Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Evropský exekuční titul - Chorvatsko


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Chorvatsko

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Evropský exekuční titul


1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Žádost o opravu nebo zrušení potvrzení soudního potvrzení se podává:

– soudu, který potvrzení vydal.

Žádost o opravu nebo zrušení veřejné listiny vyhotovené notářem, správním orgánem nebo fyzickou či právnickou osobou disponující veřejnou pravomocí se podává:

– orgánu nebo osobě, který (která) dokument vystavil (vystavila) a jenž (jež) je poté povinen (povinna) žádost postoupit místně příslušnému městskému soudu, a to podle sídla nebo bydliště. Tento soud vydává platné rozhodnutí.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Podle čl. 19 odst. 1 nařízení jsou postupy pro přezkum rozhodnutí v Chorvatské republice stanoveny občanským soudním řádem (Zakon o Parničnom Postupku) (Úřední věstník Chorvatské republiky „Narodne novine“, č. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11 a 148/11 – konsolidované znění 25/13 a 89/14 – rozhodnutí Ústavního soudu Chorvatské republiky).>

Těmito postupy jsou:

– návrh na navrácení v předešlý stav (články 117 až 122a občanského soudního řádu). Návrh musí být předložen ve lhůtě osmi dnů ode dne, kdy se strana dozvěděla důvod zmeškání, nebo – pokud se strana o zmeškání dozvěděla později – začíná výše uvedená lhůta plynout ode dne, kdy se strana dozvěděla o důvodu nedodržení lhůty. Po uplynutí dvou měsíců (u řízení u městských soudů) nebo 30 dnů (u řízení u obchodních soudů) ode dne zmeškání návrh na navrácení v předešlý stav již nelze předložit.

– obnova řízení (články 421 až 432 občanského soudního řádu). Žádost o obnovu řízení se podává ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se strana dozvěděla o důvodu pro obnovu řízení nebo ode dne, kdy jí bylo doručeno soudní rozhodnutí.

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Chorvatština. Překlad do chorvatštiny musí být ověřen způsobilým překladatelem v jedné z členských zemí EU.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Příslušné soudy, správní orgány, notáři, právnické a fyzické osoby disponující veřejnou pravomocí, které jsou oprávněné vydávat vykonatelné nástroje, respektive exekuční tituly pro nesporné nároky podle platných vnitrostátních právních předpisů.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 23/07/2020