Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Европейско изпълнително основание - Италия


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Италия

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – европейско изпълнително основание


1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

3. Приети езици по член 20 (2)

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Предвидената в италианското законодателство процедура за поправка на удостоверението за европейско изпълнително основание по член 10, параграф 2 е поправяне на материална грешка. Съответните разпоредби са член 287 и следващите от Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Предвидената в италианското законодателство процедура за оттегляне на удостоверението за европейско изпълнително основание по член 10, параграф 2 е процедурата за оттегляне в съдебна зала. Съответните разпоредби от Гражданския процесуален кодекс са член 737 и следващите. Те се задействат чрез процедура за обжалване и приключват с мотивирано определение от съда, заседаващ в съдебен състав. Възможно е провеждането на заседание.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

В италианското законодателство процедурата за преразглеждане по член 19, параграф 1 включва обжалване по общия ред (член 323 и следващите от ГПК: обжалване и касационно обжалване (ricorso per cassazione)), както и подаване на извънредна жалба (член 395 от ГПК).

3. Приети езици по член 20 (2)

Приетият език в съответствие с член 20, параграф 2, буква в) е италиански език.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Посоченият орган съгласно член 25 е съдът [Tribunale].


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 03/01/2020