Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος - Βέλγιο


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Βέλγιο

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος


1. Διαδικασίες για διόρθωση και αναθεώρηση (άρθρο 10, παρ. 2)

2. Διαδικασίες για επανεξέταση (άρθρο 19, παρ. 1)

3. Γλώσσες που γίνονται δεκτές (άρθρο 20 παρ.2, εδάφιο γ)

4. Αρχές που ορίζονται για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων (άρθρο 25)

1. Διαδικασίες για διόρθωση και αναθεώρηση (άρθρο 10, παρ. 2)

Αναφορικά με τη διαδικασία διόρθωσης ή ανάκλησης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού, η αίτηση υποβάλλεται στον υπεύθυνο της δικαστικής αρχής που εξέδωσε το πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου. Αν πρόκειται για πιστοποιητικό που αφορά δημόσιο έγγραφο, η αίτηση υποβάλλεται στον συμβολαιογράφο που εξέδωσε το πιστοποιητικό. Αν ο αρμόδιος ή ο συμβολαιογράφος αποφασίσει τη διόρθωση ή την ανάκληση του πιστοποιητικού, αυτό καθίσταται ανίσχυρο. Όταν διορθωθεί το τυπικό σφάλμα (σε περίπτωση διόρθωσης) ή όταν ο αρμόδιος ή ο συμβολαιογράφος αποφανθεί ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του κανονισμού (σε περίπτωση ανάκλησης), εκδίδεται καινούριο πιστοποιητικό σε αντικατάσταση του προηγούμενου.

2. Διαδικασίες για επανεξέταση (άρθρο 19, παρ. 1)

Στο βελγικό δίκαιο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν διάφορα ένδικα μέσα για την επανεξέταση μιας απόφασης, ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις της υπόθεσης:

- Καταρχάς, το άρθρο 1051 του βελγικού κώδικα πολιτικής δικονομίας (Code Judiciaire) παρέχει τη δυνατότητα άσκησης έφεσης κατά απόφασης εντός προθεσμίας ενός μήνα από την επίδοσή της ή, σε ορισμένες υποθέσεις, από την κοινοποίησή της σύμφωνα με το άρθρο 792 εδάφια 2 και 3 του εν λόγω κώδικα. Αυτό ισχύει για τις αποφάσεις κατ’ αντιμωλία και για τις ερήμην αποφάσεις.

- Κατά δεύτερον, το άρθρο 1048 του βελγικού κώδικα πολιτικής δικονομίας παρέχει τη δυνατότητα άσκησης ανακοπής κατά ερήμην απόφασης σε προθεσμία ενός μήνα από την επίδοσή της ή, σε ορισμένες υποθέσεις, από την κοινοποίησή της σύμφωνα με το άρθρο 792 εδάφια 2 και 3 του εν λόγω κώδικα.

- Όσον αφορά τελεσίδικες αποφάσεις οι οποίες έχουν εκδοθεί από πολιτικά δικαστήρια ή από ποινικά δικαστήρια που αποφασίζουν επί των αξιώσεων της πολιτικής αγωγής, μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1133 του βελγικού κώδικα πολιτικής δικονομίας, να ασκηθεί αναψηλάφηση, εντός 6 μηνών από τη διαπίστωση της επικαλούμενης αιτίας, με σκοπό την εξαφάνιση των εν λόγω αποφάσεων.

Οι προθεσμίες για την άσκηση έφεσης, ανακοπής ή αναψηλάφησης που αναφέρονται πιο πάνω ισχύουν:

- με την επιφύλαξη των προθεσμιών που προβλέπονται σε υπερεθνικές ή διεθνείς διατάξεις αναγκαστικού δικαίου

- με την επιφύλαξη της δυνατότητας που παρέχει το άρθρο 50 του κώδικα πολιτικής δικονομίας για παράταση των αποσβεστικών προθεσμιών υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος

- με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης εφαρμογής της γενικής αρχής του δικαίου, που έχει επιβεβαιωθεί πολλές φορές από το βελγικό ακυρωτικό δικαστήριο, σύμφωνα με την οποία οι προθεσμίες που χορηγούνται για την ολοκλήρωση μιας πράξης παρατείνονται υπέρ του διαδίκου ο οποίος δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί πριν από την εκπνοή της προθεσμίας για λόγους ανωτέρας βίας.

3. Γλώσσες που γίνονται δεκτές (άρθρο 20 παρ.2, εδάφιο γ)

Δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού, το αντίγραφο της απόφασης και του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου πρέπει να συνοδεύεται από μετάφραση του πιστοποιητικού στην επίσημη γλώσσα του τόπου εκτέλεσης, δηλαδή στα γαλλικά, στα ολλανδικά ή στα γερμανικά.

Ο κατάλογος γλωσσών που γίνονται δεκτές είναι διαθέσιμος στο εγχειρίδιο των υπηρεσιών παραλαβής σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Ευρωπαϊκός δικαστικός άτλαντας στον τομέα των αστικών υποθέσεων).

4. Αρχές που ορίζονται για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων (άρθρο 25)

Στο Βέλγιο, η αρχή που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 25 του κανονισμού είναι ο συμβολαιογράφος που συνέταξε το δημόσιο έγγραφο το οποίο υποβάλλεται με την αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/10/2017