menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Evropský exekuční titul - Nizozemí


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Nizozemí

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Evropský exekuční titul


1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

1.1.     Řízení o opravě

Žádost o opravu lze podat u soudu, který potvrzení evropského exekučního titulu vydal, na formuláři uvedeném v příloze VI nařízení. Řízení upravuje článek 4 prováděcího zákona; jedná se o řízení zahájené na základě žádosti. To znamená, že se na něj vedle ustanovení prováděcího zákona použije článek 261 a násl. zákona o občanském soudním řádu. Pro odvolací řízení platí ustanovení článku 358 a násl. a pro kasační řízení článek 426 a násl. uvedeného občanského soudního řádu.

Článek 4 prováděcího zákona o evropském exekučním titulu:

1. Žádost o opravu potvrzení jako evropského exekučního titulu podle čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení se podává na formuláři uvedeném v čl. 10 odst. 3 nařízení u soudu, který potvrzení evropského exekučního titulu vydal. Obdobně se použije čl. 2 odst. 2 a 3.

2. Pokud žádost uvedenou v odstavci 1 podává věřitel, na jehož žádost bylo potvrzení vydáno, musí být žádost pokud možno doprovázena originálem potvrzení evropského exekučního titulu, jehož oprava se požaduje. Dlužník nemusí být předvolán. Oprava se provede v den stanovený soudem; tento den bude oznámen usnesením soudu a bude vydáno opravené potvrzení evropského exekučního titulu. Původní potvrzení evropského exekučního titulu tím pozbývá platnosti. Bude-li žádost zamítnuta, vrátí se původní potvrzení evropského exekučního titulu žadateli.

3. Pokud žádost uvedenou v odstavci 1 podává dlužník, soud opravu provede až poté, co věřiteli a dlužníkovi poskytl příležitost vyjádřit se. Oprava se provede v den stanovený soudem; tento den a poznámka o dodržení předcházejícího ustanovení budou oznámeny usnesením soudu a bude vydáno opravené potvrzení evropského exekučního titulu. Původní potvrzení evropského exekučního titulu tím pozbývá platnosti. Soud upozorní věřitele, aby nové potvrzení uložil v rejstříku vedeném soudem.

Ustanovení čl. 2 odst. 2 a 3 prováděcího zákona o evropském exekučním titulu:

2. K žádosti uvedené v odstavci 1 se připojí ověřená kopie rozhodnutí, jehož potvrzení se požaduje, a písemné podání zahajující řízení. V žádosti se kromě toho uvede co možná nejvíce údajů, které soud potřebuje k tomu, aby mohl rozhodnutí podle přílohy I nařízení potvrdit jako evropský exekuční titul. Pokud budou dokumenty či údaje předložené spolu se žádostí neúplné, bude žadateli poskytnuta příležitost k jejich doplnění.

3. Žádost uvedená v odstavci 1 se podává prostřednictvím soudního vykonavatele nebo zplnomocněného zástupce. Při potvrzení rozhodnutí okresního soudu se účast soudního vykonavatele nebo zplnomocněného zástupce nevyžaduje.

1.2. Řízení o zrušení

Žádost o zrušení lze podat na formuláři uvedeném v příloze VI nařízení u soudu, který potvrzení evropského exekučního titulu vydal. Řízení upravuje článek 5 prováděcího zákona; jedná se o řízení zahajované na žádost. To znamená, že se zde vedle ustanovení prováděcího zákona použije článek 261 a násl. zákona o občanském soudním řádu. Pro odvolací řízení platí ustanovení článku 358 a násl. a pro kasační řízení článek 426 a násl. uvedeného občanského soudního řádu.

Článek 5 prováděcího zákona o evropském exekučním titulu:

1. Žádost o zrušení potvrzení jako evropského exekučního titulu podle čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení se podává na formuláři uvedeném v čl. 10 odst. 3 nařízení u soudu, který potvrzení evropského exekučního titulu vydal. Obdobně se použije čl. 2 odst. 2 a 3.

2. Ke zrušení dojde příslušným rozhodnutím soudu k datu, které stanoví, poté, co byla stranám poskytnuta příležitost vyjádřit se. Soud může upozornit věřitele, aby nové potvrzení uložil v rejstříku vedeném soudem.

Ustanovení čl. 2 odst. 2 a 3 prováděcího zákona o evropském exekučním titulu

2. K žádosti uvedené v odstavci 1 se připojí ověřená kopie rozhodnutí, jehož potvrzení se požaduje, a písemné podání, kterým se zahajuje řízení. V žádosti se kromě toho uvede co možná nejvíce údajů, které soud potřebuje k tomu, aby mohl rozhodnutí podle přílohy I nařízení potvrdit jako evropský exekuční titul. Pokud budou dokumenty či údaje předložené spolu se žádostí neúplné, bude žadateli poskytnuta příležitost k jejich doplnění.

3. Žádost uvedená v odstavci 1 se podává prostřednictvím soudního vykonavatele nebo zplnomocněného zástupce. Při potvrzení rozhodnutí okresního soudu se účast soudního vykonavatele nebo zplnomocněného zástupce nevyžaduje.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

O přezkum rozhodnutí o nesporném nároku ve smyslu článku 19 nařízení lze požádat podle článku 8 prováděcího zákona o evropském exekučním titulu. Pokud musí být proveden přezkum na základě čl. 8 odst. 3 tohoto zákona na písemný návrh, použije se článek 261 a násl. nizozemského občanského soudního řádu.

Článek 8 prováděcího zákona o evropském exekučním titulu:

1. Pokud jde o rozhodnutí o nesporných nárocích ve smyslu nařízení, může dlužník podat žádost o přezkum u soudu, který vydal rozhodnutí, z důvodů uvedených v čl. 19 odst. 1 písm. a) a b) nařízení.

2. Pokud se žádost týká přezkumu rozhodnutí, musí být podána formou námitky uvedené v článku 146 nizozemského občanského soudního řádu.

3. Jedná-li se o rozhodnutí v podobě usnesení, podává se žádost o přezkum formou jednoduché žádosti.

4. Opravný prostředek musí být podán:

a) v případě uvedeném v čl. 19 odst. 1 písm. a) nařízení do čtyř týdnů poté, kdy bylo věřiteli rozhodnutí doručeno;

b) v případě uvedeném v čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení do čtyř týdnů poté, kdy přestaly existovat v něm uvedené okolnosti;

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Jazyky přípustné pro účely článku 20 nařízení jsou nizozemština nebo jazyk, kterému dlužník rozumí.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Orgánem určeným Nizozemskem pro potvrzení úřední listiny jako evropského exekučního titulu ve smyslu článku 25 nařízení je soud pro předběžná nařízení v místě, kde se nachází kancelář notáře, který vyhotovil úřední listinu.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 25/08/2016