Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európsky exekučný titul - Maďarsko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Maďarsko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Európsky exekučný titul


1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Na území Maďarska sa oprava alebo stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule riadi ustanoveniami kapitoly II zákona LIII z roku 1994 o výkone súdnych rozhodnutí.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Preskúmanie rozsudku, na ktorom sa zakladá o osvedčenie o európskom exekučnom titule, sa riadi ustanoveniami kapitoly VII zákona III z roku 1952 o občianskom súdnom poriadku.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Osvedčenie o európskom exekučnom titule sa môže vyhotoviť v anglickom a maďarskom jazyku.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Orgánom príslušným na osvedčovanie verejných listín vydaných v Maďarsku ako európske exekučné tituly je za normálnych okolností okresný súd, v ktorého obvode sídli orgán, ktorý vypracoval verejnú listinu.

V prípade verejných listín vypracovaných notárom, príkazov vydaných notárom alebo zmierov potvrdených notárom, ktoré majú rovnakú účinnosť ako súdny zmier, je orgánom príslušným na osvedčovanie notár.

Orgány príslušné na osvedčovanie verejných listín vydaných v Maďarsku ako európske exekučné tituly môžete nájsť pomocou nástroja na vyhľadávanie v hornej časti stránky.

Notárov, ktorí majú právomoc osvedčovať takéto listiny, môžete nájsť pomocou nástroja na vyhľadávanie na tejto webovej stránke.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 24/10/2017