Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος - Γαλλία


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Γαλλία

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος


1. Διαδικασίες για διόρθωση και αναθεώρηση (άρθρο 10, παρ. 2)

2. Διαδικασίες για επανεξέταση (άρθρο 19, παρ. 1)

3. Γλώσσες που γίνονται δεκτές (άρθρο 20 παρ.2, εδάφιο γ)

4. Αρχές που ορίζονται για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων (άρθρο 25)

1. Διαδικασίες για διόρθωση και αναθεώρηση (άρθρο 10, παρ. 2)

Η αίτηση διόρθωσης, λόγω τυπικού σφάλματος, ή ανάκλησης, σε περίπτωση εσφαλμένης χορήγησης, του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 απευθύνεται στον προϊστάμενο της γραμματείας του δικαστηρίου που εξέδωσε το έγγραφο.

Η απόρριψη αίτησης διόρθωσης ή ανάκλησης υπόκειται σε ένδικο μέσο υπό τη μορφή αίτησης που απευθύνεται στον πρόεδρο του Δικαστηρίου.

2. Διαδικασίες για επανεξέταση (άρθρο 19, παρ. 1)

Η διαδικασία επανεξέτασης του άρθρου 19 είναι η συνήθης διαδικασία που ακολουθείται για τις αποφάσεις του δικαστηρίου το οποίο εξέδωσε τον αρχικό εκτελεστό τίτλο.

3. Γλώσσες που γίνονται δεκτές (άρθρο 20 παρ.2, εδάφιο γ)

Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές για την καταχώριση των ευρωπαϊκών εκτελεστών τίτλων που αποστέλλονται από τους πιστωτές στις γαλλικές αρχές είναι τα γαλλικά, τα αγγλικά, τα γερμανικά, τα ιταλικά και τα ισπανικά.

4. Αρχές που ορίζονται για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων (άρθρο 25)

Οι αρχές του άρθρου 25 του κανονισμού είναι ο συμβολαιογράφος ή το συμβολαιογραφείο-νομικό πρόσωπο που τηρεί το πρωτότυπο του εγγράφου που παραλαμβάνεται.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/07/2019