Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Европейско изпълнително основание - Кипър


1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

3. Приети езици по член 20 (2)

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Процедурите за поправка са същите като посочените в Гражданския процесуален кодекс. Удостоверението за европейско изпълнително основание може да бъде поправено, ако е налице материална грешка или несъответствие между решението и удостоверението.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Всяка процедура за преразглеждане на решението може да бъде регистрирана в съответствие с Гражданския процесуален кодекс и съгласно наредба 48 всички молби трябва да бъдат подадени в писмена форма и да бъдат връчени на заинтересованите страни най-малко четири дни преди датата на съдебното заседание. За подаване на молбата може да бъде използван формулярът в приложение VI към Регламента.

3. Приети езици по член 20 (2)

Гръцки и английски език

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Не се прилага. В кипърската правна система няма публични документи по смисъла на член 4 от Регламента.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 08/09/2020