Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Euroopa täitmiskorraldus - Horvaatia


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Horvaatia

Kohtuotsuste tunnustamine ja täitmisele pööramine tsiviil- ja kaubandusasjades – Euroopa täitekorraldus


1. Korrigeerimis- või tagasivõtmismenetlused (artikli 10 lõige 2)

2. Läbivaatamismenetlused (artikli 19 lõige 1)

3. Aktsepteeritavad keeled (artikli 20 lõike 2 punkt c)

4. Ametlikke juriidilisi dokumente kinnitavad asutused (artikkel 25)

1. Korrigeerimis- või tagasivõtmismenetlused (artikli 10 lõige 2)

Kohtu välja antud tõendi korrigeerimise või tagasivõtmise avaldus tuleb esitada:

- kohtule, kes tõendi välja andis.

Notari, haldusasutuse või avalikku võimu teostava füüsilise või juriidilise isiku koostatud ametliku dokumendi korrigeerimise või tagasivõtmise avaldus tuleb esitada:

- dokumendi koostanud ametiasutusele või isikule, kes on seejärel kohustatud edastama avalduse registreeritud asukoha või elukohajärgsele pädevale linnakohtule, kes teeb kohtuasjas kehtiva otsuse.

2. Läbivaatamismenetlused (artikli 19 lõige 1)

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje horvaadi originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Kooskõlas määruse artikli 19 lõikega 1 on otsuste läbivaatamise menetlus Horvaatia Vabariigis sätestatud tsiviilmenetluse seadustikus (Zakon o parničnom postupku) – (Narodne novine (NN; Horvaatia Vabariigi ametlik väljaanne) nr 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 – konsolideeritud tekst, 25/13 ja 28/13).

Kohaldatakse järgmisi menetlusi:

- esialgse staatuse ennistamise avaldus (tsiviilmenetluse seadustiku artiklid 117–122a). Avaldus tuleb esitada kaheksa päeva jooksul alates kuupäevast, kui pool sai teada suutmatuse põhjuse, või kui pool sai sellest teada hiljem, siis algab eespool osutatud ajavahemik kuupäeval, kui pool sai teada põhjuse, miks ta ei saanud tähtajast kinni pidada. Kui suutmatuse ilmnemisest on möödunud kaks kuud (menetlus linnakohtus) või 30 päeva (menetlus kaubanduskohtus), ei ole esialgse staatuse ennistamise avaldust enam võimalik esitada;

- uus menetlus (tsiviilmenetluse seadustiku artiklid 421–432). Uue menetluse alustamise avaldus tuleb esitada 30 päeva jooksul alates kuupäevast, kui pool sai teada avalduse esitamise põhjuse, või kuupäevast, kui kohtuotsus talle kätte toimetati.

3. Aktsepteeritavad keeled (artikli 20 lõike 2 punkt c)

Horvaadi keel. Tõlke horvaadi keelde peab kinnitama tõlkija, kellel on ühes liikmesriigis õigus tõlkeid kinnitada.

4. Ametlikke juriidilisi dokumente kinnitavad asutused (artikkel 25)

Pädevad kohtud, haldusasutused, notarid, avalikku võimu teostavad füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus anda välja vaidlustamata nõuete täitedokumente või täitekorraldusi kohaldatava siseriikliku õiguse kohaselt.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 05/07/2018