Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európsky exekučný titul - Španielsko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Španielsko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Európsky exekučný titul


1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Postup pre opravu chýb v osvedčení o európskom exekučnom titule stanovený v článku 10 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 805/2004 je upravený článkom 267 ods. 1 až 3 ústavného zákona č. 6/1985 z 1. júla 1985 o súdnej moci (Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial).

Postup, ktorým sa ruší osvedčenie o európskom exekučnom titule uvedený v článku 10 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 805/2004 prebieha podľa ustanovení týkajúcich sa žiadosti o preskúmanie (recurso de reposición) stanovenými v zákone č. 1/2000 zo 7. januára 2000 Občianskeho súdneho poriadku (la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil).

Pokiaľ sa osvedčenie o európskom exekučnom titule týka verejných listín, je zodpovednosťou príslušného notára skontrolovať prípadné vecné chyby alebo splnenie požiadaviek nevyhnutných na jeho udelenie a dať podnet na opravu vecných chýb v osvedčení alebo na jeho zrušenie, ako je stanovené v článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 805/2004.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Súdne preskúmanie vo výnimočných prípadoch ako je stanovené v článku 19 nariadenia (ES) č. 805/2004 možno uskutočniť prostredníctvom anulovania konečného rozsudku na základe žiadosti dlžníka (článok 501 Občianskeho súdneho poriadku, Ley1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil).

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Akceptovaným jazykom v zmysle článku 20 ods. 2 písm. c) je španielsky jazyk.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Za vydávanie osvedčení uvedených v článku 25 ods. 1 a v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 805/2004 je zodpovedný poverený notár alebo jeho právny zástupca či právny nástupca.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 18/05/2020