Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Европейско изпълнително основание - България


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

България

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – европейско изпълнително основание


1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

3. Приети езици по член 20 (2)

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Първоинстанционният съд, разгледал делото може да поправи или оттегли удостоверението за европейско изпълнително основание за безспорно вземане (чл. 619, ал. 4 от ГПК).

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Длъжникът може да подаде до Върховния касационен съд молба за преразглеждане на съответното решение по реда и при условията на чл.19 от Регламента. Съдът разглежда молбата по реда на Глава 24 "Отмяна на влезли в сила решения" от Гражданския процесуален кодекс.

3. Приети езици по член 20 (2)

Република България определя българския език.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Компетентен орган е съдът, в чийто район е издаден публичният документ (чл. 619, ал. 1 от ГПК).Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 11/09/2020