Европейско изпълнително основание - Чешка република


1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

3. Приети езици по член 20 (2)

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Чешките районни съдилища (okresní soudy) процедират съгласно член 167 от Закон № 99/1963 (Граждански процесуален кодекс), както е изменен.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Чешките районни съдилища (okresní soudy) процедират съгласно член 58 и членове 201—243g от Закон № 99/1963 (Граждански процесуален кодекс), както е изменен.

3. Приети езици по член 20 (2)

Чешки език

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Районни съдилища (okresní soudy).


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 21/08/2018