Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste - Suomi


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Finland

Recognising and enforcing judgements in civil and commercial matters - European enforcement order


1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

10 artiklan 2 kohdan a alakohdan oikaisumenettely

Laissa riitauttamattomia vaatimuksia koskevasta eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta (825/2005) säädetään oikaisumenettelystä seuraavasti:

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavassa todistuksessa olevan virheen korjaaminen (2 §)

Jos asetuksessa tarkoitetun tuomion, tuomioistuimessa tehdyn sovinnon tai virallisen asiakirjan sisältö on esitetty asetuksen nojalla annetussa todistuksessa virheellisesti, todistuksen antaneen tuomioistuimen tai muun viranomaisen on sille tehdystä hakemuksesta korjattava virhe.

Todistuksen korjaamista koskeva hakemus voidaan tehdä käyttämällä asetuksen liitteen VI mukaista vakiolomaketta. Korjaus on merkittävä alkuperäiseen todistukseen. Jos alkuperäistä todistusta ei saada korjatuksi, velkojalle on annettava uusi todistus. Tehdystä korjauksesta on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava asianosaiselle, joka on pyytänyt todistuksesta jäljennöksen. Jos asiassa on haettu muutosta, tehdystä korjauksesta on ilmoitettava muutoksenhakutuomioistuimelle.

10 artiklan 2 kohdan b alakohdan peruuttamismenettely

Laissa riitauttamattomia vaatimuksia koskevasta eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta säädetään peruuttamismenettelystä seuraavasti:

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen peruuttaminen (3 §)

Jos todistus, jossa asetuksessa tarkoitettu tuomio, tuomioistuimessa tehty sovinto tai virallinen asiakirja vahvistetaan eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi, on annettu selkeästi virheellisin perustein asetuksella säädetyt vaatimukset huomioon ottaen, todistuksen antaneen tuomioistuimen tai muun viranomaisen on sille tehdystä hakemuksesta peruutettava todistus.

Todistuksen peruuttamista koskeva hakemus voidaan tehdä käyttämällä asetuksen liitteen VI mukaista vakiolomaketta. Asiaan osalliselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi hakemuksesta, jollei se ole selvästi tarpeetonta.

Peruutus on merkittävä alkuperäiseen todistukseen, jos se on mahdollista. Peruutuksesta on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava asianosaiselle, joka on pyytänyt todistuksesta jäljennöksen. Jos asiassa on haettu muutosta, peruutuksesta on ilmoitettava muutoksenhakutuomioistuimelle.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Asetuksen 12 artiklan 1 kohdan mukaan asetuksen vähimmäisvaatimuksia koskevaa III lukua sovelletaan 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuihin velallisen poissaoloon perustuviin ratkaisuihin. Asetuksen 12 artiklan 2 kohdan mukaan III luvun säännöksiä sovelletaan myös silloin, kun velallisen poissaoloon perustuva ratkaisu annetaan muutoksenhakutuomioistuimessa.

Silloin kun tuomioistuimessa on annettu 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetulla tavalla velallisen poissaoloon perustuva ratkaisu, velallisella on 19 artiklan 1 kohdassa mainituissa tilanteissa oltava mahdollisuus saattaa ratkaisu tuomioistuimen uudelleen tutkittavaksi, jotta ratkaisu voidaan vahvistaa eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi. Suomessa velallisen passivisuudesta käräjäoikeudessa seuraa yksipuolinen tuomio. Yksipuoliseen tuomioon voidaan oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 15 §:n mukaan hakea takaisinsaantia 30 päivän kuluessa siitä lukien, kun takaisinsaannin hakija todisteellisesti on saanut tiedon yksipuolisesta tuomiosta.

Takaisinsaantisäännöksen soveltamisen kannalta ei siten ole merkitystä sillä, koska velallinen on saanut tiedon yksipuolisesta tuomioista. Ellei yksipuolista tuomiota ole annettu velalliselle tiedoksi, takaisinsaannille laissa asetettu määräaika ei lähde kulumaan. Säännös on asetuksen 19 artiklassa säädettyjä vähimmäisvaatimuksia väljempi. Lisäksi oikeudenkäymiskaaren 31 luvun ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja koskevat säännökset soveltuvat myös yksipuoliseen tuomioon. Näitä ovat oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 1 §:n mukainen tuomiovirhekantelu sekä saman luvun 7 §:n mukainen tuomion purku. Oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 17 §:ssä on vielä erillinen säännös menetetyn määräajan palauttamisesta.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavasta todistuksesta voi toimittaa käännöksen suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Suomessa virallisia asiakirjoja koskevia säännöksiä sovelletaan asetuksen 4 artiklan 3 kohdan b alakohdan perusteella kunnan sosiaalilautakunnan vahvistamiin ja näin oikeiksi todistamiin elatusapusopimuksiin. Elatusapusopimuksen vahvistanut kunnan sosiaalilautakunta vahvistaa sen myös eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi.

Luettelo Suomen kunnista on sähköisessä muodossa saatavilla oikeusministeriön ylläpitämillä verkkosivuilla osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://oikeus.fi/fi/. Kuntien yhteystiedot löytyvät kuntaliiton verkkosivuilta osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.kunnat.net.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 31/08/2020