlyönnistään. Tällöin muutoksenhaun tutkittavaksi ottamista koskevaa yleistä rajoitusta (vrt. siviiliprosessilain 511 §:n 2 momentti) ei sovelleta. Muutoksenhakemus esitetään kirjallisesti muutoksenhakutuomioistuimelle. Muutoksenhaku on tehtävä kuukauden kuluessa. Tämä määräaika alkaa kulua siitä, kun lopullinen tuomio on annettu tiedoksi ja viimeistään viiden kuukauden kuluttua tuomion julistamisesta. Koska kyseessä on lakisääteinen määräaika, velallinen voi siviiliprosessilain 233 §:n nojalla hakea takaisinsaantia, jos hän ei ole voinut noudattaa muutoksenhaulle asetettua määräaikaa hänestä riippumattomista syistä (ks. edellä).

b)    Käytettävissä oleviin tietoihin perustuvat tuomiot

Jos velallinen ei saavu suulliseen käsittelyyn ja tuomioistuin ei anna yksipuolista tuomiota vaan velkojan hakemuksesta asiakirjoihin perustuvan tuomion (vrt. siviiliprosessilain 331 a §:n 2 momentti), kyseiseen tuomioon voi hakea muutosta. Siviiliprosessilain 511 §:n 2 momentin nojalla muutosta voi hakea, jos saatavan arvo ylittää 600 euroa tai jos ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on myöntänyt luvan hakea tuomioon muutosta asian periaatteellisen merkityksen vuoksi (siviiliprosessilain 511 §:n 4 momentti). Muutoksenhaun tekemistä koskevien muodollisten vaatimusten ja takaisinsaantioikeuden osalta viitataan edellä esitettyyn.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Lailla eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä lisättiin siviiliprosessilakiin seuraava säännös:

”1083 §

Käännökset

Jos velkojan on asetuksen (EY) N:o 805/2004 20 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti toimitettava käännös, se on laadittava saksaksi ja henkilön, johon on tähän pätevyys jossakin jäsenvaltiossa, on todistettava se oikeaksi.”

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Saksassa asetuksen (EY) N:o 805/2004 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja virallisia asiakirjoja ovat notaarien ja nuorisohuollosta vastaavien viranomaisten laatimat täytäntöönpanokelpoiset asiakirjat. Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä annetussa laissa valtuutetaan asetuksen (EY) N:o 805/2004 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen antajaksi se taho, joka vastaa täytäntöönpanokelpoisen jäljennöksen antamisesta (vrt. siviiliprosessilain 724 §). Säännökset ovat seuraavanlaiset:

”1079 §

Toimivalta

Riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 805/2004 (EUVL L 143, s. 15) seuraavien kohtien nojalla annettujen todistusten antajina voivat toimia täytäntöönpanokelpoisen jäljennöksen antamisesta vastaavat tuomioistuimet, viranomaiset ja notaarit:

1.            9 artiklan 1 kohta, 24 artiklan 1 kohta ja 25 artiklan 1 kohta, ja

2.            6 artiklan 2 ja 3 kohta.”

Siviiliprosessilain 797 §:n 2 momentissa säädetään, että notaarin laatimasta asiakirjasta antaa täytäntöönpanokelpoisen jäljennöksen (ja siten eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen) se notaari, jonka hallussa asiakirja on. Jos asiakirja on jonkun viranomaisen hallussa, kyseinen viranomainen on toimivaltainen. Tavallisesti asiakirja on asiakirjan oikeaksi todistaneen notaarin hallussa.

Sosiaaliturvalain VIII osaston (lasten ja nuorten hyvinvointi) 60 §:n 3 momentin 1 alamomentissa säädetään, että nuorisohuollosta vastaava virasto, joka vastaa sitoumusten oikeaksi todistamisesta, on toimivaltainen antamaan täytäntöönpanokelpoisen jäljennöksen nuorisohuoltoa koskevasta asiakirjasta. Tästä seuraa, että virallisen asiakirjan laatinut nuorisohuollosta vastaava virasto on toimivaltainen antamaan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen. Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen osaksi kansallista lainsäädäntöä saattavassa laissa selkeytetään säännöksiä tarkistamalla sosiaaliturvalain VIII osaston 60 §:n 3 momentin 1 alamomenttia.

Täytäntöönpanokelpoisten jäljennösten antamiseen liittyvien toimivaltakysymysten osalta voidaan siis todeta, että Saksassa kaikki notaarit ja nuorisohuollosta vastaavat virastot voivat pääsääntöisesti antaa eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen. Koska Saksassa on noin 8 000 notaaria ja satoja nuorisohuollosta vastaavia virastoja, ei ole tarkoituksenmukaista julkaista luetteloa niistä virallisessa lehdessä. Lisäksi tällaisen luettelon päivittäminen tulisi kohtuuttoman kalliiksi. Sen vuoksi Saksan hallitus katsoo toistaiseksi parhaaksi olla lähettämättä luetteloa. Sen sijaan se antaa tiedoksi ja virallisessa lehdessä julkaistavaksi siviiliprosessilain 1079 §:ssä vahvistetut sääntelyjärjestelyt yhdessä siviiliprosessilain 797 §:n 2 momentissa tai sosiaaliturvalain VIII osaston 60 §:n 3 momentin 1 alamomentissa vahvistettujen järjestelyjen kanssa. Kyseisten tietojen turvin velkoja voi vaivatta paikantaa asetuksen (EY) N:o 805/2004 25 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen. Sitä paitsi toimivaltainen viranomainen on useimmissa tapauksissa sama kuin alkuperäisen virallisen asiakirjan laatinut viranomainen, kuten edellä olevasta käy ilmi.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 09/10/2018

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste - Viro


1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen oikaisemiseksi tai peruuttamiseksi asetuksen 10 artiklan 2 kohdan nojalla Virossa voi tehdä hakemuksen siviiliprosessilain 447 §:n mukaisesti (RT I, 19.3.2015, 27).

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Asetuksen 19 artiklan 1 kohdassa määritellyissä olosuhteissa Virossa on mahdollista tehdä siviiliprosessilain 415 §:ään perustuva hakemus.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Asetuksen 20 artiklan 2 kohdan c alakohtaa sovellettaessa Viro hyväksyy todistukset, jotka on laadittu englanniksi tai viroksi taikka käännetty englanniksi tai viroksi.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Asetuksen 25 artiklassa tarkoitettu viranomainen on Harjun käräjäoikeus.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 13/08/2019

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste - Kreikka


1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen oikaisemiseksi tai peruuttamiseksi (menettelyä sovelletaan tuomioihin asetuksen (EY) No 805/2004 10 artiklan nojalla, tuomioistuimessa tehtyihin sovintoihin 24 artiklan 3 kohdan nojalla ja virallisiin asiakirjoihin 25 artiklan 3 kohdan nojalla) tai toimivaltakysymyksiin sovelletaan siviiliprosessilain (κώδικα πολιτικής δικονομίας) 933 §:n säännöksiä, joissa käsitellään täytäntöönpanoperusteen pätevyyden riitauttamista. Oikaisusta tai peruuttamisesta tehtyyn päätökseen ei voida hakea muutosta, sillä asetuksen 10 artiklan 4 kohtaa sovelletaan vastaavalla tavalla. Asetuksen 24 artiklan 3 kohdan ja 25 artiklan 3 kohdan nojalla kyseistä kohtaa sovelletaan myös tuomioistuimessa tehtyihin sovintoihin ja virallisiin asiakirjoihin.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Jos velallinen ei saavu oikeuden istuntoon, koska haastehakemus on esitetty myöhässä tai velallisella on ollut ylivoimainen este eli kyseessä ovat velallisesta riippumattomat poikkeukselliset olosuhteet, eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistettu tuomio tutkitaan uudelleen sitä menettelyä noudattaen, jota tuomion antanut tuomioistuin alun perin sovelsi. Toisin sanoen sovelletaan yksipuolisen tuomion vastustamiseen tarkoitettua siviiliprosessilain menettelyä (495 ja 501 § ja niiden jälkeiset pykälät).

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Asetuksen (EY) N:o 805/2004 25 artiklan 1 kohdan mukainen hakemus jossakin jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoisen virallisen asiakirjan vahvistamisesta eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi on laadittava kreikaksi tai englanniksi.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Notaarin laatiman asiakirjan vahvistamisesta eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi (virallinen asiakirja, jota tarkoitetaan asetuksen 4 artiklan 3 kohdassa luettuna yhdessä Kreikan siviiliprosessilain 904 §:n 2 momentin d ja g kohdan kanssa) vastaa kyseinen notaari eli henkilö, joka Kreikan lainsäädännön nojalla vastaa täytäntöönpanoperusteen vahvistamisesta. Jos kyseessä on määräys, jonka laki määrittää täytäntöönpanoperusteeksi mutta joka ei ole tuomarin antama, sen vahvistamisesta vastaa määräyksen antanut henkilö, samaan tapaan kuin notaari vastaa laatimiensa asiakirjojen vahvistamisesta.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 25/08/2016

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste - Espanja


1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Jos eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavassa todistuksessa on asetuksen (EY) N:o 805/2004 10 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu virhe, se oikaistaan oikeuslaitoslain 6/1985 (Ley Orgánica del Poder Judicial) 267 §:n kolmessa ensimmäisessä kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Jos eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava todistus on annettu asetuksen (EY) N:o 805/2004 10 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuin virheellisin perustein, todistus peruutetaan siviiliprosessilaissa 1/2000 (Ley de Enjuiciamiento Civil) säädettyä uudelleenkäsittelymenettelyä noudattaen.

Jos kyseessä on eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistettu virallinen asiakirja, jossa on asiavirheitä tai joka ei muuten täytä säädettyjä vaatimuksia, on asiakirjan laatineen notaarin tehtävä ensin varmistaa asiavirheiden olemassaolo tai vaatimusten noudattamatta jättäminen. Seuraavaksi notaari tekee asetuksen (EY) N:o 805/2004 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua todistuksen asiavirheiden oikaisua tai peruuttamista koskevan hakemuksen.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Asetuksen (EY) N:o 805/2004 19 artiklassa tarkoitettu uudelleentutkiminen poikkeuksellisissa tapauksissa voidaan toteuttaa peruuttamalla lainvoimaiset tuomiot poisjääneen vastaajan pyynnöstä (siviiliprosessilain 1/2000 501 §).

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Asetuksen 20 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukainen hyväksytty kieli on espanja.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Asetuksen (EY) N:o 805/2004 25 artiklan 1 kohdassa ja liitteessä III tarkoitetun asiakirjan antaminen kuuluu tähän tarkoitukseen valtuutetun notaarin tai tätä kyseisessä tehtävässä laillisesti korvaavan tai seuraavan tahon tehtäviin.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 12/03/2019

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste - Ranska


1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Asetuksen 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu eurooppalaista täytäntöönpanoperustetta koskeva oikaisupyyntö tapauksissa, joissa on tapahtunut asiavirhe, tai peruuttamispyyntö, jos asiakirja on annettu virheellisin perustein, on osoitettava asiakirjan antaneen tuomioistuimen kirjaamon johtajalle.

Oikaisu- tai peruuttamispyynnön hylkäämiseen voi hakea muutosta tuomioistuimen presidentille osoitetulla hakemuksella.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Asetuksen 19 artiklassa tarkoitettu uudelleentutkimusmenettely on tavanomainen menettely, jota sovelletaan päätöksiin, jotka täytäntöönpanoasiakirjan alun perin antanut tuomioistuin on tehnyt.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Kielet, jotka hyväksytään velkojien Ranskan viranomaisille lähettämien eurooppalaisten täytäntöönpanoperusteiden kirjaamista varten, ovat ranska, englanti, saksa, italia ja espanja.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Asetuksen 25 artiklassa tarkoitetut viranomaiset ovat notaari tai oikeushenkilö, jolla on notaaritoimisto ja jolla on hallussaan sille toimitettu alkuperäinen asiakirja.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 02/07/2019

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste - Kroatia


1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Hakemus tuomioistuimen antaman todistuksen oikaisemiseksi tai peruuttamiseksi toimitetaan

– todistuksen myöntäneelle tuomioistuimelle.

Hakemus notaarin, hallintoviranomaisen taikka julkista valtaa käyttävän luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön laatiman virallisen asiakirjan oikaisemiseksi tai kumoamiseksi toimitetaan

– asiakirjan laatineelle viranomaiselle tai henkilölle, jonka velvollisuutena on toimittaa hakemus koti- tai asuinpaikan sijainnin perusteella määräytyvälle toimivaltaiselle kunnalliselle tuomioistuimelle, joka antaa asiassa päätöksen.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Asetuksen 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti päätösten uudelleentutkimismenettelyjä säännellään Kroatiassa siviiliprosessilailla (Kroatian virallisen lehden nrot 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11 ja 148/11 – konsolidoitu teksti numeroissa 25/13 ja 28/13).

Kyseisiä menettelyjä ovat

– hakemus oikeustilan palauttamiseksi (siviiliprosessilain 117–122a §). Hakemus on tehtävä 8 päivän kuluessa päivästä, jona asianosainen on saanut tietoonsa laiminlyönnin syyn, tai jos asianosainen saa tiedon laiminlyönnistä myöhemmin, määräaika lasketaan alkavaksi päivästä, jona asianosainen saa tietoonsa syyn, jonka vuoksi määräaika on ehtinyt umpeutua. Hakemusta oikeustilan palauttamiseksi ei voi tehdä enää sen jälkeen, kun laiminlyönnistä on kulunut 2 kuukautta (menettely kunnallisessa tuomioistuimessa (općinski sud)) tai 30 päivää (menettely kauppatuomioistuimessa (trgovački sud)).

– hakemus asian uudelleen käsittelemiseksi (siviiliprosessilain 421–432 §). Hakemus on tehtävä 30 päivän kuluessa päivästä, jona asianosainen on saanut tietoonsa syyn, jonka johdosta hakemus on tehty, tai päivästä, jona tuomioistuimen päätös on annettu hänelle tiedoksi.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Kroaatin kieli. Kroaatinkielisen käännöksen on oltava sellaisen henkilön oikeaksi todistama, jolla on siihen kelpoisuus jossakin jäsenvaltiossa.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Toimivaltaiset tuomioistuimet, hallintoviranomaiset, notaarit, julkista valtaa käyttävät oikeushenkilöt ja luonnolliset henkilöt, joilla on valtuudet laatia riitauttamattomia vaatimuksia koskevia täytäntöönpanoasiakirjoja tai -perusteita asiassa sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 05/07/2018

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste - Italia


1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Asetuksen 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen oikaisumenettely on Italian lainsäädännön mukainen asiavirheiden oikaisuun tarkoitettu menettely. Menettelystä säädetään siviiliprosessilain (codice di procedura civile) 287 §:ssä ja sitä seuraavissa pykälissä.

Asetuksen 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen peruuttamismenettely tapahtuu Italian lainsäädännön mukaan jaostokäsittelyssä. Menettelystä säädetään siviiliprosessilain 737 §:ssä ja sitä seuraavissa pykälissä. Asianosainen voi panna menettelyn vireille hakemalla muutosta, ja menettelyn päätteeksi annetaan perusteltu kollegiaalinen päätös. Kuuleminen on mahdollista.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Asetuksen 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut uudelleentutkimismenettelyt ovat Italian lainsäädännössä tarkoitetut tavanomainen muutoksenhaku (siviiliprosessilain 323 § ja sitä seuraavat pykälät) ja ylimääräinen muutoksenhaku (siviiliprosessilain 395 §).

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Asetuksen 20 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu hyväksytty kieli on italia.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Asetuksen 25 artiklassa tarkoitettu virallisten asiakirjojen vahvistajaksi nimetty viranomainen on tuomioistuin (tribunale).


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 19/11/2018

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste - Kypros


1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Oikaisumenettelyt ovat samat kuin siviiliprosessia koskevissa säännöissä. Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavaa todistusta voidaan oikaista, jos siinä on asiavirhe tai jos todistus ei vastaa ratkaisua.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Ratkaisun mahdollinen uudelleentutkiminen voidaan rekisteröidä siviiliprosessia koskevien sääntöjen mukaisesti. Määräyksen 48 mukaisesti pyynnöt on tehtävä kirjallisesti, ja ne on annettava tiedoksi asianosaisille osapuolille viimeistään neljä päivää ennen istuntoa. Pyyntö voidaan toimittaa käyttämällä asetuksen liitteessä VI olevaa lomaketta.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Kreikka ja englanti.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Ei sovelleta. Kyproksen oikeusjärjestelmässä ei ole asetuksen 4 artiklan mukaisia virallisia asiakirjoja.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 18/04/2019

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste - Latvia


1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Latvian kansallisessa lainsäädännössä vahvistettuja sellaisia sääntöjä koskevien tietojen osalta, joilla pannaan täytäntöön eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen oikaisemista tai peruuttamista koskeva asetuksen 10 artiklan 2 kohta, Latvian viranomaiset ilmoittavat, että asetuksen 10 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanotoimenpiteet sisällytetään siviiliprosessilain (Civilprocesa likums) 543 pykälän 1 momenttiin ja 545 pykälän 1 momenttiin.

”543 pykälän 1 momentti. Euroopan unionin täytäntöönpanoasiakirjoissa olevien virheiden oikaiseminen

(1) Tuomion langettanut tai päätöksen tehnyt tuomioistuin voi asianosaisen pyynnöstä oikaista eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavassa todistuksessa olevia virheitä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 805/2004 10 artiklan nojalla, neuvoston asetuksen N:o 2201/2003 41 artiklan 1 kohdassa tai 42 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa todistuksessa olevia virheitä neuvoston asetuksen N:o 2201/2003 nojalla taikka Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 606/2013 5 artiklassa tarkoitetussa todistuksessa olevia virheitä neuvoston asetuksen N:o 606/2013 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla. Tuomioistuin voi oikaista Euroopan parlamentin ja neuvoston N:o 606/2013 5 artiklassa tarkoitetussa todistuksessa olevia virheitä myös omasta aloitteestaan.

(2) Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen oikaisua haettaessa on käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 805/2004 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua lomaketta.

(3) Virheiden oikaisuja käsitellään oikeusistunnossa, josta asianosaisille on ilmoitettava etukäteen. Se, että nämä henkilöt eivät saavu paikalle, ei estä asian käsittelyä.

(4) Tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuissa täytäntöönpanoasiakirjoissa olevat virheet oikaistaan tuomioistuimen päätöksellä.

(5) Täytäntöönpanoasiakirjassa olevan virheen oikaisemista koskevasta tuomioistuimen päätöksestä voi valittaa (blakus sūdzība).

545 pykälän 1 momentti. Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 606/2013 5 artiklassa tarkoitetun todistuksen peruuttaminen

(1) Tuomion langettanut tai päätöksen tehnyt tuomioistuin voi asianosaisen pyynnöstä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 805/2004 10 artiklan nojalla peruuttaa eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 805/2004 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua lomaketta käyttäen.

(1.1.) Päätöksen tehnyt tuomioistuin voi asianosaisen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan ja neuvoston asetuksen N:o 606/2013 9 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla peruuttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 606/2013 5 artiklassa tarkoitetun todistuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 606/2013 14 artiklassa tarkoitettua todistusta käyttäen.

(2) Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 606/2013 5 artiklassa tarkoitetun todistuksen peruuttamista koskevat pyynnöt käsitellään oikeusistunnossa, josta asianosaisille on ilmoitettava etukäteen. Se, että nämä henkilöt eivät saavu paikalle, ei estä asian käsittelyä.

(3) Tuomioistuimen päätöksestä voi valittaa (blakus sūdzība).

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Asetuksen 19 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanon osalta Latvian kansalliseen lainsäädäntöön ei ole sisällytetty lisäsääntöjä, sillä Latviassa kyseiset säännöt sisältyvät siviiliprosessilain säännöksiin.

”51 pykälä. Menettelyä koskevien määräaikojen uusiminen

(1) Oikeusistuin uusii ylitetyt menettelylliset määräajat, jos se katsoo, että ylittämisen syyt ovat perusteltuja.

(2) Ylitetyn määräajan uusiminen tarkoittaa, että tuomioistuimen on myös sallittava viivästyneen prosessitoimen toteuttaminen.

52 pykälä Menettelyä koskevien määräaikojen pidentäminen

Oikeuden tai tuomarin asettamaa määräaikaa voidaan pidentää asianosaisen pyynnöstä.

53 pykälä Säännöt menettelyä koskevien määräaikojen pidentämiseksi tai uusimiseksi

(1) Määräajan pidentämistä tai ylitettyjen määräaikojen uusimista koskeva hakemus on jätettävä sen tuomioistuimen käsiteltäväksi, jossa viivästyneen toimen olisi pitänyt tapahtua, ja hakemusta on tarkasteltava kirjallisen menettelyn kautta. Asianosaisille ilmoitetaan tästä kirjallisen menettelyn kautta tapahtuvasta tarkastelusta etukäteen ja samanaikaisesti heille lähetetään määräajan pidentämistä tai ylitetyn määräajan uusimista koskeva ilmoitus.

(2) Hakemukseen ylitetyn määräajan uusimiseksi on liitettävä asiakirjat, jotka tarvitaan toteutettaessa prosessitoimea, sekä perusteet määräajan uusimiselle.

(3) Tuomari voi yksin jatkaa aiemmin asettamaansa määräaikaa.

(4) Tuomioistuimen tai tuomarin hylkäämästä määräajan pidennyksestä tai uusimisesta voi valittaa (blakus sūdzība).”

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Latvia ilmoittaa asetuksen 20 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti latvian kielen hyväksytyksi kieleksi, jolla eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavat todistukset annetaan ja vastaanotetaan.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Latviassa ei ole elimiä, jotka voisivat asetuksen 25 artiklan nojalla laatia virallisia asiakirjoja.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 05/06/2019

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste - Liettua


1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Liettuan tasavallan oikeusministeriö toimittaa ohessa tiedot riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 805/2004 (jäljempänä ’asetus’) 30 artiklassa tarkoitetuista oikaisumenettelyistä sekä käytettävistä kielistä ja toimivaltaisista viranomaisista. Samalla annetaan tiedoksi laki, jolla asetus saatetaan osaksi Liettuan tasavallan lainsäädäntöä, (virallinen lehti nro 58, 7.5.2005, jäljempänä ’laki’) sekä Liettuan tasavallan siviiliprosessilaki (virallinen lehti nro 36-1340, 6.4.2002; virallinen lehti nro 42, 24.4.2002, jäljempänä ’siviiliprosessilaki’).

Tuomioistuin, joka on antanut eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen, voi myös oikaista sen asianomaisen osapuolen pyynnöstä (ks. asetuksen 10 artiklan 1 kohdan a alakohta, lain 5 §:n 1 momentti ja siviiliprosessilain 648 §:n 6 momentti). Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava todistus, joka koskee virallista asiakirjaa, voidaan oikaista sen paikkakunnan alioikeudessa, jossa on sen notaarin toimipaikka, joka on kirjannut virallisen asiakirjan täytäntöönpanoperusteen. Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen oikaisemisesta ei peritä leimaveroa.

Tuomioistuin, joka on antanut eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen, voi myös peruuttaa sen erillisellä määräyksellä (ks. asetuksen 10 artiklan 1 kohdan b alakohta ja lain 5 §:n 2 momentti). Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava todistus, joka koskee virallista asiakirjaa, voidaan peruuttaa sen paikkakunnan alioikeudessa, jossa on sen notaarin toimipaikka, joka on kirjannut virallisen asiakirjan täytäntöönpanoperusteen. Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen peruuttamisesta ei peritä leimaveroa.

Lain 5 § kuuluu seuraavasti:

”5 § Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen oikaisu tai peruuttaminen.

1. Jos eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistamista koskeva todistus poikkeaa asianomaisesta tuomioistuimen päätöksestä tai virallisesta asiakirjasta kirjoitus- tai muun virheen vuoksi, sovelletaan Liettuan tasavallan siviiliprosessilain 648 §:n 6 momentin säännöksiä soveltuvin osin eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistamista koskevan todistuksen oikaisemiseksi.

2. Tuomioistuin, joka on antanut eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen, voi peruuttaa sen tai pidättyä sen peruuttamisesta erillisellä määräyksellä asetuksen 10 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyin edellytyksin.

3. Osapuolten esittämät hakemukset, jotka koskevat tässä pykälässä tarkoitettuja asioita, vapautetaan leimaverosta.

4. Tämän pykälän säännöksiä sovelletaan myös silloin kun sen paikkakunnan alioikeutta, jossa on täytäntöönpanoperusteen kirjanneen notaarin toimipaikka, pyydetään oikaisemaan tai peruuttamaan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava todistus, joka on myönnetty tämän lain 4 §:n 2 momentissa säädetyn menettelyn mukaisesti.”

Siviiliprosessilain 648 §:n 6 momentti kuuluu seuraavasti:

”Jos täytäntöönpanoperusteen myöntämisessä on tapahtunut kirjoitus- tai muu virhe, asiakirjan antanut taho korjaa asiakirjan asianomaisen osapuolen pyynnöstä.”

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Samalla annetaan tiedoksi laki, jolla asetus saatetaan osaksi Liettuan tasavallan lainsäädäntöä, (virallinen lehti nro 58, 7.5.2005, jäljempänä ’laki’) sekä Liettuan tasavallan siviiliprosessilaki (virallinen lehti nro 36-1340, 6.4.2002; virallinen lehti nro 42, 24.4.2002, jäljempänä ’siviiliprosessilaki’).

Yksipuolinen tuomio voidaan tutkia uudelleen asian käsittelystä poissa olleen osapuolen perustellusta hakemuksesta (takaisinsaanti), joka on esitettävä 20 vuorokauden kuluessa päivästä, jona yksipuolinen tuomio on annettu sille tiedoksi (tätä 20 vuorokauden määräaikaa voidaan siviiliprosessilain 78 §:n nojalla pidentää silloin kun määräajan noudattamatta jättäminen johtuu tuomioistuimen pakottavaksi katsomasta syystä). Saatuaan hakemuksen tuomioistuin toimittaa hakemuksesta ja sen liitteistä jäljennöksen asianomaisille osapuolille ja kolmansille sekä ilmoittaa näille, että osapuolilla on velvollisuus ja kolmansilla oikeus toimittaa asiasta kirjalliset huomautuksensa 14 vuorokauden kuluessa. Tuomioistuin käsittelee hakemuksen kirjallisessa menettelyssä 14 vuorokauden kuluessa huomautusten toimittamiselle asetetun määräajan päättymisestä. Jos tuomioistuin havaitsee hakemuksen tutkittuaan, että osapuoli on ollut poissa asian käsittelystä pakottavista syistä, joista se ei ole voinut ilmoittaa tuomioistuimelle ajoissa, ja hakemuksessa viitataan todisteisiin, jotka saattavat vaikuttaa kyseisen yksipuolisen tuomion lainmukaisuuteen ja pätevyyteen, tuomioistuin peruuttaa yksipuolisen tuomion ja tutkii asian uudelleen.

Kun asia käsitellään asiakirjojen perusteella (siviiliprosessilain XXII luku), tuomioistuimella on oikeus, silloin kun se on perusteltua pakottavista syistä, pidentää vastaajalle vastineen esittämistä varten annettua määräaikaa siviiliprosessilain 430 §:n 5 momentin mukaisesti, ja silloin kun asia käsitellään siviiliprosessilain XXIII luvun säännösten mukaisesti (tuomioistuimen määräyksen antamista koskeviin tapauksiin liittyvät erityispiirteet), tuomioistuin voi, jos siihen on pakottavat syyt, pidentää vastaajalle velkojan vaadetta koskevan vastineen esittämistä varten annettua määräaikaa siviiliprosessilain 439 §:n 2 momentin mukaisesti.

Siviiliprosessilain 287 §:

”1. Osapuoli, joka ei ole osallistunut asiansa oikeuskäsittelyyn, voi esittää yksipuolisen tuomion antaneelle tuomioistuimelle hakemuksen yksipuolisen tuomion takaisinsaannista 20 vuorokauden kuluessa päivästä, jona tuomio on annettu osapuolelle tiedoksi.

2. Hakemuksessa on ilmoitettava:

1) tuomioistuin, joka on antanut yksipuolisen tuomion;

2) hakija;

3) syyt, joiden vuoksi hakija ei voinut osallistua oikeudenistuntoon eikä ilmoittaa tuomioistuimelle poissaoloon johtaneista pakottavista syistä ennen oikeudenistuntoa, sekä näitä syitä koskevat todisteet;

4) seikat, jotka saattavat vaikuttaa tuomion lainmukaisuuteen ja pätevyyteen sekä näitä seikkoja koskevat todisteet;

5) hakijan yksityiskohtainen vaatimus;

6) luettelo hakemuksen liiteasiakirjoista;

7) hakijan allekirjoitus ja hakemuksen laatimispäivämäärä.

3. Tuomioistuimelle on toimitettava hakemuksesta ja sen liitteistä yhtä monta jäljennöstä kuin asiassa on osapuolia ja kolmansia.

4. Hakemukseen sisältyvät mahdolliset virheet poistetaan virheiden poistamista vaateista koskevan menettelyn mukaisesti.

5. Silloin kun samaa asiaa koskevan yksipuolisen tuomion osalta on haettu sekä muutosta että asian takaisinsaantia, tutkitaan ensin hakemukset, jotka koskevat kyseisen yksipuolisen tuomion takaisinsaantia ja tuomioon mahdollisesti liittyviä tuomioistuimen määräyksiä.”

Siviiliprosessilain 430 §:n 5 momentti:

”Kun vastine esitetään 20 vuorokauden määräajan päätyttyä tai kun se ei vastaa tämän pykälän 1 momentissa esitettyjä vaatimuksia, tuomioistuin hylkää sen. Päätökseen, jolla tuomioistuin hylkää vastineen, voidaan hakea muutosta erikseen. Kun vastaaja ei voi noudattaa määräaikaa pakottavista syistä, tuomioistuin voi pyynnöstä pidentää sitä.”

Siviiliprosessilain 439 §:n 2 momentti:

Velallisen on esitettävä velkojan vaadetta koskeva vastine kirjallisesti 20 vuorokauden kuluessa päivästä, jona tuomioistuimen määräys on annettu tiedoksi velalliselle. Vastineen on täytettävä oikeudenkäyntiasiakirjoille asetetut yleiset muoto- ja sisältövaatimukset, lukuun ottamatta perustelujen esittämistä koskevia vaatimuksia. Kun velallinen esittää vastineensa pakottavista syistä tässä kohdassa mainitun määräajan päättymisen jälkeen, tuomioistuin voi velallisen pyynnöstä pidentää vastineen esittämiselle asetettua määräaikaa. Tuomioistuimen määräykseen, jolla tällainen velallisen esittämä pyyntö hylätään, voidaan hakea muutosta erikseen.

Siviiliprosessilain 78 §:n 1 momentti:

”Kun lakisääteistä tai tuomioistuimen asettamaa määräaikaa ei ole noudatettu syistä, jotka tuomioistuin katsoo pakottaviksi, kyseistä määräaikaa voidaan jatkaa.”

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Lain 2 §:n 4 momentin mukaisesti#_ftn1[1] kieli, jota on käytettävä asetuksen 20 artiklan 2 kohdan c alakohdassa mainittuja tarkoituksia varten, on liettua.

Lain 2 §:n 4 momentti#_ftn2[1]:

”Liettuan tasavallassa täytäntöön pantava eurooppalainen täytäntöönpanoperuste tai sen jäljennös on käännettävä liettuan kielelle ja pantava täytäntöön Liettuan tasavallan siviiliprosessilain LX luvun 7 jakson säännöksiä soveltamatta.”



#_ftnref1[1] Riitauttamattomia vaatimuksia koskeva eurooppalainen täytäntöönpanoperuste (virallinen lehti nro 58, 7.5.2005).

 

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Asetuksen 25 artiklassa tarkoitettuja viranomaisia, joilla on oikeus myöntää eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava todistus, ovat lain 4 §:n 2 momentin mukaisesti#_ftn1[1] notaarit.

Lain 4 §:n 2 momentti#_ftn2[1]:

”Tämän artiklan 1 momentissa tarkoitettua virallista asiakirjaa koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen laatii velkojan pyynnöstä notaari, joka on laatinut kyseisen virallisen asiakirjan. Notaarin on laadittava eurooppalainen täytäntöönpanoperuste viimeistään viiden vuorokauden kuluttua päivästä, jona hän vastaanotti pyynnön laatia eurooppalainen täytäntöönpanoperuste.”




#_ftnref1[1] Riitauttamattomia vaatimuksia koskeva eurooppalainen täytäntöönpanoperuste (virallinen lehti nro 58, 7.5.2005).

 


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 14/11/2018

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste - Unkari


1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavassa todistuksessa oleva virhe voidaan Unkarissa oikaista tai todistus voidaan peruuttaa noudattaen oikeudellisesta täytäntöönpanosta vuonna 1994 annetussa laissa LIII (Bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény) olevan II luvun säännöksiä.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen perusteena olevan tuomion uudelleentutkiminen tapahtuu siviiliprosessista vuonna 1952 annetussa laissa III (A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény) olevan VII luvun säännösten mukaisesti.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen voi toimittaa englanniksi tai unkariksi.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Unkarissa laaditun virallisen asiakirjan vahvistaa eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi yleensä se piirituomioistuin (járásbíróság), jonka toimialueella virallisen asiakirjan laatinut viranomainen sijaitsee.

Jos on kyse notaarin laatimasta virallisesta asiakirjasta, notaarin antamasta kieltomääräyksestä tai notaarin hyväksymästä sovintoratkaisusta, jolla on samat vaikutukset kuin tuomioistuimessa tehdyllä sovinnolla, virallisen asiakirjan vahvistaa notaari.

Tuomioistuimia, jolla on toimivalta vahvistaa Unkarissa laadittuja virallisia asiakirjoja eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi, voi hakea sivun yläosassa olevan hakutoiminnon avulla.

Notaareja, joilla on oikeus vahvistaa virallisia asiakirjoja, voi hakea tämän linkin kautta löytyvän hakutoiminnon avulla.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 24/10/2017

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste - Alankomaat


1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

1.1.  Oikaisumenettely

Oikaisua voidaan hakea asetuksen liitteessä VI olevalla lomakkeella siinä tuomioistuimessa, joka on vahvistanut eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen. Hakemusmenettelystä säädetään täytäntöönpanolain 4 §:ssä. Tämä merkitsee sitä, että täytäntöönpanolain määräysten lisäksi menettelyyn sovelletaan Alankomaiden siviilioikeudenkäyntilain 261 §:ää ja sitä seuraavia pykäliä. Muutoksenhakuun sovelletaan siviilioikeudenkäyntilain 358 §:n ja sitä seuraavien pykälien määräyksiä ja kassaatiovalitukseen 426 §:n ja sitä seuraavien pykälien määräyksiä.

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen täytäntöönpanolain 4 §

1. Asetuksen 10 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen hakemus vahvistetun eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen oikaisusta tehdään esittämällä asetuksen 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu hakemus sille tuomioistuimelle, joka on vahvistanut eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen. Lain 2 §:n 2 ja 3 momenttia sovelletaan soveltuvin osin.

2. Jos ensimmäisessä momentissa tarkoitetun hakemuksen tekee velkoja, jonka pyynnöstä täytäntöönpanoperuste on vahvistettu, hakemukseen on mahdollisuuksien mukaan liitettävä eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava alkuperäinen todistus, johon oikaisua haetaan. Velallista ei kutsuta kuultavaksi. Tuomioistuin antaa oikaisua koskevan päätöksen ilmoittamanaan ajankohtana. Tämä päivämäärä merkitään päätökseen, jonka perusteella annetaan oikaistu todistus eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistamisesta. Samalla eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava aiempi todistus kumoutuu. Jos hakemus hylätään, eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava alkuperäinen todistus palautetaan hakijalle.

3. Jos ensimmäisessä momentissa tarkoitetun hakemuksen tekee velallinen, tuomioistuin tekee oikaisua koskevan päätöksen vasta sen jälkeen, kun se on ensin kuullut velkojaa ja velallista asiasta. Tuomioistuin antaa oikaisua koskevan päätöksen ilmoittamanaan ajankohtana. Tämä päivämäärä ja aiempi täytäntöönpano merkitään päätökseen, jonka perusteella annetaan oikaistu todistus eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistamisesta. Samalla eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava aiempi todistus kumoutuu. Tuomioistuin velvoittaa velkojan luovuttamaan täytäntöönpanoperusteen vahvistavan uuden todistuksen tuomioistuimen kirjaamolle.

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen täytäntöönpanolain 2 §:n 2 ja 3 momentti

2. Ensimmäisessä momentissa tarkoitetun hakemuksen yhteydessä on esitettävä virallinen jäljennös päätöksestä, jonka perusteella täytäntöönpanoperusteen vahvistamista haetaan, sekä haaste, jonka perusteella päätös on tehty. Hakemuksen on lisäksi sisällettävä mahdollisuuksien mukaan kaikki tarvittavat tiedot, joiden perusteella tuomioistuin voi vahvistaa päätöksen asetuksen liitteen I mukaiseksi eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi. Jos hakemuksen yhteydessä esitetyt asiakirjat tai tiedot ovat riittämättömiä, hakemuksen tekijä voi täydentää tietoja myöhemmin.

3. Ensimmäisessä momentissa tarkoitetun hakemuksen esittää haastemies tai syyttäjänvirasto. Tämä ei ole tarpeen silloin, kun kysymys on riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen (kantonrechter) päätöksen vahvistamisesta.

1.2. Peruuttamismenettely

Peruuttamista voidaan hakea asetuksen liitteessä VI olevalla lomakkeella siinä tuomioistuimessa, joka on vahvistanut eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen. Peruuttamismenettelystä säädetään täytäntöönpanolain 5 §:ssä. Tämä merkitsee sitä, että täytäntöönpanolain säännösten lisäksi menettelyyn sovelletaan Alankomaiden siviilioikeudenkäyntilain 261 §:ää ja sitä seuraavia pykäliä. Muutoksenhakuun sovelletaan siviilioikeudenkäyntilain 358 §:n ja sitä seuraavien pykälien määräyksiä ja kassaatiovalitukseen 426 §:n ja sitä seuraavien pykälien määräyksiä.

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen täytäntöönpanolain 5 §

1. Asetuksen 10 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen hakemus eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen peruuttamisesta tehdään käyttämällä asetuksen 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua hakemuslomaketta. Hakemus tehdään sille tuomioistuimelle, joka on antanut eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen. Lain 2 §:n 2 ja 3 momenttia sovelletaan soveltuvin osin.

2. Tuomioistuin antaa peruuttamista koskevan päätöksen ilmoittamanaan ajankohtana sen jälkeen, kun osapuolia on ensin kuultu peruuttamisesta. Tuomioistuin voi velvoittaa velkojan luovuttamaan täytäntöönpanoperusteen vahvistavan uuden todistuksen tuomioistuimen kirjaamolle.

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen täytäntöönpanolain 2 §:n 2 ja 3 momentti

2. Ensimmäisessä momentissa tarkoitetun hakemuksen yhteydessä on esitettävä virallinen jäljennös päätöksestä, jonka perusteella täytäntöönpanoperusteen vahvistamista haetaan, sekä haaste, jonka perusteella päätös on tehty. Hakemuksen on lisäksi sisällettävä mahdollisuuksien mukaan kaikki tarvittavat tiedot, joiden perusteella tuomioistuin voi vahvistaa päätöksen asetuksen liitteen I mukaiseksi eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi. Jos hakemuksen yhteydessä esitetyt asiakirjat tai tiedot ovat riittämättömiä, hakemuksen tekijä voi täydentää tietoja myöhemmin.

3. Ensimmäisessä momentissa tarkoitetun hakemuksen esittää haastemies tai syyttäjänvirasto. Tämä ei ole tarpeen silloin, kun kysymys on riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen (kantonrechter) päätöksen vahvistamisesta.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Riitauttamatonta vaatimusta koskevan päätöksen uudelleentutkimista asetuksen 19 artiklan mukaisesti voidaan pyytää eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen täytäntöönpanolain 8 §:n perusteella. Jos uudelleentutkimista haetaan lain 8 §:n 3 momentin mukaisesti, menettelyyn sovelletaan Alankomaiden siviilioikeudenkäyntilain 261 §:ää ja sitä seuraavia pykäliä.

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen täytäntöönpanolain 8 §

1. Velallinen voi asetuksen 19 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa mainituin perustein pyytää päätöksen antaneelta tuomioistuimelta asetuksen mukaisesta riitauttamattomasta vaatimuksesta annetun päätöksen uudelleentutkimista.

2. Jos päätös on tuomioistuimen tuomio, uudelleentutkimista koskeva hakemus on tehtävä siviilioikeudenkäyntilain 146 §:n mukaisen muutoksenhakukanteen muodossa.

3. Jos kysymyksessä on yksinkertaistetussa menettelyssä annettu päätös, uudelleentutkimisesta on tehtävä hakemus.

4. Muutoksenhakua koskeva hakemus on tehtävä:

a) neljän viikon kuluessa siitä, kun velallinen on saanut tiedon päätöksestä silloin, kun on kysymys asetuksen 19 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta tapauksesta;

b) neljän viikon kuluessa siitä, kun asetuksen 19 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut perusteet ovat lakanneet olemasta voimassa.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Asetuksen 20 artiklan mukaisia hyväksyttyjä kieliä ovat hollanti tai kieli, jota velallinen ymmärtää.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Alankomaiden nimeämä viranomainen, joka voi vahvistaa virallisen asiakirjan asetuksen 25 artiklan mukaisesti eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi, on välitoimista määräävä tuomioistuin (voorzieningenrechter van de rechtbank) sillä paikkakunnalla, joka on virallisen asiakirjan vahvistaneen notaarin kotipaikka.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 25/08/2016

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste - Itävalta


1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

– Kun kyseessä on tuomioistuimen tuomio, tuomioistuimessa tehty sovinto tai 4 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu elatusvelvollisuutta koskeva sopimus: eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistamisen kumoamista tai oikaisemista koskeva hakemus sille tuomioistuimelle tai hallintoviranomaiselle, joka on vahvistanut eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen (täytäntöönpanomenettelyä koskevan lain (Exekutionsordnung) 419 §:n 1 ja 2 momentti).

– Kun kyseessä on täytäntöönpanokelpoinen notaarin vahvistama asiakirja: oikaisuhakemus sille notaarille, joka on vahvistanut asiakirjan, ja tämän ollessa estynyt Itävallan notaarilain (Notariatsordnung) 119, 146 ja 149 §:n nojalla toimivaltaiselle viranhaltijalle. Notaarin antaman vahvistuksen kumoamisessa toimivalta on sillä tuomioistuimella, jolla on prosessilain (Prozessgesetz) nojalla toimivalta ratkaista notaarin vahvistaman asiakirjan täytäntöönpanokelpoisuutta koskeva riita (täytäntöönpanomenettelyä koskevan lain 419 §:n 3 momentti).

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

– Kun tiedoksianto on toteutunut asianmukaisesti: hakemus menetetyn määräajan palauttamiseksi kiistettäessä vaatimuksen voimaansaattaminen tai asian käsittelyyn osallistumisen laiminlyönti.

– Kun tiedoksianto on toteutunut puutteellisesti: hakemus tuomion tiedoksiantamiseksi uudelleen (yksivaiheisessa menettelyssä annetut tuomiot, kuten maksamismääräys), tuomiota koskeva muutoksenhaku (Berufung) (yksipuoliset tuomiot) tai tuomiota koskeva muutoksenhaku (Rekurs) (laiminlyönnin vuoksi tehdyt päätökset).

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Saksa.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

– Kun kyseessä on 4 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu elatusvelvollisuutta koskeva sopimus: hallintoviranomainen, jossa sopimus on tehty;

– Kun kyseessä on täytäntöönpanokelpoinen notaarin vahvistama asiakirja: notaari, joka on vahvistanut asiakirjan, ja tämän ollessa estynyt Itävallan notaarilain (Notariatsordnung) 119, 146 ja 149 §:n nojalla toimivaltainen viranhaltija. Itävallan notaarikamarin internetsivuilla on luettelo kaikista notaareista http://www.notar.at/.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 10/11/2017

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste - Puola


1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

- Oikaisumenettely: oikaisu (ks. siviiliprosessilain 350 § luettuna yhdessä 361 §:n kanssa).

350 §:n 1 momentti. Tuomioistuin voi oikaista omasta aloitteestaan mitkä tahansa tuomioon sisältyvät epätarkkuudet sekä kirjoitus-, lasku- ja muut ilmeiset virheet.

2 mom. Tuomioistuin voi antaa oikaisua koskevan päätöksen suljetuin ovin; alkuperäiseen tuomioon on lisättävä huomautus siitä, että se on oikaistu; osapuolille toimitettaviin otteisiin on niin ikään lisättävä tällainen huomautus, jos ne sitä vaativat. Myöhemmät jäljennökset ja otteet on laadittava siten, että oikaisupäätös sisältyy niihin.

3 mom. Jos asia käsitellään toisen oikeusasteen tuomioistuimessa, se voi oikaista ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antaman tuomion omasta aloitteestaan.

361 §. Ellei siviiliprosessilaissa toisin säädetä, tuomioita koskevia säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin myös tuomioistuimen päätöksiin.”

13 §:n 2 momentti. Ellei erillisissä säännöksissä toisin säädetä, menettelyä koskevia säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin myös muihin tässä laissa säänneltyihin menettelyihin.

- Peruuttamismenettely, ks. siviiliprosessilain 7954 §.

”7954 §:n 1 momentti. Jos ilmenee, että eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava todistus on erillisissä säännöksissä määritellystä syystä peruutettava, todistuksen peruuttaa velallisen hakemuksesta se tuomioistuin, joka on antanut todistuksen.

2 mom. Hakemus on tehtävä kuukauden kuluessa päivästä, jona päätös todistuksen myöntämisestä on annettu velalliselle tiedoksi.

3 mom. Jos hakemusta ei tehdä erillisissä säännöksissä tarkoitetulla lomakkeella, sen tulee täyttää vastauskirjelmälle asetetut vaatimukset ja siinä on mainittava perustelut.

4 mom. Tuomioistuin kuulee velkojaa ennen kuin se tekee asiassa päätöksen.

5 mom. Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen peruuttamista koskevaan päätökseen voi hakea muutosta.”

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Uudelleentutkimismenettely: muutoksenhakua koskevan määräajan jatkaminen (ks. siviiliprosessilain 168–172 §).

168 §:n 1 momentti. Jos osapuoli ei ole ryhtynyt toimiin määräajan kuluessa hänestä itsestään riippumattomasta syystä, tuomioistuin päättää määräajan palauttamisesta osapuolen hakemuksesta. Tuomioistuin voi tehdä päätöksen suljetuin ovin.

2 mom. Määräaikaa ei palauteta, jos määräajan laiminlyönnistä ei aiheudu osapuolelle kielteisiä vaikutuksia menettelyssä.

169 §:n 1 momentti. Määräajan palauttamista koskeva hakemus toimitetaan sille tuomioistuimelle, jossa toimi oli määrä toteuttaa, viikon kuluessa siitä kun syy, jonka vuoksi määräajan laiminlyönti on tapahtunut, on lakannut.

169 §:n 2 momentti. Hakemus on perusteltava.

169 §:n 3 momentti. Osapuolen on toteutettava prosessitoimi samalla kun hän esittää määräajan palauttamista koskevan hakemuksen.

169 §:n 4 momentti. Kun määräajan päättymisestä on kulunut vuosi, määräaika voidaan palauttaa vain poikkeustapauksessa.

169 §:n 5 momentti. Määräajan palauttamista koskeva hakemus voidaan käsitellä suljetuin ovin.

172 §. Määräajan palauttamista koskeva hakemus ei aiheuta menettelyn eikä tuomion täytäntöönpanon keskeyttämistä. Tuomioistuin voi kuitenkin olosuhteista riippuen päättää keskeyttää menettelyn tai tuomion täytäntöönpanon. Tuomioistuin voi tehdä päätöksen suljetuin ovin. Jos hakemus otetaan käsiteltäväksi, tuomioistuin voi tutkia asian viipymättä.”

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Hyväksytyt kielet (asetuksen 20 artiklan 2 kohdan c alakohta): puola.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Asetuksen 25 artiklassa tarkoitettu viranomainen: alioikeudet. Toimivalta kuuluu sille alioikeudelle, jonka toimivallan perusteella virallinen asiakirja on laadittu.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 13/06/2019

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste - Portugali


1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Eurooppalaista täytäntöönpanoperustetta koskevaan todistukseen liittyvä oikaisu- tai peruuttamishakemus voidaan tehdä käyttämällä asetuksen liitteen VI mukaista vakiolomaketta. Hakemus osoitetaan todistuksen myöntäneelle taholle.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Asetuksen 19 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta uudelleentutkimismenettelystä säädetään siviiliprosessilain (Código de Processo Civil) 696 §:n e momentissa.

Asetuksen 19 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta uudelleentutkimismenettelystä säädetään siviiliprosessilain (Código de Processo Civil) 140 §:ssä.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Hyväksytty kieli on portugali.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Tätä varten nimetyt viranomaiset ovat notaarit (notários).


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 20/08/2019

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste - Romania


1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Jos täytäntöönpanoperuste on tuomioistuimen tuomio – myös tuomioistuimessa tehty sovintosopimus tai muu laissa vahvistettujen edellytysten mukaisesti tehty osapuolten sopimus – todistuksen antaminen kuuluu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toimivaltaan (tietyistä toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen tiettyjen yhteisön säädösten soveltamiseksi Romanian liityttyä Euroopan unioniin, annetun hallituksen erityisasetuksen nro 119/2006, sellaisena kuin se on hyväksytty muutettuna lailla nro 191/2007 sekä myöhemmin muutettuna ja täydennettynä, 2 §:n 1 momentti).

Oikaisupyynnön käsittelee todistuksen antanut tuomioistuin. Tuomioistuin tekee todistuksen antamista koskevasta pyynnöstä päätöksen kuulematta osapuolia. Todistuksen antamista koskevasta myönteisestä päätöksestä ei voi valittaa. Todistus annetaan velkojalle ja siitä lähetetään jäljennös velalliselle. Sitä koskevasta päätöksestä voi valittaa 15 päivän kuluessa siitä, kun päätös on ilmoitettu paikalla olevalle velkojalle tai annettu tiedoksi velkojalle, joka ei ole paikalla. Samoja sääntöjä sovelletaan vastaavasti myös oikeuskysymykseen rajoittuvan muutoksenhaun yhteydessä. (Tietyistä toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen tiettyjen yhteisön säädösten soveltamiseksi Romanian liityttyä Euroopan unioniin, annetun hallituksen erityisasetuksen nro 119/2006, sellaisena kuin se on hyväksytty muutettuna lailla nro 191/2007 sekä myöhemmin muutettuna ja täydennettynä, I 1 luvun 2, 3, 5 ja 6 §).

Peruuttamispyyntö on tehtävä todistuksen antaneelle tuomioistuimelle kuukauden kuluessa todistuksen tiedoksiantamisesta. Jos tuomioistuin havaitsee osapuolten kuulemisen jälkeen, ettei todistuksen antamisessa ole noudatettu asetuksen (EY) N:o 805/2004 edellytyksiä, se kumoaa todistuksen antamisen yhteydessä vahvistetut toimenpiteet ja määrää todistuksen peruutettavaksi kokonaan tai osittain. Päätöksestä voi valittaa 15 päivän kuluessa tiedoksiantamisesta. Samoja sääntöjä sovelletaan vastaavasti myös oikeuskysymystä koskevan muutoksenhaun (recurs) yhteydessä. (Tietyistä toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen tiettyjen yhteisön säädösten soveltamiseksi Romanian liityttyä Euroopan unioniin, annetun hallituksen erityisasetuksen nro 119/2006, sellaisena kuin se on hyväksytty muutettuna lailla nro 191/2007 sekä myöhemmin muutettuna ja täydennettynä, I 1 luvun 7 §).

Asetuksen 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua uudelleentutkimista koskevat menettelyt

Asetuksen 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua uudelleentutkimista koskevia menettelyjä ovat Romanian lain mukaiset tavanomaiset (apel) ja poikkeukselliset (recurs, contestație în anulare, revizuire) muutoksenhakumenettelyt.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Asetuksen 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua uudelleentutkimista koskevat menettelyt

Asetuksen 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua uudelleentutkimista koskevia menettelyjä ovat Romanian lain mukaiset tavanomaiset (apel) ja poikkeukselliset (recurs, contestație în anulare, revizuire) muutoksenhakumenettelyt.

Tavanomaisen muutoksenhaun (apel) oikeusperusta on siviiliprosessilain 466–482 §.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten tuomioihin voi hakea muutosta tavanomaisella muutoksenhaulla. Muutosta on haettava 30 päivän kuluessa tuomion tiedoksiantamisesta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpano keskeytyy muutoksenhaun ajaksi. Muutoksenhaku ja sen perustelut esitetään siihen tuomioistuimeen, jonka tuomioon muutosta haetaan.

Vastaaja voi tehdä muutoksenhakuajan umpeuduttua kirjallisen vastavalituksen (apel incident) samassa oikeuskäsittelyssä, jossa annetaan ratkaisu vastapuolen tekemästä muutoksenhausta, esittämällä oman kanteen, jolla pyritään muuttamaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio.

Jos prosessi on useiden tahojen yhteinen tai jos käsittelyyn ensimmäisessä oikeusasteessa on tullut mukaan kolmansia osapuolia, vastaajalla on oikeus tehdä muutoksenhakuajan päätyttyä kirjallinen valitus (apel provocat) toista vastaajaa tai sellaista henkilöä vastaan, joka on ollut mukana ensimmäisen oikeusasteen käsittelyssä ja joka ei ole osapuolena päävalituksessa, mikäli tämän mukanaololla saattaa olla vaikutusta vastaajan omaan juridiseen asemaan käsittelyssä.

Vastaaja voi tehdä apel incident ja apel provocat -muutoksenhaun, kun päävalituksen käsittely on päättynyt.

Määräajassa jätetyn muutoksenhaun myötä pääasiaa tarkastellaan uudelleen ja muutoksenhakutuomioistuin antaa siitä sekä tosiasioita koskevan että oikeudellisen päätöksen (efectul devolutiv al apelului).

Muutoksenhakutuomioistuin tekee pääasiassa vastaajan asettamassa määräajassa päätöksen, jota koskeva ratkaisu riippuu tuomion siitä osasta, josta on tehty muutoksenhaku. Koko asia hajautetaan, kun muutoksenhaku ei rajoitu vain joihinkin tuomiolauselman osiin, kun tarkoituksena on tuomion kumoaminen tai kun riita-asian kohde ei ole jaettavissa.

Muutoksenhakutuomioistuin saattaa pitää tuomion ennallaan, jolloin muutoksenhaku hylätään tai kumotaan tai se raukeaa. Jos muutoksenhaku hyväksytään, tuomioistuin peruuttaa alkuperäisen tuomion tai muuttaa sitä.

Jos käy ilmi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on antanut virheellisesti ratkaisun ilman, että se on tarkastellut pääasiaa, tai ratkaisu on tehty ilman, että osapuolet on asianmukaisesti kutsuttu kuultaviksi, muutoksenhakutuomioistuin kumoaa tuomion ja lähettää asian uudelleen käsiteltäväksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen pääasian ratkaisemista varten. Asia voidaan lähettää uudelleen käsiteltäväksi vain kerran.

Jos muutoksenhakutuomioistuin katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella ei ole ollut asiassa tuomiovaltaa, se tapauksen mukaan kumoaa tuomion ja lähettää asian tuomioistuimeen tai hylkää muutoksenhaun.

Jos muutoksenhakutuomioistuin toteaa olevansa itse tuomiovaltainen ensimmäisen asteen tuomioistuimena, se kumoaa tuomion ja antaa uuden ratkaisun pääasiassa.

Muutoksenhaun tekijä ei voi joutua oman muutoksenhakunsa vuoksi huonompaan asemaan kuin tuomion johdosta, johon muutosta haetaan.

Oikeuskysymystä koskevan muutoksenhaun (recurs) oikeusperusta on siviiliprosessilain 483–502 §.

Oikeuskysymystä koskeva muutoksenhaku voidaan tehdä, kun kyseessä on muutoksenhaun perusteella annettu ratkaisu, tuomio, jossa ei ole valitusoikeutta, sekä tietyt muut tapaukset. Muutosta ei voida hakea tietyissä kysymyksistä annettuihin tuomioihin. Näitä ovat esimerkiksi holhoukseen, perhekysymyksiin, siviilisäätyyn, kiinteistöihin ja evakuointeihin liittyvät asiat. Seuraaviin kysymyksiin liittyen muutoksenhakutuomioistuimen tuomiosta voidaan tehdä ainoastaan tavanomainen muutoksenhaku (apel): rasitteet, omistusrajojen siirtäminen ja määrittäminen, velvoitteet, joita ei voi mitata rahassa, henkilön oikeudellinen julistaminen kuolleeksi, yhteisomistuksen purkaminen, siviilimerenkulku, työriidat, sosiaaliturva, pakkolunastukset, juridisista virheistä johtuvat vahingonkorvaukset sekä kanteet, joiden rahallinen arvo on yli 500 000 leuta, sekä muutoksenhakutuomioistuinten tuomiot.

Muutosta on haettava 30 päivän kuluessa tuomion tiedoksiantamisesta. Oikeuskysymystä koskevan muutoksenhaun ratkaisee tuomioistuin, joka on hierarkiassa alkuperäisen tuomion antaneen tuomioistuimen yläpuolella. Muutoksenhausta päättävä tuomioistuin voi muutoksenhaun tekijän pyynnöstä määrätä alkuperäisen tuomion täytäntöönpanon keskeytettäväksi.

Recurs incident ja recurs provocat -muutoksenhaut vastaavat apel incident ja apel provocat -muutoksenhakuja.

Kun oikeuskysymystä koskeva muutoksenhaku on periaatteessa hyväksytty käsiteltäväksi, tuomioistuin tarkistaa kaikki esiin tuodut perustelut ja voi hyväksyä, hylätä tai kumota muutoksenhaun tai todeta sen rauenneeksi. Jos muutoksenhaku hyväksytään käsiteltäväksi, alkuperäinen tuomio voidaan kumota kokonaan tai osittain. Kumotulla tuomiolla ei ole oikeusvaikutusta, eivätkä tällaisen tuomion perusteella toteutetut toimeenpano- tai vakuutustoimet ole lainvoimaisia. Tuomioistuin toteaa tämän viran puolesta antamalla asiaa kumoamispäätöksen.

Jos tuomio kumotaan, pääasiaa käsittelevän tuomioistuimen on noudatettava muutoksenhakutuomioistuimen päätöksiä oikeuskysymyksistä. Jos tuomio kumotaan prosessisääntöjen rikkomisen vuoksi, kumotun tuomion tarkastelu aloitetaan alusta. Kumoamisen jälkeen pääasian käsitellyt tuomioistuin antaa uudenmuutoksenhakutuomioistuimen määrittämissä rajoissa, ja ottaa huomioon kaikki seikat, jotka on tuotu esiin alkuperäisen tuomioistuimen tuomiossa.

Oikeuskysymystä koskeva muutoksenhaku tai muutoksenhakutuomioistuimen uudelleentarkastelu eivät voi heikentää osapuolen asemaa.

Kumoamiskanteen (contestație în anulare) oikeusperusta on siviiliprosessilain 503-508 §

Lopullisesta tuomiosta voi tehdä kumoamiskanteen, jos muutoksenhaun tekijää ei ole kuultu lainmukaisesti eikä tämä ole ollut paikalla asian käsittelyssä. Kumoamiskanne esitetään perusteluineen siihen tuomioistuimeen, jonka tuomioon muutosta haetaan. Se voidaan esittää 15 päivän kuluessa tuomion tiedoksiantamisesta, ja viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun tuomiosta on tullut lopullinen. Tuomioistuin voi keskeyttää sen tuomion täytäntöönpanon, jonka kumoamista on haettu, edellyttäen, että asiassa asetetaan vakuus. Jos kumoamiskanne on perusteltu, tuomioistuin antaa yhden ainoan tuomion, jolla kumotaan alkuperäinen tuomio ja annetaan uusi ratkaisu.  Kumoamiskanteeseen annettuun tuomioon sovelletaan samoja muutoksenhakukanavia kuin alkuperäiseen tuomioon.

Uudelleentarkastelun (revizuire) oikeusperusta on siviiliprosessilain 509-513 §

Pääasiaa koskevan tai siihen muutoin liittyvän tuomion uudelleentarkastelua voidaan hakea esimerkiksi, jos osapuoli on estynyt olemasta läsnä oikeudenkäynnissä hänestä itsestään riippumattomista syistä. Uudelleentarkastelua on haettava 15 päivän kuluessa estymisen päättymisestä. Tuomioistuin voi keskeyttää sen tuomion täytäntöönpanon, jonka uudelleentarkastelua on haettu, edellyttäen, että asiassa asetetaan vakuus. Jos tuomioistuin hyväksyy uudelleentarkastelua koskevan pyynnön, se muuttaa alkuperäisen tuomion kokonaan tai osittain, ja jos lopullinen tuomio on epäsuotuisa, se kumotaan. Uudelleentarkastelussa annettuun ratkaisuun sovelletaan niitä muutoksenhakukanavia, jotka laissa on määrätty alkuperäiselle tuomiolle.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Romania.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Jos täytäntöönpanoperuste on virallinen asiakirja, todistuksen antaa se tuomioistuin, jonka tuomiopiirissä asiakirja on annettu (tietyistä toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen tiettyjen yhteisön säädösten soveltamiseksi Romanian liityttyä Euroopan unioniin, annetun hallituksen erityisasetuksen nro 119/2006, sellaisena kuin se on hyväksytty muutettuna lailla nro 191/2007 sekä myöhemmin muutettuna ja täydennettynä, I 1 luvun 2 §:n 2 momentti).


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 17/02/2017

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste - Slovenia


1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Asetuksen 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu oikaisumenettely:

  • Oikaisupyyntö on osoitettava sille viranomaiselle, joka on antanut eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen (täytäntöönpano- ja turvaamislain (Zakon o izvršbi in zavarovanju) 42.c §:n ensimmäinen momentti).

Asetuksen 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu peruuttamismenettely:

  • Kumoamismenettelystä säädetään täytäntöönpano- ja turvaamislain 42.c §:n toisessa momentissa (todistuksen voi kumota sen antanut tuomioistuin tai viranomainen) ja 40.c §:n kolmannessa momentissa (kun täytäntöönpanomenettely perustuu täytäntöönpanopäätöksen lainvoimaisuuden vahvistavaan viralliseen asiakirjaan, lainvoimaisuutta koskevan todistuksen voi kumota tuomioistuin, jolla on alueellinen toimivalta päättää sallituista täytäntöönpanokeinoista).

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Siviiliprosessilain (Zakon o pravdnem postopku) 394–405 §:ssä tarkoitettu uusi menettely.

Siviiliprosessilain 166–120 §:ssä tarkoitettu oikeuksien ennalleen palauttaminen.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Viralliset kielet ovat sloveeni sekä vähemmistökielet italia ja unkari niillä alueilla, joilla kyseiset kielet ovat virallisessa tuomioistuinkäytössä (siviiliprosessilain 6 § ja 104 § yhdessä täytäntöönpano- ja turvaamislain 15 §:n kanssa).

Kaksikielisistä alueista säädetään laissa kunnista ja niiden rajoista (Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ZUODNO, Slovenian tasavallan virallinen lehti nro 108/06 – virallinen konsolidoitu toisinto ja nro 9/11). ZUODNOn 5 § kuuluu seuraavasti: ”Kaksikielisiä alueita ovat tämän lain nojalla kunnat, jotka määritellään sellaisiksi niiden perussäännössä: Lendava, Hodoš - Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola ja Piran.”

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Notaari.

Luettelo notaareista on täällä.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 26/10/2017

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste - Slovakia


1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Riita-asiain siviiliprosessilain 160/2015 (Civilný sporový poriadok) 21 §:n mukaan todistusten oikaisemista ja peruuttamista koskeva toimivalta on tuomioistuimella, joka teki asiassa päätöksen tai jossa sovintoratkaisu hyväksyttiin tai tehtiin. Tuomioistuimet tekevät oikaisut riita-asiain siviiliprosessilain 224 §:n mukaisesti.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Viitaten asetuksen 19 artiklan 1 kohdan a alakohtaan slovakialaisilla tuomioistuimilla on oikeus tutkia päätös uudelleen riita-asiain siviiliprosessilain 355–457 §:n mukaisesti. Viitaten asetuksen 19 artiklan 1 kohdan b alakohtaan tuomioistuin tutkii päätöksen uudelleen riita-asiain siviiliprosessilain 122 §:n (määräajan umpeenkulumisen seuraamuksista vapauttaminen) mukaisesti.

Pykälissä 355–457 säädetään yksittäisistä muutoksenhakumenettelyistä, joita ovat tavanomainen muutoksenhaku (odvolanie), menettelyn uudelleen aloittaminen (žaloba na obnovu konania) ja ylimääräinen muutoksenhaku (dovolanie). Yksittäisissä säännöksissä säädetään edellytyksistä muutoksenhaun käsittelylle, jätettäviin valituksiin sisällytettävistä tiedoista, tuomioistuinten toimenpiteistä sekä tuomioistuinten päätöksentekomenettelyistä muutoksenhauissa.

Riita-asiain siviiliprosessilain teksti löytyy sivulta Slov-lex.sk.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Asetuksen 20 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu hyväksytty kieli on slovakki.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Toimivalta antaa, muuttaa tai peruuttaa todistus viralliseen asiakirjaan liittyvän erityisen lainsäädännön mukaisesti on riita-asiain siviiliprosessilain 21 §:n 2 momentin mukaisesti alueoikeuksilla (krajské súdy), jotka vastaavat asiakirjojen laillistamisesta kansainvälistä yksityisoikeutta ja menettelysääntöjä koskevan lain 97/1963, sellaisena kuin se on muutettuna, 62 §:n mukaisesti.

Alueoikeudella on toimivalta laillistaa virallinen asiakirja tai antaa apostille-todistus, kun kyseessä ovat sen toimivalta-alueelle sijoittautuneen piirituomioistuimen (okresný súd), notaarin tai haastemiehen antamat asiakirjat, tällaisen piirituomioistuimen, notaarin tai haastemiehen oikeaksi todistamat asiakirjat tai asiakirjat, joiden allekirjoituksen tällainen piirituomioistuin, notaari tai haastemies on todistanut oikeaksi, samoin kuin virallisten kielenkääntäjien tekemät käännökset tai asiantuntijoiden laatimat lausunnot.

Lain 97/1963 teksti löytyy sivulta Slov-lex.sk


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 08/11/2018

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste - Suomi


1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

10 artiklan 2 kohdan a alakohdan oikaisumenettely

Hallituksen esityksessä eduskunnalle (HE 137/2005) laiksi riitauttamattomia vaatimuksia koskevasta eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta on oikaisumenettelystä ehdotettu seuraavansisältöistä säännöstä (2 §).

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavassa todistuksessa olevan virheen korjaaminen.

Jos asetuksessa tarkoitetun tuomion, tuomioistuimessa tehdyn sovinnon tai virallisen asiakirjan sisältö on esitetty asetuksen nojalla annetussa todistuksessa virheellisesti, todistuksen antaneen tuomioistuimen tai muun viranomaisen on sille tehdystä hakemuksesta korjattava virhe.

Todistuksen korjaamista koskeva hakemus voidaan tehdä käyttämällä asetuksen liitteen VI mukaista vakiolomaketta. Korjaus on merkittävä alkuperäiseen todistukseen. Jos alkuperäistä todistusta ei saada korjatuksi, velkojalle on annettava uusi todistus. Tehdystä korjauksesta on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava asianosaiselle, joka on pyytänyt todistuksesta jäljennöksen. Jos asiassa on haettu muutosta, tehdystä korjauksesta on ilmoitettava muutoksenhakutuomioistuimelle.

10 artiklan 2 kohdan b alakohdan peruuttamismenettely

Hallituksen esityksessä eduskunnalle (HE 137/2005) laiksi riitauttamattomia vaatimuksia koskevasta eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta on peruuttamismenettelystä ehdotettu seuraavansisältöistä säännöstä (3 §).

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen peruuttaminen

Jos todistus, jossa asetuksessa tarkoitettu tuomio, tuomioistuimessa tehty sovinto tai virallinen asiakirja vahvistetaan eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi, on annettu selkeästi virheellisin perustein asetuksella säädetyt vaatimukset huomioon ottaen, todistuksen antaneen tuomioistuimen tai muun viranomaisen on sille tehdystä hakemuksesta peruutettava todistus.

Todistuksen peruuttamista koskeva hakemus voidaan tehdä käyttämällä asetuksen liitteen VI mukaista vakiolomaketta. Asiaan osalliselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi hakemuksesta, jollei se ole selvästi tarpeetonta.

Peruutus on merkittävä alkuperäiseen todistukseen, jos se on mahdollista. Peruutuksesta on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava asianosaiselle, joka on pyytänyt todistuksesta jäljennöksen. Jos asiassa on haettu muutosta, peruutuksesta on ilmoitettava muutoksenhakutuomioistui-melle.

Laki tulisi voimaan 21 päivänä lokakuuta 2005.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Asetuksen 12 artiklan 1 kohdan mukaan asetuksen vähimmäisvaatimuksia koskevaa III lukua sovelletaan 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuihin velallisen poissaoloon perustuviin ratkaisuihin. Asetuksen 12 artiklan 2 kohdan mukaan III luvun säännöksiä sovelletaan myös silloin, kun velallisen poissaoloon perustuva ratkaisu annetaan muutoksenhakutuomioistuimessa.

Silloin kun tuomioistuimessa on annettu 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetulla tavalla velallisen poissaoloon perustuva ratkaisu, velallisella on 19 artiklan 1 kohdassa mainituissa tilanteissa oltava mahdollisuus saattaa ratkaisu tuomioistuimen uudelleen tutkittavaksi, jotta ratkaisu voidaan vahvistaa eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi. Suomessa velallisen passivisuudesta käräjäoikeudessa seuraa yksipuolinen tuomio. Yksipuoliseen tuomioon voidaan oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 15 §:n mukaan hakea takaisinsaantia 30 päivän kuluessa siitä lukien, kun takaisinsaannin hakija todisteellisesti on saanut tiedon yksipuolisesta tuomiosta.

Takaisinsaantisäännöksen soveltamisen kannalta ei siten ole merkitystä sillä, koska velallinen on saanut tiedon yksipuolisesta tuomioista. Ellei yksipuolista tuomiota ole annettu velalliselle tiedoksi, takaisinsaannille laissa asetettu määräaika ei lähde kulumaan. Säännös on asetuksen 19 artiklassa säädettyjä vähimmäisvaatimuksia väljempi. Lisäksi oikeudenkäymiskaaren 31 luvun ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja koskevat säännökset soveltuvat myös yksipuoliseen tuomioon. Näitä ovat oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 1 §:n mukainen tuomiovirhekantelu sekä saman luvun 7 §:n mukainen tuomion purku. Oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 17 §:ssä on vielä erillinen säännös menetetyn määräajan palauttamisesta.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavasta todistuksesta voi toimittaa käännöksen suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Suomessa virallisia asiakirjoja koskevia säännöksiä sovelletaan asetuksen 4 artiklan 3 kohdan b alakohdan perusteella kunnan sosiaalilautakunnan vahvistamiin ja näin oikeiksi todistamiin elatusapusopimuksiin. Elatusapusopimuksen vahvistanut kunnan sosiaalilautakunta vahvistaa sen myös eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi.

Luettelo Suomen kunnista on sähköisessä muodossa saatavilla oikeusministeriön ylläpitämillä verkkosivuilla osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://oikeus.fi/fi/. Kuntien yhteystiedot löytyvät kuntaliiton verkkosivuilta osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.kunnat.net.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 16/08/2019

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste - Ruotsi


1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava todistus voidaan oikaista tuomioistuinten toimivallasta ja tiettyjen päätösten tunnustamista ja kansainvälistä täytäntöönpanoa koskevista täydentävistä säännöksistä annetun lain (2014:912) 14 §:n mukaisesti (eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta annetun asetuksen 10 artiklan 1 kohdan a alakohta).

”Tuomioistuinten toimivallasta ja tiettyjen päätösten tunnustamista ja kansainvälistä täytäntöönpanoa koskevista täydentävistä säännöksistä annetun lain (2014:912) 14 §

Jos eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava todistus ei vastaa sen perusteena olevaa tuomiota, virallista asiakirjaa tai päätöstä painovirheen tai muun vastaavan virheen vuoksi, sen tuomioistuimen tai viranomaisen, joka on antanut todistuksen, on korjattava todistuksessa oleva virhe. Oikaisua koskeviin päätöksiin ei voi hakea muutosta.”

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava todistus voidaan peruuttaa tuomioistuinten toimivallasta ja tiettyjen päätösten tunnustamista ja kansainvälistä täytäntöönpanoa koskevista täydentävistä säännöksistä annetun lain (2014:912) 15 §:n mukaisesti (eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta annetun asetuksen 10 artiklan 1 kohdan b alakohta).

”Tuomioistuinten toimivallasta ja tiettyjen päätösten tunnustamista ja kansainvälistä täytäntöönpanoa koskevista täydentävistä säännöksistä annetun lain (2014:912) 15 §

Jos eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava todistus on annettu eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta annetussa asetuksessa säädettyjen vaatimusten vastaisesti, sen tuomioistuimen tai viranomaisen, joka on antanut todistuksen, on peruutettava se.

Jos todistus peruutetaan, asianosaisille on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi, jollei se ole selvästi tarpeetonta.

Peruuttamista koskeviin päätöksiin ei voi hakea muutosta.”

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Uudelleentutkimista koskeva hakemus voidaan tehdä muutoksenhakuna Ruotsin oikeudenkäymiskaaren (rättegångsbalken) 50 luvun 1 §:n mukaisesti, takaisinsaantina oikeudenkäymiskaaren 44 luvun 9 §:n mukaisesti, uudelleenkäsittelynä maksumääräyksistä ja virka-avusta annetun lain (1990:746) 52 §:n mukaisesti tai määräajan palauttamista varten oikeudenkäymiskaaren 59 luvun 1 §:n mukaisesti (eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta annetun asetuksen 19 artikla).

”Oikeudenkäymiskaaren 50 luvun 1 §

Jos asianosainen haluaa hakea muutosta käräjäoikeuden riita-asiassa antamaan tuomioon, se on tehtävä kirjallisesti. Hakemus on toimitettava käräjäoikeuteen. Sen on oltava tuomioistuimessa viimeistään kolmen viikon kuluttua tuomion antamisesta.

Oikeudenkäymiskaaren 44 luvun 9 §

Asianosainen, jota vastaan on annettu yksipuolinen tuomio, voi hakea takaisinsaantia siinä tuomioistuimessa, jossa kanne nostettiin, kuukauden kuluessa siitä kun tuomio on annettu tiedoksi. Jos takaisinsaantia ei haeta, yksipuolinen tuomio pysyy voimassa siltä osin kuin se on asianosaiselle vastainen.

Takaisinsaantia on haettava kirjallisesti. Jos yksipuolinen tuomio on annettu ilman pääkäsittelyä, hakemuksessa on esitettävä kaikki, mikä hakijan kannalta on tarpeen asian valmistelun täydentämiseksi.

Oikeudenkäymiskaaren 58 luvun 11 §

Jos tuomiota tai päätöstä koskevan muutoksenhaun tai takaisinsaannin tai asian uudelleenkäsittelyn hakemiselle asetettu määräaika on päättynyt, asianosainen voi hakea määräajan palauttamista, jos hänellä on siihen lainmukainen peruste.

Oikeudenkäymiskaaren 59 luvun 1 §

Lainvoiman saanut tuomio voidaan poistaa tuomiovirheen perusteella sen asianosaisen hakemuksesta, jonka oikeuksia tuomio koskee:

1. jos asia on otettu tutkittavaksi, vaikka oli olemassa oikeudenkäynnin este, jonka vuoksi ylemmän asteen tuomioistuimen olisi omasta aloitteestaan pitänyt jättää asia tutkimatta,

2. jos tuomio on annettu sellaista asianosaista vastaan, jota ei ole haastettu oikeuteen lain mukaisesti ja joka ei ole myöskään käyttänyt puhevaltaa asiassa, tai jos tuomiosta aiheutuu haittaa sellaisen henkilön oikeuksille, joka ei ollut oikeudenkäynnissä asianosaisena,

3. jos tuomio on niin sekava tai epätäydellinen, ettei siitä käy selville, miten asiassa on tuomittu, tai

4. jos on tapahtunut jokin muu vakava oikeudenkäyntivirhe, jonka voidaan otaksua vaikuttaneen jutun lopputulokseen.

Jos edellä 4 kohdassa tarkoitettua tuomiovirhettä koskeva kantelu perustuu sellaiseen seikkaan, johon ei ole aiemmin vedottu asian käsittelyssä, kantelu otetaan käsiteltäväksi vain jos kantelija voi osoittaa, että hän oli estynyt vetoamasta seikkaan oikeuskäsittelyn aikana tai että hänellä oli muu perusteltu syy olla vetoamatta siihen.

Maksumääräyksistä ja virka-avusta annetun lain (1990:746) 52 §

Jos vastaaja ei ole tyytyväinen ratkaisuun, joka koskee maksumääräystä tai tavallista virka-apua, hän voi vaatia asian uudelleenkäsittelyä.”

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Todistus voidaan täyttää seuraavilla kielillä: ruotsi ja englanti.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Jos Ruotsin sosiaalilautakunta (Socialnämnd) on antanut alkuperäisen asiakirjan, se voi myös vahvistaa sen eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 26/08/2016