Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Titolu eżekuttiv ewropew - il-Kroazja


SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

il-Kroazja

Ir-Rikonoxximent u l-Infurzar ta' Sentenzi fi Kwistjonijiet Ċivili u Kummerċjali - Ordni ta' Infurzar Ewropew


1. Proċeduri għall-korrezzjoni u l-irtirar (Art. 10(2))

2. Proċeduri għar-reviżjoni (Art.19 (1))

3. Lingwi aċċettati (Art. 20(2)(c))

4. Awtoritajiet nominati biex jiċċertifikaw id-dokumenti awtentiċi (Art. 25)

1. Proċeduri għall-korrezzjoni u l-irtirar (Art. 10(2))

Rikors għal rettifika jew għall-irtirar ta' ċertifikat tal-qorti jrid jiġi ppreżentat:

- lill-qorti li ħarġet iċ-ċertifikat.

Rikors għal rettifika jew għall-annullament ta' dokument pubbliku mħejji minn nutar, awtorità amministrattiva jew persuna fiżika jew ġuridika b'setgħat pubbliċi, irid jiġi ppreżentat:

- lill-awtorità jew lill-persuna li ħejjiet id-dokument, li mbagħad tkun obbligata tgħaddi r-rikors għand il-qorti muniċipali kompetenti abbażi tal-lokazzjoni tal-uffiċċju rreġistrat/tar-residenza rreġistrata, sabiex dan tal-aħħar ikun jista' jagħti deċiżjoni valida.

2. Proċeduri għar-reviżjoni (Art.19 (1))

Skont l-Artikolu 19(1) tar-Regolament, il-proċeduri għar-rieżami tad-deċiżjonijiet fir-Repubblika tal-Kroażja huma stipulati fl-Att dwar il-Proċedura Ċivili (Zakon o parničnom postupku) – (Narodne novine (NN; il-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tal-Kroazja) Nri 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 – it-test ikkonsolidat, 25/13 u 89/14 – id-Deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali tar-Repubblika tal-Kroazja).

Dawn il-proċeduri huma:

- Rikors biex jerġa’ jkun hemm l-istatus ta’ qabel (l-Artikoli 117-122a tal-Att dwar il-Proċedura Ċivili). Rikors irid jiġi ppreżentat fi żmien tmint ijiem mid-data li fiha l-parti tkun saret taf ir-raġuni tal-omissjoni, jew jekk il-parti saret taf bl-omissjoni f’data aktar tard, il-perjodu ta’ żmien msemmi qabel jibda jgħodd mid-data li fiha l-parti tkun saret taf bir-raġuni l-għaliex inqabżet l-iskadenza. Ġaladarba jgħaddu xahrejn (fi proċedimenti quddiem il-qrati muniċipali) jew jgħaddu 30 jum (fi proċedimenti quddiem il-qrati kummerċjali) mis-seħħ tal-omissjoni, ma jkunx jista’ jiġi ppreżentat rikors biex jerġa’ jkun hemm l-istatus ta’ qabel.

- Ir-ritrattazzjoni (l-Artikoli 421-432 tal-Att dwar il-Proċedura Ċivili). Rikors għal ritrattazzjoni jrid jiġi ppreżentat fi żmien 30 jum mid-data li fiha l-parti tkun saret taf ir-raġuni l-għaliex ġie ppreżentat rikors jew mid-data li fiha ngħatatilha d-deċiżjoni tal-qorti.

3. Lingwi aċċettati (Art. 20(2)(c))

Il-lingwa Kroata. It-traduzzjonijiet Kroati jridu jiġu ċċertifikati minn traduttur ikkwalifikat f'wieħed mill-Istati Membri tal-UE.

4. Awtoritajiet nominati biex jiċċertifikaw id-dokumenti awtentiċi (Art. 25)

Il-qrati kompetenti, l-awtoritajiet amministrattivi, in-nutara, il-persuni ġuridiċi u fiżiċi b'setgħat pubbliċi li huma awtorizzati bil-ħruġ ta' strumenti ta' eżekuzzjoni jew ordnijiet ta' eżekuzzjoni għal talbiet mhux ikkuntestati taħt il-liġi nazzjonali applikabbli.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

L-aħħar aġġornament: 23/07/2020