Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európsky exekučný titul - Taliansko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Taliansko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Európsky exekučný titul


1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Postup stanovený v článku 10 ods. 2 na opravu osvedčenia o európskom exekučnom titule slúži podľa talianskych právnych predpisov na opravu vecnej chyby. Príslušnými ustanoveniami sú článok 287 a nasl. občianskeho súdneho poriadku.

Postup stanovený v článku 10 ods. 2 na stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule je v zmysle talianskych právnych predpisov stiahnutím vykonaným senátom. Príslušné ustanovenia sú uvedené v článku 737 a nasl. občianskeho súdneho poriadku a iniciujú sa prostredníctvom odvolania; ukončujú odôvodneným uznesením senátu. Vypočutie je možné.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Preskúmanie podľa článku 19 ods. 1 pozostáva podľa talianskeho práva z riadneho opravného prostriedku (§ 323 a nasl. občianskeho súdneho poriadku: odvolanie a kasačný opravný prostriedok) a mimoriadneho opravného prostriedku (§ 395 občianskeho súdneho poriadku).

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Jazykom akceptovaným v zmysle článku 20 ods. 2 písm. c) je taliansky jazyk.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Orgánom určeným podľa článku 25 je súd (tribunale).


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 22/03/2021