Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Evropský exekuční titul - Španělsko


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Španělsko

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Evropský exekuční titul


1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Základem pro řízení o opravě chyb v potvrzení evropského exekučního titulu podle čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 805/2004 je čl. 267 odst. 1 až 3 ústavního zákona 6/1985 ze dne 1. července 1985 o soudní moci (Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial).

Řízení o zrušení potvrzení evropského exekučního titulu podle čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 805/2004 probíhá podle ustanovení o žádosti o přezkum (recurso de reposición) v zákoně č. 1/2000 ze dne 7. ledna 2000 – Občanském soudním řádu (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil).

Pokud se potvrzení evropského exekučního titulu týká veřejných listin, má příslušný notář odpovědnost zkontrolovat případné věcné chyby či nesplnění některých povinností nezbytných pro jeho vydání a dát podnět k zahájení řízení o opravě věcných chyb v potvrzení či o jeho zrušení, jak stanoví čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 805/2004.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Soudní přezkum ve výjimečných případech, které stanoví článek 19 nařízení (ES) č. 805/2004, lze provést prostřednictvím zrušení konečného rozsudku na žádost žalovaného, který se nedostavil k soudu (článek 501 Občanského soudního řádu).

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Jazykem přijatelným ve smyslu čl. 20 odst. 2 písm. c) je španělština.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Za vydávání potvrzení uvedených v čl. 25 odst. 1 a příloze III nařízení (ES) č. 805/2004 nese odpovědnost pověřený notář nebo jeho právní zástupce či pověřenec.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 18/05/2020