Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európsky exekučný titul - Bulharsko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Bulharsko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Európsky exekučný titul


1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Ak ide o nesporný nárok, môže súd prvého stupňa po preskúmaní prípadu osvedčenie pre európsky exekučný titul opraviť alebo stiahnuť (článok 619 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku).

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Dlžník by mal podľa článku 19 nariadenia podať žiadosť o preskúmanie príslušného rozsudku na Najvyšší kasačný súd. Súd prehodnotí žiadosť v zmysle kapitoly 24 Občianskeho súdneho poriadku – „odňatie rozhodnutí s právnymi účinkami“.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Bulharská republika určuje bulharský jazyk.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Príslušným orgánom je súd, v ktorého právomoci bol vydaný rozsudok (článok 619 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 11/09/2020