Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európsky exekučný titul - Grécko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Grécko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Európsky exekučný titul


1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Ak bolo vydané osvedčenie o európskom exekučnom titule na účely súdneho rozhodnutia, oprava alebo stiahnutie tohto osvedčenia sa riadi článkom 10 nariadenia (ES) č. 805/2004 a rovnaký postup sa uplatňuje na potvrdenie pre súdny zmier (čl. 24 ods. 3 nariadenia) a verejné listiny (čl. 25 ods. 3). Tieto konania a, samozrejme, konania o súdnej príslušnosti v Grécku sa riadia článkom 933 občianskeho súdneho poriadku (Κώδικας Πολιτικής δικονομίας), ktorého predmetom je vznesenie námietky voči platnosti exekučného titulu. Opravu alebo stiahnutie nemožno napadnúť, pretože článok 10 ods. 4 nariadenia sa uplatňuje analogicky, a v súlade s článkom 24 ods. 3 a článkom 25 ods. 3 sa uplatňuje rovnako, aj pokiaľ ide o súdne zmiery a verejné listiny.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Ak sa má rozhodnutie osvedčené ako európsky exekučný titul preskúmať, pretože dlžník nebol schopný brániť sa z dôvodu oneskoreného doručenia predvolania alebo vyššej moci, t. j. výnimočných okolností, ktoré vznikli nezávisle od jeho vôle, konanie bude pokračovať na súde, ktorý vydal rozhodnutie. Ide o postup napadnutia rozsudku pre zmeškanie v súlade s ustanoveniami občianskeho súdneho poriadku (článok 495 a článok 501 a nasl.).

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Žiadosti o potvrdenie verejnej listiny ako európskeho exekučného titulu, ktorý je vykonateľný v niektorom členskom štáte v súlade s článkom 25 ods. 1 tohto nariadenia, sa prijímajú v gréčtine alebo angličtine.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Orgánom príslušným na osvedčenie európskeho exekučného titulu, t. j. verejnej listiny v rozsahu pôsobnosti článku 4 ods. 3 nariadenia, v spojení s článkom. 904 ods. 2 písm. d) a písm. g) gréckeho občianskeho súdneho poriadku, je osoba, ktorá je podľa gréckeho práva oprávnená vydávať vykonateľný dokument, v prípade notárskej zápisnice je to notár, ktorý dokument vydal. V prípade dokumentov, ktoré sú právne vykonateľné, ale ktoré nevydáva súd, je rovnako ako v prípade notárskych zápisníc príslušným orgánom osoba, ktorá dokument vydala.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 19/04/2021