Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Euroopa täitmiskorraldus - Bulgaaria


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Bulgaaria

Kohtuotsuste tunnustamine ja täitmisele pööramine tsiviil- ja kaubandusasjades – Euroopa täitekorraldus


1. Korrigeerimis- või tagasivõtmismenetlused (artikli 10 lõige 2)

2. Läbivaatamismenetlused (artikli 19 lõige 1)

3. Aktsepteeritavad keeled (artikli 20 lõike 2 punkt c)

4. Ametlikke juriidilisi dokumente kinnitavad asutused (artikkel 25)

1. Korrigeerimis- või tagasivõtmismenetlused (artikli 10 lõige 2)

Pärast asja läbivaatamist võib esimese astme kohus vaidlustamata nõuet käsitlevat Euroopa täitekorralduse tõendit korrigeerida või selle tagasi võtta (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 619 lõige 4).

2. Läbivaatamismenetlused (artikli 19 lõige 1)

Võlgnik võib määruse artikli 19 alusel esitada kõrgemale kassatsioonikohtule avalduse asjaomase otsuse läbivaatamiseks. Kohus vaatab avalduse läbi kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seadustiku 24. peatükiga (jõustunud lahendite tühistamine).

3. Aktsepteeritavad keeled (artikli 20 lõike 2 punkt c)

Bulgaaria Vabariik on selleks määranud bulgaaria keele.

4. Ametlikke juriidilisi dokumente kinnitavad asutused (artikkel 25)

Pädev asutus on kohus, mille tööpiirkonnas dokument välja antakse (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 619 lõige 1).


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 11/05/2020