Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος - Κροατία


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Κροατία

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος


1. Διαδικασίες για διόρθωση και αναθεώρηση (άρθρο 10, παρ. 2)

2. Διαδικασίες για επανεξέταση (άρθρο 19, παρ. 1)

3. Γλώσσες που γίνονται δεκτές (άρθρο 20 παρ.2, εδάφιο γ)

4. Αρχές που ορίζονται για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων (άρθρο 25)

1. Διαδικασίες για διόρθωση και αναθεώρηση (άρθρο 10, παρ. 2)

Οι αιτήσεις για διόρθωση ή ανάκληση δικαστικού πιστοποιητικού υποβάλλονται:

- στο δικαστήριο το οποίο εξέδωσε το πιστοποιητικό

Οι αιτήσεις για διόρθωση ή ακύρωση δημόσιου εγγράφου το οποίο έχει συνταχθεί από συμβολαιογράφο, διοικητική αρχή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί δημόσια εξουσία υποβάλλονται:

- στην αρχή ή στο πρόσωπο που συνέταξε το έγγραφο, η οποία / το οποίο οφείλει, στη συνέχεια, να διαβιβάσει την αίτηση στο αρμόδιο δημοτικό δικαστήριο (οpćinski sud), με βάση την έδρα ή τον τόπο κατοικίας, ώστε αυτό να εκδώσει έγκυρη απόφαση.

2. Διαδικασίες για επανεξέταση (άρθρο 19, παρ. 1)

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού, οι διαδικασίες επανεξέτασης των αποφάσεων στη Δημοκρατία της Κροατίας ορίζονται στον κώδικα πολιτικής δικονομίας – [Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Narodne novine) τεύχη 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 – ενοποιημένο κείμενο, 25/13 και 89/14 – απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου (Ustavni sud) της Δημοκρατίας της Κροατίας].>

Οι διαδικασίες αυτές είναι οι ακόλουθες:

- Αίτηση επαναφοράς στην προηγούμενη κατάσταση (άρθρα 117- 122a του κώδικα πολιτικής δικονομίας). Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί σε προθεσμία 8 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία το ενδιαφερόμενο μέρος έλαβε γνώση του λόγου της παράλειψης ή, αν το μέρος έλαβε γνώση της παράλειψης σε μεταγενέστερη προθεσμία, η προθεσμία των 8 ημερών αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία το μέρος έλαβε γνώση του λόγου για τον οποίο παρήλθε η προθεσμία. Μετά την παρέλευση 2 μηνών [στις διαδικασίες ενώπιον των τοπικών δικαστηρίων (οpćinski sud)] ή 30 ημερών [στις διαδικασίες ενώπιον των εμπορικών δικαστηρίων (trgovački sud)] από την ημερομηνία της παράλειψης, δεν μπορεί πλέον να υποβληθεί αίτηση επαναφοράς στην προηγούμενη κατάσταση.

- Αναθεώρηση (άρθρα 421 - 432 του κώδικα πολιτικής δικονομίας). Η αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται σε προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία το ενδιαφερόμενο μέρος έλαβε γνώση του λόγου για τον οποίο υποβάλλει αίτηση αναθεώρησης ή από την ημερομηνία επίδοσης της δικαστικής απόφασης.

3. Γλώσσες που γίνονται δεκτές (άρθρο 20 παρ.2, εδάφιο γ)

Κροατική γλώσσα. Η μετάφραση στα κροατικά πρέπει να έχει επικυρωθεί από πρόσωπο νομιμοποιούμενο γι’ αυτόν τον σκοπό σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

4. Αρχές που ορίζονται για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων (άρθρο 25)

Τα αρμόδια δικαστήρια, οι διοικητικές αρχές, οι συμβολαιογράφοι, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν δημόσια εξουσία, τα οποία νομιμοποιούνται να εκδίδουν πράξεις εκτέλεσης ή εκτελεστούς τίτλους για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/07/2020