Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Evropský exekuční titul - Francie


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Francie

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Evropský exekuční titul


1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Pokud jde o exekuční titul, musí být žádost o opravu v případě věcné chyby nebo o zrušení v případě neoprávněného udělení podle čl. 10 odst. 2 podána vedoucímu soudní kanceláře (directeur des services de greffe judiciaire) soudu, který rozhodnutí vydal.

Proti zamítnutí žádosti o opravu nebo o zrušení lze uplatnit opravný prostředek formou žádosti podané předsedovi soudu.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Přezkumné řízení podle článku 19 probíhá podle běžného postupu uplatňovaného u rozhodnutí vynesených soudem, který původní exekuční titul vydal.

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Jazyky přijímané pro registraci evropských exekučních titulů zasílaných věřiteli francouzským orgánům jsou francouzština, angličtina, němčina, italština a španělština.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Orgány uvedenými v článku 25 nařízení se rozumí notář nebo právnická osoba pověřená notářským úřadem, která uchovává originál obdržené notářské listiny.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 02/07/2019