Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Европейско изпълнително основание - Франция


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Франция

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – европейско изпълнително основание


1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

3. Приети езици по член 20 (2)

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

С оглед на предвиденото в член 10, параграф 2 от Регламента, молбата за поправяне на удостоверението за европейско изпълнително основание в случай на материална грешка или за оттегляне на това удостоверение, ако то е издадено без да са спазени предвидените изисквания, се подава до ръководителя на служба „Деловодство“ (greffe judiciaire) на съда, издал удостоверението.

Отхвърлянето на молба за поправяне или оттегляне може да бъде обжалвано чрез молба до председателя на съда.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Процедурата за преразглеждане по член 19 е общата процедура, приложима за решенията, постановени от съда, издал първоначалното изпълнително основание.

3. Приети езици по член 20 (2)

Приеманите езици за регистрация на европейски изпълнителни основания, изпратени от кредитори до френските органи, са: френски, английски, немски, италиански и испански.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Органите, визирани в член 25 от регламента, са нотариусът или юридическото лице, което е титуляр на нотариалната служба, съхраняваща оригинала на получения документ.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 02/07/2019