Sprendimų vykdymo Europoje tvarka

Nacionalinė informacija ir elektroninės formos, susijusios su Reglamentu Nr. 805/2004


Bendra informacija

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasreglamentas (EB) Nr. 805/2004, sukuriantis neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą

Reglamentas taikomas visų Europos Sąjungos valstybių narių tarpusavio santykiams, išskyrus Daniją.

Tam tikromis sąlygomis valstybėje narėje, kurioje turi būti vykdomas sprendimas, jis leidžia apsieiti be visų tarpinių priemonių, kurias iki tol buvo būtina taikyti kitose valstybėse narėse priimamų sprendimų atžvilgiu, kai nebūdavo ginčijamasi dėl skolos pobūdžio arba masto. Tos sąlygos dažniausiai susijusios su dokumentų įteikimu, kai teismo sprendimas priimamas ieškovo naudai neatvykus atsakovui. Rašytinio konsulo įgaliojimų patvirtinimo panaikinimas suteiks kreditoriams teisę greitai ir efektyviai vykdyti sprendimą užsienyje neįtraukiant tos valstybės narės, kurioje vykdomas sprendimas, teismų į daug laiko ir išlaidų reikalaujančius formalumus.

Reglamente numatyti šeši standartiniai blankai.

Europos e. teisingumo portale informuojama apie Reglamento taikymą ir pateikiama patogi formų pildymo priemonė.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Susijusios nuorodos

Europos vykdomasis raštas

Reglamento dėl europos vykdomojo rašto taikymo praktinis vadovasPDF(1112 Kb)lt

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasARCHYVUOTA Europos teisminio atlaso svetainė (nebeveikia nuo 2017 m. rugsėjo 30 d.)


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 19/02/2019

Sprendimų vykdymo Europoje tvarka - Belgija


1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Tam, kad būtų atlikta Reglamento (Reglamentas (EB) Nr. 805/2004) 10 straipsnio 2 dalyje nurodyta ištaisymo arba panaikinimo procedūra, turi būti pateiktas prašymas teisminės institucijos, kuri išdavė Europos vykdomojo rašto pažymėjimą, vyriausiajam pareigūnui. Jei pažymėjimas yra susijęs su autentišku dokumentu, prašymas turi būti pateiktas pažymėjimą išdavusiam notarui. Jei vyriausiasis pareigūnas ar notaras nusprendžia pažymėjimą ištaisyti arba panaikinti, pažymėjimas nustoja galioti. Kai reikšminga klaida yra ištaisyta (ištaisymo atveju) arba kai vyriausiasis pareigūnas ar notaras padaro išvadą, kad įvykdyti visi Reglamento reikalavimai (panaikinimo atveju), išduodamas naujas pažymėjimas, kuriuo pakeičiamas ankstesnis Europos vykdomojo rašto pažymėjimas.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Priklausomai nuo konkrečių bylos aplinkybių, Belgijos teisėje numatytos kelios galimybės, kuriomis šalis gali pasinaudoti siekdama apskųsti sprendimą:

– pirma, Teismų kodekso (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) 1051 straipsnyje numatyta, kad apeliacinį skundą dėl teismo sprendimo galima pateikti per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos arba tam tikrose bylose – per vieną mėnesį nuo pranešimo apie jį pagal Teismų kodekso 792 straipsnio antrą ir trečią pastraipas dienos. Tai taikoma tiek dalyvaujant šalims priimtiems teismo sprendimams, tiek teismo sprendimams, priimtiems už akių;

– antra, Teismų kodekso 1048 straipsnyje numatyta, kad jei teismo sprendimas yra priimtas kuriai nors šaliai nedalyvaujant teismo posėdyje, galima pareikšti prieštaravimą per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įteikimo dienos arba tam tikrose bylose – per vieną mėnesį nuo pranešimo apie jį pagal Teismų kodekso 792 straipsnio antrą ir trečią pastraipas dienos;

– jei nebegalima pasinaudoti nei viena iš šių teisių gynimo priemonių dėl civilinio teismo priimto sprendimo (arba dėl baudžiamojo teismo sprendimo dėl bylos civilinių aspektų), tam tikromis aplinkybėmis šalis, siekdama panaikinti teismo sprendimą, per šešis mėnesius nuo pranešimo apie jį dienos gali pateikti prašymą, kuriuo siekiama specialios sprendimo peržiūros pagal Teismų kodekso 1133 straipsnį.

Pirmiau nurodyti nustatyti terminai, per kuriuos turi būti pateiktas apeliacinis skundas, prieštaravimas arba specialios peržiūros prašymas, netaikomi:

– terminams, nustatytiems viršvalstybinės ir tarptautinės teisės normomis;

– Teismų kodekso 50 straipsnio nuostatai, kuria tam tikrais įstatymais nustatytais atvejais leidžiama pratęsti senaties terminą;

– galimybei taikyti bendrąjį teisės principą, daugeliu atvejų patvirtintai Kasacinio teismo (Cour de Cassation), kuria leidžiama pratęsti veiksmo atlikimo terminą šaliai, kuriai jį laiku atlikti sutrukdė force majeure.

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Pagal Reglamento (Reglamentas (EB) Nr. 805/2004) 20 straipsnio 2 dalies c punktą prie teismo sprendimo kopijos ir Europos vykdomojo rašto pažymėjimo kopijos turi būti pridėtas pažymėjimo vertimas į vykdymo vietos oficialią kalbą, t. y. olandų, prancūzų arba vokiečių kalbą.

Sąrašas, kuriame nurodyta, kuri kalba yra taikoma, pateiktas gaunančiosioms agentūroms skirtame vadove dėl Reglamento (EB) Nr. 1348/2000 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (Europos teisminis atlasas civilinėse bylose).

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Belgijoje paskirtoji institucija pagal Reglamento (Reglamentas (EB) Nr. 805/2004) 25 straipsnį yra notaras, kuris parengė autentišką dokumentą, dėl kurio prašoma išduoti Europos vykdomojo rašto pažymėjimą.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 25/10/2017

Sprendimų vykdymo Europoje tvarka - Bulgarija


1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Išnagrinėjęs bylą, pirmosios instancijos teismas gali ištaisyti arba panaikinti Europos vykdomojo rašto dėl neginčytino reikalavimo pažymėjimą (Civilinio proceso kodekso 619 straipsnio 4 dalis).

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Skolininkas gali pateikti Aukščiausiajam kasaciniam teismui prašymą peržiūrėti atitinkamą sprendimą pagal Reglamento 19 straipsnį. Teismas nagrinėja prašymą pagal Civilinio proceso kodekso 24 skyrių „Teisiškai įsigaliojusių sprendimų panaikinimas“.

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Bulgarijos Respublika nurodo bulgarų kalbą.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Kompetentinga institucija yra teismas, kurio jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje buvo išduotas dokumentas (Civilinio proceso kodekso 619 straipsnio 1 dalis).


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 11/09/2020

Sprendimų vykdymo Europoje tvarka - Čekija


1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Čekijos apylinkės teismai (okresní soudy) vadovaujasi Įstatymo Nr. 99/1963 (Civilinio proceso kodekso, su pakeitimais) 167 straipsniu.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Čekijos apylinkės teismai (okresní soudy) vadovaujasi Įstatymo Nr. 99/1963 (Civilinio proceso kodekso, su pakeitimais) 58 ir 201–243g straipsniais.

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Čekų kalba

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Apylinkės teismai (okresní soudy).


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 12/10/2020

Sprendimų vykdymo Europoje tvarka - Vokietija


1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Įstatyme, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 805/2004, sukuriantis neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą (Europos vykdomojo rašto įgyvendinimo įstatymas), numatyta Civilinio proceso kodeksą (CPK) papildyti tokiomis nuostatomis:

„1081 straipsnis

Ištaisymas ir panaikinimas

(1)          Prašymas pagal Reglamento (EB) Nr. 805/2004 10 straipsnio 1 dalį dėl teismo pažymėjimo ištaisymo ar panaikinimo pateikiamas teismui, išdavusiam pažymėjimą. Teismas priima sprendimą dėl prašymo. Prašymas ištaisyti ar panaikinti notarinį ar administracinį pažymėjimą pateikiamas institucijai, išdavusiai pažymėjimą. Notaras arba administracinė institucija nedelsiant perduoda prašymą priimti sprendimą apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra jų buveinė.

(2)          Skolininkas per vieną mėnesį gali pateikti prašymą dėl panaikinimo. Jei pažymėjimas turi būti įteikiamas kitoje valstybėje, įteikimo terminas yra du mėnesiai. Tai yra įstatymu nustatytas terminas, kuris prasideda, kai įteikiamas pažymėjimas, tačiau bet kokiu atveju ne anksčiau, nei įteikiamas su tuo pažymėjimu susijęs vykdomasis raštas. Prašyme dėl panaikinimo nurodomi pagrindai, kodėl vykdomasis raštas buvo išduotas akivaizdžiai neteisingai.

(3)          319 straipsnio 2 ir 3 dalys mutatis mutandis taikomos ištaisymui ir panaikinimui.“

CPK 319 straipsnio 2 ir 3 dalys išdėstomos taip:

„319 straipsnis

Teismo sprendimų ištaisymas

(1)...

(2)          Sprendimas dėl ištaisymo įrašomas teismo sprendime ir jo kopijose. Jei rezoliucija dėl ištaisymo priimama 130b straipsnyje nurodyta forma, ji išsaugoma atskirame elektroniniame dokumente. Dokumentas pridedamas prie sprendimo kaip neatsiejama jo dalis.

(3)          Sprendimas atmesti prašymą dėl ištaisymo neskundžiamas; sprendimas ištaisyti gali būti skundžiamas nedelsiant.“

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Pagal galiojančias Vokietijos civilinio proceso nuostatas, skolininkas paprastai ir ne vien išimtiniais atvejais, nurodytais Reglamento (EB) Nr. 805/2004 19 straipsnio 1 dalyje, turi teisę prašyti peržiūrėti sprendimą, priimtą jam nepateikus prieštaravimo ar neatvykus į posėdį (žr. Reglamento (EB) Nr. 805/2004 19 straipsnio 2 dalį).

a)    Sprendimai už akių ir vykdomieji raštai

Pagal CPK 338 straipsnį skolininkas gali prašyti panaikinti sprendimą už akių. Ta pati teisės gynimo priemonė galima ir per vykdomojo rašto dėl apmokėjimo išdavimo procedūrą priimto sprendimo atžvilgiu (žr. CPK 700 straipsnį, skaitomą kartu su CPK 338 straipsniu). Prašymas pateikiamas bylą nagrinėjusiame teisme pareiškiant prieštaravimą. Prieštaravimas turi būti pareikštas per dvi savaites. Tai įstatymu nustatytas terminas, kuris prasideda įteikus sprendimą. Jei prašymas leistinas, procesas grąžinamas į stadiją iki sprendimo už akių priėmimo. Nagrinėjant prašymo leistinumą nėra svarbios priežastys, dėl kurių skolininkas nepateikė prieštaravimo ar neatvyko į teismo posėdį.

Jei Reglamento (EB) Nr. 805/2004 19 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytais atvejais ne tik netinkamai įteiktas dokumentas, kuriuo pradedamas procesas, ar lygiavertis teismo dokumentas arba šaukimas į teismo posėdį, bet ir buvo sprendimo įteikimo trūkumų, pavyzdžiui, kai abiem atvejais buvo siekiama įteikti tuo adresu, kuriuo skolininkas negyveno ilgą laiką, laikomasi tokios pozicijos: jei negalima įrodyti, kad sprendimas už akių ar vykdomasis raštas buvo įteikti tinkamai, arba jei toks įteikimas negalioja dėl pažeistų imperatyvių įteikimo normų, dviejų savaičių terminas prašymui pateikti prasideda tik nuo tada, kai skolininkas faktiškai gauna sprendimą už akių ar vykdomąjį raštą. Be to, skolininkas vis dar turi teisę pateikti prašymą panaikinti sprendimą.

Reglamento (EB) Nr. 805/2004 19 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytais atvejais, t. y. kai įteikiama be trūkumų, tačiau skolininkas dėl force majeure ar dėl išimtinių aplinkybių, susidariusių ne dėl jo kaltės, negalėjo užginčyti reikalavimo, laikomasi tokios pozicijos: jei kliūtis pašalinama laiku nepasibaigus prašymo panaikinti sprendimą pateikimo terminui, skolininkas gali pasinaudoti įprastine teisės gynimo priemone, t. y. pateikti prašymą (žr. pirmiau). Jei, pavyzdžiui, skolininkas negalėjo atvykti į teismą dėl kelių eismo įvykio, paprastai jis per dvi savaites nuo sprendimo įteikimo jam dienos gali pats pateikti prašymą arba įgalioti atstovą padaryti tai jo vardu. Tačiau jei kliūtis išlieka pasibaigus prašymo pateikimo terminui, CPK 233 straipsnyje skolininkui numatyta galimybė prašyti, kad procesas būtų grąžintas į ankstesnę stadiją. Šios nuostatos taikomos ne vien force majeure atvejams, jomis šaliai sudaroma galimybė prašyti grąžinti procesą į ankstesnę stadiją tais atvejais, kai ji ne dėl savo kaltės nesilaikė įstatymu nustatyto termino (ar kitų konkrečių terminų). Prašymas grąžinti procesą į ankstesnę stadiją turi būti pateiktas per dvi savaites nuo kliūties pašalinimo momento. Praėjus daugiau nei vieneriems metams nuo praleisto termino pasibaigimo dienos, prašymas grąžinti procesą į ankstesnę stadiją nebegali būti pateiktas. Prašymą nagrinės teismas, turintis jurisdikciją nagrinėti prašymą panaikinti sprendimą (t. y. bylą nagrinėjęs teismas), kuris taip pat turi būti pateiktas per dvi savaites.

Jei skolininkas pateikia leistiną prašymą panaikinti sprendimą, tačiau neatvyksta į paskirtą teismo posėdį, jis nebeturi kitų teisės gynimo priemonių sprendimo už akių, kuriuo atmetamas jo prašymas, atžvilgiu (žr. CPK 345 straipsnį). Vis dėlto skolininkas turi ribotą teisę pateikti skundą. Pagal CPK 514 straipsnio 2 dalį tokiais atvejais savo skundą jis gali pagrįsti tuo, kad į teismo posėdį neatvyko ne dėl nerūpestingumo. Netaikomi įprastiniai skundų leistinumo apribojimai (žr. CPK 511 straipsnio 2 dalį). Apskundžiama apeliaciniam teismui pateikiant apeliacinį skundą. Apeliaciniai skundai pateikiami per vieną mėnesį; šis terminas nustatytas įstatymu ir prasideda, kai įteikiamas visas sprendimas, tačiau ne vėliau kaip praėjus penkiems mėnesiams nuo sprendimo paskelbimo. Kadangi tai įstatymu nustatytas terminas, skolininkas gali prašyti grąžinti procesą į ankstesnę stadiją pagal CPK 233 straipsnį, jei jis ne dėl savo kaltės negalėjo laikytis apskundimo termino (žr. pirmiau).

b)    Sprendimai, priimti remiantis bylos medžiaga

Jei skolininkas neatvyksta į žodinį bylos nagrinėjimą ir teismas nepriima sprendimo už akių, tačiau kreditoriaus prašymu priima sprendimą, remdamasis bylos medžiaga (žr. CPK 331a straipsnio 2 dalį), tokį sprendimą galima apskųsti. Pagal CPK 511 straipsnį apeliacinį skundą galima pateikti, jei ieškinio suma viršija 600 eurų ar pirmosios instancijos teismas leido apskųsti sprendimą dėl svarbių priežasčių (CPK 511 straipsnio 4 dalis). Kiek tai susiję su formaliais apskundimo reikalavimais ir teise prašyti grąžinti procesą į ankstesnę stadiją, daroma nuoroda į pirmiau pateiktus teiginius.

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Europos vykdomojo rašto įgyvendinimo įstatyme numatyta CPK papildyti tokiomis nuostatomis:

„1083 straipsnis

Vertimas

Jei kreditorius privalo pateikti vertimą pagal Reglamento (EB) Nr. 805/2004 20 straipsnio 2 dalies c punktą, jis parengiamas vokiečių kalba ir patvirtinamas asmens, turinčio teisę tai padaryti vienoje iš valstybių narių.“

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Vokietijoje autentiški dokumentai pagal Reglamento (EB) Nr. 805/2004 25 straipsnio 1 dalį yra vykdomieji dokumentai, išduoti notarų ir nepilnamečių globos (rūpybos) tarnybų. Europos vykdomojo rašto įgyvendinimo įstatymu naujame 1079 straipsnyje, kuriuo turi būti papildytas CPK, numatyta, kad institucija, išduodanti Europos vykdomojo rašto pažymėjimą pagal Reglamento (EB) Nr. 805/2004 25 straipsnio 1 dalį, yra institucija, atsakinga už vykdytinos kopijos išdavimą (žr. CPK 724 straipsnį). Šios nuostatos išdėstytos taip:

„1079 straipsnis

Kompetencija

Pažymėjimus pagal

1.            2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 805/2004, sukuriančio neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą (OL L 143, p. 15), 9 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 1 dalį, 25 straipsnio 1 dalį ir

2.            6 straipsnio 2 ir 3 dalis gali išduoti teismai, institucijos ar notarai, atsakingi už vykdytinų kopijų išdavimą.“

Pagal CPK 797 straipsnio 2 dalį notarinio dokumento vykdytiną kopiją (taigi ir Europos vykdomojo rašto pažymėjimą) išduoda notaras, saugantis tą dokumentą; jei dokumentą saugo institucija, ji bus kompetentinga. Paprastai dokumentą saugo notaras, patvirtinęs jo autentiškumą.

Pagal Socialinio aprūpinimo kodekso VIII knygos (Vaikų ir jaunimo aprūpinimas) 60 straipsnio 3 dalies 1 punktą Nepilnamečių globos (rūpybos) tarnyba, atsakinga už įsipareigojimų tvirtinimą, yra kompetentinga išduoti nepilnamečių globos (rūpybos) dokumento vykdytiną kopiją. Taigi Nepilnamečių globos (rūpybos) tarnyba, išdavusi autentišką dokumentą, yra kompetentinga išduoti Europos vykdomojo rašto pažymėjimą. Europos vykdomojo rašto įgyvendinimo įstatyme tai aiškiai apibrėžta peržiūrėjus Socialinio aprūpinimo kodekso VIII knygos 60 straipsnio 3 dalies 1 punktą.

Atsižvelgiant į kompetenciją išduoti vykdytinas kopijas, išplaukia, kad Vokietijoje iš esmės visi notarai ir visos nepilnamečių globos (rūpybos) tarnybos gali išduoti Europos vykdomojo rašto pažymėjimus. Kadangi Vokietijoje yra apie 8000 notarų ir keli šimtai nepilnamečių globos (rūpybos) tarnybų, neatrodo tinkama sudaryti jų sąrašą, skelbtiną Oficialiajame leidinyje. Be to, tokio sąrašo atnaujinimo išlaidos būtų neproporcingos. Šiuo metu Vokietijos vyriausybė sąrašo nepateikia, tačiau praneša apie normines nuostatas, išdėstytas CPK 1079 straipsnyje ir CPK 797 straipsnio 2 dalyje arba Socialinio aprūpinimo kodekso VIII knygos 60 straipsnio 3 dalies 1 punkte, skelbtinas Oficialiajame leidinyje. Ši informacija leidžia kreditoriui nesunkiai nustatyti kompetentingą instituciją pagal Reglamento (EB) Nr. 805/2004 25 straipsnį. Be to, daugeliu atvejų kompetentinga institucija bus institucija, išdavusi autentišką dokumentą, kaip paaiškinta pirmiau.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 22/06/2020

Sprendimų vykdymo Europoje tvarka - Estija


1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Estijoje prašymą dėl Europos vykdomojo rašto ištaisymo ar panaikinimo, numatyto reglamento 10 straipsnio 2 dalyje, galima pateikti pagal procedūrą, nustatytą Civilinio proceso kodekso 447 straipsnyje (RT I, 2015.03.19, 27).

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

19 straipsnio 1 dalyje nurodytomis aplinkybėmis Estijoje galima pateikti pareiškimą, remiantis Civilinio proceso kodekso 415 straipsniu.

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Pagal reglamento 20 straipsnio 2 dalies c punktą Estija priima pažymėjimus, išduotus anglų ar estų kalbomis, arba pažymėjimų vertimą į šias kalbas.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

25 straipsnyje nurodyta institucija yra Harjumos apygardos teismas.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 07/10/2020

Sprendimų vykdymo Europoje tvarka - Graikija


1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Kai buvo išduotas Europos vykdomojo rašto pažymėjimas dėl teismo sprendimo, pažymėjimo ištaisymo arba panaikinimo tvarka yra nustatyta Reglamento (EB) Nr. 805/2004 10 straipsnyje; ta pati tvarka taikoma ir pažymėjimams dėl teisminių susitarimų (Reglamento 24 straipsnio 3 dalis) bei dėl autentiškų dokumentų (25 straipsnio 3 dalis). Graikijoje tokio tipo procedūros ir, žinoma, procedūros dėl jurisdikcijos reglamentuojamos Civilinio proceso kodekso (graik. κώδικας πολιτικής δικονομίας) 933 straipsniu, susijusiu su prieštaravimų vykdomojo dokumento galiojimui teikimo tvarka. Tačiau tokiu atveju nėra galimybės apskųsti sprendimą ištaisyti ar panaikinti, atitinkamai taikant reglamento 10 straipsnio 4 dalį, kuris pagal 24 straipsnio 3 dalį ir pagal 25 straipsnio 3 dalį taip pat taikomas teisminiams susitarimams ir autentiškiems dokumentams.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Jeigu Europos vykdomuoju raštu patvirtintas teismo sprendimas turi būti peržiūrėtas dėl to, kad skolininkas negalėjo apsiginti, nes per vėlai gavo teismo šaukimą, ar dėl force majeure, t. y. dėl nuo jo nepriklausančių nepaprastų aplinkybių, taikoma procedūra, kuria kilmės teismas vadovavosi priimdamas sprendimą. Kitaip tariant, prieštaravimo sprendimui už akių procedūra pagal Civilinio proceso kodeksą (495, 501 ir tolesni straipsniai).

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Prašymai patvirtinti vienoje valstybėje narėje vykdytiną autentišką dokumentą Europos vykdomuoju raštu pagal Reglamento 25 straipsnio 1 dalį priimamos graikų arba anglų kalba.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Institucija, kompetentinga tvirtinti Europos vykdomąjį raštą, t. y. autentišką dokumentą, kaip apibrėžta Reglamento 4 straipsnio 3 dalyje kartu su Graikijos civilinio proceso kodekso 904 straipsnio 2 dalies d ir g punktais, notarinių dokumentų atžvilgiu yra juos išdavęs notaras ar jo teisinis pavaduotojas, t. y. tie asmenys, kurie pagal Graikijos teisę yra atsakingi už vykdomųjų raštų išdavimą. Dokumentų, kurie pagal teisės aktus yra apibrėžiami kaip vykdomieji dokumentai, tačiau jų neišduoda teisėjai, atžvilgiu kompetentinga institucija yra juos išdavęs asmuo pagal tą pačią tvarką kaip ir notarinių dokumentų atžvilgiu.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 01/12/2020

Sprendimų vykdymo Europoje tvarka - Ispanija


1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Klaidų Europos vykdomojo rašto pažymėjime ištaisymo procedūra, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 805/2004 10 straipsnio 1 dalies a punkte, išdėstyta 1985 m. liepos 1 d. Pagrindinio įstatymo 6/1985 dėl teisminių institucijų (Ley Orgánica del Poder Judicial) 267 straipsnio pirmose trijose pastraipose.

Europos vykdomojo rašto pažymėjimo panaikinimo procedūra, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 805/2004 10 straipsnio 1 dalies b punkte, vykdoma vadovaujantis nuostatomis dėl administracinių skundų (recurso de reposición), išdėstytų 2000 m. sausio 7 d. Įstatyme 1/2000 dėl civilinio proceso (Ley de Enjuiciamiento Civil).

Notaras, nagrinėdamas jam pateiktus autentiškų aktų Europos vykdomojo rašto pažymėjimus, turi patikrinti, ar juose yra faktinių klaidų, ar laikytasi jų išdavimo reikalavimų, ir išsiųsti juos, kad būtų ištaisytos faktinės klaidos arba kad jie būtų panaikinti, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 805/2004 10 straipsnio 1 dalyje.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Reglamento (EB) Nr. 805/2004 19 straipsnyje numatyta teismo sprendimų peržiūros tvarka išimtiniais atvejais gali būti vykdoma į teismą neatvykusios bylos šalies prašymu panaikinus galutinį sprendimą (2000 m. sausio 7 d. Įstatymo 1/2000 dėl civilinio proceso 501 straipsnis).

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Vadovaujantis 20 straipsnio 2 dalies c punktu, priimtina kalba yra ispanų kalba.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Įgaliotas notaras ar jo teisinis atstovas arba jį pakeičiantis asmuo šiuo atveju, išsiunčia pažymėjimą, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 805/2004 25 straipsnio 1 dalyje ir III priede.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 18/05/2020

Sprendimų vykdymo Europoje tvarka - Prancūzija


1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Prašymas ištaisyti vykdomąjį raštą, esant esminėms klaidoms, ar jį panaikinti, jei buvo neteisėtai išduotas, kaip numatyta 10 straipsnio 2 dalyje, turi būti pateiktas vykdomąjį raštą išdavusio teismo kanceliarijos tarnybos (services de greffe judiciaire) direktoriui.

Sprendimas atmesti prašymą dėl ištaisymo ar panaikinimo gali būti apskųstas teismo pirmininkui adresuotu prašymu.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

19 straipsnyje numatyta peržiūros tvarka yra bendra nagrinėjimo tvarka, taikoma teismo, išdavusio pirminį vykdomąjį raštą, sprendimams.

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Registruoti priimami kreditorių Prancūzijos institucijoms siunčiami Europos vykdomieji raštai, parengti prancūzų, anglų, vokiečių, italų ir ispanų.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Reglamento 25 straipsnyje nurodytos institucijos – notaras arba juridinis asmuo, notarų biuro, kuriame saugomas gauto dokumento originalas, savininkas.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 02/07/2019

Sprendimų vykdymo Europoje tvarka - Kroatija


1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Prašymas dėl teismo pažymėjimo ištaisymo ar panaikinimo pateikiamas:

– pažymėjimą išdavusiam teismui.

Prašymas dėl notaro, valdžios institucijos ar viešuosius įgaliojimus turinčio fizinio ar juridinio asmens išduoto oficialaus dokumento ištaisymo arba panaikinimo pateikiamas:

– tą dokumentą parengusiai institucijai arba asmeniui; tuomet jie privalo perduoti prašymą kompetentingam municipaliniam teismui pagal registruotos buveinės vietą arba gyvenamąją vietą, o šis priima galutinį sprendimą.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Teismo sprendimų peržiūros procedūros, nurodytos Reglamento 19 straipsnio 1 dalyje, Kroatijos Respublikoje nustatytos Civilinio proceso įstatyme (Zakon o parničnom postupku) – (Narodne novine (NN; Kroatijos oficialusis leidinys) Nr. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 – konsoliduotoji versija, 25/13 ir 89/14 –Kroatijos Respublikos konstitucinio teismo sprendimas).

Šios procedūros yra:

- prašymas atkurti ankstesnę padėtį (Civilinio proceso įstatymo 117–122a straipsniai). Prašymas turi būti pateiktas per aštuonias dienas nuo tada, kai bylos šalis sužinojo apie praleidimo priežastis arba, jei bylos šalis apie praleidimą sužinojo vėliau, pirmiau minėtas terminas pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai bylos šalis sužinojo priežastį, dėl kurios praleido terminą. Po dviejų mėnesių (municipalinio teismo procese) arba po 30 dienų (komercinio teismo procese) nuo praleidimo prašymo atkurti ankstesnę padėtį pateikti nebegalima.

- Bylos atnaujinimas (Civilinio proceso įstatymo 421–432 straipsniai). Prašymas atnaujinti bylos nagrinėjimą turi būti pateiktas per 30 dienų nuo tada, kai bylos šalis sužinojo apie pagrindą tokiam prašymui pateikti arba nuo teismo sprendimo įteikimo jai dienos.

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Kroatų k. Vertimai į kroatų kalbą turi būti patvirtinti kvalifikuoto vertėjo vienoje iš ES valstybių narių.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Kompetentingi teismai, valdžios institucijos, notarai, juridiniai ir fiziniai asmenys, pagal nacionalinę teisę turintys viešuosius įgaliojimus priimti vykdymo priemones ar vykdymo įsakymus neginčytinų reikalavimų atvejais.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 23/07/2020

Sprendimų vykdymo Europoje tvarka - Italija


1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

10 straipsnio 2 dalyje nurodyta Europos vykdomojo rašto pažymėjimo ištaisymo procedūra, kuri numatyta Italijos teisės aktuose, reiškia esminės klaidos ištaisymą. Šiuo atveju susijusios nuostatos yra Civilinio proceso kodekso (CPK) 287 ir kt. straipsniai.

10 straipsnio 2 dalyje nurodyta Europos vykdomojo rašto pažymėjimo panaikinimo procedūra, kuri numatyta Italijos teisės aktuose, reiškia teisėjų kolegijos sprendimą dėl pažymėjimo panaikinimo. Susijusios Civilinio proceso kodekso nuostatos yra 737 straipsnis ir kiti straipsniai. Jų taikymas prasideda apskundimo procedūra ir baigiasi teisėjų kolegijai priėmus pagrįstą nutartį. Gali būti rengiamas teismo posėdis.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Pagal Italijos teisės aktus 19 straipsnio 1 dalyje nurodyta peržiūros procedūra apima įprastą skundą (CPK 323 ir kt. straipsniai: apeliacija ir kasacinis skundas (ricorso per cassazione)) ir išimtinį skundą (CPK 395 straipsnis).

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Pagal 20 straipsnio 2 dalies c punktą priimtina kalba yra italų kalba.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Paskirtoji institucija pagal 25 straipsnį yra teismas (Tribunale).


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 12/01/2021

Sprendimų vykdymo Europoje tvarka - Kipras


1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Ištaisymo tvarka yra tokia pati, kaip nurodyta Civilinio proceso taisyklėse. Europos vykdomojo rašto pažymėjimą galima ištaisyti, jeigu jame yra reikšmingų klaidų arba neatitikimų tarp teismo sprendimo ir pažymėjimo.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Bet kokia teismo sprendimo peržiūros procedūra gali būti įregistruota pagal Civilinio proceso taisykles ir, remiantis Nutarimu Nr. 48, visi prašymai turi būti pateikti raštu ir įteikti suinteresuotosioms šalims ne vėliau kaip keturios dienos iki posėdžio dienos. Prašymui pateikti galima naudotis Reglamento VI priede pateikta forma.

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Graikų ir anglų kalbos.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Netaikoma. Kipro teisės sistemoje nėra autentiškų dokumentų, kuriems taikomas Reglamento 4 straipsnis.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 08/09/2020

Sprendimų vykdymo Europoje tvarka - Latvija


1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Dėl informacijos apie taisykles, nustatytas nacionalinės teisės aktuose, kuriais įgyvendinama reglamento 10 straipsnio 2 dalis ir nustatoma Europos vykdomojo rašto pažymėjimo ištaisymo arba panaikinimo tvarka, Latvijos valdžios institucijos praneša, kad 10 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo priemonės yra įtrauktos į Civilinio proceso kodekso 543.1 ir 545.1 straipsnius.

„5431 straipsnis. Klaidų Europos Sąjungos vykdomuosiuose dokumentuose ištaisymas

1) Gavęs bylos šalies prašymą, teismas, kuris priėmė sprendimą arba nutartį, gali ištaisyti klaidas Europos vykdomojo rašto pažymėjime remdamasis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNr. 805/2004 10 straipsniu, Tarybos reglamento (EB) Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNr. 2201/2003 41 straipsnio 1 dalyje arba 42 straipsnio 1 dalyje nurodytame pažymėjime remdamasis Tarybos reglamentu (EB) Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNr. 2201/2003, arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNr. 606/2013 5 straipsnyje nurodytoje pažymoje remdamasis Reglamento (ES) Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNr. 606/2013 9 straipsnio 1 dalies a punktu. Teismas taip pat gali ištaisyti klaidas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNr. 606/2013 5 straipsnyje nurodytoje pažymoje savo iniciatyva.

2) Norint pateikti prašymą ištaisyti Europos vykdomojo rašto pažymėjimą, reikia naudoti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNr. 805/2004 10 straipsnio 3 dalyje nurodytą formą.

3) Klaidų ištaisymo klausimas nagrinėjamas teismo posėdyje, šalims apie tai pranešus iki posėdžio. Tai, kad šie asmenys negali dalyvauti, netrukdo nagrinėti šio klausimo.

4) Šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose vykdymo dokumentuose esančios klaidos ištaisomos teismo sprendimu.

5) Dėl teismo sprendimo ištaisyti klaidą vykdymo dokumente gali būti pateikiamas atskirasis skundas.

5451 straipsnis. Europos vykdomojo rašto pažymėjimo ir pažymos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNr. 606/2013 5 straipsnyje, panaikinimas

1) Gavęs bylos šalies prašymą, pateiktą naudojantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNr. 805/2004 10 straipsnio 3 dalyje nurodyta forma, teismas, kuris priėmė sprendimą arba nutartį, gali panaikinti Europos vykdomojo rašto pažymėjimą, remdamasis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNr. 805/2004 10 straipsniu.

11) Šalies prašymu arba savo iniciatyva, naudodamasis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas(ES) Nr. 606/2013 14 straipsnyje nurodyta pažyma, sprendimą priėmęs teismas gali panaikinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNr. 606/2013 5 straipsnyje nurodytą pažymą, remdamasis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNr. 606/2013 9 straipsnio 1 dalies b punktu.

2) Prašymas panaikinti Europos vykdomojo rašto pažymėjimą arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNr. 606/2013 5 straipsnyje nurodytą pažymą nagrinėjamas teismo posėdyje, šalims apie tai pranešus iki posėdžio. Tai, kad šie asmenys negali dalyvauti, netrukdo nagrinėti šio klausimo.

3) Dėl teismo sprendimo gali būti pateikiamas atskirasis skundas.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Kalbant apie reglamento 19 straipsnio 1 dalies įgyvendinimą, į nacionalinės teisės aktus nebuvo įtraukta jokių papildomų taisyklių, nes Latvijoje šioms taisyklėms taikomos Civilinio proceso kodekso nuostatos.

„51 straipsnis. Procesinių terminų atnaujinimas

1) Gavęs bylos šalies prašymą, teismas atnaujina praleistus procesinius terminus, jei nustato, kad priežastys, dėl kurių jų nebuvo laikomasi, yra pagrįstos.

2) Atnaujindamas praleistą procesinį terminą, teismas taip pat leidžia atlikti uždelstą procesinį veiksmą.

52 straipsnis. Procesinių terminų pratęsimas

Teismo arba teisėjo nustatyti terminai gali būti pratęsiami bylos šalies prašymu.

53 straipsnis. Procesinių terminų pratęsimo arba atnaujinimo tvarka

1) Prašymas pratęsti terminą arba atnaujinti praleistą terminą pateikiamas teismui, kuriame turėjo būti atliktas uždelstas veiksmas, ir nagrinėjamas taikant rašytinę procedūrą. Prieš nagrinėjant prašymą pagal rašytinę procedūrą apie tai pranešama bylos šalims ir tuo pačiu metu joms išsiunčiamas prašymas pratęsti terminą arba atnaujinti praleistą terminą.

2) Prie prašymo atnaujinti procesinį terminą pridedami dokumentai, kurių reikia procesiniam veiksmui atlikti, ir nurodomos termino atnaujinimo priežastys.

3) Teisėjo nustatytą terminą gali pratęsti vienas posėdžiaujantis teisėjas.

4) Dėl teismo arba teisėjo atsisakymo pratęsti arba atnaujinti terminą galima pateikti atskirąjį skundą.

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Pagal reglamento 20 straipsnio 2 dalies c punktą Latvija nurodo, kad priimtina kalba Europos vykdomojo rašto pažymėjimui priimti ir išduoti yra latvių kalba.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Latvijoje nėra įsteigtų institucijų, kurios turėtų teisę išduoti autentiškus dokumentus pagal reglamento 25 straipsnį.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 25/09/2020

Sprendimų vykdymo Europoje tvarka - Lietuva


1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, remdamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 805/2004, sukuriančio neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą (toliau – Reglamentas), 30 straipsniu, teikia informaciją, susijusią su ištaisymo procedūra, kalba ir 30 straipsnyje nurodytomis institucijomis. Taip pat mes pateikiame susijusių Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 805/2004, sukuriančio neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą, įgyvendinimo (Valstybės žinios, 2005 m. gegužės 7 d., Nr. 58) (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Valstybės žinios, 2002 m. balandžio 6 d., Nr. 36–1340; Valstybės žinios, 2002 m. balandžio 24 d., Nr. 42) (toliau – Kodeksas) tekstus.

Teismas, išdavęs Europos vykdomąjį raštą, suinteresuotosios šalies prašymu gali jį ištaisyti (pagal Reglamento 10 straipsnio 1 dalies a punktą, Įstatymo 5 straipsnio 1 dalį ir Kodekso 648 straipsnio 6 dalį). Europos vykdomąjį raštą, išduotą dėl autentiškų dokumentų, gali pakeisti vykdomąjį įrašą padariusio notaro buveinės apylinkės teismas. Pateikiant prašymą ištaisyti Europos vykdomąjį raštą, nereikia mokėti žyminio mokesčio.

Teismas, išdavęs Europos vykdomąjį raštą, gali jį panaikinti nutartimi (pagal Reglamento 10 straipsnio 1 dalies b punktą ir Įstatymo 5 straipsnio 2 dalį). Europos vykdomąjį raštą, išduotą dėl autentiškų dokumentų, gali panaikinti vykdomąjį įrašą padariusio notaro buveinės apylinkės teismas. Pateikiant prašymą panaikinti Europos vykdomąjį raštą, nereikia mokėti žyminio mokesčio.

Įstatymo 5 straipsnyje numatyta:

„5 straipsnis. Europos vykdomojo rašto ištaisymas arba panaikinimas.

1. Kai dėl rašybos ar kitokios klaidos Europos vykdomasis raštas neatitinka teismo sprendimo ar autentiško dokumento, ištaisant Europos vykdomąjį raštą mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 648 straipsnio 6 dalies nuostatos.

2. Teismas, išdavęs Europos vykdomąjį raštą, Reglamento 10 straipsnio 1 dalies b punkte numatytu atveju nutartimi panaikina arba atsisako panaikinti Europos vykdomąjį raštą.

3. Šiame straipsnyje numatytais klausimais pateikti bylos šalių prašymai žyminiu mokesčiu neapmokestinami.

4. Šio straipsnio nuostatos taikomos ir tais atvejais, kai į vykdomąjį įrašą padariusio notaro buveinės apylinkės teismą kreipiamasi dėl Europos vykdomojo rašto, išduoto šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, ištaisymo ar panaikinimo.“

Kodekso 648 straipsnio 6 dalyje numatyta:

„Jeigu išduodant vykdomąjį dokumentą padaryta rašymo ar kitokia klaida, ją suinteresuoto asmens prašymu ištaiso tą dokumentą išdavusi institucija.“

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Pateikiame susijusių Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 805/2004, sukuriančio neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą, įgyvendinimo (Valstybės žinios, 2005 m. gegužės 7 d., Nr. 58) (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Valstybės žinios, 2002 m. balandžio 6 d., Nr. 36–1340; Valstybės žinios, 2002 m. balandžio 24 d., Nr. 42) (toliau – Kodeksas) tekstus.

Sprendimas, priimtas už akių, motyvuotu neatvykusios į teismo posėdį šalies prašymu, pateiktu per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos, gali būti peržiūrėtas (šis 20 dienų terminas, remiantis Kodekso 78 straipsniu, gali būti atnaujinamas dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis). Teismas, gavęs prašymą, išsiunčia jį ir jo priedo kopijas šalims ir tretiesiems asmenims bei informuoja, kad šalys privalo, o tretieji asmenys turi teisę per keturiolika dienų pareikšti rašytines pastabas.  Teismas per keturiolika dienų nuo pastabų pareiškimo termino pasibaigimo dienos rašytinio proceso tvarka išnagrinėja prašymą.  Jei teismas, išnagrinėjęs prašymą, konstatuoja, kad šalis į teismo posėdį neatvyko dėl svarbių priežasčių, apie kurias negalėjo laiku pranešti teismui, ir jos pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui, teismas naikina sprendimą už akių ir atnaujina bylos nagrinėjimą.

Kai byla nagrinėjama dokumentinio proceso tvarka (Kodekso XXII skyrius), teismas turi teisę, esant svarbioms priežastims, atnaujinti atsakovo prieštaravimų pateikimo terminą pagal Kodekso 430 straipsnio 5 dalį, o tais atvejais, kai byla nagrinėjama pagal Kodekso XXIII skyriaus nuostatas (bylų dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėjimo ypatumai), teismas gali, esant svarbioms priežastims, atnaujinti skolininko prieštaravimų dėl kreditoriaus pareiškimų pateikimo terminą pagal Kodekso 439 straipsnio 2 dalį.

Kodekso 287 straipsnis:

,,1. Neatvykusi į teismo posėdį šalis sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

2. Pareiškime turi būti nurodoma:

1) teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas;

2) šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas;

3) aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes;

4) aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes;

5) pareiškimą paduodančios šalies prašymas;

6) prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas;

7) pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

3. Teismui pateikiama tiek pareiškimo ir jo priedų kopijų, kiek yra kitų šalių ir trečiųjų asmenų.

4. Pareiškimo trūkumai šalinami ieškinio trūkumams šalinti nustatyta tvarka.

5. Jeigu toje pačioje byloje paduodamas apeliacinis skundas ir pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, visų pirma turi būti išnagrinėtas pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir įsiteisėti teismo nutartis, priimta dėl šio pareiškimo.“

Kodekso 430 straipsnio 5 dalis:

„Jeigu prieštaravimai pareiškiami praleidus dvidešimties dienų terminą arba jei jie neatitinka šio straipsnio 1 dalyje numatytų reikalavimų, teismas juos priimti atsisako. Teismo nutartis, kuria atsisakoma priimti prieštaravimus, gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Jeigu atsakovas terminą praleido dėl svarbių priežasčių, jo prašymu teismas turi teisę terminą atnaujinti.“

Kodekso 439 straipsnio 2 dalis:

„Skolininko prieštaravimai dėl kreditoriaus pareiškimo turi būti pateikti raštu per dvidešimt dienų nuo pranešimo apie teismo įsakymo išdavimą įteikimo skolininkui dienos. Prieštaravimai turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai, išskyrus reikalavimą nurodyti prieštaravimų pagrindą. Jeigu dėl svarbių priežasčių skolininkas prieštaravimus pareiškė pasibaigus šioje dalyje nurodytam terminui, skolininko prašymu teismas terminą prieštaravimams pareikšti gali atnaujinti. Nutartis, kuria toks skolininko prašymas atmestas, gali būti skundžiama atskiruoju skundu.“

Kodekso 78 straipsnio 1 dalis:

„Asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas.“

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Remiantis įstatymo[1] 2 straipsnio 4 dalimi, kalba, naudojama pagal reglamento 20 straipsnio 2 dalies c punktą, yra lietuvių kalba.

Įstatymo[1] 2 straipsnio 4 dalis:

„Europos vykdomasis raštas ar jo kopija vykdyti Lietuvos Respublikoje pateikiami išversti į lietuvių kalbą ir vykdomi netaikant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso LX skyriaus septintojo skirsnio nuostatų.“

[1] Neginčytinų reikalavimų Europos vykdomasis raštas (Valstybės žinios, 2005 m. gegužės 7 d., Nr. 58)

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Pagal įstatymo[1] 4 straipsnio 2 dalį reglamento 25 straipsnyje nurodytos institucijos, t. y. institucijos, paskirtos išduoti Europos vykdomąjį raštą, susijusį su autentišku dokumentu, yra notarai.

Įstatymo[1] 4 straipsnio 2 dalis:

„Kreditoriaus prašymu Europos vykdomąjį raštą dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų autentiškų dokumentų išduoda vykdomąjį įrašą padaręs notaras.  Europos vykdomąjį raštą notaras išduoda ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo dėl Europos vykdomojo rašto išdavimo gavimo dienos.“

[1] Neginčytinų reikalavimų Europos vykdomasis raštas (Valstybės žinios, 2005 m. gegužės 7 d., Nr. 58)


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 21/10/2019

Sprendimų vykdymo Europoje tvarka - Vengrija


1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Vengrijos teritorijoje Europos vykdomojo rašto pažymėjimo ištaisymo ir panaikinimo tvarka numatyta 1994 m. įstatymo LIII dėl teisminio vykdymo II skyriuje.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Teismo sprendimo, kuriuo remiantis dokumentas patvirtinamas kaip Europos vykdomasis raštas, peržiūrėjimo tvarka reglamentuojama 1952 m. įstatymo III dėl civilinio kodekso VII skyriaus nuostatomis.

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Kalbos, kuriomis priimami Europos vykdomojo rašto pažymėjimai, yra anglų ir vengrų.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Institucija, kompetentinga patvirtinti Vengrijoje išduotą autentišką dokumentą kaip Europos vykdomąjį raštą, paprastai yra apylinkės, kurios teritorijoje yra dokumentą išdavusi institucija, teismas.

Tačiau tais atvejais, kai autentiškas dokumentas, draudimas arba taikos sutartis yra parengiami ir patvirtinami notaro ir turi tokią pat galią kaip priimti teismo sprendimu, kompetentinga patvirtinimo institucija yra notaras.

Teismus, kompetentingus patvirtinti Vengrijoje išduotus autentiškus dokumentus kaip Europos vykdomuosius raštus, galite rasti naudodamiesi paieškos priemone puslapio viršuje.

Notarus, atliekančius patvirtinimo institucijų funkciją, galite rasti naudodamiesi paieškos funkcija, pateikiama čia.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 24/10/2017

Sprendimų vykdymo Europoje tvarka - Nyderlandai


1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

1.1.     Ištaisymo tvarka

Prašymas ištaisyti gali būti pateiktas teismui, kuris patvirtino vykdomąjį raštą Europos vykdomuoju raštu, naudojant reglamento VI priede esančią formą. Įgyvendinimo įstatymo 4 straipsnyje nustatoma tvarka; tai yra supaprastinta skundų pateikimo tvarka. Todėl Civilinio proceso kodekso 261 ir tolesni straipsniai bus taip pat taikomi kartu su įgyvendinimo įstatymo nuostatomis. Kodekso 358 ir tolesni straipsniai ir 426 ir tolesni straipsniai atitinkamai taikomi apeliacijai ir kasacijai.

Europos vykdomojo rašto įgyvendinimo įstatymo 4 straipsnis

1. Prašymas ištaisyti Europos vykdomojo rašto pažymėjimą pagal reglamento 10 straipsnio 1 dalies a punktą pateikiamas teismui, patvirtinusiam vykdomąjį raštą Europos vykdomuoju raštu, naudojant reglamento 10 straipsnio 3 dalyje numatytą formą. Analogiškai taikomos 2 straipsnio 2 ir 3 dalys.

2. Kai prašymą, nurodytą pirmoje dalyje, pateikia kreditorius, kurio prašymu vykdomasis raštas buvo išduotas, turi būti pridedamas, kai tik įmanoma, originalus Europos vykdomojo rašto pažymėjimas, kuris turi būti ištaisytas. Skolininkui nereikia įteikti šaukimo atvykti į teismo posėdį. Teismas nustato klausimo dėl ištaisymo nagrinėjimo datą; data nurodoma teismo nutartyje ir išduodamas ištaisytas Europos vykdomojo rašto pažymėjimas. Dėl to nustoja galioti pirminis Europos vykdomojo rašto pažymėjimas. Jei prašymas atmetamas, pirminis Europos vykdomojo rašto pažymėjimas grąžinamas asmeniui, pateikusiam prašymą.

3. Kai 1 dalyje nurodytą prašymą pateikia skolininkas, teismas nagrinėja klausimą dėl ištaisymo, prieš tai suteikęs galimybę kreditoriui ir skolininkui pareikšti savo nuomonę. Teismas nustato klausimo dėl ištaisymo nagrinėjimo datą; ši data ir atlikti veiksmai, susiję su vykdymu, nurodomi teismo nutartyje ir išduodamas ištaisytas Europos vykdomojo rašto pažymėjimas. Dėl to nustoja galioti pirminis Europos vykdomojo rašto pažymėjimas. Teismas informuoja kreditorių, kad šis turi perduoti naują vykdomąjį raštą į teismo registrą.

Europos vykdomojo rašto įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio 2 ir 3 dalys

2. Autentiška vykdomojo rašto, dėl kurio prašoma išduoti vykdomąjį raštą, kopija ir dokumentas, kuriuo remiantis pradedamas procesas, pateikiami kartu su 1 dalyje nurodytu prašymu. Kai tik įmanoma, prašyme pateikiama visa konkreti informacija, reikalinga teismui siekiant patvirtinti sprendimą Europos vykdomuoju raštu pagal reglamento I priedą. Jei su prašymu pateikti dokumentai ar informacija nėra išsami, prašymą teikiančiam asmeniui suteikiama galimybė ją papildyti.

3. 1 dalyje numatytą prašymą įteikia antstolis ar prokuroras. Nereikalaujama, kad antstolis ar prokuroras įteiktų prašymą, jei sprendimą priima apylinkės teismo teisėjas.

1.2. Panaikinimo tvarka

Prašymas panaikinti gali būti pateiktas teismui, kuris patvirtino vykdomąjį raštą Europos vykdomuoju raštu, naudojant reglamento VI priede esančią formą. Įgyvendinimo įstatymo 5 straipsnyje nustatoma tvarka; tai yra supaprastinta skundų pateikimo tvarka. Todėl Civilinio proceso kodekso 261 ir tolesni straipsniai bus taip pat taikomi kartu su įgyvendinimo įstatymo nuostatomis. Kodekso 358 ir tolesni straipsniai ir 426 ir tolesni straipsniai atitinkamai taikomi apeliacijai ir kasacijai.

Europos vykdomojo rašto įgyvendinimo įstatymo 5 straipsnis

1. Prašymas panaikinti Europos vykdomojo rašto pažymėjimą pagal reglamento 10 straipsnio 1 dalies b punktą pateikiamas teismui, patvirtinusiam vykdomąjį raštą Europos vykdomuoju raštu, naudojant reglamento 10 straipsnio 3 dalyje numatytą formą. Analogiškai taikomos 2 straipsnio 2 ir 3 dalys.

2. Klausimas dėl panaikinimo nagrinėjamas po to, kai šalims buvo suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę, teismui priimant nutartį jo nustatytą dieną. Teismas informuoja kreditorių, kad šis turi perduoti naują vykdomąjį raštą į teismo registrą.

Europos vykdomojo rašto įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio 2 ir 3 dalys

2. Autentiška vykdomojo rašto, dėl kurio prašoma išduoti vykdomąjį raštą, kopija ir dokumentas, kuriuo remiantis pradedamas procesas, pateikiami kartu su 1 dalyje nurodytu prašymu. Kai tik įmanoma, prašyme pateikiama visa konkreti informacija, reikalinga teismui siekiant patvirtinti sprendimą Europos vykdomuoju raštu pagal reglamento I priedą. Jei su prašymu pateikti dokumentai ar informacija nėra išsami, prašymą teikiančiam asmeniui suteikiama galimybė ją papildyti.

3. 1 dalyje numatytą prašymą įteikia antstolis ar prokuroras. Nereikalaujama, kad antstolis ar prokuroras įteiktų prašymą, jei sprendimą priima apylinkės teismo teisėjas.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Remiantis Europos vykdomojo rašto įgyvendinimo įstatymo 8 straipsniu, galima prašyti peržiūrėti sprendimą dėl neginčytino reikalavimo pagal reglamento 19 straipsnį. Jei peržiūrima remiantis 8 straipsnio 3 dalimi pateikiant skundą, taikomi Civilinio proceso kodekso 261 ir vėlesni straipsniai.

Europos vykdomojo rašto įgyvendinimo įstatymo 8 straipsnis

1. Dėl sprendimų, susijusių su neginčytinais reikalavimais, kuriems taikomas reglamentas, skolininkas gali pateikti prašymą dėl peržiūrėjimo teismui, išdavusiam vykdomąjį raštą, remdamasis reglamento 19 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytomis priežastimis.

2. Jei prašymas susijęs su teismo sprendimu, jį reikia pateikti kaip prieštaravimą pagal Civilinio proceso kodekso 146 straipsnį.

3. Jei prašymas susijęs su sumarine tvarka priimtu sprendimu, jis turi būti pateiktas kaip paprastas prašymas.

4. Skundai turi būti pateikti:

a) kai taikomas reglamento 19 straipsnio 1 dalies a punktas – per keturias savaites nuo sprendimo įteikimo skolininkui;

b) kai taikomas reglamento 19 straipsnio 1 dalies b punktas – per keturias savaites, kai nebėra nurodytų aplinkybių.

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Pagal reglamento 20 straipsnį priimtinos kalbos yra olandų ar kita kalba, suprantama skolininkui.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Pagal reglamento 25 straipsnį institucija, Nyderlandų paskirta tvirtinti dokumentus Europos vykdomaisiais raštais, yra teismo, kuriame yra dokumento originalą išdavusio notaro buveinė, tarpinio proceso teisėjas.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 25/08/2016

Sprendimų vykdymo Europoje tvarka - Austrija


1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

– Jei priimami teismo sprendimai ir sudaromi taikūs susitarimai, taip pat susitarimai dėl 4 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytų išlaikymo prievolių: prašymas panaikinti ar ištaisyti pažymą, kaip Europos vykdomąjį raštą, turi būti pateiktas teismui ar administracinei institucijai, pateikusiai pažymą (Austrijos vykdymo kodekso (Exekutionsordnung) 419 straipsnio 1 ir 2 dalys).

– Jei tai yra vykdytini autentiški dokumentai (Notariatsakte): prašymas dėl ištaisymo turi būti paduodamas autentišką dokumentą parengusiam notarui, o jei tai neįmanoma – pagal Austrijos notarų kodekso (Notariatsordnung) 119, 146 ir 149 straipsnius atsakingam pareigūnui. Įgaliojimai panaikinti notaro išduotą pažymą suteikiami teismui, pagal proceso teisę turinčiam jurisdikciją priimti sprendimą dėl ieškinių, kuriais ginčijamas autentiško dokumento vykdytinumas (Vykdymo kodekso 419 straipsnio 3 dalis).

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

– Jei dokumentas įteiktas tinkamai: teikiamas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand), jeigu nebūtų laikomasi ieškinio užginčijimui nustatyto termino arba nedalyvaujama posėdyje.

– Jei dokumentas nebuvo tinkamai įteiktas: jei sprendimas priimamas pagal vieno etapo procedūrą, pavyzdžiui, mokėjimo įsakymas (Zahlungsbefehl) arba įpareigojimas apmokėti vekselį (Wechselzahlungsauftrag), teikiamas prašymas įteikti iš naujo (Antrag auf neuerliche Zustellung); jei priimtas teismo sprendimas už akių, teikiamas išsamus apeliacinis skundas (Berufung); o jei priimtas kitas sprendimas, grindžiamas už akių priimtu sprendimu, – teikiamas apeliacinis skundas teisės klausimu (Rekurs).

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Vokiečių kalba.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

– Jei tai yra 4 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytos rūšies susitarimai dėl išlaikymo: administracinė institucija, su kuria buvo sudarytas susitarimas.

– Jei tai yra vykdytini autentiški dokumentai: autentišką dokumentą parengęs notaras arba, jei tai neįmanoma, – pagal Austrijos notarų kodekso 119, 146 ir 149 straipsnius atsakingas pareigūnas. Išsamus notarų sąrašas pateikiamas Austrijos notarų rūmų (Österreichische Notariatskammer) interneto svetainėje šiuo adresu: http://www.notar.at/


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 10/11/2017

Sprendimų vykdymo Europoje tvarka - Lenkija


1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

– Ištaisymo tvarka: ištaisymas pagal Civilinio proceso kodekso 350 straipsnį kartu su 361 straipsniu.

350 straipsnio 1 dalis. Teismas ex officio gali ištaisyti bet kokius sprendime esančius netikslumus, rašymo, skaičiavimo ar kitas akivaizdžias klaidas.

2 dalis. Teismas dėl ištaisymo gali nuspręsti uždarame posėdyje; Sprendimo originale pažymima, kad jis buvo ištaisytas ir šalims pateiktuose išrašuose jų prašymu taip pat gali būti tai pažymima. Kitos kopijos ir išrašai turi būti išdėstomi taip, kad būtų įtraukti pataisymai.

3 dalis. Jei byla nagrinėjama antrosios instancijos teisme, šis teismas ex officio gali ištaisyti sprendimą.

361 straipsnis. Jei Civilinio proceso kodekse nenumatyta kitaip, su sprendimais susijusios nuostatos taikomos mutatis mutandis.“

13 straipsnio 2 dalis. Jei konkrečiose nuostatose nenumatyta kitaip, su procesu susijusios nuostatos taikomos mutatis mutandis kitų rūšių procesams, kuriuos reglamentuoja šis kodeksas.

Europos vykdomojo rašto pažymėjimai išduodami teisminės institucijos sprendimo forma vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 795 straipsnyje1 nustatyta tvarka.

– Panaikinimo tvarka pagal Civilinio proceso kodekso 7954 straipsnį.

„7954 straipsnio 1 dalis. Paaiškėjus, kad yra pagrindas panaikinti Europos vykdomojo rašto pažymėjimą pagal specialias nuostatas, pažymėjimą išdavęs teismas skolininko prašymu jį panaikina.

2 dalis. Prašymas pateikiamas per vieną mėnesį nuo dienos, kai skolininkui buvo įteiktas sprendimas išduoti pažymėjimą.

3 dalis. Jei prašymas nėra pateikiamas specialiose nuostatose nurodyta forma, jis turi atitikti reikalavimus, keliamus rašytiniam pareiškimui, ir turi būti nurodyti pareiškimo pagrindai.

4 dalis. Teismas, prieš panaikindamas sprendimą, išklauso kreditorių.

5 dalis. Sprendimai panaikinti Europos vykdomojo rašto pažymėjimą gali būti apskųsti.“

Teikiant prašymus panaikinti Europos vykdomąjį raštą, mokamas 50 PLN mokestis.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Peržiūros tvarka: apeliacinio skundo teikimo termino pratęsimas pagal Civilinio proceso kodekso 168–172 straipsnius.

168 straipsnio 1 dalis. Jei šalis ne dėl savo kaltės neatliko veiksmų per nurodytą terminą, teismas jos prašymu terminą pratęsia. Teismas sprendimą gali priimti uždarame posėdyje.

2 dalis. Terminas gali būti pratęsiamas tik jei dėl veiksmų neatlikimo per nustatytą terminą šaliai kyla nepalankių procesinių pasekmių.

169 straipsnio 1 dalis. Prašymas pratęsti terminą, pateikiamas teismui, kuriame turi būti nagrinėjamas ieškinys, per savaitę, kai išnyksta priežastis, dėl kurios nebuvo laikomasi termino.

169 straipsnio 2 dalis. Šiame prašyme turi būti išdėstytos jį pagrindžiančios aplinkybės.

169 straipsnio 3 dalis. Šalis turi imtis veiksmų tuo pačiu metu kai pateikia prašymą.

169 straipsnio 4 dalis. Praėjus vieniems metams po termino pabaigos, terminas gali būti pratęsiamas tik išimtinėmis aplinkybėmis.

169 straipsnio 5 dalis. Sprendimas dėl termino pratęsimo gali būti priimtas uždarame posėdyje.

172 straipsnis. Dėl prašymo pratęsti terminą pateikimo nesustabdomas bylos nagrinėjimas ar sprendimo vykdymas. Tačiau, atsižvelgdamas į aplinkybes, teismas gali sustabdyti bylos nagrinėjimą ar sprendimo vykdymą. Teismas sprendimą gali priimti uždarame posėdyje. Jei prašymas yra tenkinamas, teismas gali nedelsdamas nagrinėti bylą.“

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Pagal reglamento 20 straipsnio 2 dalies c punktą priimtinos kalbos: lenkų kalba.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Reglamento 25 straipsnyje nurodytos institucijos: apylinkių teismai (sądy rejonowe); kompetentingas teismas yra apylinkės teismas, kurio jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje buvo sudarytas autentiškas dokumentas.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 22/10/2019

Sprendimų vykdymo Europoje tvarka - Portugalija


1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Prašymus ištaisyti arba atšaukti Europos vykdomojo rašto pažymėjimą teikia pažymėjimą išdavusi institucija, naudodama reglamento IV priede pateiktą standartinę formą.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Kalbant apie 19 straipsnio 1 dalies a punktą, peržiūros procedūra nustatyta Civilinio proceso kodekso 696 straipsnio e punkte.

Kalbant apie 19 straipsnio 1 dalies b punktą, peržiūros procedūra nustatyta Civilinio proceso kodekso 140 straipsnyje.

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Leidžiama kalba – portugalų.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Tvirtinti autentiškus dokumentus įgalioti notarai.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 25/02/2021

Sprendimų vykdymo Europoje tvarka - Rumunija


1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Jeigu vykdomasis raštas yra teismo sprendimas, į kurį įtraukti teisminiai susitarimai arba kiti šalių teisiniai susitarimai, kompetentingas tokį sprendimą pripažinti vykdomuoju raštu yra pirmosios instancijos teismas (Nepaprastojo vyriausybės potvarkio Nr. 119/2006 dėl priemonių, būtinų įgyvendinti tam tikrus bendrijos reglamentus nuo Rumunijos įstojimo į ES datos, patvirtinto su pakeitimais Įstatymu Nr. 191/2007, su pakeitimais, 2 straipsnio 1 dalis).

Prašymą ištaisyti vykdomojo rašto pažymėjimą kompetentingas priimti pažymėjimą išdavęs teismas. Teismas sprendimus dėl prašymų išduoti pažymėjimus priima neiškviesdamas šalių. Sprendimas priimti prašymą negali būti apskųstas. Pažymėjimas išduodamas kreditoriui, o jo kopija išsiunčiama skolininkui. Sprendimą atmesti prašymą galima apskųsti per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo, jei kreditorius dalyvavo, ir per 15 dienų nuo sprendimo įteikimo, jei kreditorius nedalyvavo. Atitinkamai tos pačios nuostatos galioja kasaciniam skundui (recurs) (Nepaprastojo vyriausybės potvarkio Nr. 119/2006 dėl priemonių, būtinų įgyvendinti tam tikrus bendrijos reglamentus nuo Rumunijos įstojimo į ES datos, patvirtinto su pakeitimais Įstatymu Nr. 191/2007, su pakeitimais, I1 straipsnio 2, 3, 5 ir 6 straipsniai).

Prašymas panaikinti pažymėjimą turi būti pateikiamas jį išdavusiam teismui per mėnesį nuo pažymėjimo įteikimo. Jei, iškvietus šalis, teismas nustato, kad pažymėjimas buvo išduotas nesilaikant Reglamente (ES) Nr. 805/2004 nustatytų sąlygų, jis dar kartą išnagrinėja klausimą ir panaikina visą pažymėjimą arba jo dalį. Sprendimą galima apskųsti per 15 dienų nuo jo įteikimo. Atitinkamai tos pačios nuostatos galioja kasaciniam skundui (recurs) (Nepaprastojo vyriausybės potvarkio Nr. 119/2006 dėl priemonių, būtinų įgyvendinti tam tikrus bendrijos reglamentus nuo Rumunijos įstojimo į ES datos, patvirtinto su pakeitimais Įstatymu Nr. 191/2007, su pakeitimais, I 1 straipsnio 7 straipsnis).

19 straipsnio 1 dalyje nurodyta pakartotinio nagrinėjimo procedūra

19 straipsnio 1 dalyje nurodytos pakartotinio nagrinėjimo procedūros pagal Rumunijos teisės aktus apima įprastas teisių gynimo priemones, apeliacinį skundą (apel), ir išimtines teisių gynimo priemones: kasacinį skundą (recurs), prašymą panaikinti teismo sprendimą (contestație în anulare) ir peržiūrą (revizuire).

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

19 straipsnio 1 dalyje nurodyta pakartotinio nagrinėjimo procedūra

19 straipsnio 1 dalyje nurodytos pakartotinio nagrinėjimo procedūros pagal Rumunijos teisės aktus apima įprastas teisių gynimo priemones, apeliacinį skundą (apel), ir išimtines teisių gynimo priemones: kasacinį skundą (recurs), prašymą panaikinti teismo sprendimą (contestație în anulare) ir peržiūrą (revizuire).

Apeliaciniai skundai reglamentuojami Civilinio proceso kodekso 466–482 straipsniais.

Pirmosios instancijos priimtus sprendimus galima apskųsti. Apeliacinio skundo pateikimo terminas yra 30 dienų nuo pranešimo apie sprendimą. Vykstant apeliaciniam procesui pirmosios instancijos sprendimo vykdymas sustabdomas. Apeliacinis skundas pateikiamos teismui, kurio sprendimas skundžiamas, ir nurodomi skundo pagrindai..

Pasibaigus apeliacinio skundo pateikimo terminui atsakovas procese dėl kitos ginčo šalies pateikto apeliacinio skundo turi teisę būti išklausytas ir raštu pateikti savo apeliacinį skundą (vadinamasis priešpriešinis apeliacinis skundas: apel incident) , kuriuo prašoma panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

Jeigu procese kaip viena bylos šalis dalyvauja keli asmenys arba į pirmosios instancijos teismo procesą įstoja tretieji asmenys, atsakovas, pasibaigus apeliacinio skundo pateikimo terminui, gali raštu pateikti apeliacinį skundą (vadinamasis išprovokuotasis apeliacinis skundas: apel provocat) prieš kitą atsakovą ar asmenį, kuris dalyvauja pirmos instancijos procese ir kuris nėra pagrindinio apeliacinio skundo šalis, jeigu šio asmens dalyvavimas daro poveikį atsakovo teisiniam statusui.

Atsakovas priešpriešinį apeliacinį skundą ir išprovokuotąjį apeliacinį skundą pateikia iš karto, kai išnagrinėjamas pagrindinis apeliacinis skundas.

Per nustatytą terminą pateikus apeliacinį skundą bylos faktinės aplinkybės nagrinėjamos iš naujo ir apeliacinis teismas priima sprendimą tiek faktų, tiek teisės klausimais (apeliacinės instancijos peržiūra, efectul devolutiv al apelului).

Apeliacinis teismas iš naujo nagrinėja tas faktines bylos aplinkybes, kurios yra susijusios su pareiškėjo nurodytais klausimais ir teismo sprendimo išvadomis, susijusiomis su skundžiama jo dalimi. Visa byla peržiūrima tais atvejais, kai apeliacinis skundas nėra pateiktas tik dėl tam tikrų skundžiamo teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje pateiktų išvadų, tikėtina, kad teismo sprendimas bus panaikintas arba kai bylos dalykas nedalomas.

Jei apeliacinis teismas apskųstą teismo sprendimą patvirtina, jis atmeta apeliacinį skundą arba užbaigia bylą. Jeigu apeliacinis skundas patenkinamas, teismas gali panaikinti apskųstą teismo sprendimą ar jį iš dalies pakeisti.

Jeigu nustatoma, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai išsprendė bylą, neišnagrinėjęs jos iš esmės arba išnagrinėjo bylą nedalyvaujant šalims, nes jos nebuvo nustatyta tvarka iškviestos į teismą, apeliacinis teismas panaikina apskųstą teismo sprendimą ir nagrinėja bylą iš esmės. Tuomet apeliacinis teismas panaikina apskųstą sprendimą ir perduoda bylą pakartotiniam nagrinėjimui pirmosios instancijos teisme; perdavimas pakartotiniam nagrinėjimui galimas tik vieną kartą per teismo procesą.

Jeigu apeliacinis teismas nustato, kad pirmosios instancijos teismas nebuvo kompetentingas nagrinėti bylą, jis panaikina apskųstą sprendimą ir perduoda bylą nagrinėti kompetentingam teismui arba tam tikrais atvejai, atmeta skundą kaip nepriimtiną.

Jeigu apeliacinis teismas nustato, kad jis yra kompetentingas nagrinėti bylą pirmąja instancija, jis panaikina apskųstą sprendimą ir nagrinėja bylą iš esmės.

Pareiškėjas dėl savo pateikto apeliacinio skundo negali atsidurti blogesnėje padėtyje nei ta, kurioje jis atsidūrė dėl skundžiamo sprendimo.

Kasaciniai skundai reglamentuojami Civilinio proceso kodekso 483–502 straipsniais.

Dėl apskųstų teismo sprendimų, neskundžiamų teismo sprendimų ir kitų aiškiai nustatytų sprendimų, galima pateikti kasacinį skundą. Kasacine tvarka neskundžiami teismo sprendimai dėl tam tikrų klausimų (kaip antai teisinės globos, šeimos, pastatų administravimo, evakuacijos; teisės naudotis kitam priklausančia žeme, ribų keitimo, ribų žymėjimo, įpareigojimų atlikti veiksmus, kurių neįmanoma įvertinti pinigais ar įpareigojimų jų neatlikti, asmens paskelbimo mirusiu teismo sprendimu, padalijimo teismo sprendimu, civilinės navigacijos, darbo ginčų, socialinės apsaugos, nusavinimo, dėl teismo klaidos padarytos žalos atlyginimo, reikalavimų, kurių piniginė vertė ne didesnė kaip 500 000 Rumunijos lėjų); dėl apeliacinės tarybos sprendimų gali būti pateikiamas tik apeliacinis skundas.

Kasacinio skundo pateikimo terminas – 30 dienų nuo pranešimo apie sprendimą. Peržiūrą atlieka aukštesnės instancijos teismas nei skundžiamą sprendimą priėmęs teismas. Pareiškėjo prašymu peržiūrą atliekantis teismas gali sustabdyti peržiūrimo sprendimo vykdymą.

Priešpriešinį kasacinį skundą ir išprovokuotąjį kasacinį skundą galima pateikti atvejais, nurodytais kalbant apie apeliacinės instancijos priešpriešinius ir išprovokuotuosius skundus.

Jeigu pripažįstama, kad kasacinė peržiūra priimtina, patikrinęs visus pateiktus pagrindus ir išnagrinėjęs teisės klausimus teismas kasacinį skundą gali patenkinti, atmesti arba užbaigti bylą. Jeigu kasacinis skundas patenkinamas, apskųstas sprendimas ar jo dalis gali būti panaikinami. Panaikintas sprendimas negalioja. Tokiu sprendimu grindžiamos vykdomosios ar draudimo procedūros neturi teisinės galios. Teismas tai nustato, ex officcio, kasacinio sprendimo rezoliucinėje dalyje.

Kasacinės instancijos sprendimo išvados dėl teisės klausimų yra privalomos teismui, nagrinėjusiam bylą iš esmės. Jeigu sprendimas buvo panaikintas dėl proceso teisės pažeidimo, byla nagrinėjama iš naujo. Po kasacijos pirmosios instancijos teismas iš naujo nagrinėja bylą tais klausimais, kurie buvo peržiūrėti kasaciniame procese, atsižvelgdamas į visus argumentus, kuriais buvo remiamasi teisme, priėmusiame panaikintą sprendimą.

Jeigu po peržiūros teisės klausimu teismo sprendimas panaikinamas ir byla nagrinėjama iš naujo, atitinkamos šalies padėtis negali būti pabloginta.

Prašymai panaikinti teismo sprendimą reglamentuojami Civilinio proceso kodekso 503–508 straipsniais.

Galutinį teismo sprendimą galima apskųsti pateikiant prašymą pripažinti jį negaliojančiu, jeigu pareiškėjas nebuvo tinkamai iškviestas į teismą ir nedalyvavo bylos nagrinėjime. Prašymas panaikinti teismo sprendimą pateikiamas teismui, kurio sprendimas ginčijamas. Jį galima pateikti per 15 dienų nuo pranešimo apie sprendimą ir ne vėliau kaip po vienių metų nuo galutinio sprendimo įsigaliojimo dienos. Teismas gali nutarti laikinai sustabdyti sprendimo, dėl kurio panaikinimo pateiktas prašymas, vykdymą, jeigu sumokamas užstatas. Jeigu prieštaravimas yra pagrįstas, teismas užbaigia bylą priimdamas sprendimą, kuriuo panaikina apskųstą sprendimą. Sprendimą, priimtą išnagrinėjus prašymą pripažinti teismo sprendimą negaliojančiu, galima užginčyti ta pačia tvarka kaip apskųstąjį sprendimą.

Peržiūra reglamentuojama Civilinio proceso kodekso 509–513 straipsniais.

Teismo sprendimo peržiūra faktų klausimais ar kitais su faktais susijusiais klausimais galima tik tais atvejais, kai, pvz., atitinkama šalis dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti, negalėjo dalyvauti teismo posėdyje ir teismą buvo apie tai informavusi. Peržiūra turi būti atlikta per 15 dienų, pradedant skaičiuoti nuo tos datos, kai nebeliko priežasties, dėl kurios šalis negalėjo atvykti į teismą. Teismas gali nutarti laikinai sustabdyti sprendimo, dėl kurio peržiūros pateiktas prašymas, vykdymą, jeigu sumokamas užstatas. Jeigu prieštaravimas pripažįstamas pagrįstu. teismas pakeičia ginčijamą sprendimą (visą arba jo dalį), o padarius priešingą išvadą, jį panaikina. Atlikus peržiūrą priimtą sprendimą galima apskųsti pagal įstatymuose nustatytas peržiūrėtų teismo sprendimų apskundimo procedūras.

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Rumunų

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Jeigu vykdomasis raštas yra oficialus dokumentas, šiuo atveju kompetencija priklauso tam apylinkės teismui, kurio apylinkėje yra įsisteigęs to akto rengėjas (Nepaprastojo vyriausybės potvarkio Nr. 119/2006 dėl priemonių, būtinų įgyvendinti tam tikrus bendrijos reglamentus nuo Rumunijos įstojimo į ES datos, patvirtinto su pakeitimais Įstatymu Nr. 191/2007, su pakeitimais, I1 straipsnis (2 straipsnio 2 dalis).


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 17/06/2020

Sprendimų vykdymo Europoje tvarka - Slovėnija


1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

10 straipsnio 2 dalyje nurodyta ištaisymo tvarka:

  • Slovėnijoje prašymas dėl ištaisymo turi būti pateiktas tai institucijai, kuri išdavė Europos vykdomojo rašto pažymėjimą (Reikalavimų vykdymo ir užtikrinimo įstatymo 42 straipsnio c dalies 1 punktas).

10 straipsnio 2 dalyje nurodyta panaikinimo tvarka:

  • Panaikinimo tvarka pagal Reikalavimų vykdymo ir užtikrinimo įstatymo 42 straipsnio c dalies 2 punktą (pažymėjimą išdavęs teismas arba institucija yra kompetentinga jį panaikinti) ir minėto įstatymo 40 straipsnio c dalies 3 punktą (vykdant oficialiu dokumentu grindžiamo pažymėjimo, dėl kurio priimtas sprendimas dėl vykdymo, panaikinimo procesą, teritorinė jurisdikcija priklauso teismui, kurio teritorinei jurisdikcijai priklauso priimti sprendimą dėl priimtinų vykdymo priemonių).

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Bylos atnaujinimas pagal Civilinio proceso kodekso 394–405 straipsnius.

Restitutio in integrum pagal Civilinio proceso kodekso 166-120 straipsnius.

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Oficialioji kalba yra slovėnų kalba, taip pat dviejų tautinių mažumų kalbos, oficialiai vartojamos teismuose atitinkamų tautinių mažumų gyvenamose teritorijose (Civilinio proceso kodekso 6 ir 104 straipsniai kartu su Reikalavimų vykdymo ir užtikrinimo įstatymo 15 straipsniu). Tautinių mažumų kalbos yra italų ir vengrų kalbos.

Etniniu požiūriu mišrios teritorijos yra apibrėžtos Įstatyme dėl savivaldybių įsteigimo („ZUODNO“; Uradni list RS (Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys Nr. 108/06 - oficialus konsoliduotas tekstas ir 9/11). ZUODNO 5 straipsnyje nurodyta: „Šiame įstatyme etniniu požiūriu mišrios teritorijos yra teritorijos, kaip tokios apibrėžtos Lendavos, Hodošo-Šalovci, Moravske Toplicės, Koperio, Izolos ir Pirano savivaldybių įstatuose.“

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Notarai.

Notarų sąrašas pateiktas čia http://www.notar-z.si/poisci-notarja


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 26/10/2017

Sprendimų vykdymo Europoje tvarka - Slovakija


1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Pagal Įstatymo Nr. 160/2015 (Civilinių ginčų proceso kodeksas (Civilný sporový poriadok)) 21 skirsnį sprendimą priėmusio teismo arba teismo, kuriame patvirtinta arba sudaryta taikos sutartis, jurisdikcijai priklauso pažymėjimų dalinis keitimas ir panaikinimas. Teismai taiso pažymėjimų klaidas pagal Civilinių ginčų proceso kodekso 224 skirsnį.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Reglamento 19 straipsnio 1 dalies a punkto sąlygomis Slovakijos teismai yra įgalioti peržiūrėti sprendimus pagal Civilinių ginčų proceso kodekso 355–457 skirsnius. Pagal Reglamento 19 straipsnio 1 dalies b punktą teismai peržiūri sprendimus pagal Civilinių ginčų proceso kodekso 122 skirsnį (atleidimas nuo termino praleidimo).

355–457 skirsniais reglamentuojamos atskiros apeliacinės procedūros (apeliacinis skundas, bylos atnaujinimas ir kasacinis skundas). Atskiromis nuostatomis reglamentuojamos apeliacinių skundų priimtinumo sąlygos, duomenys, kurie turi būti nurodyti pateiktuose apeliaciniuose skunduose, veiksmai, kurių turi imtis teismai ir teismų sprendimų priėmimo dėl apeliacinių skundų procedūros.

Atskiros Civilinių ginčų proceso kodekso nuostatos pateiktos adresu Slov-lex.sk

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Pagal Reglamento 20 straipsnio 2 dalies c punktą priimtina kalba yra slovakų kalba (Slovakijos Respublikoje).

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Pagal Civilinių ginčų proceso kodekso 21 skirsnio 2 dalį apygardos teismo (krajský súd), kurio jurisdikcijai priklauso teisminių dokumentų legalizavimas pagal Įstatymo Nr. 97/1963 dėl tarptautinės privatinės teisės ir darbo tvarkos taisyklių, su pakeitimais, 62 skirsnį, jurisdikcijai priklauso pažymėjimų išdavimas, dalinis keitimas ar panaikinimas pagal specialius teisės aktus, susijusius su autentišku dokumentu.

Apylinkės teismo jurisdikcijai priklauso teisminių dokumentų legalizavimas arba apostilės išdavimas, jei atitinkamus dokumentus išdavė apygardos teismai, notarai ar teismo antstoliai, priklausantys apylinkės teismo jurisdikcijai, jei dokumentų autentiškumas yra patvirtintas arba patvirtintas dokumente esančio parašo autentiškumas, ir jei dokumentai yra oficialių vertėjų atlikti vertimai arba ekspertų parengtos ataskaitos.

Įstatymas Nr. 97/1963 pateiktas adresu Slov-lex.sk


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 15/06/2020

Sprendimų vykdymo Europoje tvarka - Suomija


1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

1.1 Ištaisymo tvarka, nurodyta 10 straipsnio 2 dalies a punkte

Vyriausybės Parlamentui perduoto įstatymo (HE 137/2005) dėl Reglamento (EB) Nr. 805/2004, sukuriančio Europos vykdomąjį raštą, projekto 2 skyriuje siūloma tokia ištaisymo tvarka:

Esminės klaidos ištaisymas Europos vykdomojo rašto pažymėjime

Jei teismo sprendimas, teisminis susitarimas ar autentiškas dokumentas klaidingai išdėstomi pažymėjime, išduotame pagal reglamentą, pažymėjimą išdavęs teismas ar kita institucija, esant prašymui, turi ištaisyti neatitikimą.

Prašymas dėl ištaisymo gali būti pateiktas naudojant tipinę formą, esančią reglamento VI priede. Turėtų būti taisomas pirminis pažymėjimas. Jei neįmanoma ištaisyti pirminio pažymėjimo, skolininkui turi būti išduotas naujas pažymėjimas. Apie ištaisymą kaip įmanoma greičiau turi būti pranešta šalims, kurios buvo pateikusios prašymą gauti pažymėjimo kopiją. Jei dėl šio klausimo buvo pateiktas skundas, apie ištaisymą turi būti pranešta apeliaciniam teismui.

1.2 Panaikinimo tvarka, nurodyta 10 straipsnio 2 dalies b punkte

Vyriausybės Parlamentui perduoto įstatymo (HE 137/2005) dėl Reglamento (EB) Nr. 805/2004, sukuriančio Europos vykdomąjį raštą, projekto 3 skyriuje siūloma tokia panaikinimo tvarka:

Europos vykdomojo rašto pažymėjimo panaikinimas

Jei pažymėjimas, kuriuo teismo sprendimas, teisminis susitarimas ar autentiškas dokumentas patvirtinamas Europos vykdomuoju raštu, yra aiškiai klaidingai išduotas atsižvelgiant į reglamente nustatytus reikalavimus, pažymėjimą išdavęs teismas ar kita institucija, esant prašymui, turi panaikinti pažymėjimą.

Prašymas panaikinti gali būti pateiktas naudojant tipinę formą, esančią reglamento VI priede. Šalims suteikiama galimybė pasisakyti, nebent būtų akivaizdu, kad tai yra nebūtina.

Panaikinimas pažymimas pažymėjimo originale, jei tai įmanoma. Apie panaikinimą kaip įmanoma greičiau turi būti pranešta šalims, kurios buvo pateikusios prašymą gauti pažymėjimo kopiją. Jei dėl šio klausimo buvo pateiktas skundas, apie panaikinimą turi būti pranešta apeliaciniam teismui.

Šis įstatymas turėtų įsigalioti 2005 m. spalio 21 d.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

1.1 Ištaisymo tvarka, nurodyta 10 straipsnio 2 dalies a punkte

Vyriausybės Parlamentui perduoto įstatymo (HE 137/2005) dėl Reglamento (EB) Nr. 805/2004, sukuriančio Europos vykdomąjį raštą, projekto 2 skyriuje siūloma tokia ištaisymo tvarka:

Esminės klaidos ištaisymas Europos vykdomojo rašto pažymėjime

Jei teismo sprendimas, teisminis susitarimas ar autentiškas dokumentas klaidingai išdėstomi pažymėjime, išduotame pagal reglamentą, pažymėjimą išdavęs teismas ar kita institucija, esant prašymui, turi ištaisyti neatitikimą.

Prašymas dėl ištaisymo gali būti pateiktas naudojant tipinę formą, esančią reglamento VI priede. Turėtų būti taisomas pirminis pažymėjimas. Jei neįmanoma ištaisyti pirminio pažymėjimo, skolininkui turi būti išduotas naujas pažymėjimas. Apie ištaisymą kaip įmanoma greičiau turi būti pranešta šalims, kurios buvo pateikusios prašymą gauti pažymėjimo kopiją. Jei dėl šio klausimo buvo pateiktas skundas, apie ištaisymą turi būti pranešta apeliaciniam teismui.

1.2 Panaikinimo tvarka, nurodyta 10 straipsnio 2 dalies b punkte

Vyriausybės Parlamentui perduoto įstatymo (HE 137/2005) dėl Reglamento (EB) Nr. 805/2004, sukuriančio Europos vykdomąjį raštą, projekto 3 skyriuje siūloma tokia panaikinimo tvarka:

Europos vykdomojo rašto pažymėjimo panaikinimas

Jei pažymėjimas, kuriuo teismo sprendimas, teisminis susitarimas ar autentiškas dokumentas patvirtinamas Europos vykdomuoju raštu, yra aiškiai klaidingai išduotas atsižvelgiant į reglamente nustatytus reikalavimus, pažymėjimą išdavęs teismas ar kita institucija, esant prašymui, turi panaikinti pažymėjimą.

Prašymas panaikinti gali būti pateiktas naudojant tipinę formą, esančią reglamento VI priede. Šalims suteikiama galimybė pasisakyti, nebent būtų akivaizdu, kad tai yra nebūtina.

Panaikinimas pažymimas pažymėjimo originale, jei tai įmanoma. Apie panaikinimą kaip įmanoma greičiau turi būti pranešta šalims, kurios buvo pateikusios prašymą gauti pažymėjimo kopiją. Jei dėl šio klausimo buvo pateiktas skundas, apie panaikinimą turi būti pranešta apeliaciniam teismui.

Šis įstatymas turėtų įsigalioti 2005 m. spalio 21 d.

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Gali būti pateiktas Europos vykdomojo rašto pažymėjimo vertimas į suomių, švedų ar anglų kalbą.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Suomijoje autentiški dokumentai, kaip numatyta 4 straipsnio 3 dalies b punkte, yra pasirašyti susitarimai dėl išlaikymo, patvirtinti kiekvieno miesto ar savivaldybės socialinės tarybos. Socialinės tarybos taip pat išduos Europos vykdomojo rašto pažymėjimą dėl tokių susitarimų.

Suomijos miestų ir savivaldybių sąrašą elektroniniu formatu galima rasti Teisingumo ministerijos prižiūrimose interneto svetainėse www.oikeus.fi. Miestų ir savivaldybių adresus taip pat galima rasti Vietinių ir regioninių institucijų asociacijos interneto svetainėse www.kunnat.net.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 31/08/2020

Sprendimų vykdymo Europoje tvarka - Švedija


1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Pažymėjimai gali būti taisomi laikantis Įstatymo (2014:912) 14 straipsnio, kuriame nustatytos papildomos nuostatos dėl teismų jurisdikcijos ir tam tikrų sprendimų pripažinimo bei vykdymo tarptautiniu lygiu (Reglamento dėl Europos vykdomojo rašto 10 straipsnio 1 dalies a punktas).

„Įstatymo (2014:912) 14 straipsnis, kuriame nustatytos papildomos nuostatos dėl teismų jurisdikcijos ir tam tikrų sprendimų pripažinimo bei vykdymo tarptautiniu lygiu

Jei dėl spausdinimo ar panašios klaidos Europos vykdomojo rašto pažymėjimas neatitinka pagrindinio sprendimo, oficialaus dokumento arba pagrindinės nutarties, pažymėjimą ištaiso teismas arba institucija, kuris (-i) jį išdavė. Sprendimai dėl ištaisymo apeliacine tvarka neskundžiami.“

Pažymėjimai gali būti panaikinami laikantis Įstatymo (2014:912) 15 straipsnio, kuriame nustatytos papildomos nuostatos dėl teismų jurisdikcijos ir tam tikrų sprendimų pripažinimo bei vykdymo tarptautiniu lygiu (Reglamento dėl Europos vykdomojo rašto 10 straipsnio 1 dalies a punktas).

„Įstatymo (2014:912) 15 straipsnis, kuriame nustatytos papildomos nuostatos dėl teismų jurisdikcijos ir tam tikrų sprendimų pripažinimo bei vykdymo tarptautiniu lygiu

Jei Europos vykdomasis raštas išduotas pažeidžiant Reglamente dėl Europos vykdomojo rašto nustatytus reikalavimus, pažymėjimą panaikina teismas arba institucija, kuris (-i) jį išdavė.

Jei pažymėjimas panaikinamas, šalims suteikiama galimybė pareikšti savo nuomonę, jei to reikia.

Sprendimai dėl panaikinimo apeliacine tvarka neskundžiami.“

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Prašymas dėl peržiūros gali būti pateiktas apeliacine tvarka (överklagande) pagal Teismo proceso kodekso (rättegångsbalken) 50 skyriaus 1 straipsnį; dėl proceso atnaujinimo (återvinning) – pagal Teismo proceso kodekso 44 skyriaus 9 straipsnį; dėl proceso atnaujinimo (återvinning) – pagal Įstatymo (1990:746) 52 straipsnį dėl mokėjimo įsakymo ir pagalbos; dėl praleisto termino pratęsimo (återställande av försutten tid) – pagal Teismo proceso kodekso 59 skyriaus 11 straipsnį; skundas dėl sunkios procesinės klaidos (klagan över domvilla) – pagal Teismo proceso kodekso 59 skyriaus 1 straipsnį (Reglamento dėl Europos vykdomojo rašto 19 straipsnis).

„Teismo proceso kodekso 50 skyriaus 1 straipsnis

Šalis, pageidaujanti apeliacine tvarka apskųsti apygardos teismo (tingsrätt) sprendimą civilinėje byloje, tai daro raštu. Apeliacinis skundas pateikiamas apygardos teismui. Jį teismas turi gauti per tris savaites nuo sprendimo paskelbimo.

Teismo proceso kodekso 44 skyriaus 9 straipsnis

Šalis, kurios atžvilgiu buvo priimtas sprendimas už akių, per vieną mėnesį nuo pranešimo apie sprendimą įteikimo dienos gali pateikti prašymą atnaujinti bylą teismui, kuriame buvo iškelta byla. Jei prašymas atnaujinti bylą nepateikiamas, sprendimas negali būti ginčijamas remiantis tuo, kad jis priimtas už akių.

Prašymas atnaujinti bylą pateikiamas raštu. Jei sprendimas už akių priimtas per ikiteisminį tyrimą, prašyme turėtų būti pateikta visa reikiama informacija, kad pareiškėjas galėtų pasirengti teisminiam nagrinėjimui.

Teismo proceso kodekso 58 skyriaus 11 straipsnis

Jei asmuo praleido sprendimo arba nutarties apskundimo apeliacine tvarka arba bylos atnaujinimo ar nagrinėjimo iš naujo terminą, jo prašymu praleistas terminas (jei buvo praleistas pagrįstai) gali būti atnaujintas.

Teismo proceso kodekso 59 skyriaus 1 straipsnis

Įsiteisėjęs sprendimas, turintis poveikio asmens juridinėms teisėms, panaikinamas tokiam asmeniui pateikus apeliacinį skundą dėl sunkių procesinių klaidų:

1. jei byla buvo nagrinėjama nepaisant procesinės kliūties, kurią savo iniciatyva turėjo nustatyti bylą nagrinėjantis aukštesnės instancijos teismas;

2. jei sprendimas buvo priimtas asmens, kuris nebuvo tinkamai pašauktas į teismą arba neatvyko į teismą, atžvilgiu arba jei sprendimas daro neigiamą įtaką asmens, kuris nebuvo bylos šalis, teisėms;

3. jei sprendimas toks neaiškus ar neužbaigtas, kad neįmanoma nustatyti galutinio teismo sprendimo, arba

4. jei nagrinėjant bylą buvo padaryta dar viena sunki procesinė klaida, kuri, kaip manoma, galėjo padaryti poveikį bylos baigčiai.

Skundas dėl sunkios teismo klaidos, kaip nurodyta minėtame 4 punkte, remiantis anksčiau byloje nenustatyta aplinkybe, atmetamas, jei pareiškėjas negali įrodyti, kad nagrinėjant bylą negalėjo nurodyti aplinkybės arba turėjo pagrįstą priežastį to nedaryti.

Įstatymo (1990:746) dėl mokėjimo įsakymų ir pagalbos 52 straipsnis

Jei atsakovas nepatenkintas byloje dėl mokėjimo įsakymo arba paprastos pagalbos priimtu sprendimu, jis gali reikalauti atnaujinti bylos nagrinėjimą.“

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Pažymėjimą galima pildyti šiomis kalbomis:  švedų ir anglų.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Jei Švedijos socialinės apsaugos taryba (Socialnämnd) išdavė autentišką dokumentą, ji taip pat gali jį patvirtinti kaip Europos vykdomąjį raštą


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 23/11/2020